Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Werknemers uit de EU

Deze pagina is bijgewerkt op 19 juni 2020

Veel gestelde vragen en antwoorden ter ondersteuning van werkgevers- en werkgeversorganisaties.

Vragen arbeidsmigranten

Hoe kunnen arbeidsmigranten zichzelf en anderen om hen heen beschermen op hun werk?

Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek
 • hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes bij hoesten of niezen en gooi ze direct weg 
 • geen handen schudden.

Bij (milde) gezondheidsklachten geldt: thuisblijven. Gezondheidsklachten zijn:

 • Verkoudheidsklachten zoals, neusverkoudheid, niezen, loopneus, keelpijn
 • Benauwdheid
 • (Licht)e hoesten
 • Verhoging tot 38 graden of koorts (hoger dan 38 graden)
 • Plotseling verlies van reuk of smaak.

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.

Welk protocol geldt er op de werkplek?

Voor elke werkplek geldt dat een protocol van GGD in werking treedt als door contacten van de werknemers de kans bestaat op besmetting op de werkplek. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

Moeten arbeidsmigranten bij klachten van een huisgenoot ook thuis blijven van werk? 

Als de arbeidsmigrant (of een van zijn huisgenoten) koorts en/of benauwdheidsklachten krijgt, dan moet het hele huishouden thuisblijven totdat iedereen 24 uur lang geen klachten heeft. Voor mensen werkzaam in cruciale beroepen of vitale processen geldt dat zij met verkoudheidsklachten of bij een zieke huisgenoot soms wel kunnen werken. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Waar vind ik meer informatie over thuisquarantaine nu een huisgenoot van een medewerker ziek is?

Meer informatie over thuisquarantaine vindt u op de website van de Rijksoverheid

Krijgt de arbeidsmigrant die als gevolg van een zieke huisgenoot thuis moet blijven en niet van huis uit kan werken wel loon doorbetaald?

Als een arbeidsmigrant niet thuis kan door werken omdat dit in het beroep van de arbeidsmigrant onmogelijk is, dan moet de werkgever het loon doorbetalen.

Welke voorzorgsmaatregelen gelden er op de werkvloer voor arbeidsmigranten?

Vooralsnog gelden de maatregelen vanuit de Rijksoverheid ook voor het werk.

Dit betekent:

 • Thuiswerken waar dit kan
 • - Samenkomsten zijn verboden, tenzij het gaat om een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits die onder de 100 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen
 • Schud geen handen
 • Nies en hoest in de ellenboog
 • Houd ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Was zo vaak mogelijk de handen
 • Blijf thuis bij (milde) verkoudheidsklachten
 • Blijf thuis als een huisgenoot koorts heeft.

Is er informatie over de maatregelen rondom het coronavirus beschikbaar in andere talen?

Op de website van de Rijksoverheid staan de maatregelen vertaald in onder andere het Pools, Spaans en Engels en specifiek voor vertaalde vragen voor werknemers vindt u op de pagina werknemersvragen anderstalig. Een lijst van algemene vraag en antwoorden over de gevolgen en maatregelen van het coronavirus vindt u op de website van Government.

Wat kunnen arbeidsmigranten ondernemen die met een zieke huisgenoot in één kamer slapen?

Voorop staat dat er zoveel mogelijk voor goede hygiënemaatregelen moet worden gezorgd en de huisgenoten gepaste afstand tot de zieke huisgenoot moeten bewaren. In geval van gezamenlijke huisvesting zoals bijvoorbeeld bij studenten of arbeidsmigranten waarbij meerdere personen besmet lijken te zijn, is het aan de GGD (of burgemeester en wethouders) om nadere maatregelen te treffen, zoals thuisquarantaine.

Waar kunnen arbeidsmigranten met coronasymptomen terecht als zij niet volgens de richtlijnen in quarantaine kunnen verblijven?

Voor mensen met een eigen woonruimte is het belangrijk dat ze zelf bekijken hoe ze zo min mogelijk in contact komen met eventuele medebewoners. Voor advies kan contact opgenomen worden met de GGD. Mensen zonder woonruimte dienen zich te melden bij het toegangsloket voor maatschappelijke opvang van de centrumgemeente. Het toegangsloket van de centrumgemeente onderzoekt of men voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een plek in de opvang.

