Commissievergadering 26 mei 2020

Brede steun voor extra geld Maasboulevard Kessel

Geplaatst op vrijdag 5 juni 2020

Het plan Maasboulevard Kessel komt mogelijk geld tekort, maar de raad lijkt te willen bijspringen. Verschillende partijen bleken zelfs bereid om wat extra’s te doen om ‘een gatenkaas’ te voorkomen.  Dat werd duidelijk tijdens de (online) commissievergadering van dinsdag 26 mei 2020. De raad wil ook in de buidel tasten om de maximale startersleningen voor huizenkopers te verhogen. Verder kreeg de voorgestelde aanpak van het Kwistbeekdal lof van alle kanten. Op 23 juni 2020 besluit de raad over de in de commissie besproken onderwerpen, maar in veel gevallen lijkt de uitslag al vast te staan.

Brede steun voor extra geld Maasboulevard Kessel

Het eerste grotere agendapunt betrof een extra garantstelling voor het plan Maasboulevard in Kessel. Dat plan, een initiatief van het dorpsoverleg, heeft als doel om het rivierfront te verfraaien. De kosten hiervoor vallen ruim drie ton hoger uit. Het college stelt voor twee onderdelen van het plan te laten vallen: de strook tussen de passantenhaven en de kerktrappen, en het deel vanaf de trappen bij de Markt tot camping Gravenhof.

Toch blijft er dan nog een budgetoverschrijding van ruim twee ton over. De Kesselse werkgroep die bezig is met het plan heeft op dit moment € 25.000 euro extra kunnen binnenhalen. De werkgroep heeft ook goede hoop dat de rest van het bedrag te vinden is. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via crowdfunding en fondsenwerving.

Werkgroep en college willen echter voorkomen dat er vertraging optreedt. Het college stelt de raad daarom voor het krediet van het plan Maasboulevard te verhogen met 205.000 euro en een garantstelling af te geven voor 180.000 euro.

Steun voor Maasboulevard

In de raad bleek er veel sympathie voor het plan. CDA-burgerraadslid Michel van Lieshout wees op het brede draagvlak in het dorp en zei ook dat het tekort niet aan de werkgroep te wijten is. Hij had ook alle vertrouwen dat het dorp het extra geld zal binnenhalen. Wel vond hij het erg jammer dat twee onderdelen van het plan nu geschrapt zijn: ‘Dat doorbreekt de eenheid.’

Lokaal Peel en Maas sloot zich bij het CDA aan, en ook PvdA/GroenLinks was, volgens Frits Berben, heel positief over het plan ‘zonder luxe’. Ook Berben zei het gevoel te hebben dat het Kessel wel gaat lukken om de extra twee ton binnen te halen. Het schrappen van de twee onderdelen vond hij heel jammer: ‘Dat doet het plan geweld aan.’ Berben kondigde alvast aan om in de volgende  raadsvergadering met een amendement te komen om € 100.000 extra voor het plan vrij te maken, om ook dié onderdelen te kunnen uitvoeren.

VVD en AndersNu waren wat kritischer. Zo zijn beide partijen niet overtuigd van het draagvlak bij de inwoners. Volgens het college is het plan uitgebreid besproken met de Kesselse gemeenschap, tijdens bijeenkomsten en in verschillende publicaties. Er zouden nooit negatieve reacties geweest zijn. In het vervolg van de behandeling ging het vooral over het schrappen van de twee onderdelen.

CDA-raadslid Roel Boots vond het ‘raar’ dat het college met dat voorstel is gekomen. Want was het niet verantwoordelijk wethouder Paul Sanders (VVD) die in een recente publicatie nog zei dat Peel en Maas veel ‘spek op de ribben’ heeft? Delen van het plan schrappen zou leiden tot een ‘gatenkaas’ en zou ‘doodzonde’ zijn. Boots kondigde daarom aan dat zijn partij zich in de volgende vergadering zal aansluiten bij het aangekondigde PvdA/GroenLinks-amendement. Dan valt dus de beslissing over het extra geld en of het plan Maasboulevard toch nog in zijn geheel uitgevoerd kan worden.

Kwistbeekdal aangepakt

Na Kessel richtte de blik van de vergadering zich op het Kwistbeekdal. Samen met het Waterschap wil de gemeente het stroomgebied vanaf Helden-Dorp via Baarlo naar de Maas opnieuw inrichten. Doel is om overstromingen te voorkomen (Soeterbeek) en het beekdal ‘klimaatbestendig’ maken, zodat natte en droge periodes minder schade aanrichten. Ook zorgt het plan voor meer natuur en meer biodiversiteit.

