Windenergie

Om schone en toekomstbestendige energie te realiseren zet gemeente Peel en Maas zich in voor meer duurzame energie zoals windenergie. Naast minder CO2 uitstoot, maakt dit ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

De Rijksoverheid streeft ernaar dat 14 % van alle energie duurzaam wordt opgewekt. Dit akkoord geldt voor alle provincies in Nederland. Daarom heeft gemeente Peel en Maas samen met gemeenten Leudal, Weert, Nederweert en Provincie Limburg het initiatief genomen om windenergie te stimuleren en faciliteren.

Hiervoor zijn uitgangspunten op papier gezet met onder andere de wens dat opbrengsten uit windmolens zoveel mogelijk terugvloeien naar de lokale gemeenschappen. De gemeenteraad van Peel en Maas heeft hier in april 2016 mee ingestemd door een kader met uitgangspunten windenergie vast te stellen. Het doel is om in 2020 de eerste windmolens, bij voorkeur in coöperatief verband, te realiseren.

Uitgangspunten

De hoofduitgangspunten voor maatschappelijke acceptatie in het kader zijn:

  1. De omgeving heeft een actieve en betrokken rol bij de ontwikkeling en de exploitatie van windturbines.
  2. De opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten aanwijsbaar terugvloeien in de gemeenschap.
  3. De windturbines moeten op een goede plek komen

De invulling van de uitgangspunten door de initiatiefnemers moet zorgen voor maatschappelijke acceptatie.

De uitgangspunten zijn vertaald in een beleidsregel ‘Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas’. Het college van B&W heeft deze beleidsregel op 26 juni 2017 vastgesteld. Pas als een plan voldoet aan de beleidsregel, kan een aanvraag in behandeling worden genomen. Voldoet het niet aan de beleidsregel, wordt het in de gelegenheid gesteld om aan te vullen.

Afhankelijk van het plan dat de initiatiefnemers indienen, moet de gemeente eerst besluiten of nader onderzoek nodig is in verband met het Besluit milieu effect rapportage.

Procedure

Voldoet het plan aan de beleidsregel en is het onderdeel MER duidelijk, dan kan een openbare voorbereidingsprocedure doorlopen worden. Volgens deze procedure worden de stukken pas openbaar, nadat de gemeente een ontwerp besluit heeft genomen gelet op het ingediende plan.

De gemeente toetst het plan aan de wettelijke kaders die gelden, zoals bijvoorbeeld in geval van geluid en slagschaduw. Tegen het ontwerp besluit kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze zienswijze worden behandeld en vervolgens maakt de gemeente een afweging of dit leidt tot bijstellen van het plan of weigeren.

Als sprake is van een negatieve beoordeling van een deelaspect van het hoofduitgangspunt ‘De windturbines moeten op een goede plek komen’ moeten initiatiefnemers maatregelen treffen die leiden tot bijvoorbeeld vergroening of versterking van de landschappelijke structuur. Het compensatiebedrag voor deze maatregelen is conform het Kwaliteitskader buitengebied.

Windpanel

Bij de beoordeling van principeverzoeken en conceptplannen aan de beleidsregel ‘Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas’ heeft het college op 13 maart 2017 onafhankelijke deskundigen aangewezen die adviseren op het gebied van landschap, participatie en profijt.

Vanuit het samenwerkingsverband windenergie heeft de provincie Limburg een windpanel georganiseerd met deskundigen op het gebied van landschap, participatie en profijt. Dit windpanel bestaat uit de heer Heusschen van Heusschen Copier met expertise op het gebied van landschap, de heer Henfling van Henfling Advies met expertise op het gebied van omgevingsmanagement en de heer van der Veen van bureau Rebel.