Nieuwbouw De School Maasbree: mogelijk meer locaties onderzocht

Geplaatst op vrijdag 27 mei 2022

Hoeveel paardenhouderijen kan Peel en Maas aan? Wat is de economische waarde van dergelijke bedrijven en wat zijn de gevolgen voor het milieu? Dat vraagt de raad zich af, nu er plannen op tafel liggen voor nóg eens drie paardenhouderijen. In de commissievergadering van vorige week dinsdag 17 mei 2022, kwam ook de nieuwbouw van De School in Maasbree aan de orde. Diverse partijen vinden dat er méér mogelijke locaties moeten worden onderzocht dan de twee die nu zijn voorgelegd.

In een commissievergadering bespreekt de raad de voorstellen van het college voor de eerste keer, en kunnen er informatieve vragen worden gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. In de raadsvergadering, enkele weken later, volgt het afsluitende debat en wordt er gestemd over de voorstellen.

Nieuwbouw De School

In de commissievergadering van 17 mei 2022 kwamen de uitgangspunten aan de orde voor de nieuwbouw van Kindcentrum De School in Maasbree. Die openbare basisschool zit al ruim 5 jaar in tijdelijke units aan de achterzijde van De Violier, de andere basisschool in het dorp. Omdat de school groeit en er geen plaats is in De Violier, moet er een nieuw schoolgebouw komen.

Het college komt met 2 mogelijke locaties: één buiten het dorp aan de Breetse Peelweg, bij de sportaccommodaties. Daar is wellicht na een verbouwing ook inpassing in sportcentrum Dynamic mogelijk. De andere locatie is aan de westkant van het dorp in het gebied Meuleveld.

Verschillende partijen kwamen met aanvullingen op de uitgangspuntennotitie. Lon Caelers (CDA) refereerde aan het relatief kleine leerlingaantal van De School (momenteel 53). Nieuwbouw voor een zo’n kleine school (waar overigens wel groei wordt voorspeld) is voor haar niet vanzelfsprekend. Ze vindt daarom dat het scenario  om tóch bij de Violier te blijven (middels een aanbouw), ook moet worden toegevoegd. Voor PvdA/GroenLinks is huisvesting in De Violier geen optie meer. Die partij vindt de voorgelegde uitgangspunten een prima start.

Over die nieuwe sporthal wordt momenteel nagedacht. De beslissing daarover valt weliswaar iets later dan de huidige planning voor de school-nieuwbouw, en ook de locatie is nog niet bekend. Maar deze optie niet meenemen zou een ‘gemiste kans’ zijn, aldus Rooijakkers. Dat vonden VVD en D66 ook.

Portefeuillehouder John Timmermans (CDA) zei in zijn reactie dat het de raad vrijstaat om het voorstel in de raadsvergadering van 7 juni 2022 aan te passen (te amenderen), zodat ook de opties Violier en sporthal nader onderzocht zullen worden. Na 7 juni 2022 worden alle opties verder uitgewerkt. Vervolgens  wordt in het najaar een  voorkeursscenario aan de gemeenteraad voorgelegd

Steeds meer paardenhouderijen

In de commissievergadering kwamen ook drie bestemmingsplannen voorbij, elk met voorzieningen voor het houden van paarden. In alle gevallen gaat het om voormalige intensieve veehouderijbedrijven. De nieuwe invulling maakte een korte discussie los over de vraag of zoveel paardenhouderijen wel goed zijn voor Peel en Maas.

Fred Peters (PvdA/GroenLinks) vroeg zich af ‘of dit wel het doel is van de sanering van de intensieve veehouderijen. De paardenhouderijen schieten als paddenstoelen uit de grond en ze zijn best groot. Is dit wel een verbetering van de leefomgeving van het buitengebied?’

Teun Heldens had vragen over het grote aantal appartementen voor (vaak buitenlandse) ruiters, verzorgers en stagiaires bij een van de plannen. Wat gebeurt daarmee als de markt tegen zit en ze leeg komen te staan? Mogen ze worden verhuurd? Kunnen ze worden gebruikt voor bijvoorbeeld vluchtelingen? ‘We hebben te maken met een wooncrisis en moeten daar toch over nadenken. Ik ben er zelf ook nog niet uit’, zei Heldens.

