Bijeenkomsten project Kuukven

De eerste schetsen voor de nieuwe woonbuurt Kuukven Fase 3-4-5 werden begin 2022 overwegend positief ontvangen door omwonenden en geïnteresseerden. 

We hebben deze schetsen verder aangepast met de opmerkingen en suggesties die we kregen. Zo hebben we onder andere gekeken naar parkeren, de wegenstructuur en opties voor het behoud van een deel van de bestaande houtwal aan Heierhof. Zo ontstond er een voorlopig ontwerp. Een logische vervolgstap was dat dit ontwerp op een nieuwe bijeenkomst in Baarlo besproken zou worden. Dit was ook het plan, maar dat liep anders.

Bijeenkomst uitgesteld

De bijeenkomst is uitgesteld naar een later moment in 2023. Er is namelijk niet alleen getekend maar ook gerekend aan het plan. De conclusie van deze berekening is dat voor de kwaliteiten in het ontwerp een prijs betaald moet worden: er moet geld bij. Dan is allereerst de gemeenteraad aan zet. En ook Wonen Limburg maakt de balans op.

Voorstel naar de gemeenteraad

We besloten daarom dat we het voorlopig ontwerp nog niet met de omgeving en belangstellenden delen. We vinden het namelijk belangrijk dat de gemeenteraad zich eerst kan uitspreken over de voorlopige resultaten en de manier waarop we verder gaan met het plan. Daarom is er een voorstel voorbereid voor de gemeenteraad. Daarbij is het voorlopig ontwerp op onderdelen verder aangepast, zodat het financieel tekort minder groot is. Naar onze mening sluit dit voorlopig ontwerp nog steeds aan op de ambitie, de uitgangspunten én op het plan dat we eerder communiceerden.

Behandeling en besluit raadsvoorstel

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om extra geld beschikbaar te stellen om het plan verder te kunnen uitwerken. En om ermee in te stemmen dat het huidige voorlopige ontwerp (inclusief financieel tekort) de basis is voor deze uitwerking.

Op dinsdagavond 17 januari 2023 behandelt de raad het raadsvoorstel over Kuukven Fase 3-4-5 in de openbare commissievergadering. Dan worden er inhoudelijke en technische vragen gesteld. En op de vergadering van dinsdagavond 31 januari neemt de gemeenteraad dan vervolgens een besluit. De agenda voor deze vergaderingen, maar ook het raadsvoorstel met daarin het voorlopig ontwerp vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl

Bijwonen vergaderingen raad

Wilt u een vergadering in het Huis van de Gemeente bijwonen? Dat kan. Het zijn openbare vergaderingen, waar publiek ook een plek heeft als toehoorder. U kunt de vergaderingen ook via livestream volgen of terugkijken.

Wil u gebruik maken van spreekrecht? Dat is altijd mogelijk over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan. Zowel in een raadsvergadering als in een commissievergadering mag u maximaal 5 minuten spreken. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Neem dan uiterlijk 24 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie via 077 306 6666 of griffie@peelenmaas.nl.

Bekijk ook: