Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Duurzame energie

Gemeente Peel en Maas zet zich in voor meer duurzame energie. We willen meer schone en toekomstbestendige energie realiseren. Naast minder CO2 uitstoot maakt dit ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Met het Verdrag van Parijs heeft Nederland in 2015 afgesproken om samen met 173 andere landen  de uitstoot van CO2 te verminderen. De Nederlandse overheid heeft dit vertaald in een Energieakkoord, een Klimaatakkoord en een Klimaatwet. Duurzame energie levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van onze klimaatdoelstellingen.

Daarom faciliteert en stimuleert de gemeente Peel en Maas samen met gemeenten Leudal, Weert, Nederweert en Provincie Limburg windenergie. Gezamenlijk zijn hiervoor uitgangspunten op papier gezet.

Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad van Peel en Maas besloten om aanvragen voor windturbines met een tiphoogte vanaf 150 meter voorlopig niet in behandeling te nemen. In de eerste helft van 2020 wordt hiervoor nieuw beleid gemaakt. Tegelijkertijd maakt de gemeente ook beleid voor zonneweiden.

Voor windturbines met een tiphoogte tot 150 meter blijft het eerder vastgestelde beleid van toepassing.

Beleid voor windturbines met een tiphoogte tot 150 meter

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft uitgangspunten (PDF, 305.2 kB) vastgesteld. De uitgangspunten geven ruimte aan initiatiefnemers om plannen met windmolens te realiseren. 

Uitgangspunten

De hoofduitgangspunten zijn:

  1. De omgeving heeft een actieve en betrokken rol bij de ontwikkeling en de exploitatie van windturbines.
  2. De opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten aanwijsbaar terugvloeien in de gemeenschap.
  3. De windturbines moeten op een goede plek komen.

Door invulling te geven aan de uitgangspunten moeten initiatiefnemers aan draagvlak werken.

De uitgangspunten zijn vertaald in een beleidsregel Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas (Milieu). Pas als een plan voldoet aan de beleidsregel, neemt de gemeente een aanvraag in behandeling. 

Windpanel

Een windpanel met onafhankelijke deskundigen adviseert de gemeente bij de beoordeling van conceptplannen. De beleidsregel ‘Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas’ is hierbij leidend.

Het windpanel bestaat uit onafhankelijke deskundigen die adviseren op het gebied van landschap, participatie en profijt:

  • de heer Heusschen van Heusschen Copier met expertise op het gebied van landschap
  • de heer Henfling van Henfling Advies met expertise op het gebied van omgevingsmanagement
  • de heer van der Veen van bureau Rebel.

Procedure

Pas als een plan voldoet aan de beleidsregel, neemt de gemeente een aanvraag in behandeling.  De gemeente toetst eerst of nader onderzoek nodig is in verband met het zogenaamde Besluit milieu effect rapportage (MER). Is geen nader onderzoek nodig, dan start de gemeente een openbare procedure op.

In deze procedure toetst de gemeente het plan aan de wettelijke kaders, zoals bijvoorbeeld in geval van geluid en slagschaduw. Vervolgens neemt de gemeente een ontwerp besluit. Hiertegen kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Deze zienswijzen worden behandeld en vervolgens maakt de gemeente een afweging of dit leidt tot bijstellen van het plan of het weigeren van medewerking.