Besluitvormende raadsvergadering 12 maart 2019

Een feestelijke raadsvergadering

Geplaatst op vrijdag 22 maart 2019

Het voorstel voor verplaatsing van de komgrens aan de Roggelseweg werd unaniem aangenomen, terwijl de delegatie van de verklaring van geen bedenking werd aangehouden. Met het voorstellen van de burgerraadsleden en de benoeming van Ebie Peeters, als jongste raadslid van Nederland, kreeg de vergadering een feestelijk tintje.

Burgemeester Delissen opende de vergadering met de mededeling dat raadslid Roel Boots afwezig was, met een goede reden: hij was namelijk vader geworden van een gezonde dochter Norah. Burgemeester Delissen liet weten de kersverse ouders namens het college en de raad gefeliciteerd te hebben.

Hoogspanning

Het daaropvolgende vragenhalfuurtje werd door het CDA aangegrepen om vragen te stellen over het dossier hoogspanningskabels in Kessel en Kessel-Eik. De Rijksoverheid wil hoogspanningsmasten in woongebieden onder de grond laten leggen, om zo de schadelijke
gevolgen van straling te verminderen. Maar hier is wel de medewerking en een financiële bijdrage van de gemeente voor nodig.

Bij de werkgroep, die zich al geruime tijd inzet voor ‘verkabeling’ van de masten, is onlangs grote verwarring ontstaan over uitspraken van de portefeuillehouder. Aldus fractievoorzitter John Timmermans, wat zou blijken uit een brief van de werkgroep. Bovendien kan de CDA-fractie niet anders constateren dan dat het proces te lang duurt.

In een reactie stelde wethouder Paul Sanders dat het college kennis had genomen van de brief, maar nog niet in de gelegenheid was om te reageren. Hij herhaalde het collegestandpunt, namelijk dat het welwillend staat tegenover het plan om de kabels onder de grond te brengen. Tegelijkertijd moet de uitkomst afgewacht gewacht worden van een onderzoek van het ministerie, en ook wacht het college nog op een antwoord van netbeheerder TenneT over de kosten. Want, zo stelde wethouder Sanders, het vergt een forse investering en daarom moet goed worden afgewogen of dat goed besteed wordt.

Over de duur van het proces liet de portefeuillehouder weten dat een dergelijk traject nu eenmaal heel lang duurt, ook al omdat er
veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Hij sloot af door te zeggen dat hij de verwarring betreurt. De les die hij hieruit leerde is dat een gezamenlijk verslag beter zou zijn geweest.

Insprekers over komremmer Roggelseweg

Nadat burgemeester Delissen de agenda had vastgesteld, gaf ze het woord aan de heer Maarten Bruijnen. De eerste van twee insprekers over het verleggen van de komgrens op de Roggelseweg in Helden. De heer Bruijnen gaf aan geen bezwaar te hebben tegen het verleggen op zichzelf, maar wel tegen de manier waarop de provincie dit wil doen. Het gevolg is namelijk dat fietsers drie keer de Roggelseweg moeten oversteken.

Zo wordt volgens de heer Bruinen de situatie niet beter maar onveiliger, juist voor de zwakste weggebruikers: schoolkinderen en leerlingen BBC. Want behalve auto’s die eerder harder dan 80 kilometer per uur rijden, mogen landbouwvoertuigen dankzij een ontheffing van de gemeente tot 3,5 meter breed zijn. De heer Bruinen besloot zijn betoog met de dringende vraag om het fietspad te behouden.

De tweede inspreker was de heer Theo Geurts, die ook tijdens de vorige opiniërende vergadering had ingesproken over dit onderwerp. Hij herhaalde nog maar eens dat niemand het oneens zou kunnen zijn met het beoogde effect, namelijk meer verkeersveiligheid. Hij liet weten enigszins verbaasd te zijn dat het voorstel was aangehouden, omdat het voorstel in zijn ogen het hoogst haalbare was in de onderhandeling met de provincie. Tot slot sloot de heer Geurts zich aan bij de oproep van de heer Bruijnen om het fietspad te behouden.

