Besluitvormende raadsvergadering 5 februari 2019

Knoop doorgehakt: tarieven Hulp bij het Huishouden en WMO vastgesteld

Geplaatst op vrijdag 15 februari 2019

De tarieven voor Hulp bij het Huishouden blijven in elk geval dit jaar voor de meeste mensen in Peel en Maas ongewijzigd (behalve Baarlo en Panningen). Een raadsmeerderheid is, na discussie in vier opeenvolgende vergaderingen, akkoord gegaan met een raadsvoorstel. Inwoners van Panningen en Baarlo zijn  goedkoper uit. Een laatste poging van PvdA/GroenLinks om die ongelijkheid te voorkomen, haalde niets uit.

De raadsvergadering van 5 februari 2019 begon met het gebruikelijke Vragenhalfuurtje. De VVD stelde daarin de onrust aan de orde bij de NLW-bedrijven, de vroegere sociale werkplaats, waar een vertrouwenscrisis is tussen Ondernemingsraad en directie. De liberalen vroegen het college met nadruk om de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Portefeuillehouder Wim Hermans (CDA) zegde dat toe en verzekerde dat de betrokken gemeenten (naast Peel en Maas ook Venray en Horst aan de Maas) hun best doen om partijen bij elkaar te brengen.

Eigen regeling

Het enige inhoudelijke agendapunt betrof de nieuwe tarieven voor de Hulp bij het Huishouden. Na maar liefst drie vergaderingen hierover te hebben gediscussieerd, moest nu een beslissing vallen.Aanleiding is het besluit van het kabinet om een abonnementstarief van maximaal €17,50 per vier weken in te voeren voor de  de zogenaamde ‘maatwerkvoorziening’. De regeling valt onder de Wmo, de wet die zorg en ondersteuning regelt voor hulpbehoevenden. Vanaf 1 januari dit jaar betalen mensen die hierop een beroep doen dat vaste tarief, zonder dat er gekeken wordt naar inkomen.

Het Rijk heeft nog niet besloten wat het wil doen met het tarief voor de ‘algemene voorziening’. Dat is veelal eenvoudiger hulp, waarvan iedereen gebruik kan maken, zoals bijvoorbeeld een maaltijdservice of maximaal 3 uur Hulp bij het Huishouden per week. Zolang hierover nog geen nieuwe wet is aangenomen, kunnen gemeenten zélf  beslissen.

Betaling naar draagkracht

Op 22 januari 2019 discussieerde de raad al over het nu voorliggende  raadsvoorstel voor deze  algemene voorziening. Het college wil de bestaande regeling handhaven zoals die geldt in de pilot Hulp bij het Huishouden. Die draait in bijna alle dorpen van Peel en Maas met uitzondering van Panningen en Baarlo. Dat betekent dat in de dorpen die deelnemen aan de pilot, betaling naar draagkracht (tot maximaal € 7,00 per uur) blijft bestaan. Inwoners van Baarlo en Panningen vallen voor álle Wmo-hulp onder een vast € 17,50-tarief, totdat beide dorpen zich aansluiten bij de pilot.

In de januari-vergadering was al gebleken dat een raadsmeerderheid zich hierin kon vinden. Belangrijk daarbij is dat de dorpen achter het voorstel staan, en dat de verwachting is dat Panningen en Baarlo over niet al te lange tijd volgen. Toen, en ook in deze vergadering was het vooral de fractie PvdA/GroenLinks die duidelijk maakte moeite te hebben met het voorstel.

Zo vindt de partij het principieel onjuist dat straks mensen in Baarlo en Panningen met een behoorlijk inkomen € 17,50 per vier weken  betalen.  PvdA/GroenLinks stelde voor die ongelijkheid weg te nemen door als gemeente in Baarlo en Panningen  de hulp bij het huishouden tijdelijk over te nemen volgens draagkrachtprincipe.

Verschillende tarieven

De meeste andere fracties tilden niet zo zwaar aan de verschillen, vooral omdat de ongelijkheid verdwijnt als ook Panningen en Baarlo klaar zijn om toe te treden tot de pilot. De VVD is tegen deze pilot. Fractievoorzitter Segers vond het ‘belachelijk’ dat in de pilotdorpen mensen met een wat hoger inkomen voor een eenzelfde hulpvraag veel meer moeten betalen dan in Panningen en Baarlo. In de vorige vergadering had hij al gezegd dat wat VVD betreft voor iedereen het  tarief van € 17,50 zou moeten gelden.

Toen het op besluitvorming aankwam, stemden daarom zowel PvdA/GroenLinks áls VVD tegen, zij het elk om verschillende redenen. Lokaal Peel en Maas, AndersNu en het CDA stemden vóór.  Daarom werd het voorstel met 16  stemmen vóór en  8 stemmen tegen aangenomen.

Hoe lang de gemeente de vrijheid houdt om zelf te beslissen over de tarieven  is  nog onduidelijk. Zodra het kabinet een wetsvoorstel hierover door het parlement krijgt, zullen alle gemeentes zich daaraan moeten houden.

Pilot Hulp bij het huishouden met vier jaar verlengd

Los van de tarievendiscussie lag er ook een raadsvoorstel om  de pilot Hulp in het huishouden te actualiseren. Het voorstel was met name  om de pilot met vier jaar te verlengen. Hierover werd nog kort een discussie gevoerd in de raad. Bij de stemming bleek dat de VVD uiteindelijk de enige partij was die tegenstemde.

Daarna was de vergadering snel klaar. Een agendapunt over het pand Hub 14 (omzetten van bedrijfswoning naar ‘plattelandswoning’) werd doorgeschoven naar de volgende raadscyclus. Een raadsmeerderheid wilde op verzoek van portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) nog even wachten op meer informatie over de haperende communicatie met de buurt.

Een ander resterend agendapunt kon snel worden afgehandeld na unanieme goedkeuring:  de nieuwe Archiefverordening, die geactualiseerd diende te worden in verband met de verdergaande digitalisering.

Raad januari/februari 2019

Besluitvormende raadsvergadering 5 februari 2019

Knoop doorgehakt: tarieven Hulp bij het Huishouden en WMO vastgesteld

De tarieven voor Hulp bij het Huishouden blijven in elk geval dit jaar voor de meeste mensen in Peel en Maas ongewijzigd (behalve Baarlo en Panningen).
Opiniërende raadsvergadering 22 januari 2019

Hulp bij het Huishouden: de discussie duurt voort

Het is een lastig dossier: de nieuwe tarieven voor de Hulp bij het Huishouden. Voor de derde keer sprak de raad erover, en een aangepast raadsvoorstel lijkt het nu te halen.
Terug naar blog overzicht