Opiniërende raadsvergadering 26 februari 2019

Verkoop BreeBronne en verkeersveiligheid Helden

Geplaatst op donderdag 7 maart 2019

In de opiniërende raadsvergadering van dinsdag 26 februari 2019 trokken 2 onderwerpen de aandacht. Het eerste was de verkoop van BreeBronne aan de Hermans Groep, die er een Fun Valley wil vestigen. Tweede onderwerp dat uitvoerig werd besproken is de
verkeersveiligheid op de N562 in Helden. De snelheid waarmee het verkeer door de bebouwde kom rijdt op de Roggelseweg en de Molenstraat baart en deel van de raad namelijk grote zorgen. De plannen voor het verplaatsen van de bebouwde komgrens gaat
niet iedere fractie ver genoeg.

Verkoop BreeBronne

Na de opening van de vergadering door de voorzitter Wilma Delissen kreeg Annigje Primowees van PvdA/Groenlinks het woord in het vragenhalfuurtje. Namens haar partij stelde zij een aantal kritische vragen aan het college. Aanleiding was een bericht in de media over de verkoop van camping BreeBronne.

Bestemmingsplan

Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad ingestemd met een bestemmingsplanwijziging, waardoor het mogelijk werd om zogenoemde shortstay arbeidsmigranten te huisvesten op een afzonderlijk gedeelte van het terrein. Door de verkoop van het recreatiegedeelte ontstaat er een volgens PvdA/GroenLinks een afzonderlijk bedrijf dat zich uitsluitend richt op de huisvesting
van arbeidsmigranten. Dat druist in tegen de argumenten en voorwaarden die destijds aan het bestemmingplan zijn gesteld, aldus de partij.

Situatie voldoet

In een reactie stelde wethouder Paul Sanders (Openbare Ruimte) dat dit juist een prachtig voorbeeld is van revitalisatie, exact waarvoor de pilot destijds is opgezet. Hij gaf aan dat het altijd al twee verschillende bedrijven waren die de twee gedeelten van het park exploiteerden. Ook stelde hij dat de huisvesting van arbeidsmigranten nodig is voor een gezonde exploitatie van het park, wat niet op veel begrip van Primowees kon rekenen. Die nam ook geen genoegen met de reactie van de wethouder op de vraag of er een precedentwerking van zou kunnen uitgaan. Daarop legde wethouder Sanders uit dat de vraag of een bestemmingplan geldt niet afhankelijk is van de eigenaar.

De functie blijft hetzelfde dus is er geen bestemmingsplanwijziging nodig, want de situatie ter plekke voldoet vooralsnog aan de voorwaarden die destijds door de raad zijn gesteld. De voorzitter stelde voor om een nadere toelichting te laten geven over de nieuwe situatie. Daarop deed wethouder Sanders de suggestie om de nieuwe eigenaren te bevragen, iets dat
dankbaar werd aanvaard door de fracties.

Inspreker

Vervolgens kwam de heer Theo Geurts aan het woord, die de raad enkele overwegingen wilde meegeven voor het volgende agendapunt: het besluit over de wijziging van de bebouwde komgrens op de Roggelseweg in Helden. De heer Geurts woont sinds enkele jaren aan die weg en hij maakt zich veel zorgen over de snelheid van het verkeer op die plek, en met name bij de kruising Böskesveld-Roggelseweg. Dit is een oversteekplaats voor fietsers, er lopen officiële wandelroutes langs en ook steken er vele schoolkinderen over, aldus de heer Geurts. Zijn inspanningen hebben er mede toe geleid dat er snelheidsmetingen en -controles zijn uitgevoerd. Daaruit blijkt dat maar liefst 90% van de automobilisten harder rijdt dan de toegestane 50 kilometer per uur. Meer dan de helft rijdt er zelfs harder dan 80, zo blijkt uit de gegevens.

De aandacht van lokale en provinciale politici heeft ervoor gezorgd dat er nu dus een voorstel ligt om de bebouwde komgrens een flink stuk te verleggen. De heer Geurts sprak zijn dank daarvoor uit, maar niet zonder een dringende oproep aan de raad om toch vooral aandacht te hebben voor de veiligheid op de N562. Want zowel op de Roggelseweg, die ook na de
aanpassing een ‘racebaan’ blijft, en op de Molenstraat blijft er sprake van een onveilige situatie, zo bepleitte de heer Geurts.

Situatie gevaarlijker

Bij de daaropvolgende behandeling van het agendapunt zelf kwam Lokaal Peel en Maas bij monde van Joep Hermans als eerste aan het woord. Die stelde dat de aanpassingen niet voldoende zijn en dat de situatie zelfs nog gevaarlijker wordt door verplaatsing van de komremmer. Fietsers moeten eraan wennen en gaan dienen als verkeer remmende maatregel. Het huidige fietspad wordt immers een voetpad en de fietsers moeten gebruik gaan maken van de rijbaan, op brede fietssuggestiestroken.