Tiny Valckx (Lokaal Peel en Maas) wees Heldens op de bestaande beleidsregels. Die zeggen dat als deze appartementen leeg komen te staan, de vergunning automatisch komt te vervallen.

D66-commissielid Brian Vaessen wilde weten wanneer wethouder Rob Wanten (CDA) komt met een eerder toegezegd onderzoek naar de economische en milieu-impact van paardenhouderijen.

Wanten zei dat hij de raad daarover medio juni zal bijpraten. ‘Het is dan aan u’, zei hij, ‘om te beslissen wat u wil met de paardenhouderij.’ Hij gaf de commissieleden wel alvast mee dat wat hem betreft deze sector zorgt voor flinke milieuwinst ten opzichte van intensieve veehouderij. En de sector is een belangrijke economische drager voor het buitengebied: ‘Onze regio is zéér gewild bij professionele paardenhouders.’

Volgens Tiny Valckx kan het bijpraatmoment over de impact van de paardensector de raad aanleiding geven om beleidsregels aan te scherpen, ‘voordat we helemaal ‘horse valley’ worden.’

Sanering intensieve veehouderijen

Het eerste van de 3 bestemmingsplannen die aanleiding gaven tot de paardendiscussie betreft het adres Langstraat 18 in Meijel. Daar zat eerst een nertsenfarm, maar er is nu een paardenhouderij voorzien voor 90 paarden, inclusief appartementen voor zo’n twintig tot vijfentwintig ruiters, verzorgers en stagiaires.

Een tweede gaat over een voormalige varkenshouderij aan de Valkenheiderweg in het Maasbreese buitengebied. De ondernemer heeft gebruikt gemaakt van de opkoopregeling (‘warme sanering’) en wil er vijftig volwassen en vijftig opfokpaarden houden.

Het derde en laatste bestemmingplan heeft betrekking op de locatie Nederweerterdijk 29-31 in Meijel. Daar was tot voor kort ook een varkenshouderij gevestigd en ook hier hebben de eigenaars gebruik gemaakt van de saneringssubsidie. Het perceel wordt nu in tweeën gesplist en op beide percelen komen nu in totaal zo’n zeventig paarden en, op een van de twee, vijftig koeien. Bij dit bestemmingsplan speelt nog een conflict met een van de buren. Zij zeggen dat de plannen een negatieve invloed hebben op hun woonklimaat. Ook zouden de initiatiefnemers gemaakte afspraken schenden, zo zei de buurvrouw tijdens het Spreekrecht aan het begin van de commissievergadering.

De meeste partijen lijken weinig problemen te hebben met de 3 bestemmingsplannen. In de raadsvergadering van 7 juni 2022 stemt de raad over de plannen. De principiële discussie over de toekomst van de paardenhouderij komt ongetwijfeld later terug op de agenda.

Gemeentelijke belastingen

De raad besprak ook nog enkele zogeheten ‘gemeenschappelijke regelingen’. Dat zijn gemeentelijke samenwerkingsverbanden rondom bepaalde thema’s. Het gaat daarbij om o.m. de sociale werkplaats NLW, de Maasveren, de Veiligheidsregio en om BsGW (dat de gemeentelijke belastingen int).

De raden van de aangesloten gemeenten krijgen in het voorjaar de mogelijkheid om opmerkingen en kritische kanttekeningen te maken bij de concept-begrotingen die momenteel opgesteld worden. Bij enkele wil de raad van Peel en Maas dat ook doen. Zo wil de raad bijvoorbeeld weten hoe het komt dat steeds meer mensen bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingaanslag. Het behandelen van die bezwaren kost BsGW ook steeds meer geld.

Alle agendapunten staan als bespreekstuk op de agenda voor de raadsvergadering op 7 juni 2022.

Mei/juni 2022

Nieuwbouw De School Maasbree: mogelijk meer locaties onderzocht

Commissievergadering 17 mei 2022. Vragen in raad over groeiend aantal paardenhouderijen.

Terug naar blog overzicht