Raadsvergadering 12 mei 2020

Eerste raadsvergadering online: proef geslaagd

Geplaatst op vrijdag 22 mei 2020

Het kost veel meer dan eerder gedacht, maar dan heb je ook wat. Dat is samengevat wat de raad vindt van de nieuwe basisschool in Meijel, waarvan de bouw nu definitief doorgaat. De flinke kostenstijging was in de raadsvergadering van 12 mei 2020 voor de VVD wel reden tot kritische vragen. Ook de grote som geld die nodig is voor de herinrichting van de omgeving van de school, baart de partij zorgen. Verder bleek bij verschillende agendapunten eens te meer dat het onderwerp duurzaamheid ook de lokale agenda bepaalt.

Los van de onderwerpen was het  al een bijzondere vergadering. Door de coronacrisis was samen vergaderen in de raadzaal geen optie. Door een spoedwet is het echter sinds kort toegestaan ook digitaal (online) bij elkaar te komen. Alle raadsleden blijven thuis en kunnen via een beeldverbinding toch samen vergaderen. De raadsvergadering van 12 mei was de eerste die zo werd gehouden. Ook omdat de raad in de week ervoor een keer geoefend had, verliep de vergadering eerst wat onwennig, maar al met al heel behoorlijk.

Kostenstijging nieuwbouw Den Doelhof

Het 'zwaarste' agendapunt van de avond was zonder twijfel de kredietaanvraag voor de bouw van de nieuwe basisschool in Meijel, Den Doelhof. Voor de school is al met al 6,1 miljoen euro nodig. Verder kost de tijdelijke huisvesting (tijdens de bouw) van de ruim 500 kinderen ook nog eens negen ton.

In de eerste schatting voor de nieuwbouw was nog sprake van 3,4 miljoen euro, maar het budget moest de laatste jaren fors naar boven worden bijgesteld, vooral door stijgende bouwkosten. Toch zijn de kosten nog binnen, en zelfs iets ónder de norm van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), zo memoreerden onder meer Rob Willems van Lokaal Peel en Maas en Vivian Moonen van het CDA. AndersNu en vooral de VVD, die de school op zich 'prachtig' vindt, hadden duidelijk meer moeite met de hoge kosten, en zeker met de volgens die partij gebrekkige informatievoorziening daarover van het college, de afgelopen jaren.

De VVD had zo de kans willen hebben bij te  sturen. VVD-raadslid Teun Heldens ging ook uitgebreid in op de buiten dit voorstel vallende, ook flink gestegen verwachte kosten van de herinrichting van de omgeving van de nieuwe school. Dat dit niet in het voorstel zit maar later apart terugkomt, verbaast Heldens. 'Als u een huis bouwt, neemt u dan ook de oprit en de tuin niet mee in uw budget?', vroeg hij retorisch aan het college en de andere partijen.

Het gaat om een groot gebied en Heldens verwacht daarvoor nog kosten oplopend tot misschien wel twee miljoen euro. Het Meijelse raadslid is al met al bang dat het hele project zóveel geld kost dat daarmee de onderwijshuisvesting in andere kernen van Peel en Maas (betaald uit een speciaal potje) in gevaar komt.

Heldens kondigde alvast twee (ook door AndersNu ondertekende) moties aan. De eerste roept het college op elk kwartaal de stand van zaken rond de bouw te rapporteren. En meer in het algemeen vraagt de motie het college om samen met de raad uit te zoeken hoe de raad bij grote projecten beter op de hoogte kan blijven van de voortgang, zodat bijsturen mogelijk is. De tweede motie roept het college op de raad actief te betrekken bij de planvorming en kosten voor de herinrichting van de omgeving van de school. Ook moet het college beperkte woningbouw in het gebied onderzoeken, om zo de kosten te drukken.

'Onderwijshuisvesting niet in gevaar'

In zijn reactie bestreed portefeuillehouder Wim Hermans (CDA) dat hij de raad onvoldoende op de hoogte had gesteld over de stijgende kosten. Hij noemde een paar voorbeelden waarin hij de raad wel degelijk informatie had gegeven. Toch zegde hij toe dat hij de raad elk kwartaal zal blijven informeren over de voortgang en kosten van de nieuwbouw. Meer in het algemeen kwam hij de VVD ook tegemoet met de belofte snel met de raad te gaan praten over de informatie rond andere 'grote' projecten.

Hermans zei ook dat de reserve onderwijshuisvesting niet in gevaar is met dit plan. 'We kunnen tot 2048 vooruit.' Voor VVD en AndersNu waren de toezeggingen van de wethouder voldoende om de eerste motie in te trekken .

