Besluitvormende raadsvergadering 2 juli 2019

Kadernota 2020 aangenomen

Geplaatst op donderdag 11 juli 2019

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 2 juli 2019, de laatste voor het zomerreces, is de Kadernota 2020 behandeld. In de Kadernota presenteert het college op hoofdlijnen haar plannen voor het komend jaar. Tijdens de vergadering debattereerden de verschillende fracties met het college over de verschillende kaderstellingen die aan de orde komen. Op basis hiervan wordt de begroting voor het komend jaar vastgesteld. Na een geanimeerd overleg bleek dat alleen PvdA/GroenLinks tegenstemde, waarmee de Kadernota is vastgesteld.

Vragenuurtje

Voorafgaand aan de behandeling van de Kadernota 2020 was er ruimte voor het gebruikelijke vragenuurtje. AndersNu stelde bij monde van Peter Craenmehr een aantal vragen over het vertrek van directeur Peter Fleuren bij de NLW Groep. De vragen hadden vooral betrekking op de eventuele financiële gevolgen voor de gemeente Peel en Maas.

Verantwoordelijk wethouder Wim Hermans gaf aan  dat de kosten voor een aan te stellen interim-directeur worden gedekt door de reguliere exploitatie van de NLW Groep. Op dit moment is nog niet duidelijk of de gemeente Peel en Maas kosten moet maken in verband met een wettelijke wachtgeldregeling. De wethouder zegde toe de raad na het zomerreces te informeren over de voortgang.

Kadernota 2020

Vervolgens was het aan de fracties om te reageren op de Kadernota 2020, met als titel ‘Een keuze voor ruimte en groei’. Over het algemeen waren de partijen positief over de Kadernota, met vanzelfsprekend hier en daar een kritische noot. Vanwege de verschillende visies en speerpunten legt iedere partij andere accenten, waardoor de reacties op sommige onderwerpen nogal uiteenliepen en soms zelfs lijnrecht tegenover elkaar stonden.

Lokaal Peel en Maas was het bij monde van Sander Janssen roerend eens met de titel van de kadernota, die aanhaakt bij het coalitieakkoord 'Geef de ruimte! Keuze voor ontwikkeling en groei’. De fractie van Lokaal Peel en Maas ziet die ruimte en groei het liefst vooral in duurzaamheid en natuur, het sociaal domein, en vitale gemeenschappen.

Fractievoorzitter Annigje Primowees van PvdA/GroenLinks begon met de Kadernota te vergelijken met het sprookje ‘De nieuwe kleren van de keizer’. Met andere woorden: het lijkt allemaal heel goed en mooi, maar de werkelijkheid is totaal anders. Haar partij onderscheidt zich door zich als enige kritisch op te stellen als het gaat om het streven naar steeds meer groei.

Peter Craenmehr van AndersNu was ook kritisch over de Kadernota. De titel ‘Een keuze voor ruimte en groei’ interpreteerde hij als een verzoek om meer ruimte voor het college. Hij gaf aan soms het gevoel te krijgen als zou het college de insteek hanteren ‘Geef ons de miljoenen maar, dan bepalen wij wel waar we het aan uitgeven’.

John Timmermans van het CDA constateert dat uit de Kadernota blijkt dat er al veel is bereikt in de bijna tien jaar dat onze gemeente bestaat. Wat hem betreft mag dat nog meer worden uitgedragen met goede PR. Hierdoor weten mensen en bedrijven Peel en Maas nog meer te vinden, zodat de groei-ambities kunnen worden waargemaakt.

De VVD was ook in het algemeen positief over de Kadernota en dan specifiek over het sleutelwoord groei. Fractievoorzitter Seegers zei het te waarderen dat het college met deze nota laat zien zich aan te sluiten bij het coalitieakkoord.

