Steunfonds Corona voor verenigingen en stichtingen

Deze pagina is bijgewerkt op 1 februari 2022

Het steunfonds Corona is bedoeld om verenigingen en stichtingen te helpen die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen raken. We willen voorkomen dat het voortbestaan van deze verenigingen/stichtingen in gevaar komt. Het verenigingsleven is namelijk van grote waarde voor de leefbaarheid in de kernen.

Aanvragen steunfonds Corona 2022

Voor het jaar 2022 is wederom 500.000 euro beschikbaar gesteld. De aanvragen voor het steunfonds Corona 2022 kunt u tot en met maandag 31 januari 2023 indienen. 

We werken met 4 termijnen:

 • De 1e termijn is van 1 februari 2022 tot en met 31 maart 2022. Aanvragen binnen de 1e termijn ontvangen uiterlijk 13 mei 2022 een reactie.
 • De 2e termijn is van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022. Aanvragen binnen de 2e termijn ontvangen uiterlijk 12 augustus 2022 een reactie.
 • De 3e termijn is van 1 juli 2022 tot en met 31 oktober 2022. Aanvragen binnen de 3e termijn ontvangen uiterlijk 12 december 2022 een reactie.
 • De 4e termijn is van 1 november 2022 tot en met 31 januari 2023. Aanvragen binnen de 4e termijn ontvangen uiterlijk 14 maart 2023 een reactie.

Geen structurele ondersteuning

Het steunfonds Corona biedt geen structurele of meerjarige ondersteuning aan organisaties. De wijze van ondersteuning kan verschillen per aanvraag. Ondersteuning hoeft niet altijd geld te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een garantstelling voor een lening zijn. Er kan per jaar één aanvraag worden ingediend en er geldt een maximumbijdrage van 30.000 euro per aanvraag.

Voorwaarden

We stellen voorwaarden aan de aanvragers die een beroep doen op het steunfonds. 

 • Het gaat om een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.
 • De aanvrager is gevestigd in Peel en Maas en de activiteiten zijn in hoofdzaak gericht op Peel en Maas.
 • Het voortbestaan van de vereniging is in nood, door financiële problemen als gevolg van de coronacrisis.
 • De aanvrager heeft in 2022 niet eerder een subsidie ontvangen van de gemeente Peel en Maas voor de (gevolgen van de) coronacrisis in hetzelfde steunfonds Corona.

De aanvraag

De aanvraag om ondersteuning moet voldoen aan een aantal eisen. Gebruik hiervoor het online aanvraagformulier. U mag uw aanvraag ook op een andere wijze opstellen, als de onderstaande voorwaarden duidelijk en toegelicht zijn.

Duidelijke onderbouwing en motivering van de aanvraag en niet in strijd met regelgeving of eerder genomen besluiten.

Uit de aanvraag moet duidelijk blijken wat u aan ondersteuning vraagt (welke vorm en bedrag) en waarom dat nodig is. Breng uw financiële situatie duidelijk in beeld. Geef duidelijk aan waar de bijdrage voor gebruikt wordt.

De situatie op dit moment is het gevolg van de coronacrisis en brengt het voortbestaan van de stichting of vereniging in gevaar.

De aanvrager moet de noodzaak van financiële ondersteuning voor het voortbestaan van de organisatie aantonen en duidelijk maken dat de ontstane situatie alleen het gevolg is van de coronacrisis.

Door inzicht te geven in de jaarrekening van de twee voorgaande boekjaren kan de aanvrager aantonen dat er een rendabele exploitatie is zonder de (gevolgen van de) coronacrisis. Als een aanvrager specifieke reserves of voorzieningen heeft voor bepaalde toekomstige uitgaven (bijvoorbeeld onderhoud aan gebouwen) moet dat worden toegelicht bij de beschrijving van de financiële positie.

Door de aanvrager zelf is binnen de eigen organisatie een maximale inspanning gedaan om de nadelige gevolgen van de coronacrisis te beperken.

Omschrijf wat u zelf met leden en vrijwilligers heeft gedaan om de bestaande (financiële) situatie te voorkomen en/of op te lossen? Uit de aanvraag moet duidelijk blijken dat de aanvrager alle mogelijkheden heeft onderzocht en ingezet om de financiële situatie te verbeteren.

Denk aan het verminderen van kosten, zoals:

 • verzoeken om lagere huurkosten
 • verhogen of voortzetten van opbrengsten (bijvoorbeeld zo veel mogelijk laten doorbetalen van contributies, bijdragen)
 • mogelijke inzet van reserves.

De aanvrager heeft alle andere compensatiemaatregelen die van toepassing zijn aangevraagd en ingezet

Er kan alleen beroep worden gedaan op het steunfonds Corona wanneer andere bestaande landelijke, regionale of lokale compensatiemaatregelen niet voldoende of geen oplossing bieden. De aanvrager moet aangeven of al een vergoeding is aangevraagd of dat de aanvrager van plan is, dat te doen in de toekomst (op basis van de huidige regelingen).

Aanvragen Steunfonds Corona

Basis van vertrouwen

De regeling gaat in hoge mate uit van vertrouwen en beperkte administratieve (verantwoordings-) lasten. We doen daarbij een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk om alleen een beroep te doen op het steunfonds Corona als er geen andere (financiële) mogelijkheden meer zijn binnen of buiten de organisatie.

Subsidieplafond

Voor het steunfonds Corona 2022 geldt een subsidieplafond van 500.000 euro. Mochten er meer goedgekeurde aanvragen zijn dan de beschikbare middelen, kunnen we aan de gemeenteraad een voorstel doen voor aanvullend budget.

Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders besluit zo snel mogelijk over een aanvraag nadat de indientermijn van een termijn is verlopen. Maar uiterlijk binnen 6 weken na de deadline van de termijn, tenzij aanvragen niet compleet zijn en nadere informatie moet worden opgevraagd bij de aanvrager.

De subsidieontvanger hoeft na de verleende steun, geen verantwoording af te leggen. Bij verleende subsidies hoger dan 15.000 euro kan het college steekproefsgewijs controles uitvoeren op de besteding van middelen. Het besluit staat open voor bezwaar en beroep. In de uitvoeringsregeling is een hardheidsclausule opgenomen om in schrijnende gevallen uitzonderingen te kunnen maken.

Vragen

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar Steunfonds Corona.