Kinderopvang en onderwijs

Deze pagina is bijgewerkt op 12 januari 2021

Door de druk op de zorg en de onduidelijkheid over de ‘Britse variant’ van het coronavirus blijven de scholen langer dicht. Basisscholen geven onderwijs op afstand tot zeker 25 januari 2021 en middelbare scholen tot zeker 8 februari 2021. De huidige uitzonderingen voor verschillende groepen leerlingen blijven behouden. Zij krijgen wel zoveel mogelijk fysiek onderwijs.

Basisscholen

Omdat leerlingen het beste op school leren is het belangrijk dat basisscholen zo snel mogelijk open gaan. Daarom kijkt het kabinet naar verwachting volgende week opnieuw hoe de situatie is en wat er mogelijk is. Daarvoor is meer informatie over de ‘Britse variant’ van het virus nodig. Die informatie wordt eind deze week verwacht.

1,5 meter op middelbare scholen

Middelbare scholen blijven tot 8 februari 2021 open voor verschillende groepen leerlingen. Namelijk leerlingen in kwetsbare posities, leerlingen die praktijkgerichte vakken volgen, examenleerlingen en leerlingen in het voorexamenjaar die schoolexamens maken. In afwachting van informatie van het OMT, moeten alle middelbare scholieren onderling 1,5 meter afstand houden. Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs houden afstand waar mogelijk. Op basisscholen is afstand houden niet nodig, omdat kinderen in die leeftijd het virus minder overbrengen volgens het OMT.

Kinderopvang: noodopvang

De kinderopvang (dagopvang 0-4 jaar en BSO) en het basisonderwijs is gesloten tot en met tenminste 17 januari 2021. Er is noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.

Noodopvang is beschikbaar voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. Echter als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
  • kinderen voor wie door bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

Noodopvang scholen en kinderopvangorganisaties

Noodopvang wordt geboden door scholen en kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO). Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang tijdens de reguliere openstellingstijden van de kinderopvang. Daarnaast kunnen kinderen van ouders in cruciale beroepen voor benodigde opvang in avond, nacht en weekend terecht bij hun gastouder, waar ze al bij ingeschreven moeten staan en een contract hebben.

Gastouderopvang

De gastouderopvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. Ook hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor de reguliere klanten. Als u geen contract met een voorziening voor gastouderopvang heeft, kunt u geen gebruik maken van de noodopvang. U kunt uiteraard wel alsnog een contract sluiten. Hiervoor geldt dan dat u de factuur moet betalen en hiervoor recht op kinderopvangtoeslag hebt.

24-uurs noodopvang in de avond, nacht en weekend

Alleen als uw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder volgens de reguliere openingstijden 24 uurs-opvang biedt, is er 24 uurs-noodopvang beschikbaar voor uw kind(eren).

Opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen in andere vestiging 

In de praktijk zien we dat kinderopvangorganisaties die bijvoorbeeld meerdere vestigingen hebben, enkele vestigingen openhouden om de kinderen van de ouders in cruciale beroepsgroepen op te vangen. Dit clusteren is toegestaan. Wel is het van belang dat houders daarbij uitgaan van het belang van het kind en bijvoorbeeld proberen zoveel mogelijk de voor de kinderen bekende gezichten in te zetten. Ook scholen mogen in overleg met het schoolbestuur, de gemeenten en kinderopvangorganisaties, kinderen op een andere dan hun normale plek opvangen. Ouders moeten hier dan wel toestemming voor hebben gegeven.

Cruciale beroepen

Ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Bekijk de lijst met cruciale beroepen.

Partner van ouder met cruciaal beroep

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

Mijn functie staat niet in de lijst met cruciale beroepen maar ik draag wel bij aan de aanpak van het coronavirus

Uitgangspunt is dat uw kinderen dan niet naar school of de opvang gaan. Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen. Alleen zo is er voldoende capaciteit in de noodopvang voor de ouders die de samenleving draaiend houden.
Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij kwetsbare ouderen (bijvoorbeeld bij grootouders) is daarbij niet verstandig.

School of opvang laten weten dat u of uw partner een cruciaal beroep heeft

U kunt bij uw school of kinderopvanglocatie aangeven dat u of uw partner een cruciaal beroep heeft. U hoeft dit niet aan te tonen door een verklaring van uw werkgever. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep een beroep doen op de noodopvang, ook om het systeem niet te veel te belasten.

Kinderopvangorganisaties in Peel en Maas

Meijel

Stichting Kinderopvang Meijel
Kurversweg 4, 5768 RS Meijel
T: 077-466 45 60
E-mail Stichting Kinderopvang Meijel 

Overige dorpen van Peel en Maas:

Hoera kindercentra (locaties in alle kernen behalve Meijel)
Kerkstraat 32, 5981 CG Panningen
T: 077-358 97 97
E-mail Hoera kindercentra

Van Harte KDV-Helden (locatie in Helden):
Haammaekerstraat 14 5988 AM Helden
Maaike Wijhers, locatiemanager
T: 06-42 09 66 95
E-mail Van Harte KDV Helden

Vragen en antwoorden

Antwoorden op veelvoorkomende vragen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bekijk ook:

Veelgestelde vragen