Ruimte en Economie

Dit omvat onder meer de woonvisie. Het CDA riep het college op om een positieve houding aan te nemen ten opzichte van nieuwe plannen. De VVD vroeg het college daarbij toch vooral de markt zijn werk te laten doen, en niet alleen woningen voor specifieke doelgroepen mogelijk te maken. De PvdA/GroenLinks was een stuk minder positief over deze paragraaf. De eenzijdige inzet op nieuwbouw, zonder in te gaan op de verduurzaming van bestaande woningen, is niet de goede weg als het aan raadslid Primowees ligt. Ze verwees naar de Kadernota van de gemeente Weert, die volgens haar als voorbeeld zou kunnen dienen.

Als het gaat om de energiemaatregelen zijn de partijen het in de basis met elkaar eens. Lokaal Peel en Maas riep het college op om haast te maken met de duurzaamheidsagenda. Dat komt goed, want deze staat op de agenda voor oktober van dit jaar, aldus een reactie van het college. PvdA/GroenLinks vroeg of het college mee wil doen met een aantal andere gemeenten in de regio, die gezamenlijk onderzoek doen naar een gemeentelijk energiebedrijf. Verantwoordelijk wethouder Paul Sanders gaf aan dat het college zich op het standpunt stelt dat dit geen taak van de gemeente is. Er zijn genoeg particuliere initiatieven, ook lokaal, waar de gemeente niet mee moet concurreren.

Wat betreft duurzaamheid stelde AndersNu dat het verzoek van het college om 250.000 euro extra voor duurzaamheidsprojecten best gehonoreerd kan worden, maar alleen wanneer deze projecten goed zijn onderbouwd en een redelijk kans van slagen hebben. De VVD gaf aan in het kader van duurzaamheid vooral te willen inzetten op zonnepanelen. Niet zozeer zonneweiden, maar zonnedaken in het buitengebied.

Met de motie gevolgen industriële landbouw riep PvdA/GroenLinks het college op om onderzoek te doen naar het gebruik en de schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen in Peel en Maas. Wethouder Wanten ontraadde deze motie, aangezien de nVWA het bevoegd gezag is als het gaat om middelengebruik en dat het RIVM al onderzoek doet naar de schadelijkheid. PvdA/GroenLinks stelde dat het gaat om bedrijven in onze gemeente, die gronden in onze gemeente gebruiken waar inwoners van onze gemeente last van kunnen hebben, maar besloot de motie niet in stemming te brengen.

Hetzelfde gold voor de motie klimaatakkoord van PvdA/GroenLinks, waarin het college werd opgeroepen de gevolgen van dit akkoord voor de gemeente in kaart te brengen. Wethouder Sanders ontraadde deze motie, omdat deze naar mening van het college te vroeg komt. Het Klimaatakkoord is nog slechts op hoofdlijnen bekend en het heeft daarom geen zin om daarop vooruit te lopen. PvdA/GroenLinks merkte op dat het niet gaat om een definitieve reactie, en dat de gemeente niet vroeg genoeg kan beginnen met dit belangrijke onderwerp, maar besloot toch de motie niet in stemming te brengen.

De paragraaf vitaliteit platteland kon rekenen op veel kritiek van PvdA/GroenLinks, vanwege de inzet op groei. Alleen maar positieve redeneringen, zonder rekening te houden met de negatieve gevolgen van de groei voor mens en milieu. Nog meer nieuwe kleren voor de keizer, aldus raadslid Primowees. De VVD daarentegen onderschrijft de visie in de Kadernota over de ontwikkelingen op het platteland wel. De liberalen vroegen het college daarom alle mogelijkheden te benutten om in het buitengebied enerzijds wonen en anderzijds ondernemen mogelijk te maken, iets dat dat college positief oppakte.

Het CDA diende een motie in om te onderzoeken of het alsnog haalbaar is een plattelandswoning mogelijk te maken in Peel en Maas. Dit werd kritisch benaderd door de VVD omdat niet duidelijk is welke opties er zijn, aangezien een eerdere poging dit mogelijk te maken is gestrand bij de Raad van State. Ook AndersNu en PvdA/GroenLinks zetten hun vraagtekens bij de motie. Verantwoordelijk wethouder Rob Wanten gaf aan dat de motie vooral gezien moet worden als een steun in de rug voor wat er nog moet gebeuren, waarna het CDA deze motie introk.

