Besluitvormende raadsvergadering 10 maart 2020

Verordening Maatschappelijke ondersteuning vastgesteld

Geplaatst op vrijdag 20 maart 2020

De raadsvergadering van 10 maart verliep iets anders dan gepland. Raadslid Frits Berben nam de rol van waarnemend voorzitter op zich, omdat burgemeester Wilma Delissen ziek was. Wethouder Anget Mestron was ook ziek, en Peter Craenmehr van eenmansfractie AndersNu had uit voorzorg besloten niet naar de vergadering te komen.

In de relatief korte vergadering stemde de raad in met de verordening Maatschappelijke Ondersteuning en een aanvullende motie over dit onderwerp. Een andere motie van PvdA/GroenLinks over de opvang van vluchtelingenkinderen in Griekenland haalde het na een hoofdelijke stemming niet.

Bij het vaststellen van de agenda werd de benoeming van de nieuwe griffier en plaatsvervangend griffier doorgeschoven naar de volgende vergadering, omdat burgemeester Delissen dit graag zelf op zich wil nemen. Vervolgens kwam fractievoorzitter Annigje Primowees van PvdA/GroenLinks met een voorstel om het bestemmingsplan Neerseweg 60 en 62 Helden niet te behandelen.

Al in de vorige vergadering werd duidelijk dat er veel discussie was over het bestemmingsplan en alles wat er aan vooraf gegaan was. Daarom stelde raadslid Primowees voor "om dit onderwerp nog even aan te houden en de griffier te vragen een onafhankelijk onderzoek te laten plegen naar de procesgang".

Fractievoorzitter Henk Boots van Lokaal Peel en Maas kon zich hier wel in vinden. "Gevoelsmatig klopt het niet. En hoe leggen we dit aan de burgers uit? Een onafhankelijk onderzoek vind ik wel passen in dezen."
CDA-raadslid John Timmermans wilde het bestemmingsplan in eerste instantie wel behandelen. " Het is een proces dat al lang loopt. Als je puur formeel naar het voorstel kijkt, volgens mij kun je er dan niet tegen stemmen." Wel wil het CDA het beleid onder de loep nemen. "Dus dat zou mijn voorstel zijn (…) vanavond gewoon dit behandelen en dan over het algemeen (…) kijken; het beleid wat er ligt, is dat wat we willen?"

Voor de VVD voelde het ook niet goed, aldus fractievoorzitter Geert Segers. Zijn fractie kon zich vinden in het voorstel van PvdA/GroenLinks, "Maar met name vanwege de learnings. Kijken of we iets kunnen leren van deze casus."
Waarnemend voorzitter Frits Berben kwam uiteindelijk tot de conclusie dat alle fracties het ermee eens waren dat het agendapunt niet zou worden behandeld.

Verder gaven de fracties de opdracht om een onafhankelijk onderzoek te laten doen. Nadat de agenda hierop was aangepast, meldde raadslid Berben dat er verder geen mededelingen te doen waren en dat niemand zich had gemeld voor het vragenhalfuurtje.

Actualisering verordening Maatschappelijke ondersteuning

Het eerste onderwerp dat wel werd behandeld was de actualisering van de verordening ‘Maatschappelijke ondersteuning 2019 Peel en Maas’. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de invoering van het abonnementstarief. Ook dit agendapunt was al eerder aan de orde geweest, maar er was nog geen besluit over genomen.

Raf Janssen van PvdA/GroenLinks nam het woord en zette uiteen waarom zijn fractie liever niet voor het voorstel wilde stemmen. "Ik had wat meer visie en durf verwacht van het college. Er is een jaar (…) gewoon niks gebeurd". Ook heeft raadslid Janssen moeite met het feit dat VGZ, de collectieve verzekeraar, facturen van Stichting Kernkracht niet langer vergoed. In de ogen van zijn fractie is dit een signaal dat VGZ zelfsturing niet waardeert.

Daarom diende raadslid Janssen een motie in namens PvdA/GroenLinks, het CDA en Lokaal Peel en Maas. Deze komt erop neer dat het college wordt opgeroepen om er bij VGZ op aan te dringen dat deelnemers aan de collectieve ziektekostenverzekering de eigen bijdrage toch vergoed kunnen krijgen.

Saskia Vervoort van Lokaal Peel en Maas kon zich niet vinden in de suggestie dat het college en de wethouder niet voldoende zou doen, maar als mede-indiener stond haar fractie wel achter de motie. Hetzelfde gold voor de fractie van het CDA, zo gaf Lon Caelers aan. "We moeten er ook vertrouwen in hebben dat het daadwerkelijk dadelijk ook snel naar een dorpsvoorziening gaat." Dat de VVD de verordening wel en de motie niet ondersteunde was geen verrassing. Raadslid Segers legde het nog eens uit: "Wij vinden dat de dorpsvoorziening, die er nog niet is, er ook niet hoort te komen."

In een reactie gaf wethouder Wim Hermans, die de zieke portefeuillehouder Anget Mestrom verving, aan dat hij zich niet herkent in het beeld dat er niets zou zijn gebeurd. Hij riep op om de verordening wel vast te stellen, onder meer omdat deze over meer gaat dan alleen de hulp bij de huishouding. De inhoud van de motie kon hij wel steunen. "De strekking van de motie, (…) doe nou een stevig en dringend beroep op de verzekeraars, in dit geval VGZ, om wel de eventuele facturen die nog gaan komen (…) wel te gaan vergoeden (…) zouden we graag willen onderschrijven."

Tijdens het besluitvormende gedeelte van de raadsvergadering bleek dat alleen PvdA/GroenLinks de verordening wilde aanhouden. Daarmee was het voorstel aangenomen. Net als de gezamenlijke motie, waar alleen de VVD tegen stemde.

Als laatste was er nog een zogenoemde motie ‘vreemd aan de orde van de dag’, oftewel een motie die niet op de agenda stond. In deze motie roept PvdA/GroenLinks het college op om uit te spreken dat de gemeente Peel en Maas bereid is een aantal kinderen op te nemen uit de vluchtelingenkampen in Griekenland.
Wie Naus zei namens Lokaal Peel en Maas dat een meerderheid van zijn fractie de motie wel kan onderschrijven, maar "wat speelt er: gemeenten mogen niet individueel migratiepolitiek bedrijven. (…) De staatssecretaris gaat erover of er vluchtelingen worden opgenomen, niet de gemeentes."

Een soortgelijke reactie kwam er van raadslid Segers van de VVD. "Het is rijksoverheidsbeleid, migratiebeleid, dat is geen beleid van gemeentes. Het is verschrikkelijk wat er met die kinderen daar gebeurt (…) maar dat is niet iets wat de gemeente Peel en Maas moet en kan oplossen."

Op verzoek van raadslid Timmermans van het CDA werd de vergadering kort geschorst voor overleg over de motie, maar pas nadat raadslid Janssen van PvdA/GroenLinks de strekking van de motie nog eens had uitgelegd aan de aanwezige raadsleden. "De motie verwoordt nergens dat we kinderen daadwerkelijk gaan opnemen. De motie verwoordt dat we de bereidheid daartoe hebben."

Na de schorsing gaf wethouder Wim Hermans een reactie namens het college. "We hebben er natuurlijk wel op zich een mening over, en die is dat dit een landelijke kwestie is die zeker aandacht verdient, ook lokaal, maar dat we het wel in de juiste volgorde moeten doen." Eind maart vindt er namelijk een provinciaal overleg plaats en dat wil het college afwachten. "Aan het geduide daar doen we natuurlijk niets aan af en dat er schrijnende situaties zijn; dat moge duidelijk zijn".

Op verzoek van Lokaal Peel en Maas werd deze motie hoofdelijk in stemming gebracht, wat betekent dat de raadsleden afzonderlijk werd gevraagd of zij voor of tegen de motie stemden. De uitkomst was dat 10 raadsleden voor de motie stemden en 16 tegen, waarmee de motie werd verworpen. Daarop sloot raadslid Berben de vergadering, waarbij hij de iedereen bedankte voor de aanwezigheid.

Raad maart/april 2020

Raadsvergadering 10 november 2020

Raad scherp op financiën: afvalverwerking zorgenkindje

Raad en college gaan binnenkort samen bekijken hoe het groeiende tekort op de afvalverwerking naar beneden kan.
Raadsvergadering 14 april 2020

Vrijwel lege raadszaal: lokale democratie in tijden van corona

Superkorte raadsvergadering, maar Groene Pijl en Zanksböske gaan door.
Opiniërende raadsvergadering 31 maart 2020 vervalt

Opiniërende Raadsvergadering 31 maart 2020 vervalt

Als gevolg van de maatregelen rond het Coronavirus is besloten de raadsvergadering van dinsdag 31 maart 2020 geen doorgang te laten vinden.
Besluitvormende raadsvergadering 10 maart 2020

Verordening Maatschappelijke ondersteuning vastgesteld

De raadsvergadering van 10 maart verliep iets anders dan gepland. Raadslid Frits Berben nam de rol van waarnemend voorzitter op zich, omdat burgemeester Wilma Delissen ziek was.
Terug naar blog overzicht