Voorbereiding Laefplein Maasbree definitief van start

Geplaatst op vrijdag 21 oktober 2022

Peel en Maas zal vooralsnog niet ingaan op het dringende verzoek uit Den Haag aan gemeenten om vrijwillig extra noodopvang te realiseren voor asielzoekers. Het college is ondertussen wel hard op zoek naar extra huisvesting voor de al toegewezen statushouders.

Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering van 11 oktober 2022, waarin uitvoerig werd gesproken over de rol van de gemeente in de vluchtelingenopvang. Het vurige pleidooi van PvdA/GroenLinks en D66 voor een ruimhartiger beleid kreeg slechts steun van vier andere raadsleden.

Het al dan niet opnemen van meer vluchtelingen was mede op verzoek van de fractie PvdA/GroenLinks op de agenda gezet. Die partij en D66 hadden een motie voorbereid om het college op te dragen op zoek te gaan naar flexibele woonruimte voor diverse doelgroepen waaronder vooral minderjarige asielzoekers.

Fractievoorzitter Annigje Primowees verwees in haar toelichting naar de schrijnende beelden uit Ter Apel, en ook naar andere gemeenten, zoals Horst, die al extra plaatsen voor asielzoekers gevonden hebben. Ze werd bijgevallen door Joyce Tielen (D66), die de raad oproep ‘zich voor te stellen hoe het is om je hele leven achter te moeten laten om naar een vreemd land te gaan. Niemand wil dat.’ Ze verwees ook naar de ambitie van Peel en Maas om gezinsvriendelijke gemeente te zijn. ‘Gaat het dan alleen om kinderen van gezinnen die toevallig hier geboren zijn, of willen we ons ook barmhartig opstellen voor kinderen die helemaal alleen hier zijn? Ik hoop dat we als Peel en Maas onze verantwoordelijkheid willen nemen.’

Geen AZC

De VVD was niet onder de indruk. Fractievoorzitter Teun Heldens noemde de vele arbeidsmigranten die Peel en Maas al ‘heel goed’ onderbrengt, en noemde ook de 358 Oekraïners die inmiddels in de gemeente verblijven. Verder voldoet de gemeente al tien jaar aan de opgave om statushouders (erkende vluchtelingen) te huisvesten, zei Heldens. En hij herhaalde wat de lokale VVD al vaker heeft gezegd: er is in Peel en Maas geen plaats voor een (klein) AZC. Heldens zei ook met zoveel woorden dat er nogal wat oneigenlijke asielzoekers zijn en hekelde het ‘te slappe’ Haagse asielbeleid.  

CDA en vooral Lokaal Peel en Maas worstelden met de situatie en met hun reactie op de motie. Lokaal-fractievoorzitter Sander Janssen complimenteerde Joyce Tielen met haar ‘uit het hart’ gesproken woorden. Ook hij schaamt zich voor de beelden uit Ter Apel. Hij vond het wel positief dat het college de raad onlangs had gemeld volop op zoek te zijn naar méér geschikte woonruimte voor statushouders. Hij kondigde alvast aan dat zijn fractie verdeeld zou stemmen over de motie.

Zijn collega John Timmermans (CDA) had sympathie voor de motie, maar verwees naar de moeite die Peel en Maas nú al heeft met het huisvesten van de toegewezen aantallen statushouders.

Uitdaging huisvesting

Wethouder Erik Nijssen (Lokaal Peel en Maas) zei in zijn reactie dat het college terdege beseft dat er iets moet gebeuren. Tegelijk bevestigde hij wat het CDA ook al had gezegd, hoe moeilijk het is om de toegewezen statushouders te huisvesten. De gemeente staat voor de uitdaging om  voor 1 januari nog 53 statushouders te huisvesten, en voor de eerste helft van volgend jaar ligt er alweer een opgave van nóg eens 53. De gemeente is volgens Nijssen volop op zoek naar mogelijkheden voor flexwoningen voor deze en andere doelgroepen.

