Duurzame energie

Gemeente Peel en Maas zet zich in voor meer duurzame energie. Onze doelstelling is om klimaat en energieneutraal te zijn in 2050. Fossiele brandstoffen als olie en gas moeten plaatsmaken voor duurzame lokaal opgewekte energie. Naast minder CO2 uitstoot maakt dit ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. We realiseren schone en toekomstbestendige energie zo, dat onze inwoners daar profijt van hebben.

Duurzaamheidsagenda Beleef Samen Duurzaamheid

In de duurzaamheidsagenda Beleef Samen Duurzaamheid, heeft de gemeente uitgangspunten voor energietransitie beschreven. Het allerbelangrijkste vinden we energiebesparing. Alles wat we besparen, hoeven we niet op te wekken. Het opwekken van duurzame energie moet bij voorkeur op daken. Als dat niet mogelijk is, geven we zo nodig ruimte voor zonneparken.

Als u vragen heeft over de duurzaamheidsagenda van de gemeente Peel en Maas, neem dan contact op via 077 306 6666 of stuur een e-mail naar Info Peel en Maas.

Windenergie

Windenergie is voorlopig niet mogelijk. De gemeente wil eerst het beleid windenergie beoordelen en bekijken hoe we hiermee verder kunnen. We beoordelen windenergie nadat Windpark Egchelse Heide klaar voor gebruik is.

Zonneparken

Zonneparken leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstelling voor duurzame energie. De gemeenteraad heeft met de Duurzaamheidsagenda uitgangspunten vastgesteld voor zonneparken. Een van de voorwaarden is dat de maximaal 55 hectare aan ruimte voor zonneparken ingevuld wordt met een zogenoemde tender. U kunt een tender zien als een wedstrijd, waarbij de gemeente de plannen selecteert en beoordeelt. De winnaars van de tender zonneparken zijn Zonnepark de Schorf in Beringe van dorpscoöperatie Steingood (28 hectare) en zonnepark de Spiesberg in Grashoek van coöperatie Peel Energie (14,5 hectare). Deze 2 plannen komen in aanmerking voor een vergunning om het zonnepark te mogen bouwen.

Regionale energiestrategie (RES)

Gemeente Peel en Maas is onderdeel van de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Dit vormen we samen met 15 gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis. Samen hebben we een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld waarin we beschrijven hoe de regio meer energie kan besparen, duurzaam kan opwekken en van het gas af kan.

Deze strategie is door alle 15 gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg vastgesteld en ingediend bij het Rijk. Het Rijk gaat de plannen van de dertig RES-regio’s doorrekenen.

De RES 1.0 is niet alleen tot stand gekomen door de partners, ook hebben wij de regionale belanghebbenden zoals het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrokken. Dat hebben wij gedaan door diverse sessies. Ook inwoners konden hun mening geven over de RES 1.0, deze reacties zijn ook meegenomen bij het opstellen van het definitieve document.

In de RES 1.0 worden geen locaties voor windturbines en zonneparken aangewezen. Gemeenten bepalen uiteindelijk zelf waar wat is toegestaan en onder welke voorwaarden. Voor de gemeente Peel en Maas is de duurzaamheidsagenda bepalend.

Bekijk ook: