Nieuwsbrief Vele Handen april 2017

Participatieverklaring statushouders: Samen doen!

In 2017 werken gemeente, Vorkmeer, Welkom op Weg en andere partners zoals GGD en werkgevers gezamenlijk aan de participatieverklaring. De verklaring gaat onderdeel uit maken van de verplichte inburgering die statushouders moeten volgen. De verhoogde asielinstroom maakt dat de gemeente Peel en Maas in 2016 en 2017 rond de 180 statushouders zal huisvesten. Het betrekken van een woning is de laatste stap in de asielprocedure, maar de eerste stap als inwoner van Peel en Maas.

De verhoogde asielinstroom maakt dat de gemeente Peel en Maas in 2016 en 2017 rond de 180 statushouders zal huisvesten. Het betrekken van een woning is de laatste stap in de asielprocedure, maar de eerste stap als inwoner van Peel en Maas. Om deze overgang te begeleiden, zorgen vrijwilligers van vluchtelingenwerk Limburg en Vorkmeer er voor dat deze nieuwe inwoners zelfstandig hun weg gaan vinden. Om wegwijs te raken is er de participatieverklaring. De verklaring gaat onderdeel uit maken van de verplichte inburgering die statushouders moeten volgen.

Participatieverklaringstraject in Peel en Maas

De participatieverklaring bestaat uit een serie bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten komen thema’s voorbij waar de gemeente en gemeenschap aandacht aan wil besteden. In het programma is bij de eerste bijeenkomst veel ruimte voor eigen inbreng van statushouders om zo goed in te spelen op de eigen informatiebehoefte. De uitvoering ligt bij Vorkmeer en Welkom op Weg. Globaal bestaan de bijeenkomsten uit de volgende onderdelen.

Bijeenkomst 1. Kennismaking en kernwaarden

De eerste bijeenkomst bestaat uit het kennismaken met elkaar. Ook wordt de participatieverklaring uitgedeeld in de moedertaal en besproken. Doel is om te luisteren naar wat er leeft om zo meer te kunnen aansluiten bij de thema’s die spelen in de groep. Mensen wordt gevraagd een foto te maken van wat ze het meeste opvalt in Nederland. Dit geeft letterlijk ‘beeld’ bij hoe vluchtelingen tegen Nederland aankijken. In de volgende bijeenkomsten kunnen deze beelden letterlijk en figuurlijk gebruikt worden om verschillen en overeenkomsten aan te duiden.

Bijeenkomst 2. Workshop normen en waarden

Door middel van een workshop wordt met de deelnemers op een actieve manier gesproken over de normen en waarden. Ook wordt ingegaan op informatie waar de statushouder behoefte aan heeft qua verenigingsleven/ activiteiten. De statushouder wordt aangegeven waar hij terecht kan met vragen. Er wordt bekeken of de dorpsinfoloketten hier bij aan willen sluiten.

Bijeenkomst 3. Werk in Nederland

Door middel van een aantal bedrijfsbezoeken het thema werk toegelicht. De eerste bijeenkomsten zijn bij WP Haton. Onderwerpen zijn:  Rechten en plichten, taal, hoe ziet een werkdag er uit, werknemersvaardigheden en kansen op de arbeidsmarkt. Werkgevers die interesse hebben een rondleiding te verzorgen nodigen we nadrukkelijk uit zich aan te melden.

Bijeenkomst 4. Gezondheidszorg

Statushouders kennen de weg in de gezondheidszorg vaak niet of onvoldoende. Door voorlichting binnen het participatieverklaringstraject willen we informatie beter ontsluiten, waardoor gezondheidsrisico’s verkleind kunnen worden. Tevens kan de belasting op de eerstelijnszorg hiermee verminderd worden.

Bijeenkomst 5. Participatie, integratie, wetten en regels en politiek

Wat is participatie en integratie en wat zijn de verwachtingen? Participatie en integratie speelt zich af binnen wet- en regelgeving in Nederland. Het politieke stelsel bepaalt deze wetten en regels. Kennis van het politieke stelsel is van meerwaarde. Uit ervaring is gebleken dat hier behoefte aan is. Denk bijvoorbeeld aan het rijden zonder een geldig rijbewijs in Nederland. Mogelijk dat collegeleden, raadsleden of politie aanwezig kan zijn.