Het Kwistbeekproject wordt uitgevoerd als een proef, vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet die in 2022  wordt ingevoerd. Die nieuwe wet regelt niet alleen de ruimtelijke ordening, maar kijkt ook naar de leefomgeving in het algemeen. Bijvoorbeeld naar mogelijkheden voor ondernemers. De nieuwe wet leidt tot minder procedures en geeft de gemeente ook meer ruimte voor maatwerk.

Het nu voorliggende proef-omgevingsplan Kwistbeek regelt inderdaad al heel veel in één keer. In januari had de raad al het budget al goedgekeurd, nu lag het concrete plan op tafel. De raad bleek positief, en van verschillende kanten werd de communicatie met bewoners en gebruikers van het gebied geprezen. ‘Hier is de Omgevingswet voor bedoeld’, zei Peter Nouwen (CDA). De fracties besloten om het voorstel in de besluitvormende vergadering niet verder te bespreken en er een ‘hamerstuk’ van te maken.

Hogere starterslening

Met de stijgende huizenprijzen wordt het voor starters steeds moeilijker om een huis te kopen. Peel en Maas heeft (net als de meeste andere gemeenten samen met de Provincie) een regeling om starters te helpen met een lening. Met de huidige regeling is het krijgen van een lening alleen mogelijk voor huizen tot 200.000 euro. Omdat zo’n goedkope huizen erg lastig te vinden zijn, wil het college die grens verhogen naar 225.000 euro.

Tegelijk willen B&W ook de maximale lening evenredig verhogen. Voor nieuwbouw van 30.000 euro naar 34.000 euro, en voor bestaande bouw van 35.000 euro naar 39.000 euro. De gemeente volgt hierin de Provincie, die eerder ook al besloten had de leenmogelijkheden te verruimen. Bij een starterslening komt 75 procent voor rekening van de Provincie, de gemeente staat garant voor het resterende kwart.

In de behandeling door de raad tekende zich al snel een meerderheid af die de verruiming verder wil oprekken. Roger Gielen (CDA) zei dat zijn partij voor de besluitvormende vergadering een amendement voorbereidt om de maximale leenbedragen te verhogen naar 40.000 euro (nieuwbouw) en 45.000 euro (bestaande bouw).

Lokaal Peel en Maas vond het een interessant idee en de VVD vond het collegevoorstel zelfs ‘een kolfje naar onze hand’. VVD-fractievoorzitter Geert Segers vroeg zich wel af of de grens van 225.000 euro niet nog te laag was. Daarbij verwees hij naar het lage aantal verstrekte startersleningen van de laatste tijd, mogelijk een teken dat er weinig huizen van onder de twee ton zijn. Het amendement lijkt zijn partij te gaan steunen, hoewel Segers zei dat het wel nog in de fractie besproken moet worden.

Portefeuillehouder Rob Wanten zei in reactie op Segers dat het verhogen van de 225.000 euro grens niet mogelijk is, omdat dit het maximum is dat de Provincie nu toestaat. De verhoging van de leenbedragen, zoals het CDA voorstelt, valt wél binnen het toegestane maximum.
In de raadsvergadering van 23 juni 2020 zal de raad een besluit nemen over het amendement en de aangepaste startersregeling.

Bouwplan Grashoek

De rest van de vergadering verliep vlot, omdat de overige agendapunten (allemaal bestemmingsplannen) weinig aanleiding gaven tot commentaar of discussie. Het eerste betrof de bouw van 13 woningen in het dorpshart van Grashoek, achter de voormalige zaal Leanzo (nu café Ramones). De bouw is feitelijk onderdeel van de vernieuwing van het dorpshart, die grotendeels al klaar is.

In Koningslust wordt een pluimveehouderij aan de rand van het dorp (Poorterweg) omgezet in een caravanstalling. De hele raad was blij met deze ontwikkeling omdat hierdoor het woon- en leefklimaat in het dorp flink verbetert. Aan het eind van de Neerseweg in Helden mag een pluimveehouder extra voorzieningen aanbouwen. Dat is nodig omdat hij overstapt naar een diervriendelijkere bedrijfsvoering, die meer ruimte vraagt voor de kippen.

En aan de ontginningsweg in Grashoek wordt een voormalige agrarische bedrijfswoning omgezet in een ‘plattelandswoning’. Er mogen nu dus ook niet-agrariërs wonen. De raad sprak af dat alle vier deze agendapunten in de volgende vergadering als hamerstuk worden behandeld.

Raad mei 2020

Commissievergadering 26 mei 2020

Brede steun voor extra geld Maasboulevard Kessel

Commissie bespreekt ook hogere startersleningen en aanpak Kwistbeekdal
Raadsvergadering 12 mei 2020

Eerste raadsvergadering online: proef geslaagd

Nieuwbouw Den Doelhof goedgekeurd, vragen over herinrichting omgeving.
Terug naar blog overzicht