Wat de opvang van asielzoekers betreft voldoet de regio volgens hem ook al aan de norm. Annigje Primowees vond dat Nijssen zich te veel daarachter verschuilt. Ze daagde de wethouder uit concreter te zijn over de flexwoningen: zijn die ook voor asielzoekers, onder wie alleenstaande minderjarigen? ‘Dat komt aan de orde op het moment dat dit van ons wordt gevraagd’, antwoordde Nijssen. Daarop interrumpeerde Primowees de wethouder: ‘Voorzitter, die vraag wordt élke dag gesteld door onze staatsecretaris: ‘Alstublieft, gemeenten doe mee!’ Dus ga u melden, wethouder: wij Peel en Maas gaan voor die mensen zorgen. En dat hoeven er geen honderden te zijn, maar wel ons deel.’

In de daarop volgende schorsing staken fracties en college ieder voor zich de koppen bij elkaar om een standpunt te bepalen over de PvdA/GroenLinks-motie. Wethouder Nijssen zei na de schorsing dat het college de motie ontraadde. Hij hield vast aan het voornemen om voor een ‘brede doelgroep’ op zoek te gaan naar woonruimte, zonder daarbij asielzoekers concreet te benoemen.

Verwarrende LinkedIn-post

De discussie sloeg nog even een zijpaadje in door een interventie van Teun Heldens. Hij wees op een LinkedIn-post van wethouder Machteld Beukema (D66) over de asielopvang. Die had met ‘Ik zeg dus: JA’ gereageerd op de vraag van staatssecretaris Eric van der Burg aan gemeenten om één huis ter beschikking stellen voor minderjarige asielzoekers. Beukema’s openlijke steun is volgens Heldens in strijd met het collegestandpunt. Bovendien vond hij het ‘verwarrend’ dat Beukema zich had begeven op het terrein van een collega-wethouder.

Beukema antwoordde dat ze slechts sympathie had geuit voor de oproep van de staatssecretaris, en dat de asielcrisis haar raakte. Ze zei evenwel het collegestandpunt te onderschrijven, waarin de opvang voor meerdere doelgroepen wordt bepleit.

Motie verworpen

De PvdA/GroenLinks-motie over opvang van (een beperkt aantal) asielzoekers haalde het uiteindelijk niet. Behalve de 5 stemmen van de 2 indienende partijen kreeg de motie slechts steun van 4 leden (Hermkens, Naus, Vervoort en Rooijakkers) van de fractie Lokaal Peel en Maas. De overige 6 Lokaal-raadsleden en de volledige fracties van CDA en VVD stemden tegen. Daarmee werd de motie met 9 stemmen vóór en 17 tegen verworpen.

Laefplein

Behalve voor de vluchtelingen nam de raad vorige week ook de tijd voor het agendapunt Laefplein Maasbree. Het nu nog rommelige en versteende gebied rond de kruising bij het voormalige Niens (nu De Vermaekerij) en café De Pool moet getransformeerd worden tot een autoluwe, groene, pleinachtige omgeving. Het college vraagt 150.000 euro om te beginnen met de voorbereiding van het plan, voor het onderdeel openbare ruimte. De geplande woningbouw gebeurt door een private partij.

In de commissievergadering was al gebleken dat de raad het Laefplein een goed plan vindt. Diverse fracties pleitten wel voor extra bomen. De VVD had echter een meer fundamenteel probleem: die partij vindt dat de gemeente ook de regie moet nemen in de bouwplannen. Hoe kun je de openbare ruimte inrichten als je niet weet hoe de woningbouw gaat uitpakken, vroeg Paul Sanders zich af. Hij pleitte in de vorm van een motie voor een totaalplan onder regie van gemeente en bewoners. In diezelfde motie wordt het college ook opgeroepen om het 200 jaar oude pand van de voormalige bakkerij Werts te behouden.

Geen steun VVD

De motie werd door het college ontraden en kreeg ook geen steun in de raad. Voor het pand Werst  verwezen enkele fracties naar een zojuist gestart initiatief van onder meer heemkundeverenigingen. Die hebben met de gemeente afgesproken snel aan de slag te gaan met het opstellen van een concept-monumentenlijst. Een raadsmeerderheid wil dat proces, dat mogelijk komende zomer al afgerond wordt, niet doorkruisen. 

