Iedereen blij met plan Groenling-Ringoven

Geplaatst op vrijdag 1 juli 2022

Basisschool De Groenling, Daelzicht, de Ringoven én de gemeenteraad: iedereen is positief over het verbouwings- en verhuizingsplan waarmee  zowel de school als de dagbesteding voor Daelzicht-cliënten de broodnodige extra ruimte krijgen. Bijkomend voordeel: de Ringoven gaat een gezondere exploitatie tegemoet. Enige punt van zorg in de raad: waar moeten de drie klassen in de voormalige Rabobank komend schooljaar naar toe?

Het plan Groenling/Ringoven kwam aan de orde in de commissievergadering van dinsdag 21 juni, ter voorbereiding op de raadsvergadering van 5 juli 2022.

Daarvóór boog de vergadering zich echter over een ander onderwerp: de geactualiseerde regels voor de commissie bezwaarschriften en klachten. Dat orgaan adviseert over bezwaren tegen besluiten van de raad, het college van B&W en de burgemeester. De commissie fungeert ook als klachtadviescommissie.

De actualisering (naar een voorbeeld van de Vereniging Nederlandse Gemeenten) sluit grotendeels aan bij de praktijk zoals die in Peel en Maas al bestaat en lijkt over twee weken zonder problemen door de raad te komen. Alleen de VVD vroeg zich af waarom minderheidstandpunten in de commissie voortaan niet meer openbaar gemaakt worden. Het college vindt dat dit meer duidelijkheid geeft, maar de VVD ziet ook voordelen in meer openheid over een minderheidsstandpunt. Ook willen de liberalen weten, net als het CDA, of het gebruikelijk is dat leden van de commissie worden benoemd door het college. Omdat de commissie o.m. bezwaren tegen collegebesluiten behandelt, vraagt de VVD zich af of dat gezond is. Burgemeester Wilma Delissen zegde toe uit te zoeken hoe dit bij de regiogemeenten is geregeld.

Groenling en Ringoven

Daarna was de uitbreiding van basisschool De Groenling in Panningen aan de orde, samen met de daaraan gekoppelde renovatie van de naburige Ringoven. De school groeit sneller dan verwacht (enkele klassen zitten nu tijdelijk in het voormalige gebouw van de Rabobank) en heeft dringend extra ruimte nodig. Die komt er met dit voorstel, omdat Daelzicht al haar dagbestedingsactiviteiten in het Groenling-gebouw naar de Ringoven verplaatst. Ook de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) vertrekt uit het gebouw. Resultaat is dat alle schoolkinderen medio volgend jaar weer samen in één pand naar school kunnen.

De raad vindt het een prima oplossing, maar heeft op enkele punten wel wat zorgen. Zo blijft er in de tussentijd een oplossing nodig voor de noodlocatie, want de Rabobank is zeker tot september beschikbaar, over mogelijkheden tot de herfstvakantie wordt nog gesproken. Tijdens het onderdeel Spreekrecht had Groenling-directeur Judith Ueberbach ook al haar ongerustheid uitgesproken over de voortdurende onzekerheid over de noodlocatie. Mogelijk zijn er straks tijdelijk extra units bij de school nodig. Een ander noodscenario is om de vrijgekomen ruimte van de JGZ provisorisch in gebruik te nemen.

Onderwijswethouder Machteld Beukema (D66) zei voortdurend in nauw overleg te zijn met alle partijen om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de tijdelijke huisvesting. Streven is om de kinderen maximaal één keer te laten verhuizen, zei ze.

Daelzicht-woningen

De verhuizing van de dagbesteding van Daelzicht naar de Ringoven betekent een belangrijke verbetering van de exploitatie van het monumentale fabriekscomplex. Vooralsnog tekent Daelzicht  echter voor slechts vijf jaar. Dat wordt twintig jaar als Daelzicht binnen die periode in het Ringovenpark of elders in Panningen dertig tot veertig woningen voor haar cliënten kan realiseren.

Diverse fracties vroegen zich af of dat wel gaat lukken, en ook wethouder Erik Nijssen (Lokaal Peel en Maas) rekende zich niet rijk. Daarom wordt de Ringoven straks flexibel en multifunctioneel heringericht, zei Nijssen, voor het geval dat Daelzicht toch na vijf jaar vertrekt. Om niet voor verrassingen te komen staan, pleitte D66 ervoor tijdig te bekijken of de huurovereenkomst al dan niet verlengd wordt.