Slotbijeenkomst

Tijdens deze feestelijke afronding vindt een ceremoniële ondertekening plaats van de Nederlandse versie van de participatieverklaring. Hiermee kan de deelnemer laten zien dat hij of zij kennis van de Nederlandse samenleving heeft opgedaan.

Traject in ontwikkeling

In 2017 zoeken gemeente, Vorkmeer, Welkom op Weg en andere partners zoals GGD en werkgevers gezamenlijk naar een goede vorm van inhoud en activiteiten voor de participatieverklaring.  Het programma krijgt ook vorm uit de feedback van de groepen zelf. Samen met Wonen Limburg is een module over wonen in ontwikkeling. Het programma richt zich ook op activiteiten ondernemen rondom de kernwaarden, zodat deze ‘doorleeft’ worden en zo meer betekenis krijgen. Dorpsoverleggen bezoeken nieuwe statushouders in hun kern om hen welkom te heten en meer te vertellen over het dorp. Het oefenen van de taal is een grote behoefte. Streven is iedere statushouder te ondersteunen met een (taal)maatje.

Samen doen

Onder de titel Samen doen krijgt de participatieverklaringstraject verder vorm. Dit doet de gemeente samen voor en met de statushouders, maatschappelijke partners, werkgevers en betrokken inwoners. Wilt u hier op enige manier bij helpen of als u vragen hier over heeft, neem gerust contact met de gemeente op.

Wijziging samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

Na het besluit van Gijs van Lier om zijn termijn niet te verlengen, is de Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas op zoek gegaan naar een nieuw lid.

Afscheid Gijs van Lier

In 2017 heeft Gijs van Lier besloten om zijn eerste termijn niet te verlengen met een tweede termijn. De Adviesraad Sociaal Domein vindt het jammer dat Gijs heeft besloten om afscheid te nemen, maar bedankt hem voor zijn inzet en toewijding in de afgelopen jaren.

Jolanda Verstraten nieuw lid Adviesraad Sociaal Domein

Jolanda Verstraten is opgegroeid en woonachtig in Koningslust. Ze heeft geneeskunde gestudeerd in Nijmegen en later verder gespecialiseerd als huisarts aan de Universiteit Maastricht. Momenteel is ze werkzaam als huisarts en heeft ze daarnaast een eigen praktijk met specialisatie in het bewegingsapparaat. Jolanda hecht veel waarde aan het belang van een ‘gezonde’ maatschappij en aandacht voor preventie en kwaliteit van zorg.

In haar werk als huisarts staat ze midden in het sociaal domein en komt ze voortdurend in aanraking met de stelselwijzigingen binnen de zorg. Dat is dan ook de reden dat Jolanda zich wil inzetten als adviseur in het sociale domein. De Adviesraad heet Jolanda  dan ook van harte welkom. Meer informatie vindt u op de website van de Adviesraad Sociaal Domein.

Uitnodiging netwerkbijeenkomst Mensen kennen Mensen

Dinsdag 16 mei 2017 organiseert gemeente Peel en Maas een netwerkbijeenkomst met als thema Mensen kennen mensen. Netwerken via elkaars netwerk. Wie ben jij, wat doe je en waar kun je elkaar versterken? Deze vragen staan centraal tijdens de netwerkbijeenkomst Vele Handen. 

Laat je horen, laat je zien

Graag willen we samen met jou aandacht schenken aan de integrale toegang en welke functies deze heeft voor het Sociaal Domein. Aan de hand van een breed scala aan thema’s gaan we met elkaar het gesprek aan met als doel elkaar ontmoeten, contacten leggen, kennis uit te wisselen en afspraken maken.

De thema’s zijn zorg voor ouderen, positieve gezondheid, toekomstperspectief kwetsbare jongeren, arbeidsmatige dagbesteding, beschermd wonen en verwarde personen, participatieverklaring en integratie, hoe werkt de gezinscoach.

