Opinierende raadsvergadering 21 januari 2020

Raad akkoord met aanpak Kwistbeekdal: wateroverlast bestrijden met natuurontwikkeling

Geplaatst op donderdag 30 januari 2020

Het Kwistbeekdal wordt definitief flink heringericht. Vorige week dinsdag 21 januari 2020, stemde de raad unaniem in met een krediet van €1,65 miljoen voor een plan dat wateroverlast moet voorkomen én zorgt voor nieuwe natuur. De raad had lof voor het brede draagvlak voor het plan, tot stand gekomen door goed overleg met alle betrokkenen. Het nieuwe duurzaamheidsbeleid van de gemeente daarentegen kende een valse start. Alle fracties vonden het voorstel hierover ‘onvoldragen’ en ‘te weinig concreet’.

Al meteen bij de start van de vergadering werd duidelijk hoe de vlag erbij hing voor het duurzaamheidsvoorstel. Het college had de raad een ‘Duurzaamheidsagenda’ en een ‘Uitvoeringsplan Duurzaamheid’ voorgelegd.

Maar naar de smaak van de raad waren die stukken te breed geformuleerd en zouden ze concreter moeten zijn over bijvoorbeeld zonneparken en windmolens, zo zei John Timmermans (CDA). Hij stelde daarom voor om het onderwerp van de agenda te halen. In het voorstel staat ook niet duidelijk wie wanneer wát moet doen, merkte Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks) op. En ook VVD’er Geert Segers vond het voorstel onvoldoende en zei dat het college met een ‘voldragen’ stuk moet komen. Sander Janssen (Lokaal Peel en Maas) suggereerde om het wat extra tijd te geven en het onderwerp niet al in de volgende raadscyclus opnieuw te agenderen. Wethouder Sanders (VVD) zal het later, in aangepaste vorm, opnieuw aan de raad voorleggen.

Kwistbeekdal

Een heel ander geluid klonk bij het kredietvoorstel Kwistbeek. Naar aanleiding van wateroverlast in het gebied Soeterbeek (Baarlo) besloten de gemeente en het waterschap tot een gezamenlijke aanpak om dit probleem op te lossen. In nauw overleg met LLTB, ondernemers en andere aanwonenden ligt er nu een plan met maatregelen in het hele stroomgebied, vanaf de Stogger in Helden tot aan Vergelt, vlak bij de monding in de Maas.

Zo wordt er een overloopgebied gemaakt (voor waterberging) vlakbij de schans bij de Baarloseweg. Een deel van de beek wordt door het graven van meanders ook weer natuurlijker gemaakt. Ook het overloopgebied Stogger wordt aangepast om meer water te bergen en de biodiversiteit te vergroten. Alle noodzakelijke werkzaamheden vinden vooral in 2021 plaats.

Voor het gemeentelijke aandeel van het plan (ook het waterschap en Europa betalen mee) vraagt het college € 1,65 miljoen euro aan de Raad. Die was zonder uitzondering positief. Er was van diverse zijden lof over de goede samenwerking met alle partijen en het daarmee gecreëerde draagvlak. ‘Een voorbeeld van hoe het moet’, zei Peter Craenmehr van AndersNu. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Bezinning over Rekenkamer

Twee externe leden en een plaatsvervangend intern lid van de rekenkamercommissie stoppen met hun werk voor de rekenkamercommissie. Daarom werd de raad voorgesteld hen eervol ontslag te verlenen. Dat ontslag was een formaliteit, maar omdat er nu nog maar twee leden over zijn maakte het wél duidelijk dat de Rekenkamercommissie moeilijke tijden doormaakt.

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie voor de ondersteuning van de gemeenteraad. Zij onderzoekt wat er terecht komt van de beleidsvoornemens en hoe publiek geld wordt besteed. De commissie bestaat uit twee externe leden, twee raadsleden en een plaatsvervangend lid. Beide externe leden (onder wie de voorzitter) zijn nu gestopt, en er zijn vooralsnog geen nieuwe leden.

Alle fracties toonden zich ongerust over deze ontwikkeling, die feitelijk neerkomt op een tijdelijk niet-functionerende Rekenkamer. Frits Berben (PvdA/GroenLinks), één van de twee overgebleven leden, zei in een reactie dat hij samen met het andere overgebleven lid (CDA-raadslid Angela van Roy) en de plaatsvervangend griffiereen plan gaat maken voor een nieuwe toekomst voor de Rekenkamer. Dat wordt vervolgens aan de raad voorgelegd. Zo moet de gemeente Peel en Maas binnen afzienbare termijn weer een goed functionerende rekenkamercommissie krijgen.

Regionale Energie Strategie

Aan het eind van de vergadering kwam de fractie PvdA/GroenLinks, namens de hele raad, met een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’, d.w.z. die niet gaat over een van de agendapunten. De  motie betrof de zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES). Dat is een beleidsnota waarin de RES-regio Noord- en Midden-Limburg vastlegt hoe het in onze regio uitvoering geeft aan de nationale ambities inzake opwekking van duurzame elektriciteit en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

De raad heeft eerder al zijn zienswijze gegeven, over de uitgangspunten die gebruikt worden bij het vaststellen van de RES  en wil nadrukkelijk de vinger aan de pols houden bij de vaststelling van de RES. In de unaniem gesteunde motie draagt de raad het college daarom op dat het iedere conceptversie ter bespreking aan de raad voorlegt.

Raad januari/februari 2020

Besluitvormende Raadsvergadering 4 februari 2020

Besluitvormende Raadsvergadering 4 februari 2020 vervalt

Omdat alle agendapunten al zijn behandeld en aangenomen, vervalt de Raadsvergadering van 4 februari 2020.
Opinierende raadsvergadering 21 januari 2020

Raad akkoord met aanpak Kwistbeekdal: wateroverlast bestrijden met natuurontwikkeling

Het Kwistbeekdal wordt definitief flink heringericht. Vorige week dinsdag stemde de raad unaniem in met een krediet van €1,65 miljoen voor een plan dat wateroverlast moet voorkomen én zorgt voor nieuwe natuur.
Terug naar blog overzicht