Besluitvormende Raadsvergadering 25 juni 2019

Raadsmeerderheid: geen overhaaste ‘brede dialoog’ over toekomstbestendige landbouw

Geplaatst op vrijdag 5 juli 2019

Er komt op niet al te lange termijn een brede dialoog in Peel en Maas over een meer natuurvriendelijke landbouw in deze regio. Dat zeggen bijna alle partijen in de raad, naar aanleiding van een pleidooi hiervoor van PvdA/GroenLinks. Die partij vindt het probleem zo urgent dat ze een concrete datum wilde nog dit jaar, maar dat ging de rest te snel. De raad steunde wel een motie van Lokaal Peel en Maas. Die draagt het college op met een plan ten komen voor meer ‘biodiversiteit’.

De discussie over landbouw en natuur ontstond na een klein uur vergaderen, bij de behandeling van de Regionale Visie Land- en Tuinbouw. Dat is een thematische uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL).

Eerste agendapunt van deze Besluitvormende vergadering waren echter de zogeheten ‘jaarstukken’: het verslag van het college over het gevoerde beleid in 2018, wat er allemaal is gerealiseerd en de financiële cijfers die daarbij horen. De jaarrekening sluit met een overschot van 34.000 euro. In de praktijk kiezen de fracties er meestal voor om niet meer uitgebreid terug te kijken, en dat was ook ditmaal zo. Toch was er voor enkele fracties nog aanleiding voor opmerkingen en vragen.

Lokaal Peel en Maas constateerde dat Peel en Maas, vergeleken met andere gemeenten, een relatief klein tekort heeft in het Sociaal Domein, waar o.a. de Jeugdzorg onder valt. ‘We hebben het gevoel dat Peel en Maas dit vrij goed in de grip heeft’, zei fractievoorzitter Sander Janssen.

PvdA/GroenLinks vindt dat er afgelopen jaar te weinig aandacht was voor het verbeteren en verduurzamen van bestaande woningen. Volgens Raf Janssen van die partij wordt er te veel ‘hosanna’ geroepen over de gerealiseerde nieuwbouw, maar die vormen slechts een klein percentage van het totaal aantal woningen. Janssen zei ook dat het college meer geld uitgeeft dan er binnenkomt en dus aan ‘potverteren’ doet.  Dat laatste werd met kracht tegengesproken door de VVD. Fractievoorzitter Geert Segers benadrukte juist dat de gemeente er financieel prima voorstaat. Wel maakt Segers zich zorgen om het groeiende personeelsbestand van de gemeente (in 2010 270 FTE, nu 318), en pleitte hij voor een personeelsstop.

Prioriteiten stellen

Burgemeester Wilma Delissen, verantwoordelijk voor personeelsbeleid, legde uit dat dit grotendeels komt doordat de gemeente een aantal taken die eerste waren uitbesteed (zoals afvalinzameling en schuldhulpverlening), nu zelf doet.

Portefeuillehouder financiën Paul Sanders (VVD) ontkende met klem dat de gemeente meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Sanders gaf wel alvast een schot voor de boeg: er ligt een groot aantal Dorpsontwikkelingsvisies klaar met ambitieuze, dure plannen. Daarin zal de raad strikte prioriteiten moeten stellen, waarschuwde Sanders.

Op een vraag van de PvdA/GroenLinks zei hij verder nog dat er goede gesprekken lopen met de ‘Sunny Community’, die plannen heeft voor het inrichten van een duurzaamheidsloket. De Jaarstukken werden uiteindelijk zonder tegenstem goedgekeurd.

Natuurvriendelijke landbouw

In het volgende agendapunt kwam een discussie terug die ook al in de Opiniërende vergadering plaatsvond. Gaat de transformatie naar een natuurvriendelijke landbouw wel snel genoeg? Die Visie is een nog behoorlijk algemeen gesteld stuk, waar gemeenten nog veel zelf van kunnen invullen. Twee weken geleden had de fractie PvdA/GroenLinks al duidelijk gemaakt dat het stuk in haar ogen veel te weinig oog heeft voor de radicale omslag die nodig is om landbouw en natuur met elkaar in evenwicht te krijgen.

De partij kwam daarom nu met een amendement (wijzigingsvoorstel). Daarin staat dat de raad een breed opgezette dialoog moet organiseren waarin ook actuele inzichten en ontwikkelingen worden meegenomen. De uitkomsten zouden vóór 15 maart volgend jaar moeten leiden tot een lokale aanvulling op regiovisie.

Aandacht voor biodiversiteit

Het idee van de PvdA/GroenLinks kreeg echter weinig bijval. Volgens het CDA zal de gevraagde dialoog sowieso volgen als het nog algemeen gestelde stuk concreet wordt uitgewerkt in de zgn. Omgevingsvisie. AndersNu-raadslid Peter Craenmehr zei dat de gevraagde dialoog al in het voorliggende stuk staat. Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) vond het amendement ook niet nodig. Volgens hem zal de gevraagde dialoog plaatsvinden in de lokale uitwerking.

