Uitbreidingsplan Teboza is totaal-landbouw: raad wil uitleg

Geplaatst op zaterdag 16 april 2022

Een primeur tijdens de Commissievergadering van 5 april 2022. Daar lanceerde het college een volledig nieuw begrip bij het uitbreidingsplan van aspergebedrijf Teboza: ‘totaal-landbouw’. De raad voelde zich overvallen: had dit niet eerst met de raad besproken moeten worden? Kritische vragen waren er ook over de voorgestelde verhoging van het Omnibuzz-tarief. Met alle prijsstijgingen tegenwoordig, is dit dan wel het juiste moment voor zo’n tariefverhoging?

De Commissievergadering gaat altijd vooraf aan de besluitvormende raadsvergadering die meestal 2 weken later zijn. Vorige week dinsdag op 5 april 2022, was de eerste Commissievergadering van de nieuwe raad, met voor het eerst ook D66 aan tafel.

Tarief Omnibuzz

De meeste agendapunten betroffen politiek weinig gevoelige, bestemmingsplannen. Enkele onderwerpen zorgden evenwel wél voor discussie. Het eerste ging over het aanpassen van het tarief voor klanten die gebruik maken van Wmo-vervoer van Omnibuzz. Dat is de naam van een zgn. ‘gemeenschappelijke regeling’ waarin alle Limburgse gemeenten deelnemen.

Het college stelt voor om het Omnibuzz-tarief te verhogen van € 0,73 per zone naar €0,85. Dat is gelijk aan het OV-tarief en ook gelijk aan wat andere gemeenten al langer vragen. Het college vindt het niet meer dan redelijk om de prijs gelijk te trekken. Voor een gemiddelde gebruiker zou de stijging neerkomen op € 13,- extra per jaar.

‘Niet het moment’

Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) vond dat geen goed idee. Volgens hem is het, gezien alle andere stijgende kosten, nu niet het moment voor zo’n tariefstijging. Ook andere commissieleden hadden moeite met het voorstel. Natasja Vaassen (CDA) had eveneens twijfels en vroeg om, als het toch doorgaat, goed na te gaan of de stijging leidt tot minder gebruik. Haar fractiegenoot Lon Caelers wilde weten of de gemeentelijke Adviesraad Sociaal Domein in het voorstel was gekend. Dat bleek niet het geval. Paul Sanders (VVD, gedurende de formatie raadslid en demissionair wethouder) opperde om het Algemeen Bestuur van Omnibuzz schriftelijk te vragen het tarief juist naar beneden bij te stellen, tot Peel en Maasniveau.

Dat leek Lokaal Peel en Maas, CDA en ook D66 een kansloze missie, net als portefeuillehouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas). Mocht blijken dat de tariefstijging inderdaad tot minder gebruik leidt, dan zou een brief misschien wél kans maken, meende Mestrom.
Piet Rooijakkers (Lokaal Peel en Maas) suggereerde om de € 11.000 die het raadsvoorstel (mits aangenomen) oplevert, te bestemmen voor het vrijwilligersvervoer of anderszins voor mensen met een Wmo-indicatie.

Raf Janssen wilde nog weten of het Algemeen Bestuur van Omnibuzz een besluit van de raad om níet tot verhoging over te gaan, kan ‘overrulen’. Wethouder Mestrom dacht van niet, maar beloofde dit nog even goed uit te zoeken.
De discussie wordt volgende week dinsdag voorgezet. Dan zal de raad ook een besluit nemen over het raadsvoorstel.

Uitbreiding Industrieterrein Panningen

Omdat het Industrieterrein in Panningen vol is, wil het college de in 2016 gekochte locatie van Van Happen, aan de overzijde van de Maasbreeseweg, tot bedrijventerrein ontwikkelen. Er is echter behoefte aan meer ruimte (15 kandidaten hebben zich al gemeld), en de gemeente kan het aangrenzende agrarische perceel ook kopen. Het college vraagt de raad nu om akkoord te gaan met die aankoop. De nieuwe 3,2 hectare industrieterrein moet een kleinschalig en duurzaam karakter krijgen. Dat kan door de activiteiten van de bedrijven zelf en/of door de inrichting van de openbare ruimte.

Alle fracties staan achter de voorgenomen aankoop. Diverse fracties en met name Frits Berben (PvdA/GroenLinks) vonden wel dat het duurzame en kleinschalige karakter duidelijker in regels moet worden vastgelegd. Joep Hermans (Lokaal Peel en Maas) vroeg of bedrijven niet verplicht kunnen worden tot zonnepanelen op het dak, of anderszins ‘groene’ daken. Fractiegenoot Henk Boots wilde weten of voor bedrijven, net als voor burgers, ook geldt dat nieuwbouw ‘gasloos’ is.

Sandy Janssen (CDA) pleitte voor aanleg van een groene overgangszone aan de achterzijde. Dat voorkomt dat de achterkant van het nieuwe stuk Industrieterrein lelijk ‘grijs’ wordt.