Roggelseweg in Helden

Verkeersveiligheid

De wijziging van de bebouwde komgrens aan de Roggelseweg in Helden was meteen het volgende agendapunt. De heer Joep Hermans van Lokaal Peel en Maas begon met de mededeling dat zijn fractie, nu de vragen zijn beantwoord, kan instemmen met het voorstel. Lokaal Peel en Maas blijft echter van mening dat de fietsoversteekplaats een gevaarlijke optie is. Daarom stelt de partij een overgangssituatie voor, waarbij het fietspad tijdelijk wordt aangehouden en een diepgaand onderzoek volgt naar de beste oplossing. Tot slot vroeg de heer Hermans of de eerder uitgesproken wens van de gemeenteraad om een alternatieve weginrichting krachtig zal
worden uitgesproken naar de provincie.

Zonder uitzondering waren de andere partijen het hiermee eens. Jeanne Heesen (VVD), Peter Craenmehr (AndersNu), Angela van Roij (CDA) en Frits Berben (PvdA/GroenLinks) gaven alle aan het eens te zijn met het voorstel om de komgrens te verleggen. Maar spraken ook de wens uit dat voldoende aandacht moet zijn voor de verkeersveiligheid op de provinciale weg, zowel op de Roggelseweg als op de Molenstraat.

Verantwoordelijk wethouder Paul Sanders kwam met een verrassende mededeling, namelijk dat het plan inmiddels al is aanbesteed en dat zelfs al is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Deze moeten nu wel worden stopgezet, vanwege de aanvraag voor een vergunning van de noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen. Hij zegde toe dat de effecten van de aanpassing zullen worden gemonitord, zoals altijd het geval is.

Dit leidde tot de nodige consternatie bij de verschillende fracties. De heer Sander Janssen van Lokaal Peel en Maas vroeg naar de gevolgen voor de doorlooptijd van het project. Wethouder Sanders gaf daarop aan dat het project net voor of net na de vakantie zal starten, omdat een vergunningsaanvraag nu eenmaal tijd nodig heeft.

De heer Frits Berben van PVDA/GroenLinks zei het een rare gang van zaken te vinden, nu de aanbesteding al in gang is gezet nog voordat een raadsbesluit is genomen. Ook mevrouw Vivian Moonen van het CDA drong er bij de portefeuillehouder op aan om niet lijdzaam toe te kijken. Maar een krachtig signaal af te geven aan de provincie dat er voldoende aandacht moet zijn voor de verkeersveiligheid. Bij de stemming over dit onderwerp bleek zoals verwacht dat alle fracties ermee konden instemmen.

Delegatie verklaring van geen bedenking

Het volgende agendapunt betrof het verlengen van de bestaande delegatie van de verklaring van geen bedenking bij uitgebreide omgevingsvergunningen onder de Wabo. Opzet van het voorstel is dat het mogelijk blijft om klanten die een aanvraag indienen sneller te helpen. De heer Henk Boots van Lokaal Peel en Maas las een verklaring voor namens alle vijf partijen. Deze verklaring kwam erop neer, dat de raad in bepaalde gevallen via een raadsbreedoverleg betrokken blijft bij zogenoemde buitenplanse activiteiten.

Peter Craenmehr van AndersNu gaf aan het eens te zijn met het voorstel zoals uitgesproken door Henk Boots. John Timmermans van het CDA gaf echter aan dat zijn fractie het voorstel en de reactie van de portefeuillehouder eerst nog wil bespreken. Namens de VVD gaf
fractievoorzitter de heer Geert Seegers dat zijn fractie het idee van harte wil overnemen.

Frits Berben van PvdA/GroenLinks benadrukte dat zijn partij wil dat de raad voldoende zeggenschap wil behouden. Verantwoordelijk wethouder Rob Wanten reageerde door te stellen dat het voorstel een voorzetting van het huidige beleid is. Hij kan zich gedeeltelijk  vinden in het idee dat Henk Boots namens de vijf partijen opperde. De positie van de raad blijft behouden, want de raad zal ook onder het voorstel op tijd worden betrokken bij ruimtelijke plannen met impact.

Daarop gaven alle partijen aan alleen te kunnen instemmen met het voorstel als de portefeuillehouder het idee volledig omarmt. Hij gaf aan niet de juridische gevolgen te kunnen overzien en dat het zou kunnen betekenen dat procedures moeten worden aangepast. Daarnaast gaf hij aan de consequenties van het door de Tweede kamer aangenomen amendement dat door het CDA was ingediend bij de behandeling van de Invoeringswet omgevingswet eerst goed te willen bekijken.