In geval van corona is het aan de opvang om een passende plek te vinden, al dan niet in overleg met de centrumgemeente. Ook mensen die niet aan de wettelijke voorwaarden voor maatschappelijke opvang voldoen, dienen zich te melden bij het toegangsloket. Centrumgemeenten maken in het belang van de volksgezondheid een afweging of en hoe deze mensen toch tijdelijk van een dak boven het hoofd kunnen krijgen.

Wat kan een arbeidsmigrant doen die niet over de eigen zorgpas bezit?

De werkgever mag voor de arbeidsmigrant een zorgverzekering afsluiten en de kosten hiervan inhouden op het loon. De zorgverzekering is echter wel op naam van de arbeidsmigrant en de arbeidsmigrant moet daarom ook zelf over het zorgpasje beschikken.

Indien iemand niet over het zorgpasje bezit, maar wel is verzekerd, dan heeft degene nog steeds recht op zorg. Er kan contact worden opgenomen met de zorgverzekeraar, indien de werkgever de zorgpas niet heeft overhandigd.

Mag een arbeidsmigrant worden gedwongen te werken ondanks dat hij/zij ziekteverschijnselen heeft?

De werkgever kan een werknemer niet dwingen om ziek aan het werk te gaan. Een werkgever is verplicht het loon door te betalen in geval van niet werken door ziekte. Afhankelijk van de CAO kan de hoogte van het loon bij ziekte verschillen (minimaal 70% van het brutoloon) en kunnen er één of twee wachtdagen zijn, waarin je nog niet wordt doorbetaald.

Zeker in deze tijd is het van belang dat een werkgever zieke mensen niet laat doorwerken, maar een werknemer de ruimte en tijd geeft te herstellen, zodat een besmetting van andere werknemers kan worden voorkomen. Ook een werknemer heeft een verantwoordelijkheid om niet naar werk te gaan bij ziekte- of verkoudheidsverschijnselen: de Rijksoverheid vraagt alle inwoners met verkoudheids- of ziekteverschijnselen thuis te blijven.

Wat kan een arbeidsmigrant doen die niet kan terugkeren naar het land van herkomst?

De Europese Commissie heeft een mededeling uitgegeven waarin zij heeft aangegeven dat alle mobiele werknemers van en naar hun werk moeten kunnen komen als deze in een andere lidstaat is. Lidstaten mogen controles aan grenzen opwerpen, maar deze moeten proportioneel zijn. Dat betekent dat lidstaten de eigen onderdanen geacht worden toe te laten. Neem eventueel contact op met de ambassade van het thuisland.

Gelden de financiële maatregelen van de Nederlandse overheid ook voor arbeidsmigranten met een 0-uren contract/flexwerkers/uitzendkrachten?

De maatregelen die de regering deze week heeft aangekondigd gelden ook voor flexwerkers en uitzendkrachten, waaronder veel arbeidsmigranten. Het kabinet roept werkgevers op om geen mensen te ontslaan. De (uitzend)werkgever kan via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij/zij nog in dienst heeft.

Werkgevers die wel afscheid nemen van arbeidsmigranten worden nadrukkelijk geacht hier ook verantwoordelijkheid voor te nemen. Zeker als de arbeidsmigranten voor hun huisvesting afhankelijk zijn van deze werkgever. Werkgevers worden opgeroepen om te zorgen voor een alternatief.

Waar moet een met het coronavirus besmette arbeidsmigrant heen die zijn huis is uitgezet?

Mensen die geen huis hebben, kunnen in aanmerking komen voor noodopvang door een centrumgemeente. Indien er sprake is van een (vermoeden van) besmetting met het coronavirus, dan is het belangrijk dat de persoon in kwestie dit meldt bij de toegang. Het is aan de opvang – al dan niet in overleg met de centrumgemeente – om een passende plek te vinden. 

Het kabinet doet een dringend beroep op werkgevers die veel werken met arbeidsmigranten om hun verantwoordelijkheid te nemen en goed te zorgen voor de gezondheid van arbeidsmigranten, door hen bijvoorbeeld niet op straat te zetten als het werk stopt of de arbeidsmigrant ziek wordt. Dit indachtig de oproep van het kabinet om de komende tijd goed voor elkaar te zorgen.