Over de woningbouw zei portefeuillehouder Erik Nijssen eerst te willen wachten op de plannen van de initiatiefnemer. De raad kan daarna zijn mening geven. Nijssen zei niet te verwachten dat de woningbouwplannen flink afwijken van het concept. Er kan dus met een gerust hart begonnen worden met een ontwerp voor de openbare ruimte. De gevraagde extra bomen zegde hij toe. Hoewel de VVD geen steun kreeg voor haar motie, besloot de partij niet dwars te gaan liggen bij de stemming over het voorbereidingskrediet. Het voorstel werd dan ook unaniem aangenomen.

Irritatie over werkwijze Omnibuzz

Een agendapunt over het Wmo-vervoer van Omnibuzz zorgde voor de nodige irritatie in de raad. Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van Limburgse gemeenten. Het bestuur van Omnibuzz is van plan een (technische) wijziging in te voeren in de afrekensystematiek voor gemeenten en reizigers. Die heeft vooralsnog beperkte gevolgen, maar Omnibuzz is wel verplicht de deelnemende gemeenten eerst te vragen wat zij ervan vinden.

De raad besloot enkele aandachtspunten naar Omnibuzz op papier te zetten. Deze  ‘zienswijze’ stond nu op de agenda. Maar wat bleek, zo vertelde portefeuillehouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) de raad: het bestuur van Omnibuzz had twee weken eerder al schriftelijk laten weten dat het de wijziging al had doorgevoerd, zónder de zienswijze af te wachten. De raad was niet blij met deze handelswijze en pleitte voor een ‘krachtig signaal’ naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 

Wethouder Mestrom was ook niet te spreken over het passeren van de raad. en zegde toe bij Omnibuzz duidelijk te maken wat college en raad vinden van de gang van zaken.

Stikstof

In het zogeheten Vragenhalfuurtje wilde VVD-raadslid Jeanne Hesen van het college de stand van zaken weten rond de stikstofmaatregelen en de zogeheten ‘gebiedsgerichte aanpak’. Verantwoordelijk wethouder Rob Wanten (CDA) kon haar niet veel verder helpen. Peel en Maas is, net als alle andere gemeenten, in afwachting van de Provincie, zei Wanten. Die moet volgens afspraak volgend jaar met uitgewerkte plannen komen.

Paardenhouderij Meijel

De fractie PvdA/GroenLinks kwam met een verzoek naar aanleiding van een brief van de stichting Veen. Die heeft een alternatief plan ingediend voor de geplande paardenhouderij aan de Vieruitersten in Meijel. De fractie pleit ervoor dat  de raad zorgvuldig wordt meegenomen in dit proces. Burgemeester Delissen gaf aan dat dit aan de orde is.

Tijdens de raadsvergadering werd ook een nieuw commissielid benoemd. Het gaat om Jan Smolders uit Helden-Dorp. Smolders zal voortaan voor het CDA deelnemen aan de commissievergadering die vooraf gaat aan de besluitvormende raadsvergadering.

Scootmobielen

Aan het einde van de vergadering kondigde de fractie PvdA/GroenLinks nog een motie ‘scootmobielen’ aan. Volgens die partij is er bij veel gebruikers van scootmobielen die zijn verstrekt in het kader van de Wmo, onduidelijkheid over de keuzemogelijkheden. Het gaat met name om de keuze van de maximumsnelheid (12 dan wel 15km/u) en de actieradius (een accu voor 20/25 km of een die verder reikt).

Volgens portefeuillehouder Anget Mestrom is die keuzemogelijkheid er wel degelijk. Ze zegde toe daar meer bekendheid aan te geven. PvdA/GroenLinks vond daarmee de motie niet meer nodig.

September/oktober 2022

Voorbereiding Laefplein Maasbree definitief van start

Raadsvergadering 11 oktober 2022. Raad in debat over opvang asielzoekers, Oekraïners en huisvesting statushouders.

Eerste commissievergadering na zomerreces

Commissievergadering dinsdag 27 september 2022. Veel vragen over plan ‘Laefplein’ Maasbree.

Terug naar blog overzicht