Opinierende raadsvergadering 3 maart 2020

Raad worstelt met onderwerpen

Geplaatst op vrijdag 13 maart 2020

De raadsvergadering van dinsdag 3 maart 2020 was er een met een mix aan onderwerpen. De gemene deler was de worsteling die de fracties voelden met een aantal van de onderwerpen. Het bleek maar weer eens dat het afwegen van belangen van alle betrokkenen niet altijd eenvoudig is, en dat de gevolgen van wet- en regelgeving niet altijd even goed voelen. Twee onderwerpen werden daarom doorgeschoven naar de raadsvergadering van 10 maart 2020.

Vragenhalfuurtje

Na de opening door voorzitter burgemeester Wilma Delissen was het tijd voor het vragenhalfuurtje. Peter Craenmehr van eenmansfractie AndersNu beet het spits af, over de aankoop van het voormalig postkantoor aan de Raadhuisstraat. Hij stelde kritische vragen over de plannen om er parkeerplaatsen te realiseren. "Dit wordt minimaal de derde waardevolle onroerende zaak die het loodje moet leggen voor parkeren" aldus raadslid Craenmehr. Portefeuillehouder Paul Sanders legde daarop uit dat extra parkeermogelijkheden hard nodig zijn om het centrum aantrekkelijk te houden.

Sander Janssen van Lokaal Peel en Maas vroeg of is nagedacht over een koppeling van deze locatie met het terrein van de voormalige VMBO-locatie, 50 meter verderop. Daarop antwoordde de wethouder dat eerdere aanvragen om op de PostNL-locatie woningen te bouwen zijn afgewezen, want "hier zit je aansluitend aan een winkelstraat. (…) Je kunt niet het hele winkelcentrum gaan omturnen naar wonen, want volgens mij verliest het winkelcentrum dan zijn kracht."

Boete Breebronne

Dan camping Breebronne. "Rechter verscheurt boete omdat gemeente fout maakt" citeerde raadslid Craenmehr het AD. Hij wilde weten waarom de raad dit nieuws uit de media moest vernemen. Burgemeester Delissen antwoordde door te stellen dat invorderen van een boete geen doel op zich is, maar dat de opzet van handhaven is om een overtreding te beëindigen. "Langlopende dossiers en complexe zaken, daar neemt de rechter soms een beslissing in ons nadeel. (…) Er lopen altijd procedures en de media heeft dit heel snel opgepikt."

Op de vraag wat er fout is gegaan zei burgmeester Delissen "dat je hier niet kunt spreken van goed of fout. Tijdens het lopende handhavingstraject hebben we ruimte gegeven om de arbeidsmigranten van het recreatiepark naar het nieuwe terrein te verhuizen. Daartoe zijn afspraken gemaakt (…) en Breebronne heeft zich niet aan die afspraken gehouden. En daar heeft Breebronne nu handig gebruik van gemaakt richting de rechter."

Drie personen hadden zich aangemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. Als eerste ging het over D'n Binger in Meijel. Dit naar aanleiding van het raadsvoorstel om een investeringssubsidie beschikbaar te stellen voor de renovatie van dit gemeenschapshuis. Beheerder André Crompvoets hield een vurig pleidooi om creatief te zoeken naar geld voor het aanpakken van de geluidsproblematiek. Want "dit subsidieverzoek vindt zijn oorsprong in de klachten (…) omtrent onze licht- en geluidsinstallatie."

Voorzitter Jan Lenders viel hem bij en stuurde aan op “een centraal aangeschafte goed uitgeruste licht- en geluidsinstallatie”. Het wordt dan namelijk goedkoper en dus aantrekkelijker om een evenement te organiseren als niet elke keer een geluid- en lichtinstallatie gehuurd hoeft te worden, zo redeneerde de voorzitter.

Derde inspreker was Judith Verhoijsen, een jonge agrarische ondernemer, over een initiatiefvoorstel van de fracties VVD, PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel en Maas. Dit raadsvoorstel heeft betrekking op een wijziging van het bestemmingsplan in verband met de uitbreiding van het bedrijf van de inspreekster. Kern van het betoog was dat de Raad van State tot twee keer toe een besluit van de gemeenteraad heeft vernietigd, waarmee de Raad van State volgens haar zegt "dat de spelregels tijdens het spel niet veranderd (mogen) worden." Verhoijsen sloot af met het verzoek aan de raad om het bestemmingsplan zonder aanvullende voorwaarden goed te keuren, zodat zij haar bedrijf verder kan ontwikkelen en verduurzamen.

Renovatie D'n Binger

Het eerste onderwerp op de agenda van het opiniërende gedeelte van de vergadering was de renovatie van gemeenschapshuis D'n Binger. AndersNu, het CDA en Lokaal Peel en Maas vonden het een prima plan, waarbij laatstgenoemde fractie wel graag iets meer aandacht voor duurzaamheid zou willen zien.

De VVD maakte zich bij monde van raadslid Teun Heldens hard voor het gemeenschapshuis van zijn dorpsgenoten. Hij benoemde daarbij de worsteling voor zijn fractie: "Gelijke monniken, gelijke kappen. (…) Kennelijk staat in het beleid dat een geluidsinstallatie, hoe belangrijk ook, ook voor een gemeenschapshuis en hoe kostbaar ook, niet subsidiabel is. Aan de andere kant doen we het in het theater Dok6 weer wel". Hij besloot zijn betoog met een oproep aan het college om toch vooral creatief naar de mogelijkheden te kijken.

Wethouder Anget Mestrom hield de raad voor dat het voorstel is opgesteld aan de hand van de eigen kaders van de raad. "Bij verbouwingen en bij nieuwbouw honoreren we de onroerende zaken (…) wel, en de roerende zaken niet. Dus dat is uw eigen kaderstelling." Er werd nog een vergelijking gemaakt met Kerkeböske, waar de gymzaal is betrokken in de berekening. Maar die vergelijking gaat mank, zo liet wethouder Mestrom weten. "Kerkeböske daar zijn we gedeeltelijk nog eigenaar van (…) dus in die zin hebben we een andere relatie met Kerkeböske."

John Timmermans van het CDA sloot af met de suggestie dat het ook creatief kan zijn om met andere gemeenschapshuizen te praten, omdat die met dezelfde problematiek te maken hebben.

Herontwikkeling voormalige VMBO-locatie Panningen

Het volgende onderwerp was de ontwikkeling van het voormalige VMBO-locatie aan het Dr. Poelsplein in Panningen. Het college heeft hiervoor een aantal uitgangspunten vastgesteld. Gebaseerd op door de raad vastgestelde kaders wordt ingezet op de functies ‘wonen’ en ‘maatschappelijk’.

Alle fracties waren positief over het voorstel, met name vanwege de invulling van een woonzorgcomplex en de ontwikkeling van sociale huurwoningen. Toch waren er enkele opmerkingen en vragen. Zo vroeg raadslid Berben van PvdA/GroenLinks om te kijken naar meer woningen voor ouderen.

Raadslid Tiny Valckx van Lokaal Peel en Maas had haar bedenkingen bij de grondexploitatie. "De verhouding tussen boekwaarde en aankoop is redelijk ver uit balans. De (grondexploitatie) laat een tekort zien van 750.00 euro. (…) Vinden wij het acceptabel om in deze sobere tijden zo'n bedrag zomaar weg te poetsen?" was haar vraag. Ze vroeg daarom of het mogelijk zou zijn het tekort terug te dringen door meer woningen te ontwikkelen. Verder deed ze de suggestie om inspiratie op te doen door een landelijke trend van "natuurinclusieve bebouwing."

Raadslid Craenmehr omschreef het voorstel als een prachtig plan en ook de CDA-fractie kon ermee instemmen, aldus Angela van Roij. Hetzelfde gold voor de VVD, hoewel Karin Jacobs nog wel een prangende vraag had, namelijk of er een anti-speculatiebeding in de koopovereenkomst is opgenomen. Verder mogen er wat deze fractie betreft ook meer woningen gebouwd worden dan de 36 die nu in het plan staan. Daarnaast vroeg ze zich af of de kas zou moeten blijven bestaan.

In een reactie zei wethouder Rob Wanten dat hij dankbaar was voor de lovende woorden over het voorstel, en dat hij de aarzeling vanwege de hoogte van het bedrag begreep. "De oplossing wordt nu al snel gezocht in het aantal woningen verhogen. (Maar) dit hebben we nu zo gedaan, deze exploitatie-opzet, om vooral een reële grondexploitatie neer te leggen, dus ons niet meteen rijk te rekenen."

Peter Nouwen van het CDA haalde nog aan dat er mogelijk een provinciale subsidie wordt aangevraagd. Als deze wordt toegekend dan wordt deze in mindering gebracht op het exploitatietekort. Wethouder Wanten gaf aan dat hij verwacht dat de provincie dit, gelet op het provinciale beleid, ook "een prima plan" vindt. "Dus de kans dat we daar een subsidie voor krijgen die acht ik niet gering."

OLS 2020 'Dè rakt òw'

Dit jaar mag de Meijelse Schutterij St. Willibrordus het OLS organiseren. Om de kosten van zo'n aansprekend evenement te dekken is veel geld nodig. De organisatie heeft een aanvraag ingediend, waarop het College de raad voorstelt om een krediet van € 50.000 ter beschikking te stellen.

Alle fracties stemden volmondig in met het voorstel. VVD-raadslid Jacobs zei enorm trots te zijn dat het OLS in Meijel plaatsvindt, en ook Roger Gielen van het CDA ziet dit als een mooie kans voor de gemeente Peel en Maas en Meijel om de traditie van de schutterij op de kaart te zetten. Rob Willems van Lokaal Peel en Maas zei in onvervalst Mééls "dat Méél er een grutj festj van maktj war we allemoal grutsj op kinne zin." Raadslid Janssen van PvdA/GroenLinks voegde daaraan toe: "Wè zin ok vur."

Bestemmingsplan Neerseweg 60 en 62 Helden

Het volgende onderwerp had de raad de laatste jaren al vaker bezig gehouden. Het gaat om een verzoek uit 2017 om de bestemming van de locaties Neerseweg 60 en Neerseweg 62 in Helden te wijzigen van agrarisch naar wonen.

Alle fracties stelden vast dat er hier sprake is van een bijzondere en misschien wel onwenselijke situatie. "Men heeft er jaren illegaal gewoond (…) en ook tijdens de bouw heeft men zich niet aan de regelgeving gehouden." aldus Henk Boots van Lokaal Peel en Maas. "Voor de buitenwereld (…) wordt er met twee maten gemeten daar het hier ging over een ambtenaar die werkt bij de gemeente." Hij benadrukte daarom dat deze kwestie gevoelig ligt, "zeker in het kader van de integriteit."

Raadslid Craenmehr was feller in zijn reactie: "Het klopt van geen kanten. (…) Ik ben het er niet mee eens." De CDA-fractie daarentegen kon wel voor het voorstel stemmen. "Wettelijk klopt het" zo zei raadslid Nouwen. Hij voorziet bovendien dat het omzetten van een agrarisch bedrijf naar wonen in de nabije toekomst veel vaker zal voorkomen. Daarom stelde zijn fractie voor een paraplubestemmingsplan op te stellen. "Bijvoorbeeld alle woningen in het buitengebied krijgen een dubbele bestemming, bedrijfswoning en plattelandswoning, de Peel en Maas plattelandswoning." Een optie die door de gemeente zeker wordt overwogen, zo reageerde wethouder Wanten.

De VVD-fractie legde de nadruk op het proces. Jeanne Heesen: "Zorg van ons is vooral of de procedure zuiver is verlopen en of (...) wel (op) de juiste momenten de juiste onafhankelijke controles zijn uitgevoerd."

Ook PvdA/GroenLinks was kritisch over de totstandkoming van het plan. "Ik vind dat de geloofwaardigheid van de politiek bij dit punt ter discussie staat" aldus raadslid Berben. "Misschien moeten we ons wat tijd kopen en moeten we nog maar eens een onafhankelijk advies ergens opvragen en kijken hoe we met dit geval om moeten gaan."

Bij de beantwoording stelde wethouder Wanten vast dat alles binnen de regels is gebeurd. "Conclusie kan zijn dat iemand daar slim of zelfs sluw gebruik van heeft gemaakt, van de mogelijkheden die er waren, maar dat is wel de situatie die er is."

De VVD-fractie vroeg nog om inzage in aanvullende onderliggende rapporten en onderzoeken. De wethouder liet daarop weten dat deze in dit geval niet nodig zijn, omdat sprake is van omzetting van een bestaande woning. Raadslid Heesen bleef echter aandringen, omdat haar fractie de aanvraag onvoldoende onderbouwd vond. "Het is te mager, het is te weinig." Wethouder Wanten deed nog een laatste poging om het uit te leggen: "De onderzoeken die nodig zijn die zitten erbij." Om eraan toe te voegen "maar u bent van harte uitgenodigd om één op één toelichting te krijgen."

Actualisering verordening WMO

Op 5 februari 2019 heeft de raad de verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 Peel en Maas vastgesteld. De tekst van deze verordening moet op enkele punten bijgewerkt worden, ook omdat de raad in december 2019 een besluit heeft genomen over de ontwikkeling van de pilot ‘Hulp bij het Huishouden’ in Peel en Maas. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de invoering van het abonnementstarief.

Ondanks dat ook dit onderwerp al veelvuldig aan de orde was gekomen in de raad waren er toch enkele vragen. De CDA-fractie vroeg bij monde van Lon Caelers om een toezegging dat de wethouder de raad zou informeren over de uitvoering van het in december genomen raadsbesluit. Geert Segers van de VVD wilde 'for the record' benoemd hebben dat zijn fractie blij was met het maximale abonnementstarief zoals dat wordt opgenomen in de verordening.

Raadslid Janssen van PvdA/GroenLinks wilde weten "wat de administratieve belemmeringen [zijn] om over te stappen op een daadwerkelijke dorpsvoorziening." Wethouder Anget Mestrom gaf daarop aan dat de contracten tussen de dorpen en de zorgaanbieders het enige is dat nog ontbreekt. Saskia Vervoort van Lokaal Peel en Maas gaf in een korte reactie aan dat haar fractie kon instemmen.

Raadslid Craenmehr gaf in dit lastige dossier het vertrouwen aan de ambtenaren. "Wat ik het belangrijkste vind: (…) de mensen die hulp nodig hebben moeten de hulp krijgen." Uiteindelijk bleek dat de raad over dit onderwerp nog niet kon stemmen.

Nota Bodembeheer

Het volgende voorstel dat aan de orde kwam was de Nota Bodembeheer en de Bodemfunctieklassenkaart en Bodemkwaliteitskaart Limburg Noord. Hiermee wordt het eenvoudiger om bij het gebruik van grond, baggerspecie en bouwstoffen de bodem optimaal te beschermen. Alle fracties konden instemmen met dit voorstel.

Alleen de VVD had nog enkele bedenkingen, en dan met name over het feit dat de raad niet vooraf was bijgepraat en geïnformeerd over dit voorstel. Na een korte discussie tussen raadslid Heesen en wethouder Wanten zegde de wethouder toe dat hij de raad uitleg zal geven over de kaarten, mocht daar aanleiding toe zijn.

Bestemmingsplan Peelweg 40 in Meijel

Vervolgens kwam het initiatiefvoorstel over Peelweg 40 aan de orde, waarin de raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan op een aantal specifieke punten te wijzigen.

Namens PvdA/GroenLinks nam eerst raadslid Berben het woord. Het voorstel behelst een aantal aanvullende voorwaarden die gesteld worden aan de bestemmingsplanwijziging voor de uitbreiding van het varkensteeltbedrijf. Volgens raadslid Berben is dit voorstel het antwoord op de vragen die de Raad van State had bij de eerdere voorstellen die door diezelfde raad zijn verworpen.

Raadslid Craenmehr was het er duidelijk niet mee eens. "We zijn twee keer door de Raad van State tot de orde geroepen. (…) Sorry, ik trek me daarvan terug." Ook het CDA had bezwaren tegen het voorstel. "Tussentijds zaken toevoegen die afwijken van het eerder door de raad van Peel en Maas vastgestelde beleid kan wat het CDA betreft niet" zo luidde het oordeel van raadslid Timmermans.

Namens de VVD sprak raadslid Segers hem nog tegen. "Dit voorstel doet recht (…) aan de belangen van de glastuinbouwers (…) en de beperkte uitbreidingsmogelijkheden die het IV-bedrijf daar ter plekke heeft." Daarmee was de kwestie afgedaan, zo bleek.

De laatste drie onderwerpen, het aanwijzen van de accountant, de vaststelling van controleprotocol voor de jaarstukken en het ontwerp Beleidsplan 2020-2023 “Samen op weg naar de gezondste en veiligste regio” waren hamerstukken. Zonder inhoudelijke behandeling werden deze unaniem aangenomen.

Tijdens de besluitvorming werden alle voorstellen aangenomen waarover gestemd werd. Met uitzondering van het initiatiefvoorstel over het bestemmingsplan Peelweg 40, waar CDA en AndersNu tegen stemden, was de uitslag unaniem. Zoals al duidelijk was kon niet gestemd worden over de voorstellen over het bestemmingsplan Neerseweg 60 en 62 Helden en over de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning. Deze onderwerpen komen weer aan de orde in de volgende raadsvergadering, op dinsdag 10 maart 2020 in het Huis van de Gemeente.
 

Raad februari/maart 2020

Opinierende raadsvergadering 3 maart 2020

Raad worstelt met onderwerpen

De raadsvergadering van dinsdag 3 maart 2020 was er een met een mix aan onderwerpen.
Terug naar blog overzicht