Kan een arbeidsmigrant de grens nog wel over om in Nederland te komen werken?

Als de arbeidsmigrant afkomstig is uit een lidstaat van de EU, Zwitserland, IJsland of Noorwegen mag u in Nederland komen werken. Zij kunnen echter op weg naar Nederland in sommige landen problemen ondervinden bij de grenspassage. Op basis van de recent uitgebrachte mededeling van de Europese Commissie moeten lidstaten doorgang verlenen aan mobiele werknemers die naar Nederland willen om te werken, met name diegenen die in vitale beroepen werkzaam zijn. Vraag aan uw werkgever een werkgeversverklaring en zorg ervoor dat u kunt bewijzen dat u in Nederland aan het werk gaat.

Waar vind ik informatie over de reisbeperkingen die Nederland heeft ingesteld?  

Informatie over de reisbeperkingen die Nederland heeft ingesteld vindt u op staan op de website Netherlandsandyou.

Kan de werkgever de werktijden van de arbeidsmigrant aanpassen?

Ja, werkgevers zijn opgeroepen om tot en met 19 mei 2020 waar mogelijk de werktijden van werknemers te spreiden. Dit kan betekenen dat werktijden voor arbeidsmigranten worden aangepast.

Vragen werkgevers

Wie is er verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving?

De werkgever is verantwoordelijk voor gezonde en veilige werkomstandigheden. De werkgever kan samen met bedrijfsarts en andere arbo-professionals voor de werkplek zelf maatregelen nemen. De risico’s en maatregelen zijn zeer werkplek-specifiek. Twijfelt u over de te nemen maatregelen, neem dan contact op met de GGD. Momenteel geldt voor alle werknemers en werkgevers het advies de (hygiëne)maatregelen die voor iedereen in Nederland gelden strikt in acht te nemen.

Hoe kan ik als werkgever zorgen voor een gezonde en veilige omgeving?

Algemene informatie over het omgaan met het coronavirus op de werkplek staat op de website van het RIVM, Arboportaal en Rijksoverheid.

Werkgevers zullen met behulp van hun bedrijfsarts of andere arbo-kerndeskundigen een vertaalslag moeten maken naar de concrete werksituatie (want die is overal anders) en de risico’s die zich daarbij voordoen. Via het Arbo-inf@ct, het informatiebulletin opgesteld door het RIVM en het NCvB, wordt voor de arbo-professionals informatie beschikbaar gesteld over de meest actuele inzichten over het coronavirus in relatie tot de werksituatie, beschikbaar via de website Beroepsziekten.     

In aanvulling hierop werkt op dit moment op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een kring van arbo-deskundigen met diverse achtergronden aan een handzame vertaling van de beschikbare informatie voor specifieke werksituaties. Deze handreiking zal naar verwachting op korte termijn verschijnen en breed gedeeld worden.

Wat kan ik doen als arbeidsmigranten die samenwonen op een huisvestingslocatie ziek worden?

In geval van gezamenlijke huisvesting zoals bijvoorbeeld bij studenten of arbeidsmigranten is het aan de GGD (of burgemeester en wethouders indien het een zeer uitgebreide locatie betreft) om nadere maatregelen te treffen, zoals thuisquarantaine. Indien u geen goed gevoel heeft bij de woonomstandigheden van uw medewerker, neem dan contact op met de gemeente waar deze medewerker verblijft.

Wat kan ik doen als ik vermoed dat het uitzendbureau waarmee ik samenwerk zich niet aan de richtlijnen houdt?

Zorg dat u alleen zaken doet met uitzendbureaus die zich aan de regels houden. Alle schakels in de keten zijn namelijk samen verantwoordelijk. Doe een check op de website Inspectie SZW - checklist. Ga in gesprek met het uitzendbureau bij wie u uw medewerkers inhuurt over deze omstandigheden en spreek hen aan op hun verantwoordelijkheid hierin.

Neem contact op met de Inspectie SZW als u het vermoeden heeft dat een uitzendbureau zich niet aan de regels houdt of als u misstanden constateert met uitzendwerk via 0800 5151.

U kunt dit ook anoniem melden via de website Inspectie SZW - malafide uitzendbureaus.