Hij vroeg de raad om in goed vertrouwen te beginnen met het ROM-overleg en niet te vervallen in protocollen en afvinklijstjes. Al met al bleek dat het voorstel nog te veel vragen opriep om erover te kunnen beslissen, zodat het werd aangehouden tot de volgende vergadering.

Burgerraadsleden voorgesteld

Wat volgde waren drie minder formele agendapunten. Als eerste werden de burgerraadsleden in het zonnetje gezet. In het najaar van 2018 is de gemeenteraad gestart met een experiment commissie nieuwe stijl. Burgerraadsleden nemen, afhankelijk van het onderwerp, in wisselende samenstelling deel aan deze vergaderingen. Dit is aanleiding om hen voor te stellen aan onze inwoners en de raad.

Burgerraadsleden Peel en Maas

Afscheid Hans Vaessen

Vervolgens werd afscheid genomen van raadslid de heer Hans Vaessen. Vanaf maart 2018 heeft hij de honneurs waargenomen voor Ebie Peeters, die toen nog niet de leeftijd had bereikt om te worden benoemd. Burgemeester Delissen haalde enkele hoogtepunten en bijzonderheden uit politieke carrière van Hans Vaessen aan. Zo heeft hij zich ingezet voor de ouderenzorg in Maasbree en heeft hij ook veel werk verzet in voorbereiding op de fusie die leidde tot de gemeente Peel en Maas. In een kort dankwoord kon Hans Vaessen het niet laten om een oproep te doen aan de raadsleden. Ondersteun de mantelzorgers en kijk goed naar de veiligheid van de fietspaden in
de gemeente.

Benoeming Ebie Peeters

Afsluitend was het tijd voor de benoeming van Ebie Peeters, het jongste raadslid van Nederland. Burgemeester Delissen was dan ook erg trots, en gaf aan het heel bijzonder te vinden dat zij Ebie Peeters formeel welkom mocht heten. Ze wenste haar veel succes en werkplezier toe en raadde haar aan om vooral gebruik te maken van de expertise van haar collega-raadsleden. Ze sprak ten slotte de wens uit dat Ebie Peeters als voorbeeld mag dienen voor andere jonge inwoners van onze gemeente. Zodat die gaan inzien dat politiek bedrijven leuk is. Na de belofte van Ebie was het dan zo ver, en maakt zij officieel deel uit van de gemeenteraad van Peel en Maas.

Benoeming Ebie Peeters

Overzicht burgerraadsleden

CDA

 • Filipe Duijf
 • Liset Joosten
 • Michel van Lieshout
 • Jac Willekens
 • Sem Wanten
 • Jip Huijs
 • Sem Wanten
 • Yvonne Joppen

AndersNu

 • Adelbert Bosker
 • Edward Wezenberg

VVD

 • Joost Blokland
 • Saskia Vintges
 • Jolanda Janssen
 • Thea Huys
 • Hans van Mullekom
 • Nicole Koopmans
 • José Dings
 • Marie-José Kleinen
 • Alex Janssen
 • Ellen Hoogenboom
 • Melad Kohistani
 • Fred Peeters

Lokaal Peel & Maas

 • Rob van de Acker
 • Tijs van Lierop
 • Jeroen Volkers
 • Sanne Hermkens
 • Piet Rooijackers

Raad februari/maart 2019

Besluitvormende raadsvergadering 12 maart 2019

Een feestelijke raadsvergadering

In de besluitvormende raadsvergadering van dinsdag 12 maart 2019 kwamen twee formele onderwerpen aan de orde en drie wat minder formele.
Opiniërende raadsvergadering 26 februari 2019

Verkoop BreeBronne en verkeersveiligheid Helden

In de opiniërende raadsvergadering van dinsdag 26 februari 2019 trokken 2 onderwerpen de aandacht. De verkoop van BreeBronne aan de Hermans Groep, die er een Fun Valley wil vestigen en de verkeersveiligheid op de N562 in Helden.
Terug naar blog overzicht