Voor de herinrichting van de omgeving van de school nam wethouder Paul Sanders (VVD) het woord. Als portefeuillehouder Openbare Ruimte wees hij erop dat een groot deel van dat 'héél grote' gebied niet direct aan de school verbonden is. Daarom komt er t.z.t. een apart voorstel naar de raad. Hij kreeg daarvoor steun van CDA en Lokaal Peel en Maas.

Sanders merkte verder op dat er op dit moment alleen nog maar heel algemene plannen voor het gebied zijn. Hij zegde toe de raad graag 'mee te nemen' in de verdere planontwikkeling. Dat was voor VVD en AndersNu voldoende om ook de tweede motie niet in te dienen. Het idee voor beperkte woningbouw zal de VVD inbrengen bij de verdere uitwerking van de inrichtingsplannen.

Het krediet voor de nieuwbouw van Den Doelhof werd uiteindelijk unaniem goedgekeurd.

Noord-Limburg 'gezondste regio'

De acht Noord-Limburgse gemeenten bundelen al vele jaren de krachten. Nu ligt er een nieuwe 'Regiovisie' op tafel: een langetermijnplan (horizon: 2040) om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van de regio. De gezamenlijke ambitie is om de 'gezondste regio' te worden. Noord-Limburg is al leidend op het gebied van gezonde voeding. Maar ze zet ook in op zaken als een gezonde arbeidsmarkt, een gezonde leefomgeving, fysieke gezondheid, gezond ondernemen en vitale gemeenschappen.

Om dat te bereiken worden verschillende doelen geformuleerd op terreinen als energie en klimaat, toerisme en vrije tijd, inrichting van het landelijk gebied, logistiek en gemeenschapsontwikkeling. De eerste concrete uitvoeringsplannen volgen binnenkort.

Omdat de Regiovisie algemeen van aard is, ging de raad vooral in op het uitvoeringsprogramma (voor de komende vier jaar). Dat is al in de maak. Raadsbreed wil men zo snel mogelijk hierbij worden betrokken. Verschillende partijen wezen op het belang om ook ondernemers te vragen mee te denken bij de planvorming. PvdA/GroenLinks vindt dat de raden in de regio de kans moeten krijgen om niet alleen 'technische' maar ook politiéke keuzes te maken bij de uitwerking van de Regiovisie.

Burgemeester Wilma Delissen (die regionale samenwerking in haar portefeuille heeft) zei enthousiast te zijn over het plan én over de samenwerking in de regio. Die samenwerking is volgens haar de laatste jaren sterk verbeterd. Ze wees ook op de toekenning (in februari 2020) van ruim 46 miljoen euro subsidiegeld, door Rijk en Provincie. Geld bestemd voor verschillende plannen van de regio. 'Daar spreekt vertrouwen uit.'

Aansluitend op de opmerkingen over voldoende grip van de raad op de uitvoering deed ze het voorstel om alle andere gemeenteraden hierover aan te schrijven. Zo'n brief zou alle raden moeten aansporen samen op te trekken voor een zo groot mogelijke rol bij de uitwerking van de plannen. De raad nam deze suggestie over. Daarna ging men eensgezind akkoord met de Regiovisie.

Regionale Energie Strategie

Na de totstandkoming van het Klimaatakkoord, vorig jaar, zijn in Nederland dertig zogeheten RES-regio’s gevormd. Die moeten elk een Regionale Energie Strategie (RES) maken. In deze RES worden concrete maatregelen benoemd waarmee de regio gaat bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. In Noord- en Midden Limburg vormen vijftien gemeenten, de Provincie, Enexis en het Waterschap één RES-regio.

De regio heeft nu, na consultatie van de gemeenteraden, uitgangspunten opgesteld voor de toekomstige samenwerking, de participatie vanuit de samenleving, de voor het Klimaatakkoord noodzakelijke energiebesparing en grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit en warmte.

De raad kon zich in grote lijnen vinden in de uitgangspunten. Wel pleit een groot deel van  de raad voor 100% lokaal collectief eigendom van energieprojecten i.p.v. 50%, zoals nu staat beschreven in de uitgangspunten. 100% lokaal eigenaarschap vergroot namelijk het maatschappelijk draagvlak.

De meeste discussie ging  over een motie van VVD en AndersNu. Daarin wordt ervoor gepleit om naast wind en zon ook kernenergie te betrekken bij het langetermijn-onderzoek naar duurzame energie. VVD-woordvoerder Suzan Hermans noemde een zogeheten SMR (een nieuw type kleine, goedkopere kernreactor) als mogelijkheid.