Hoe ga ik om met een zieke werknemer op de werkvloer?

Het kan zijn dat iemand griepachtige verschijnselen heeft die mogelijk op het coronavirus kunnen duiden. Deze mensen dienen geweerd te worden om besmettingen te voorkomen.

Hiervoor heeft de RIVM-website voorzorgsmaatregelen opgesteld. De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus, maar kan wel een adviserende rol spelen over de (preventieve) maatregelen om besmetting te voorkomen.

Als de werknemer inderdaad besmet blijkt te zijn met het coronavirus:

 • Informeer of de werknemer kan rekenen op persoonlijke zorg thuis. Houd ook telefonisch contact.
 • Informeer uw bedrijfsarts en overleg met uw bedrijfsarts en/of arbodienst over de specifieke risico’s en passende maatregelen voor de werkplek (deze zijn voor iedere organisatie anders). Maatregelen die hier bijvoorbeeld uit voort kunnen komen zijn extra reiniging of ventilatie.
 • In geval van gezamenlijke huisvesting zoals bijvoorbeeld bij studenten of arbeidsmigranten is het aan de GGD (of burgemeester en wethouders indien het een grote situatie betreft) om nadere maatregelen te treffen, zoals thuisquarantaine.
 • Eventueel kan een geanonimiseerde mededeling worden gericht op alle werknemers met een extra oproep alert te zijn op luchtwegklachten en informatie over de door u genomen/te nemen maatregelen.
 • Laat werknemers met wie nauw contact is geweest, indien mogelijk, preventief 14 dagen thuiswerken als dit mogelijk is.
 • Heb speciale aandacht voor zorgen bij kwetsbare werknemers, zoals chronisch zieken. De kans op besmetting met het nieuwe coronavirus is in de basis voor iedereen gelijk, maar mensen met een kwetsbare gezondheid hebben echter wel meer kans op complicaties gedurende de ziekte. Het is daarom ook begrijpelijk dat deze werknemers wellicht meer angst ervaren. Het is goed om met deze werknemers laagdrempelig in gesprek te gaan.
 • Overweeg bij veel onrust onder werknemers een kortdurende (preventieve)sluiting van de vestiging.

Kan ik arbeidsmigranten nog inschrijven in het RNI/BRP?

Ja. De RNI/BRP behoort tot de vitale processen, registratie blijft mogelijk. Niet-ingezetenen (arbeidsmigranten) kunnen zich bij een RNI-loket blijven inschrijven. Wel dient rekening te worden gehouden met aanpassingen in de dienstverlening van de loketten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aanpassingen als dat ze alleen nog inschrijven op afspraak (geen vrije inloop) en geen grote groepen tegelijk. Advies is contact op te nemen met het loket over de mogelijkheden. Uiteraard geldt ook hier: stuur in geen geval zieke mensen naar het loket.

Kan de Rijksoverheid arbeidsmigranten, uitzenders en werkgevers helpen aan tijdelijke huisvestingslocaties voor gevallen van ziekte/nood? (bv. voor mensen bij wie de corona-symptomen zijn vastgesteld en niet de mogelijkheid hebben om conform de richtlijnen in quarantaine te verblijven)

De GGD of centrumgemeente kan samen met aanbieders van opvanglocaties kijken wat een passende locatie is om een arbeidsmigrant die besmet is met het coronavirus in quarantaine te brengen. Neem contact op met de desbetreffende centrumgemeente om de mogelijkheden te bespreken.

Het kabinet roept werkgevers daarnaast op om zich coulant op te stellen en zorg te dragen voor de gezondheid van hun werknemers, door hen bijvoorbeeld niet op straat te zetten als het werk stopt of de arbeidsmigrant ziek wordt.

Moet ik arbeidsmigranten terugsturen naar hun land van herkomst?

Arbeidsmigranten afkomstig uit een lidstaat van de EU, Zwitserland, IJsland of Noorwegen kunnen in Nederland blijven, ook als zij geen werk hebben. Het kabinet roept werkgevers echter op om geen mensen te ontslaan. Werkgevers die wel afscheid moeten nemen van arbeidsmigranten moeten hier ook verantwoordelijkheid voor nemen. Zeker als de arbeidsmigranten voor hun huisvesting afhankelijk zijn van deze werkgever. Werkgevers worden opgeroepen om te zorgen voor een alternatief. Neem eventueel ook contact op met werkgeversorganisaties, ambassades of neem contact op met EURES, die kan zorgen voor arbeidsbemiddeling.