Over de huisvesting van arbeidsmigranten werd driftig gedebatteerd. Raadslid Janssen van Lokaal Peel en Maas constateerde dat er onder meer over dit onderwerp tegenwoordig veel ruimte en groei is voor polarisatie, hokjesdenken en kortzichtigheid. Hij citeerde een aantal reacties op een Facebook-bericht over de huisvesting van arbeidsmigranten in Maasbree, die bepaald niet mals waren. Lokaal Peel en Maas ziet hierin aanleiding om als raad en college nog beter uit te dragen waarom bepaalde beslissingen worden genomen. Want er moeten nu eenmaal prioriteiten gesteld worden.

Raadslid Primowees zei dat haar fractie het streven van het college naar groei, zoals verwoord in de Kadernota, niet steunt. De natuur geeft verschillende signalen af dat ongebreidelde economische groei voor grote problemen gaat zorgen, maar volgens de fractie van PvdA/GroenLinks negeert het college die signalen volkomen. Het college zet vol in op de huisvesting van arbeidsmigranten, in grote kampementen ver van de bewoonde wereld . Terwijl in de praktijk blijkt dat deze arbeidsmigranten niet kunnen en soms niet eens willen integreren, aldus raadslid Primowees.

Een mening die gedeeld wordt door raadslid Craenmehr van AndersNu, die zich overigens net als sommige inwoners verbaasde over de locatiekeuze aan de Middenpeelweg in Maasbree. Hij stelde ook vragen naar aanleiding van geruchten over mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten op de Stille Wille. Burgemeester Delissen stelde hem gerust dat daarvan geen sprake is.

Met een motie vroeg het CDA budget vrij te maken voor preventieplan drugs, mede naar aanleiding van recente berichten over het gebruik van lachgas door jongeren. Wethouder Mestrom ontraadde deze motie, aangezien er eind vorig jaar al gemeentelijk preventiebeleid alcohol en drugs is vastgesteld voor de jaren 2019-2022. Na enige discussie besloot het CDA deze motie in te trekken.

De CDA-fractie vroeg met een andere motie aandacht voor de parkeerproblematiek in het centrum van Panningen. De reactie van wethouder Sanders dat dit de aandacht heeft van het college was echter afdoende, waarna het CDA de motie niet in stemming bracht.

Sociaal Domein

Raadslid Janssen van Lokaal Peel en Maas gaf aan dat zijn partij veel waarde hecht aan de kwaliteit van zorg, in de wetenschap dat daar een prijskaartje aan hangt. Hij zegde toe de ontwikkelingen op de voet te volgen, omdat de bekostiging via de Rijksoverheid een grillig verloop kan hebben. Dat de kosten binnen het sociaal domein structureel harder blijven stijgen dan voorzien baart ook het CDA zorgen.

Namens het CDA kondigde raadslid Timmermans een motie aan over werkloze 55-plussers, die tussen wal en schip dreigen te raken. Sommige van hen zijn in beeld, maar anderen niet. Door hen te koppelen aan het Leerwerkhuis kunnen verschillende doelgroepen verbonden worden, wat hen meer kansen biedt om mee te doen en mee te tellen.

De VVD vroeg zich af of de pilot Hulp in de huishouding wel moeten worden voortgezet. Verantwoordelijk wethouder Mestrom gaf aan dat het juist een middel is om te kunnen vodoen aan de lastige opgave waarvoor de gemeente zich gesteld ziet. Ze is blij dat wanneer Panningen aansluit bij de pilot, alleen Baarlo nog rest.

Vitale gemeenschappen

Onder deze noemer geeft het college richting aan het beleid op het gebied van zelfsturing 3.0, onderwijshuisvesting en integratie. Lokaal Peel en Maas is trots op de lokale gemeenschappen. Zelfsturing 3.0 komt langzaamaan tot wasdom, aldus raadslid Janssen. Naar aanleiding van een zin hierover in de Kadernota riep hij het college wel op om de creativiteit van de inwoners niet plat te slaan.

