Versnelde bouw van sociale huurwoningen

In de prestatieafspraken die we voor de komende jaren met de corporaties hebben gemaakt, is afgesproken dat we de komende tijd vooral gaan inzetten om de bouw van sociale huurwoningen een extra impuls te geven. Dat is hard nodig, omdat uit het woononderzoek dat we hebben uitgevoerd blijkt dat er de komende periode behoefte is aan dit soort woningen.

Het gaat om minimaal 100 sociale huurwoningen. Daarom hebben we een versnellingsteam in het leven geroepen. Samen met de corporaties gaan we nog nauwer samenwerken om samen op zoek te gaan naar locaties waar dit mogelijk is.

Op dit moment zijn we volop in gesprek met de corporaties en met andere (markt)partijen om ervoor te zorgen dat we de komende tijd voldoende sociale huurwoningen houden. Daarbij kijken we niet alleen naar het aantal sociale huurwoningen dat we toevoegen, maar ook dat we dit op de goede plek doen. Ook zorgen we voor een diversiteit aan woningen in de woningbouwplannen zodat de leefbaarheid van wijken op peil blijft. Zo zijn er voor de herontwikkeling van de voormalige VMBO-locatie in Panningen en In den Bosch in Maasbree al concrete afspraken gemaakt.

Actuele stand van zaken:

 • Voormalige VMBO locatie
 • Project In den Bosch
 • Herontwikkeling Scheutenbergweg Kessel

Stand van zaken VMBO

Het ontwerp bestemmingsplan voor de herinrichting van het voormalige VMBO heeft inmiddels al ter inzage gelegen. Na het verwerken van zienswijzen wordt het bestemmingplan en het stedenbouwkundig plan ter vaststelling aangeboden aan uw gemeenteraad.

Naast het woonzorgcomplex – waaraan al volop wordt gebouwd – worden er verschillende type woningen gerealiseerd op deze locatie, namelijk appartementen, patiowoningen, rijwoningen en studio’s. Zowel in de (sociale) huur als in de koop.

Wonen Limburg gaat de appartementen realiseren. Binnenkort starten we de tender op om de andere partners te selecteren. We zoeken nog een koper voor de voormalige praktijklokalen (studio’s), maar uiteraard verkopen we ook bouwgrond voor de realisatie van de overige woningen.

Project In den Bosch Maasbree

Projectontwikkelaar Janssen de Jong start dit voorjaar met de bouw van 14 (semi-)bungalows. Hierdoor zijn ook de laatste kavels van het zuidelijke deel van fase 2 ingevuld. Daarom was het de hoogste tijd om te starten met de noordkant van fase 2. De beschikbare kavels staan vanaf maart op onze kavelwinkel. Hierbij is gezocht naar een evenwichtige invulling van de beschikbare ruimte.

Dit is gevonden in de volgende mix van type woningen voor verschillende doelgroepen:

 • 13 grotere en kleinere kavels voor particulieren
 • 18 sociale huurwoningen door Wonen Limburg
 • 6 kavels voor starterswoningen die in de toekomst relatief eenvoudig tot levensloopbestendige woningen kunnen worden omgevormd
 • 5 kavels voor een collectief particulier opdrachtgeverschap initiatief (CPO).

Meer informatie hierover vindt u op de kavelwinkel.

Herontwikkeling Scheutenbergweg Kessel

Het gebied rondom Scheutenbergweg 2 in Kessel ligt er al jaren verpauperd bij. Deze locatie is aangemerkt als een kansenplek. Met bouwbedrijf Verlaak zijn wij in gesprek gegaan over hun plannen om dit gebied op een goede toekomstbestendige manier opnieuw in te vullen. De voormalige champignonkwekerij en kippenstal maken plaats voor maximaal 25 woningen voor jong en oud, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de woonbehoefte in Kessel. Dit betekent dat er een goede mix wordt gemaakt van verschillende type woningen, voor de juiste doelgroepen van de juiste kwaliteit.

Het plan bestaat uit de volgende woningen:

 • 4 seniorenwoningen, type patio, met een kavelgrootte van +/- 220m2
 • 9 starterswoningen, type 2kap of geschakeld, met een kavelgrootte van +/- 280m2
 • 4 koopwoningen, type vrijstaand, met een kavelgrootte van +/- 1050m2
 • 4 koopwoningen, type vrijstaand, met een kavelgrootte van +/- 600m2
 • 4 starterswoningen, type 2kap, met een kavelgrootte van +/- 325m2.

Samen met Antares wordt bekeken of zij hun opgave voor het realiseren van huurwoningen voor Kessel (deels) op deze locatie kunnen invullen.

Het College heeft, onder voorwaarden, positief gereageerd op het principeverzoek. Het wordt gezien als een goede toekomstbestendige ontwikkeling, die een impuls geeft aan de doorstroming in de woningmarkt in Kessel. Bouwbedrijf Verlaak is bezig om de plannen verder uit te werken, waarbij rekening wordt gehouden met de gestelde voorwaarden.