Mijn werknemer heeft corona en verblijft in een door mij beschikbaar gestelde accommodatie, ben ik verplicht om de quarantaine in mijn accommodatie te laten plaatsvinden?

U kunt contact opnemen met de gemeente of GGD om de mogelijkheid tot een quarantaine opvanglocatie te bespreken. U wordt opgeroepen om mensen uitdrukkelijk niet zonder alternatief op straat te zetten.

Mogen werkgevers arbeidsmigranten preventief testen op het nieuwe coronavirus?

Werkgever mogen hun personeel niet zelf controleren op corona. Alleen een (bedrijfs)arts mag werknemers controleren. De arts deelt de uitslag vervolgens alleen met de werknemer.

Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de rechten van een werkgever bij de (mogelijke) ziekte van de werknemer. 

Welke regels gelden er voor het gezamenlijke vervoer van arbeidsmigranten van de huisvestingslocatie naar de werkplek?

Ook bij het woon-werkverkeer gelden de richtlijnen van het RIVM, wat betekent dat alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

Zijn arbeidsmigranten die een vaste arbeidsovereenkomst hebben met een Nederlandse werkgever verplicht om naar Nederland terug te keren na een vakantie in hun thuisland?

Dat hangt af van de situatie. Als de werknemer niet ziek is en er ook op grond van de richtlijnen van het RIVM geen andere omstandigheden zijn op grond waarvan de werknemer thuis moet blijven (bijv. lichte klachten, zieke huisgenoot, quarantaine), dan kan van de werknemer verwacht worden dat het werk na de vakantie wordt hervat. Dat geldt voor Nederlandse werknemers ook.

Wel is de werkgever verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving in overeenstemming met de adviezen van het RIVM. Maar mogelijk gelden er in het thuisland andere richtlijnen op grond waarvan de werknemer bijvoorbeeld binnen moet blijven, niet mag reizen, of zijn er grenzen gesloten waardoor terugkeer onmogelijk wordt. Als de werknemer niet mag of kan terugkeren vanwege maatregelen van de plaatselijke of andere buitenlandse overheid (gesloten grenzen), dan geldt dat de werknemer niet hoeft terug te keren en is er wel recht op loon.

Kan ik mijn buitenlandse werknemer dwingen terug te komen? Of ontslaan?

Zie voor de verplichting tot terugkeer bovengenoemde antwoorden. Als een werknemer niet wil terugkeren en er zijn geen Nederlandse of buitenlandse overheidsmaatregelen die ten aanzien hiervan negatief adviseren, dan is de werkgever geen loon verschuldigd. Ontslag is altijd het uiterste middel, dat betekent dat van de werkgever verwacht kan worden eerst te bekijken of een andere oplossing mogelijk is. Bijvoorbeeld opnemen van vakantiedagen of opnemen van onbetaald verlof. Als de werkgever toch tot ontslag wil overgaan, dan dient dat preventief getoetst te worden door UWV of de kantonrechter, afhankelijk van de grond die de werkgever aanvoert voor het ontslag.

Wat kan een werkgever doen als hun buitenlandse werknemers niet naar Nederland willen komen?

Als een werknemer niet naar Nederland wil terugkeren niet ziek is en er ook geen (Nederlands of buitenlandse) overheidsmaatregelen van kracht zijn op grond waarvan negatief wordt geadviseerd over reizen en werkhervatting, dan hoeft de werkgever geen loon te betalen. Wel kan van de werkgever verwacht worden dat hij met de werknemer in gesprek gaat over een andere oplossing, bijvoorbeeld door de werknemer in de gelegenheid te stellen aanvullende vakantiedagen of onbetaald verlof op te nemen voor de periode van het verlengde verblijf in het thuisland.

Wanneer is er een verplichting tot loondoorbetaling?