Het CDA vroeg aandacht en ondersteuning voor de vele vrijwilligers die onze gemeente rijk is. Gezien de steeds ingewikkelder problematiek waar verenigingen en vrijwilligers mee te maken krijgen, dreigt zelfsturing te ontaarden in stuurloos, aldus raadslid Timmermans. Er is volgens zijn fractie soms een dunne scheidslijn tussen wat een vrijwilliger doet en kan doen, en de taken van de overheid. Daarom moeten vrijwilligers kunnen rekenen op een dienstbare overheid.

Bestuur, communicatie en dienstverlening

De deelonderwerpen die hierin aan de orde komen zijn uitvoering besturingskompas, een gemeenteraad in ontwikkeling en ruimte en groei in de regio. PvdA/GroenLinks was ook hierover kritisch, en dan met name over de commissie nieuwe stijl.

Volgens raadslid Primowees is dit niets meer en niets minder dan een technisch overleg, iets dat in 2014 al was geschrapt. De raad bespreekt onderwerpen hierdoor 3 keer, wat het debat in de raad niet ten goede komt. Ook het betrekken van de burger bij de politiek komt hierdoor verder onder druk te staan, aldus raadslid Primowees. Ze werd in haar kritiek gesteund door raadslid Craenmehr van AndersNu. Hij ziet in de commissievergadering nieuwe stijl toch vooral oud-wethouders en oud-raadsleden in plaats van burgerraadsleden.

Raadslid Craenmehr had kritiek op de in zijn ogen gebrekkige communicatie van het college met de raad. Als voorbeeld gaf hij aan dat de raad al een jaar lang wacht op een overzicht van alle aan het college gemandateerde onderwerpen. Verder zou hij graag meer budget vrijgemaakt zien voor de raad om onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren, bijvoorbeeld naar het SIF-gebouw en het contract met afvalverwerker Maasland.

Kort haalde hij nog de perikelen aan rond de inmiddels zeven op non-actief gestelde politieagenten. Want net als de andere fracties hoopt AndersNu op een snelle, bevredigende beantwoording van de vragen over dit onderwerp. In dat kader ging raadslid Craenmehr ook nog kort in op de efficiency van de veiligheidsregio. Hij vroeg zich hardop af of de brandweer wel moet uitrukken om bijvoorbeeld een kat uit een boom te halen, en bij wie de rekening moet worden neergelegd als zo’n geval zich voordoet. Burgemeester Delissen noemde dit een terechte vraag, die ze zal meenemen in het overleg met de Veiligheidsregio.

Raadslid Craenmehr stelde daarnaast voor om bij nieuwe plannen voortaan ook een inschatting te geven van het externe werk dat moet worden ingekocht, zodat een betere afweging gemaakt kan worden.

Ook de VVD vroeg aandacht voor het personeelsbeleid. In de eerste plaats om niet onnodig uit te breiden, aangezien personeelskosten de grootste kostenpost vormt, en ten tweede om voldoende mensen te betrekken met afstand tot de arbeidsmarkt. Burgemeester Delissen reageerde door aan te geven dat dit al zoveel mogelijk gebeurt.

Financiën

Een niet onbelangrijk hoofdstuk in de Kadernota, omdat dit inzicht geeft in hoe het college de plannen wil financieren. Raadslid Primowees van PvdA/GroenLinks beschouwde ook dit hoofdstuk als een voorbeeld van nieuwe kleren voor de keizer. Het college begint de Kadernota met de constatering dat de financiën op orde zijn, zo gaf ze aan. En dat, terwijl het beoogde overschot voor 2019 als sneeuw voor de zon verdwenen is en er in 2020 slechts een klein bedrag overblijft.

De fractie PvdA/GroenLinks vroeg het college daarom of zij kon toezeggen dat in 2020 geen greep in de reserves gedaan hoeft te worden om de begroting sluitend te krijgen. Verantwoordelijk wethouder Sanders zei echter dat hierover geen garanties kunnen worden afgegeven, ondanks dat de Kadernota een gunstig vooruitzicht biedt.