Enkele Lokaal-raadsleden en vooral de PvdA/GroenLinks-fractie zien echter niets in kernenergie. PvdA/GroenLinks fractieleider Annigje Primowees wees op de gevaren en de problemen met kernafval. Ze vond het hele idee sowieso niet realistisch omdat volgens haar inwoners fel tégen zullen zijn. Om toch zoveel mogelijk steun te krijgen, pasten VVD en AndersNu de tekst van de motie iets aan.

In de aangepaste motie wordt het college nu opgedragen ervoor te pleiten voor onderzoek naar 'alle versies van duurzame energieopwekking, maar tenminste naar opwekking van kernenergie evenals alle andere innovaties op het gebied van kernfusie en thorium alsmede ook gebruik waterstof mee te nemen.'

De motie kreeg uiteindelijk een ruime meerderheid. Alleen de driekoppige fractie van PvdA/GroenLinks en twee raadsleden van Lokaal Peel en Maas stemden tegen.

De raad stemde unaniem in met de uitgangspunten Regionale Energie Strategie.

Tegen heug en meug

Het volgende, relatief kleine agendapunt bleek bij alle fracties gemengde gevoelens op te roepen. Het gaat om een verzoek tot omzetting van een enkele jaren geleden gebouwde agrarische bedrijfswoning naar 'burgerwoning' op het adres Neerseweg 62 in Helden. De gang van zaken rond dit verzoek heeft de afgelopen tijd voor nogal wat discussie gezorgd, zowel binnen de gemeente als met een bezwaarmaker.

De reden daarvan is dat de bedrijfswoning feitelijk nooit als zodanig is gebruikt (het 'beloofde' bedrijf is er nooit gekomen), maar vanaf het begin als burgerwoning. De  aanvrager heeft, in de woorden van portefeuillehouder Rob Wanten (CDA), 'sluw gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de regels boden' om nu toch zijn woning om te mogen zetten. Juridisch kan de gemeente volgens het college niet anders dan het verzoek honoreren. Dat de aanvrager ook gemeente-ambtenaar is, maakte de kwestie extra lastig.

Een raadsmeerderheid stemde – tegen heug en meug – in met het voorstel, met het uitdrukkelijke verzoek aan de wethouder om snel de regels scherper te formuleren. De VVD en AndersNu stemden tegen, evenals Joep Hermans van Lokaal Peel en Maas.

Beleid wind- en zonne-energie

Aan het eind van de vergadering ging de raad akkoord met het uitstellen van een beloofd collegevoorstel over hoe om te gaan met initiatieven voor windmolens, zonneweiden en biomassa. In december had het college toegezegd vóór 16 juni daarmee te komen, maar dat gaat niet lukken, mede door de corona-crisis. Een raadsmeerderheid stemde in met een half jaar uitstel.

Een amendement van PvdA/GroenLinks om het uitstel tot drie maanden te beperken kreeg alleen de steun van eenmansfractie AndersNu, en haalde het dus niet.

Hamerstukken

Eerder in de vergadering was er al zonder discussie een aantal 'hamerstukken' afgehandeld. Zo ging de raad vlot akkoord met de omzetting van de bedrijfswoning op Kaumeshoek 17 in Beringe naar een 'plattelandswoning'. In het pand wonen al langer mensen die niets meer met de naburige veehouderij te maken hebben. Volgens onderzoek is de overlast van het bedrijf aanvaardbaar, ook  omdat de wet bij plattelandswoningen een zekere mate overlast toestaat.

De raad had ook geen probleem met de omzetting van de agrarische bestemming van het perceel Kampweg 31 in Beringe naar woonbestemming. Het gaat om een boerenbedrijf dat al jaren niet meer actief is. Vlakbij (naast het adres Peelweg 52) mag van de raad ook een zogeheten Ruimte voor Ruimte-woning worden gebouwd. De RvR-regeling maakte het mogelijk nieuwe bouwlocaties aan te wijzen als elders oude agrarische gebouwen worden gesloopt.

Het laatste hamerstuk regelt een aantal ruimtelijke wijzigingen van een plantenkwekerij aan de Vosberg 27c in Panningen. De eigenaar wil onder meer achter zijn bestaande kas de al aangelegde boogtunnels planologisch regelen. Met het akkoord van de raad is dat nu gebeurd.

Raad mei 2020

Commissievergadering 26 mei 2020

Brede steun voor extra geld Maasboulevard Kessel

Commissie bespreekt ook hogere startersleningen en aanpak Kwistbeekdal
Raadsvergadering 12 mei 2020

Eerste raadsvergadering online: proef geslaagd

Nieuwbouw Den Doelhof goedgekeurd, vragen over herinrichting omgeving.
Terug naar blog overzicht