Als de werknemer ziek is of als gevolg van Nederlandse of buitenlandse overheidsmaatregelen binnen moet blijven of niet kan reizen waardoor terugkeer naar Nederland niet mogelijk is, dan bestaat er recht op loon. Is daarvan geen sprake dan dient de werknemer het werk te hervatten om aanspraak te kunnen maken op loon. De werkgever moet wel zorgen voor een veilige werkomgeving in overeenstemming met de adviezen van het RIVM.

Vragen arbeidsmigranten over werkloosheid

Waar vind ik informatie over het recht op WW en recht op WW in het buitenland?

Op de website van het UWV vindt u alle informatie.

Ik ben ontslagen. Moet mijn werkgever gebruik maken van de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)? Of kan ik een WW-uitkering aanvragen?

Uw werkgever is niet verplicht om gebruik te maken van de NOW. U kunt een WW-uitkering aanvragen. Of u een WW-uitkering ontvangt, wordt beoordeeld door UWV.

Ik ben werkloos. Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

U kunt een WW-uitkering krijgen als u niet door uw eigen schuld (gedeeltelijk) werkloos bent geworden. Daarnaast moet u in de afgelopen 36 weken in ten minste 26 weken hebben gewerkt. Ook moet er een verlies zijn van ten minste vijf arbeidsuren / minimaal de helft van het gemiddeld aantal arbeidsuren per week. Ook bent u direct beschikbaar voor nieuw werk.

Waar moet ik rekening mee houden bij het aanvragen van een WW-uitkering?

Een WW-uitkering is een tijdelijk inkomen bij werkloosheid.U vraagt een WW-uitkering online aan via werk.nl.Voor de online aanvraag heeft u uw DigiD nodig. Als u geen DigiD heeft, kunt u de aanvraag ook per post doen. Hiervoor meldt u zich normaal gesproken persoonlijk bij een UWV-kantoor als werkzoekende. Door de maatregelen van de overheid vanwege de Coronacrisis is dit niet mogelijk. U kunt daarom telefonisch contact opnemen met UWV.

UWV bepaalt of u een WW-uitkering kunt krijgen. Als u recht heeft op een WW-uitkering, dan is dat voor minimaal drie maanden. Uw uitkering kan ook langer zijn dan drie maanden. Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van het loon dat u verdiende in de baan of banen in de 12 maanden voordat u werkloos werd. Tijdens uw WW-uitkering heeft u een aantal rechten en plichten. Kijk op de website van UWV voor informatie over de WW-uitkering in verschillende talen.

Wat zijn de belangrijkste rechten en plichten bij een WW-uitkering?

 • U doet uw best om zo snel mogelijk werk te vinden door actief te solliciteren en passend werk te accepteren.
 • U geeft elke 4 weken minimaal 4 sollicitatieactiviteiten door aan UWV via de Werkm@p.
 • U vult elke maand de Inkomstenopgave in. Hiermee geeft u door of u in de vorige maand inkomsten heeft gehad. Ook als u geen inkomsten had, geeft u dit door.
 • U geeft de juiste informatie over uzelf en uw woon- en inkomenssituatie. Eventuele wijzigingen meldt u binnen een week.
 • U voert taken in de Werkmap uit.
 • U verblijft in Nederland (tenzij u vakantie opneemt of in een andere lidstaat van de EU, de EER of Zwitserland naar werk wil zoeken. Zie hieronder voor meer informatie).

Normaliter dient u op afspraken te komen bij UWV. Door de maatregelen van de overheid vanwege de Coronacrisis is dit niet mogelijk. Afspraken zijn daarom telefonisch.

Let op: Als u zich niet aan uw plichten houdt, krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete.

Ik ben werkloos. Ben ik ondanks het Coronavirus nog verplicht om te solliciteren?

De verplichting om te solliciteren blijft gelden. UWV begrijpt dat het door de coronacrisis lastig kan zijn om aan deze verplichting te voldoen. UWV houdt daar zoveel mogelijk rekening mee.

Overleg met een adviseur werk

Heeft u in deze tijd moeite om aan de sollicitatieplicht te voldoen? Neem dan contact op met een adviseur werk van UWV om te overleggen. U kunt een online bericht sturen via de Werkmap. Of bellen via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact van de UWV website.