Programma

  • 14.30-15.00 Inloop
  • 15.00-15.05 Opening, welkomstwoord, dagvoorzitter Ben Timmers
  • 15.05-15.15 Introductie door wethouder Raf Janssen
  • 15.15-15.30 Korte intro van de thema’s via zeepkist
  • 15.30-16.40 Tafelgesprekken ronde 1 en 2
  • 16.40-17.00 Terugkoppeling en afsluiting door dagvoorzitter
  • 17.00-18.30 Borreltijd

Waar: Gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek
Adres: Pastoor Vullinghsstraat 3, 5985 PG Grashoek
Wanneer: Dinsdag 16 mei 2017 van 15.00 tot 17.00 uur

Deelname is gratis.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot woensdag 10 mei 2017 via evenementen@peelenmaas.nl. Geef bij de aanmelding aan wie er komt (voornaam, achternaam en naam organisatie) en met hoeveel personen u aanwezig bent.

Gemeenteraad stemt in met verlenging van de pilot hulp bij het huishouden

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Peel en Maas heeft aan de gemeenteraad voorgesteld de pilot hulp bij het huishouden te verlengen tot het einde van dit jaar onder gelijkblijvende uitgangspunten en condities. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 maart 2017 ingestemd met dit verzoek.

Pilotdorpen enthousiast over de nieuwe werkwijze hulp bij het huishouden

De pilot hulp bij het huishouden is gestart op 1 mei 2016 in de dorpen Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel en zou aanvankelijk duren tot 1 mei 2017. Daarna zouden dorpen en gemeente samen bespreken wat het vervolg zou kunnen zijn. Vanuit de betrokken dorpen is vastgesteld dat de nieuwe wijze van werken erg goed bevalt en dat er in ieder geval mee doorgegaan moet worden.

De pilot heeft als doel om een nieuwe werkwijze te organiseren van hulp bij het huishouden als algemene voorziening onder regie van vitale gemeenschappen. Dat wil zeggen dat het dorp zelf meer te vertellen heeft over de manier waarop de hulp bij het huishouden georganiseerd wordt. Dat biedt extra mogelijkheden tot het opbouwen van een goede samenwerking tussen de hulp van beroepskrachten en de aanvullende hulp die gegeven kan worden door vrijwilligers en hun organisaties.

Er verandert niets

Met het voortzetten van de pilot verandert er voor de mensen die hulp ontvangen óf verlenen helemaal niets. De hulp loopt gewoon door na 1 mei 2017.

Andere dorpen gaan ook aan de slag

De dorpen die nog niet meedoen aan de pilot hebben ook interesse om aan de slag te gaan met de nieuwe wijze van werken. Dat moet goed voorbereid worden. Daarvoor is het nodig dat de huidige pilot nog eens goed bekeken wordt en mogelijk moeten er hier en daar nog wat puntjes verbeterd worden. Om dat uit te zoeken is extra tijd nodig. Daarom heeft de gemeenteraad op 28 maart besloten om de huidige pilot te verlengen tot 1 januari 2018.

Voorstel voor nieuw pilot voor de duur van drie jaar

In het najaar maakt het college van burgemeester en wethouders dan samen met de dorpen een voorstel voor een nieuwe pilot waaraan ook meer dorpen mee kunnen doen. Het is de bedoeling dat die nieuwe pilot dan gaat lopen voor drie jaar. Ook dan doen we weer nieuwe ervaringen op en vragen we mensen wat zij ervan vinden. En na die drie jaar, dat wil zeggen vanaf 2021, kunnen we een definitieve regeling maken voor hulp in de huishouding onder regie van de dorpen zelf.

Campagne Werk en Mantelzorg Limburg gestart in Peel en Maas

Op woensdagochtend 5 april stond er een opvallende, grote touringcar voor Bakkerij Broekmans aan de Maasbreeseweg in Panningen. Twee uur lang konden werkgevers en werkende mantelzorgers zich in deze bus laten informeren over dit thema. Binnen in de bakkerij hadden zich bijna 50 werkgevers en werkende mantelzorgers verzameld en gingen ze met elkaar tijdens een zogenaamd Werk en Mantelzorgontbijt in gesprek.

Een werkende mantelzorger kan soms in de knel komen door de privé- en de werksituatie waarin hij terecht kan komen. De zorg voor een gehandicapt kind, een zieke partner of bijvoorbeeld ouders kan veel vragen en is soms moeilijk te combineren als een werknemer ook nog mantelzorgtaken moet vervullen. Het taboe op de werkvloer doorbreken, als werkgever en werknemer samen de situatie bespreekbaar kunnen maken lost vaak al veel op.

