Let op!Van donderdag 29 juli 2021 vanaf 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort en identiteitskaart aanvragen.
Dit geldt ook voor een spoedaanvraag. Heeft u met spoed een paspoort of identiteitskaart nodig?
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over een nooddocument.

Update marktonderzoek wonen Peel en Maas

In 2019 hebben we een marktonderzoek ‘wonen’ laten uitvoeren door Bureau Stedelijke Planning. In het onderzoek is per kern gekeken naar de woningbehoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief. Inmiddels zijn we ruim 1,5 jaar verder en is er veel gebeurd op het gebied van wonen. Tijd om ‘de thermometer’ in de woningmarkt van Peel en Maas te steken om zo nodig bij te sturen. Deze update is de afgelopen maanden uitgevoerd.

Conclusies uit het onderzoek

Het onderzoek is in concept gereed. Wat opvalt is dat de demografische trend hetzelfde blijft: het aantal huishoudens groeit de komende jaren nog tot ca. 2033. Daarna daalt het aantal huishoudens. Op termijn neemt vooral het aandeel 75-plussers en één- en tweepersoonshuishoudens sterk toe. Deze conclusies kwamen ook in het onderzoek van 2019 naar voren. Wel zijn de meest recente prognoses gunstiger dan de voorgaande: een hogere huishoudensgroei de komende jaren en een minder sterke daling vanaf het kantelpunt. Verder laat het onderzoek zien dat de landelijke krapte op de woningmarkt ook te zien is in Peel en Maas.

Groei in woningbouw

Het afgelopen jaar is er behoorlijk aan de weg getimmerd op het gebied van woningbouw. Daarbij is vooral gestuurd op het bouwen van de juiste kwaliteit. Een belangrijk punt is dat er woningen worden gebouwd voor de doelgroepen die dat nodig hebben zoals kleinere woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Dat is te zien in de update van het onderzoek: tegen de regionale trend in zijn er het afgelopen jaar minder mensen vertrokken uit Peel en Maas dan dat er zijn gekomen. Het aantal jonge mensen (15-30 jaar) dat het afgelopen jaar uit Peel en Maas vertrok, is minder groot dan in de periode daarvoor. Daarnaast zijn er meer mensen uit het buitenland naar Peel en Maas gekomen dan vooraf ingeschat. Kortom: Peel en Maas is een aantrekkelijke gemeente in de regio om te wonen.

De update van het woononderzoek uit 2019 laat zien dat we op de goede weg zijn met woningbouw. Daar waar in het onderzoek van 2019 werd geadviseerd om jaarlijks 50-150 woningen bij te bouwen, wordt nu geadviseerd om de bovenkant daarvan aan te houden. Het afgelopen jaar hebben we dat al gedaan. We zetten vooral in om die trend door te zetten en om er voor te zorgen dat we processen en procedures versnellen door aan de voorkant het goede gesprek te voeren en daar waar kan verbindingen te leggen. Op die manier kunnen initiatiefnemers kansrijke plannen ook echt verzilveren.

Wat het concept onderzoek precies voor ieder dorp betekent, wordt momenteel bekeken. Naar verwachting wordt het onderzoek de komende maand definitief gemaakt. Het rapport wordt dan ook op de gemeentelijke website geplaatst.