Nuttige tips

Voor uw eigen situatie is het belangrijk dat u uw best blijft doen om werk te vinden. Probeer daar zo creatief mogelijk in te zijn. Houd online of telefonisch contact met werkgevers en deel ervaringen met andere werkzoekenden. Op werk.nl vindt u veel nuttige tips.

Behoud ik mijn WW-uitkering als ik naar een ander land ga? 

Bent u werkloos en heeft u een WW-uitkering? Als u naar het buitenland wilt gaan, dan kunt u uw uitkering meestal niet meenemen. Er zijn enkele uitzonderingen.

 • U mag maximaal 20 vakantiedagen per jaar vakantie opnemen. Dit kan ook minder zijn. Dit hangt af van de datum waarop uw WW-uitkering is begonnen (hoe later na 1 januari de uitkering start, hoe minder vakantiedagen). Meer hierover en hoe u uw vakantie doorgeeft leest u op de website van het UWV bij 'Ik ga met vakantie'. Als u op vakantie gaat moet u dit aan ons doorgeven.
 • Binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland mag u na toestemming van UWV uw WW maximaal drie maanden meenemen om naar werk te zoeken. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden (zie hieronder)

Mag ik met mijn WW-uitkering in een ander land naar werk zoeken?

U mag na toestemming van UWV een WW-uitkering maximaal drie maanden meenemen om in een andere lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland naar werk te zoeken. Let op: als u naar een land buiten de EU, de EER of Zwitserland gaat, dan kunt u uw WW-uitkering niet meenemen. De WW-uitkering eindigt op het moment dat u naar een ander land vertrekt.

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent volledig werkloos.
 • U bent voordat u vertrekt 4 weken in Nederland beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Als u met vakantie bent of gaat, telt deze vakantieperiode niet mee als periode van beschikbaarheid.
 • U heeft al minimaal 4 weken een WW-uitkering voordat u naar het buitenland kunt vertrekken.
 • U heeft nog recht op een WW-uitkering.
 • U dient een verzoek in bij UWV minimaal één week vóór vertrek naar het buitenland. Dit doet u door het formulier PD U2 aan te vragen.

Wat moet ik doen als ik met mijn WW-uitkering in een andere lidstaat naar werk wil zoeken?

 • U vraagt toestemming door minimaal één week voordat u vertrekt het formulier PD U2 aan te vragen bij UWV.
 • U informeert uw adviseur werk over uw vertrek.
 • U vertrekt nadat u toestemming van ons heeft.
 • U schrijft zich binnen 7 dagen na uw vertrek uit Nederland in bij de uitkeringsorganisatie in het buitenland. U houdt zich aan de afspraken die u daar maakt en aan de regels die daar gelden. Als u in verband met de Coronacrisis 14 dagen in quarantaine moet verblijven, verlengt UWV deze termijn met 14 dagen.
 • U houdt zich aan de afspraken die u daar maakt en aan de regels die daar gelden.

Ik ben werkloos en wil terug naar mijn woonland om daar naar werk te zoeken. Maar ik wil niet eerst vier weken in Nederland blijven. Heb ik recht op WW-uitkering?

Als u voor vertrek niet eerst vier weken in Nederland bent gebleven en niet beschikbaar was voor werk, kunt u uw WW-uitkering niet meenemen. Als u toch naar uw woonland gaat, eindigt de WW-uitkering. Keert u terug naar uw woonland, dan kunt u in uw woonland een werkloosheidsuitkering aanvragen. Wij adviseren u om vóór uw vertrek het formulier PD U1 aan te vragen bij UWV. Op dat formulier vult UWV in hoe lang u heeft gewerkt en verzekerd bent geweest in Nederland. De uitkeringsinstantie in uw woonland heeft dit formulier nodig om uw recht op uitkering te beoordelen.

Ik ben gedetacheerd naar Nederland en ben werkloos geworden. Heb ik recht op WW-uitkering?

Als u tijdelijk naar Nederland bent gedetacheerd (vanuit een andere lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland) en u heeft een A1 verklaring, dan heeft u geen recht op WW in Nederland. U vraagt de uitkering aan in de lidstaat waar u woont. Of in de lidstaat waar u premies heeft afgedragen (als dat een andere lidstaat is dan de lidstaat waar u woont). 

(Bron: Ministerie van SZW 23 april 2020)