Voorstel voor verlenging pilot hulp bij het huishouden

Geplaatst op dinsdag 21 maart 2017

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Peel en Maas stelt aan de gemeenteraad voor de pilot hulp bij het huishouden te verlengen tot en met 31 december 2017. De pilot loopt van 1 mei 2016 tot 30 april 2017 in de dorpen Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel. unten en condities.

De pilot heeft als doel om een nieuwe werkwijze te organiseren van hulp bij het huishouden als algemene voorziening onder regie van vitale gemeenschappen. De kern van deze nieuwe werkwijze is dat hulp bij het huishouden een algemene voorziening wordt die ingebed is in de informele en formele zorgstructuren van een dorp of buurt.

Waarom verlengen?

  • Voor het eerste pilotjaar is een aantal uitgangspunten, voorwaarden en regels vastgesteld door de raad en het college. Om de ervaringen van het eerste jaar te verwerken is tijd nodig. Tegelijk moet de nieuwe werkwijze door kunnen gaan in de pilotdorpen.
  • De verlening stelt de begeleidingswerkgroep en het college in staat om samen met alle partijen, en met de conclusies  en aanbevelingen uit de evaluaties een voorstel te ontwikkelen. Het voorstel is om vanaf 1 januari 2018 een nieuwe meerjarige pilot op te zetten tot eind 2020. Deze meerjarige pilot heeft als doel om vanaf 1 januari 2021 met alle kernen in Peel en Maas een definitieve werkwijze te ontwikkelen over de invoering van hulp bij het huishouden als algemene voorziening onder regie van vitale gemeenschappen.
  • In de pilotperiode hebben met name de zorgorganisaties gewezen op enkele aspecten in de pilot die op gespannen voet zouden staan met de bestaande regelgeving. Het gaat om de vraag of voor een algemene voorziening een aanbestedingsproces moet worden ingericht. Ook speelt de kwestie van de inzet van zelfstandige hulpen. Deze aspecten vragen nader onderzoek voordat het college, in nauwe samenwerking met de begeleidingswerkgroep, de raad een voorstel kan voorleggen over het al dan niet aanpassen van de uitgangspunten en condities die de raad heeft vastgesteld voor de eerste pilot.

Hoofdrol voor de begeleidingswerkgroep

In nauwe samenwerking met  burgerinitiatieven uit diverse kernen van de gemeente is een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor hulp bij het huishouden. De nieuwe wijze van werken is voorbereid en begeleid door een brede en open begeleidingswerkgroep waarin naast vertegenwoordigers uit diverse kernen ook hulpen vertegenwoordigd zijn. Ook zijn intensieve gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van zorgorganisaties. Na meer dan een jaar voorbereiden is vanaf 1 mei 2016 een pilot gestart in vier kernen van Peel en Maas: Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel.

Succesvolle bijpraatsessie met overige kernen in Peel en Maas

Woensdagavond 8 maart 2017 heeft de begeleidingswerkgroep een bijpraatsessie georganiseerd voor de overige kernen in Peel en Maas die nog niet meedoen aan de pilot hulp bij het huishouden. Alle kernen waren deze avond vertegenwoordigd. Na een inhoudelijke presentatie, het uitwisselen van ervaringen en het aanbieden van begeleiding werd de avond positief afgesloten. De overige kernen hebben de intentie uitgesproken om de aankomende jaren aan te sluiten bij de nieuwe werkwijze hulp bij het huishouden als algemene voorziening.