De Groenling en de Ringoven zijn eigendom van de gemeente. Voor de geplande verbouwingen trekt de gemeente 625.000 euro uit.

Omgevingswet

Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking. Die voegt 26 wetten in het ruimtelijk domein samen tot één wet. Die nieuwe wet moet leiden tot minder regels, betere dienstverlening, meer ruimte voor lokale initiatieven en een meer integrale benadering van de fysieke leefomgeving.

Voor de Omgevingswet moeten gemeenten om te beginnen een (nog vrij algemeen gestelde) Omgevingsvisie opstellen: welke ontwikkelingen mogen wel of niet in de verschillende gebiedstypen in de gemeente, zoals bebouwde kom, landbouwgrond, natuur, rivierdalen en dergelijke.

College en raad hebben het afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan een Omgevingsvisie voor Peel en Maas. Speciaal hiervoor is ook een klankbordgroep vanuit de raad ingesteld. Ook zijn tal van betrokken partijen (zoals LLTB, Waterschap, natuurorganisaties) geconsulteerd en zijn er inloopavonden geweest. Het eindresultaat wordt nu ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Het college heeft ervoor gekozen om voor de visie alle bestaande beleid samen te brengen en nog geen nieuw beleid in het stuk op te nemen. Dat is volgens verantwoordelijk wethouder Rob Wanten (CDA) ook niet nodig, omdat het beleid up to date is. Zo zijn bijvoorbeeld de onlangs door de raad vastgestelde nieuwe regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten erin opgenomen.

VVD kritisch

CDA en Lokaal Peel en Maas complimenteerden college en ambtenaren met het doorlopen proces: raad en maatschappelijke partijen zijn volgens beide fracties goed meegenomen. De VVD nam daarentegen een heel andere positie in. Woordvoerder Paul Sanders vond het een kwalijke zaak dat de raad nooit formeel was gevraagd of het wel zo slim is om nú al zo’n visie op te stellen. Sanders verwees naar de discussie in Den Haag, waar de politieke strijd over de Omgevingswet nog niet gestreden is (hij zou te ingewikkeld en onuitvoerbaar zijn). Waarom niet even gewacht? En als het college het dan toch zo nodig wil: waarom heeft het zich dan beperkt tot het bij elkaar te vegen van bestaand beleid, en géén discussie willen voeren over noodzakelijk nieuw beleid?

Wethouder Wanten verwees in zijn reactie naar een eerder gedane toezegging: in het najaar gaan college en raad uitvoerig praten over die nieuwe zogeheten ‘kaders’. Die worden vervolgens opgenomen in de Omgevingsvisie.

Sanders’ VVD-collega Jeanne Hesen had nog een serie andere vragen over het raadsvoorstel. Die leidden tot enige irritatie bij enkele andere raadsleden omdat ze te gedetailleerd zouden zijn. Het ging onder meer over mogelijke tegenstrijdigheid in verschillend kaartmateriaal. ‘Ik heb het niet over details’, zei ze nadrukkelijk. De discussie in de commissie wordt dinsdag 5 juli 2022 in de raadsvergadering afgerond.

Bestemmingsplannen

De raadscommissie behandelde ook nog kort 3 bestemmingsplannen. Het eerste betrof de vestiging van een hoveniersbedrijf op het terrein van een voormalige zorgboerderij aan de Marisstraat in Grashoek, en het tweede de bouw van een ruimte voor ruimtewoning aan de Pratwinkel in Baarlo. Het laatste, wat grotere, regelt de bouw van 5 woningen aan de Roode Eggenweg/hoek Baarskampstraat in Kessel. De commissie had geen problemen met de drie voorstellen, zodat ze straks in de raad als hamerstukken goedgekeurd zullen worden.

Juni/juli 2022

Oppositie roert zich over monumenten, energietoeslag en regels voor boeren

Raadsvergadering dinsdag 5 juli 2022. Levendige laatste raadsvergadering voor zomerreces.

Iedereen blij met plan Groenling-Ringoven

Commissievergadering 21 juni 2022. Vragen VVD over onafhankelijkheid Klachtencommissie

Raad gaat snel praten over beleid rond paardenhouderijen

Raadsvergadering dinsdag 7 juni 2022. Alsnog extra locatie voor De School Maasbree in onderzoek

Terug naar blog overzicht