Gemeente Peel en Maas zet in op bredere integratie nieuwkomers

Geplaatst op woensdag 22 november 2017

Voor arbeidsmigranten blijft Peel en Maas een aantrekkelijke gemeente met veel werkgelegenheid. De instroom van statushouders is dit jaar echter gedaald en zal naar verwachting in 2018 verder afnemen. Om de integratie van nieuwkomers in de gemeente te bevorderen zet de gemeente in op een bredere aanpak van integratie.

Taalontwikkeling, sociale integratie en economische zelfredzaamheid maken deel van uit deze bredere aanpak. Vanuit haar verantwoordelijkheid faciliteert de gemeente deze zaken. Voor mensen met een vluchtelingenstatus (statushouders) wordt de maatschappelijke begeleiding en de participatieverklaring ingezet.

Vanuit de kernwaarden diversiteit, duurzaamheid en zelfsturing in onze gemeente ondersteunen we de ontwikkeling van gemeenschappen om deze zo vitaler te maken. De verantwoordelijkheid van kernen om een belangrijke bijdrage te leveren aan het ondersteunen en opnemen van (alle) nieuwkomers is daar een onderdeel van. Door samen te werken aan integratie zullen verbindingen worden versterkt en de gemeenschap als geheel vitaler worden.

Collegebeleid nieuwkomers

De gemeente Peel en Maas kent verschillende groepen nieuwkomers, waaronder arbeidsmigranten (om economische redenen in de regio) en statushouders (verblijfsstatus op basis van asielaanvraag). Voor de verschillende groepen gelden uiteenlopende rechten en plichten. De rollen van de gemeenschap, van de nieuwkomer zelf, maatschappelijke organisaties worden uitgewerkt en vullen elkaar aan. Dit alles met als doel de (sociale) integratie en zelfredzaamheid van nieuwkomers te bevorderen.

Participatieverklaringstraject verplicht voor statushouders

Vanaf 1 oktober 2017 is het voor inburgeringsplichtige statushouders verplicht het traject rond de participatieverklaring te doorlopen. Door middel van thematische workshops worden statushouders snel bekend gemaakt met de geldende normen en waarden in Nederland, participatie, wet- en regelgeving en het onderwijssysteem. In dit traject wordt nadrukkelijk de relatie naar de dorpskernen versterkt. Ook kunnen steeds vaker succesvolle rolmodellen worden ingezet voor het thema ‘perspectief op de arbeidsmarkt’.

Vorkmeer aan de lat voor maatschappelijke begeleiding

Per 1 oktober 2017 is ook de maatschappelijke begeleiding aan statushouders een verplichte taak van de gemeente geworden. In de praktijk betekent dit dat de statushouder vanaf de bezichtiging van de nieuwe woning in onze gemeente begeleid wordt door een vrijwilliger. Deze vrijwilligers bieden hulp bij tal van zaken zoals aanvragen van DigiD-codes, gas, water, licht, internet, verzekeringen, Belastingdienst en aanmelding bij school, kinderbijslag, huisarts en verenigingen.

Vanaf 2018 gaat Vorkmeer de maatschappelijke begeleiding van statushouders voor de gemeente Peel en Maas verzorgen. Een pilot die door Vorkmeer is uitgevoerd vanaf 2016 heeft aangetoond dat het lopende welzijnswerk van Vorkmeer goed is ingebed in de gemeenschappen. Bestaande verbindingen worden ingezet. De ‘Wegwijzer’, onderdeel van Vorkmeer, zorgt bovendien voor een goede overgang naar een vraagbaak voor de statushouder wanneer de maatschappelijke begeleiding afloopt. Van belang is dat de persoonlijke begeleiding van statushouders door Vorkmeer zo vroeg mogelijk vervlochten wordt met de sociale integratie in de kern.
Vluchtelingenwerk zal zich vanuit hun kennis en kunde in 2018 in Peel en Maas richten op de ondersteuning en juridische begeleiding van nareizigers en statushouders.