Ook de VVD stelde dat het college niet ver genoeg gaat door te stellen dat in het sociaal domein eerst maatregelen getroffen worden om de kosten te beheersen voordat meer financiële ruimte wordt gevraagd. De VVD wil de toezegging dat er nooit meer geld wordt uitgegeven dan dat er rijksmiddelen binnenkomen, maar ook deze toezegging kan het college niet doen.

Ook de gemeentelijke belastingen kwamen aan de orde, en zoals verwacht verschilden de meningen daarover nogal. Zo ziet PvdA/Groenlinks de verblijfsbelasting het liefst verhoogd worden, omdat deze in Peel en Maas momenteel het laagst in de regio is.

Lokaal Peel en Maas en AndersNu zien daar ook wel wat in, niet in de laatste plaats omdat dit een substantieel bedrag oplevert via de huisvesters van arbeidsmigranten. Volgens de inschatting van raadslid Craenmehr van AndersNu moet dat voor De Berckt en Breebronne al zo’n half miljoen per jaar betekenen. Om hier inzicht in te krijgen verzocht hij het college om een overzicht van wat de huisvesting van arbeidsmigranten de gemeente financieel oplevert.

Verantwoordelijk wethouder Sanders gaf aan dat de BSGW deze informatie niet mag delen, maar dat hij er toch nog eens om zal vragen. Het CDA houdt op de vlakte over een verhoging en wil eerst in gesprek met belanghebbenden, iets dat de nodige vragen opriep bij PvdA/GroenLinks. Raadslid Primowees zei nog nooit door de belastingdienst gevraagd te zijn wat ze vindt van een verhoging van de inkomstenbelasting.

Raadslid Timmermans van het CDA bleef echter bij het standpunt dat men niet zonder meer voor of tegen een verhoging is, zonder eerst te inventariseren hoe dit valt. De VDD is mordicus tegen een verhoging, met als argument dat dit niet goed zou zijn voor de aantrekkelijkheid van de gemeente voor toeristen.

Raadslid Janssen van PvdA/GroenLinks suggereerde echter dat dit standpunt van de VDD ook is bedoeld om enkele ondernemers te plezieren die aan die partij zijn gelieerd. Een schandelijke opmerking volgens raadslid Seegers, die excuses eiste. Aangespoord door voorzitter, burgemeester Delissen, zei raadslid Janssen dat hij niet de bedoeling had zijn collega Seegers te beledigen, waarmee de zaak was afgedaan.

Na de beraadslagingen, de beantwoording van de vragen en de behandeling van de moties bleek dat alleen de fractie PvdA/GroenLinks niet voor de Kadernota stemde, waarmee deze was aangenomen.

Moties

Werkzoekenden 55-plussers (CDA, VVD)

Dit betreft een oproep te onderzoeken om hoeveel mensen het gaat, wat er nu al gebeurt, wat zij nodig hebben, met nieuwe voorstellen te komen en hiervoor een tijdspad af te geven. Wethouder Hermans gaf aan deze motie te omarmen, met dien verstande dat het lastig is om een doelgroep in kaart te brengen die niet in het zicht van de gemeente is. Alleen AndersNu stemde tegen, waardoor deze motie werd aangenomen.

Deze motie bevatte een oproep te onderzoeken of een subsidieregeling gevelgroen en groene daken kan worden ontworpen, of en hoe andere initiatieven zoals geboortebomen een bijdrage kunnen leveren en de raad voor de begroting van 2020 te informeren over de uitkomsten. Wethouder Sanders ontraadde deze motie, omdat de gemeente al verschillende initiatieven heeft ingezet en een eerder project met geboortebomen is mislukt. PvdA/GroenLinks reageerde daarop door te stellen dat geboortebomen slechts een voorbeeld is. Bij stemming bleek alleen AndersNu tegen te zijn, waardoor deze motie werd aangenomen.

Orange the World

Dit ging om een oproep om aan te sluiten bij de landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen door het Huis van de Gemeente tussen 25 november en 10 december oranje te verlichten of op een andere manier een signaal af te geven. Wethouder Mestrom gaf aan deze motie omarmen, in lijn met het beleid ten aanzien van het hijsen van de regenboogvlag op 11 oktober. Deze motie werd unaniem aangenomen.
 

Terug naar blog overzicht