Hierdoor ontstaat er meestal over en weer meer begrip, ook bij collega’s. Doel van deze landelijke Buzztour Campagne Werk en Mantelzorg is op de eerste plaats werkgevers informeren en activeren. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor sleutelfiguren zoals bijvoorbeeld directies, HR-managers in de grotere bedrijven, bedrijfsartsen; maar ook in kleinere (MKB) bedrijven komt het voor.

De bijeenkomst kan een groot succes genoemd worden omdat op het einde van de bijeenkomst een aantal bedrijven toe heeft gezegd het stok(broodje) over te willen nemen. Met deze bijeenkomst bij Bakkerij Broekmans is een begin gemaakt om dit thema nog nadrukkelijker op de agenda te plaatsen in Peel en Maas en win-winsituaties te creëren voor werknemers en werkgevers. Afgesproken is tijdens een Mantelzorg Muzieksalon in november alle in dit jaar behaalde erkenningen gezamenlijk uit te gaan reiken.

Terugblik conferentie Zelfsturing 3.0

Op 31 maart en 1 april 2017 vierden we de 15e verjaardag van zelfsturing in Peel en Maas. We deden dit met een tweedaagse conferentie. Een conferentie die werd bezocht door in totaal ongeveer 400 geïnteresseerde bezoekers uit heel het land.

31 maart: Wetenschappers aan het woord

Na een hartelijk welkom door burgemeester Delissen – van Tongerlo en een inleiding door wethouder Van Kessel over ‘zelfsturing 3.0’ stond 31 maart vooral in het teken van de wetenschap. Drie gerenommeerde professoren – Gabriël van den Brink, René Bouwen en Willem Trommel – deelden hun visie op gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing en hoe Peel en Maas hier mee omgaat.

Soms hoorde de zaal vol geïnteresseerden een kritische opmerking voorbij komen. Zo gaf professor Trommel bijvoorbeeld aan dat hij geen groot voorstander is van een te nadrukkelijke focus op lokale gemeenschappen. Maar vaker was er waardering en lof voor de onderscheidende weg die Peel en Maas heeft gekozen. Professor Gabriël van den Brink gaf aan dat Den Haag nog wat kan opsteken van de manier waarop we in Peel en Maas met gemeenschapsontwikkeling om gaan. En een enkele keer was het publiek getuige van een ‘wetenschappelijk dispuut’, bijvoorbeeld toen professoren Van den Brink en Trommel het hadden over de waarde van populisme. Niets mis mee, want, zoals professor Bouwen aangaf: het gaat om de dialoog. Tussen de neuzen gebeurt het!

Al met al vormden de reacties van deze drie wetenschappers wat ons betreft een mooie steun in de rug voor de mensen die al jaren bezig zijn met de ontwikkeling van hun eigen gemeenschap. En een mooie steun in de rug voor de manier waarop wij in Peel en Maas omgaan met zich ontwikkelende gemeenschappen.

Presentaties van de drie gastsprekers

Omroep P&M besteedde ook aandacht aan de conferentie met een leuk filmpje.

1 april: de dorpendag

1 april stond volledig in het teken van de gemeenschappen. Een dag ‘voor en door’ gemeenschappen. Alle dorpen én werkgeversgemeenschap ‘Werk maken van Werk’ vertelden hier, op hun eigen manier,  hun eigen verhaal. Deze verhalen gingen over ‘Blauw Blood’, over ‘Het Egchels Geveul’, over ‘Peelgeluk’, over ‘Stein Good’. En ga zo maar door. Het waren in alle gevallen ontzettend mooie verhalen over het proces dat deze gemeenschappen doormaken, waarin vol trots werd verteld over hun eigen identiteit. Het geïnteresseerde publiek kreeg én nam voldoende ruimte om vragen te stellen aan de inleiders.

Het waren twee mooie, inspirerende dagen waar de betrokken mensen uit de gemeenschap, maar ook wij als gemeente, met veel trots op mogen terugkijken. Het was een geslaagd verjaardagsfeest! Dat er nog maar vele jaren mogen volgen!