Lokaal Peel en Maas toonde wel enig begrip voor het voorstel van de PvdA/GroenLinks-fractie, maar vond dat er meer tijd nodig is voor de gevraagde dialoog. De partij kwam op haar beurt met een motie om meer aandacht te besteden aan biodiversiteit. De motie roept het college op om uiterlijk in november met maatschappelijke partijen om tafel te gaan rond het thema biodiversiteit. Vervolgens moet dit thema uiterlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar verankerd worden in het gemeentelijk beleid, stelt Lokaal Peel en Maas voor.

Bij de stemming kreeg het PvdA/GroenLinks-amendement alleen steun van VVD-raadslid Karin Jacobs, en werd het dus verworpen. De motie van Lokaal Peel en Maas werd na overleg met het CDA wat minder scherp geformuleerd en kreeg daardoor een ruime meerderheid. PvdA/GroenLinks (‘de motie is te veel afgezwakt’) en AndersNu (‘overbodig’) stemden tegen. Het beleidsstuk zelf – de Regionale Visie Land- en Tuinbouw – kreeg de steun van alle fracties behalve – zoals verwacht – van de PvdA/GroenLinks.

Nieuwbouw basisschool Den Doelhof Meijel

Bij dit agendapunt was het vooral de VVD die op de trom sloeg. Het ging over het beschikbaar stellen van een extra voorbereidingskrediet van een half miljoen euro voor de nieuwbouw van basisschool Den Doelhof in Meijel. Dat bedrag komt bovenop een eerder voorbereidingskrediet van 250.000 euro. Dat laatste bedrag is echter al helemaal opgegaan aan eerdere ontwerpen die, na bezwaren uit de buurt, uiteindelijk niet doorgingen.

Twee weken eerder hadden diverse fracties – met de VVD voorop -  al hun grote ongenoegen uitgesproken over deze gang van zaken, inclusief de gebrekkige informatie naar de raad.  De VVD kwam daarom nu met een amendement. Daarin staat dat het college elk kwartaal moet rapporteren over de voortgang van de nieuwbouw en de financiële stand van zaken.

PvdA/GroenLinks steunde de VVD en sprak van een ‘groot gebrek aan regie’. Het amendement stelt verantwoordelijk wethouder Wim Hermans (CDA) min of meer ‘onder curatele’, aldus fractievoorzitter Annigje Primowees. Ze stelde ook voor om een onafhankelijk toezichthouder aan te stellen, om verdere kostenoverschrijdingen te voorkomen.

Wethouder Hermans erkende dat de informatie beter had gekund. Hij zegde toe met de gevraagde kwartaalrapportage te komen, en ook kon hij leven met het aanstellen van een toezichthouder.

De toezeggingen van de wethouder maakten het VVD-amendement voor CDA en Lokaal overbodig, zodat het geen meerderheid kreeg. Het gevraagde voorbereidingskrediet werd daarna unaniem goedgekeurd want, zoals VVD’er Teun Heldens het verwoordde, ‘Meijel moet niet de dupe worden van iets dat hier in huis niet goed is gegaan.’

Lachgas alsnog in APV

Het vervolg van de vergadering verliep vrij vlot. Het voorstel om definitief de openingstijden in de horeca via een wijziging van de APV vrij te laten kreeg unanieme steun, net als een andere, pas een week eerder ingebrachte wijziging. Die betreft het strafbaar stellen van het gebruik van lachgas in de openbare ruimte. Dat stond niet in het oorspronkelijke voorstel, maar is naar voorbeeld van buurgemeente Leudal alsnog toegevoegd. Aanleiding was een pleidooi hiervoor van VVD-raadslid Heldens tijdens de vorige vergadering.


Ook het laatste onderwerp kostte de raad niet veel tijd: het nieuwe bestemmingsplan voor recreatiepark De Berckt in Baarlo, met straks een apart gedeelte voor arbeidsmigranten. Alleen PvdA/GroenLinks zag dat niet zitten. Volgens Frits Berben zeggen deskundigen dat toeristische verblijfsrecreatie en arbeidsmigranten niet samengaan, ook al zijn de groepen van elkaar gescheiden. Dat is ook gebleken bij BreeBronne, zei hij erbij. Zijn partij stemde daarom tegen het voorstel, maar omdat de overige partijen wél instemden, werd het bestemmingsplan goedgekeurd.

Racecircuit De Berckt in Baarlo

Raad juni 2019

Besluitvormende Raadsvergadering 25 juni 2019

Raadsmeerderheid: geen overhaaste ‘brede dialoog’ over toekomstbestendige landbouw

Er komt op niet al te lange termijn een brede dialoog in Peel en Maas over een meer natuurvriendelijke landbouw in deze regio.
Opiniërende Raadsvergadering 26 maart 2019

Voorbereidingskrediet basisschool Den Doelhof leidt tot behoorlijk debat in de Raad

Het waren kleine en grote ergernissen waar de raad zich op dinsdag 11 juni 2019 over boog. De grootste ergernis betrof de voorbereidingskosten voor de nieuwe basisschool in Meijel. Een andere was de hondenpoep. Ook een discussie over landbouw en natuurbehoud kwam voorbij.
Terug naar blog overzicht