Aanpassing van het wegprofiel is volgens Lokaal Peel en Maas noodzakelijk om de weg veilig te maken. Daarbij verwijst de partij naar de situatie ter hoogte van camping Vosseveld, waar de provincie al verschillende aanpassingen heeft moeten doorvoeren omdat de verkeerssituatie voor overstekende fietsers niet veilig genoeg bleek. Ook een verplaatsing van basisschool De Pas is volgens Lokaal Peel en Maas aanleiding om de Roggelseweg anders in te richten. Hermans besloot met een oproep aan verantwoordelijk wethouder Sanders om met de provincie om tafel te gaan en een nieuw, allesomvattend plan op te stellen.

Milder

Andere partijen waren milder over het voorstel. Peter Craenmehr van AndersNu vindt het verleggen van de komgrens een prima plan. Wel gaf hij aan er niet zeker van te zijn of de technische oplossing de beste is. Jeanne Hesen van de VVD gaf een soortgelijke reactie, net als Frits Berben van PvdA/GroenLinks en Angela van Roij van het CDA. Van Roij stelde wethouder Sanders de vraag wat de stand van zaken is rond de aanpak van de Molenstraat.

In een reactie zei wethouder Sanders blij te zijn dat de fracties in beginsel kunnen instemmen met het voorstel voor het verplaatsen komgrens. Daarbij wees hij er nadrukkelijk op dat het voorstel niet gaat over de inrichting van de Roggelseweg, omdat dat een zaak van de provincie is. Ook zei wethouder Sanders blij te zijn met de medewerking van de provincie, iets dat toch vooral te danken is aan de inzet van omwonenden. Maar de provincie werkt niet mee met een aanpassing van de Molenstraat, vooral ingegeven door een stop op de uitgaven.

Wethouder Sanders vindt het net als de raad jammer dat de provincie niet wil meewerken, maar wees erop dat als de raad wil dat er een allesomvattend voorstel komt, het wel eens heel erg lang kan gaan duren. Joep Hermans reageerde daarop dat Lokaal Peel en Maas het essentieel vindt om namens de gemeenteraad bij de provincie zeer nadrukkelijk aandacht te vragen voor deze problematiek, een voorstel dat gedragen werd door alle fracties.

Sander Janssen herhaalde de vraag wat het verschil is in de situatie bij de Willem van Horneweg, waar de fietspaden juist zijn gescheiden van de rijbaan. Wethouder Sanders zegde toe terug te komen op deze vraag, waarna Sandy Janssen van het CDA nog een tip gaf om de onrendabele flitspalen in te zetten om de verkeersveiligheid te bevorderen. Lokaal Peel en Maas besloot als enige fractie het besluit over de komgrens aan te houden, zodat dit bij de volgende vergadering in stemming wordt gebracht.

Tot slot deed de voorzitter de suggestie om als raad een brief te sturen naar de Provincie waarin de raad aandacht vraagt voor de situatie op de Molenstraat en Roggelseweg. De raad reageerde hier enthousiast op.

Bedrijfswoning Hub 18 in Panningen

Het volgende agendapunt betrof het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning. Alle fracties gaven aan weliswaar te kunnen instemmen met het voorstel, maar toch nog vragen te hebben over de communicatie. Wethouder Wanten legde uit dat er een
gesprek met de aanvrager heeft plaatsgevonden om uitleg te geven. Verder is er contact gelegd met de buurman, die is uitgelegd wat de plannen zijn en hoe de procedure is. Dit was voor alle fracties afdoende, zodat het voorstel unaniem werd aangenomen.

Unaniem

Hetzelfde gold voor de andere drie onderwerpen op de agenda. Zowel de intrekking van de brandbeveiligingsverordening, de vaststelling van het controleprotocol en normenkader als het besluit een aanvraag in te dienen voor subsidie voor de opsporing en ruiming van explosieven in Baarlo werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Afscheid en installatie

Daarmee kwam een einde aan deze raadsvergadering. De voorzitter kondigde aan dat bij de volgende raadsvergadering afscheid wordt genomen van raadslid Hans Vaessen. Hij maakt namelijk plaats voor Ebie Peeters, die namens het CDA het jongste raadslid ooit in Peel en Maas is. Daarnaast worden de 29 burgerraadsleden in het zonnetje gezet om ook hen een goede start te bieden, aldus de voorzitter.
De volgende raadsvergadering is op dinsdag 12 maart om 19.30 in het Huis van de Gemeente.

Raad februari/maart 2019

Besluitvormende raadsvergadering 12 maart 2019

Een feestelijke raadsvergadering

In de besluitvormende raadsvergadering van dinsdag 12 maart 2019 kwamen twee formele onderwerpen aan de orde en drie wat minder formele.
Opiniërende raadsvergadering 26 februari 2019

Verkoop BreeBronne en verkeersveiligheid Helden

In de opiniërende raadsvergadering van dinsdag 26 februari 2019 trokken 2 onderwerpen de aandacht. De verkoop van BreeBronne aan de Hermans Groep, die er een Fun Valley wil vestigen en de verkeersveiligheid op de N562 in Helden.
Terug naar blog overzicht