Portefeuillehouder wethouder Paul Sanders (VVD) zei in zijn reactie dat de precieze invulling in dialoog met de omgeving zal plaatsvinden. Of de nieuwe bedrijven gasloos zijn wist hij niet maar beloofde hij na te gaan. Hij zegde verder toe nog vóór de besluitvormende raadsvergadering van volgende week schriftelijk toe te lichten hoe de voorgenomen duurzaamheid in regels verankerd zal worden.

Uitbreiding Teboza

Ook de uitbreiding van aspergebedrijf Teboza aan de Zandberg in Helden lijkt de steun van de raad te krijgen. Maar de uitbreiding was ook aanleiding voor allerlei vragen. De hoofdactiviteit van Teboza is zoals bekend het kweken van aspergeplanten, en de teelt en het verwerken van verse asperges. Maar inmiddels heeft het bedrijf de hele keten in huis die samenhangt met de aspergeteelt: van zaadveredeling tot plantontwikkeling en van de teelt tot verkoop van asperges rechtstreeks aan supermarkten. Daarnaast zijn er nog wat aanverwante activiteiten.

Teboza groeit en wil daarom uitbreiden richting Midden-Peelweg. Er komt al een aangepaste ontsluiting naar de Midden-Peelweg, om verkeershinder van en naar Teboza op de Zandberg zoveel mogelijk te beperken. De voorgenomen uitbreiding maakt een nieuw bestemmingsplan nodig, dat het college nu aan de raad voorlegt. Het college introduceert daarin een gehele nieuwe gebruikscategorie in bestemmingsplannen, te weten ‘totaallandbouw’. Dat staat voor een bundeling van functies die een volledige agrarische productieketen vormen.

Totaallandbouw

Voor de commissie kwam deze nieuwe categorie als een volkomen verrassing, en dat zinde de commissie niet. Hoewel alle partijen zich wel iets bij ‘totaallandbouw’ kunnen voorstellen, wilden ze meer uitleg. Heeft dit gevolgen voor de rest van het buitengebied? Welke regels gaan hiervoor gelden? Frits Berben (PvdA/GroenLinks) was nog het meest uitgesproken: ‘Eigenlijk kán dit niet. Dit had van te voren met de raad besproken moeten worden. Beleid is aan de raad. Ik vind dit een kwalijke zaak.’

Portefeuillehouder Paul Sanders beloofde om vóór de besluitvormende vergadering op 19 april 2022 een schriftelijke toelichting te geven op deze nieuwe categorie ‘totaallandbouw’.

Milieuwinst door ‘warme sanering’

Verder kwamen in de commissievergadering nog vijf andere bestemmingsplannen voorbij die volgende week zonder verdere discussie als hamerstuk goedgekeurd worden.

Het betreft onder meer de uitbreiding van de Johanneshoeve aan de Napoleonsbaan in Baarlo. Daar is nu een bed & breakfast, een edelsmidatelier en grond met een agrarische bestemming. De eigenaren gaan uitbreiden met vijf vakantiebungalows, een beeldentuin, een galerie voor workshops en exposities, en een restaurant met terras voor de eigen gasten. Ook wordt de bed & breakfast verbouwd, zodat deze ook kan dienen als groepsaccommodatie.

Een ander voorstel gaat over de locatie Laagheide 1 in het buitengebied van Panningen. Daar mag een voormalige veehouderij / akkerbouwbedrijf (na een ‘warme sanering’) worden omgezet in akkerbouw in combinatie met een meer bedrijfsmatige paardenhouderij. Voor Frits Berben was dit voorstel aanleiding te vragen hoeveel milieuwinst een dergelijke sanering oplevert. Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) zegde toe om bij een volgende informatiebijeenkomst over de intensieve veehouderij, de raad bij te praten over de berekening van dergelijke milieuwinst.

Woon-zorgcomplex Kapelkeshof, Meijel

Ook het laatste bestemmingsplan kreeg meteen brede steun. Het betreft het woon-zorgcomplex Kapelkeshof (van zorgorganisatie PSW) op de locatie Beckers in Meijel. Hier komen 23 jongeren met een verstandelijke beperking begeleid te wonen. De eerst schop is al de grond in na een extra snelle procedure.

Suzan Hermans (VVD) zei dat het plan tegemoet komt aan de wens van ouders om hun kinderen in de buurt te houden. De jongeren kunnen zo ook blijven deelnemen aan de lokale samenleving. Sandy Janssen sprak over een grote aanwinst voor Meijel. Hij complimenteerde alle betrokken partijen: de adviesgroep Begeleid Wonen Meijel, Dorpsoverleg en PSW, die na 7 jaar dit plan nu gerealiseerd zien worden.

April 2022

Coalitie-onderhandelingen voelbaar bij eerste vergadering nieuwe raad

Raadsvergadering dinsdag 19 april 2022. Vragen over huisvesting IVN; Teboza kan uitbreiden

Uitbreidingsplan Teboza is totaal-landbouw: raad wil uitleg

Commissievergadering dinsdag 5 april 2022. Discussie over verhoging Omnibuzz-tarief.

Terug naar blog overzicht