Opiniërende Raadsvergadering 11 juni 2019

Voorbereidingskrediet basisschool Den Doelhof leidt tot behoorlijk debat in de Raad

Geplaatst op vrijdag 21 juni 2019

Het waren kleine en grote ergernissen waar de raad zich op dinsdag 11 juni 2019 over boog. De grootste ergernis betrof de voorbereidingskosten voor de nieuwe basisschool in Meijel. Een andere was de hondenpoep. Ook een discussie over landbouw en natuurbehoud kwam voorbij.

Sanering asbest

De vergadering begon met vragen van de VVD-fractie over de uitwerking van het college van de motie over de sanering van asbestdaken. De raad zelf heeft (in 2017) in een motie het college aangespoord een fonds te vormen om met name boerenbedrijven te steunen bij de asbestsanering, mogelijk samen met de aanleg van zonneweiden.

Een concrete uitwerking van die motie door VVD-wethouder Sanders, in de vorm van een gemeentelijk asbestfonds, kreeg eerder deze maand geen steun binnen het college. Dat ziet in meerderheid liever een bredere regeling, waarin ook gewone woningen worden meegenomen. De VVD wilde weten hoe het nu staat met eventuele hulp van de gemeente bij asbestsanering?

Want die daken zullen toch een keer weg moeten, vindt de VVD. Sanders zei daarop dat de raad zelf kan beslissen of ze een nieuwe motie wil indienen om alsnog, ook na het besluit van de Eerste Kamer, asbestsanering in Peel en Maas te stimuleren. Die moet dan wel heel duidelijke kaders hebben, adviseerde Sanders. Gaat het bijvoorbeeld om een lening of een subsidie, en voor wie is die dan precies?

Toekomst van de landbouw

Het eerste reguliere agendapunt ging over de koers die Peel en Maas wil inslaan als het gaat om de toekomst van de land- en tuinbouw en de inrichting van het platteland. Op tafel lag een nog vrij algemeen gestelde, nieuwe regionale visie voor de agrarische sector in Noord en Midden-Limburg. Het is een thematische uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), dat dateert uit 2014.

De visie is opgesteld door alle betrokken partijen, dus behalve gemeenten ook LLTB, waterschap en natuurorganisaties. Een belangrijk uitgangspunt in het beleidsstuk is dat vanaf nu kwaliteit (van de ruimte, van het milieu) belangrijker wordt geacht dan kwantiteit. Tegelijk moet de landbouw een sterke sector blijven.

'Natuur-inclusief'

De POL-uitwerking was voor de fractie van PvdA/GroenLinks aanleiding om een wezenlijke vraag aan de orde te stellen: zijn we met de huidige manier van landbouw bedrijven wel op de goede weg? Als we willen sturen op kwaliteit in plaats van kwantiteit, moet dan bijvoorbeeld de veestapel niet kleiner worden? Volgens woordvoerder Raf Janssen wordt in de nota onvoldoende erkend dat de landbouw voor grote maatschappelijke problemen zorgt. De agrarische sector krijgt nog steeds volop ontwikkelingsmogelijkheden en er wordt slechts lippendienst bewezen aan natuur en milieu, vind hij.

Janssen pleitte kortom voor een discussie over de vraag of Peel en Maas wel op de goed weg is als de landbouw in deze regio doorgaat op de ingeslagen weg. Hij kreeg hierop weerwoord van Sandy Janssen en Peter Nouwen, beiden van het CDA. Beiden hielden hem voor dat de Nederlandse agrarische sector wereldleider is als het gaat om efficiënt en duurzaam produceren, met Wageningen als epicentrum.

Maar volgens de PvdA/GroenLinks gaat het niet zozeer om technische oplossingen en verbeteringen voor de bestaande agrarische sector, maar om een andere, natuur-inclusieve manier van denken in de landbouw. Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) benadrukte in zijn toelichting dat de gemeente in een later stadium nog veel ruimte heeft het beleid zelf verder (kan ook weggelaten worden) in te vullen. Dat gebeurt in de Omgevingsvisie, waarvoor de POL-uitwerking slechts een voorzet is.

Volgens Wanten wordt overigens in deze regionale visie wel degelijk gesproken over natuurinclusieve landbouw. Wordt vervolgd in de Besluitvormende vergadering van 25 juni 2019.

Nieuwbouw Den Doelhof

Na deze discussie werd de aandacht verlegd naar Meijel. Op de rol stond het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van een half miljoen euro voor nieuwbouw van basisschool Den Doelhof in Meijel. Dat bedrag komt bovenop een eerder voorbereidingskrediet van 250.000 euro. Dat laatste bedrag is opgegaan aan eerdere ontwerpen die, na bezwaren uit de buurt, uiteindelijk niet doorgingen.

Al met al is de gemeente nu dus al veel geld kwijt voor een school die straks sowieso al veel gaat kosten, maximaal zo’n 6,2 miljoen euro. Diverse partijen uitten hierover hun ongenoegen, met de VVD voorop. Teun Heldens zei ervan te 'balen' niet eerder en beter hierover geïnformeerd te zijn. Portefeuillehouder Wim Hermans (CDA erkende volmondig ook niet blij te zijn met de hoge voorbereidingskosten. Wel zei hij dat het nu gevraagde krediet van een half miljoen een maximum is, en dat het best lager kan uitpakken.

De gemeente gaat kritisch kijken naar eventuele dubbellingen in voorbereidingskosten van het oude en het nieuwe ontwerp. VVD’er Heldens zei te betwijfelen of de gemeente in dit dossier wel helemaal 'in control' is en herinnerde aan de renovatie van de Piushallen, die onverwacht ook veel duurder uitvielen.

Volgens wethouder Hermans zit de gemeente de laatste maanden ‘dichter erop’. Hij beloofde evenwel vóór de besluitvormende vergadering met een plan te komen hoe de raad meer grip op dit dossier kan krijgen en goed op de hoogte kan worden gehouden van tussentijdse ontwikkelingen. Een definitief besluit over het gevraagde krediet wordt genomen in de volgende vergadering.

Openingstijden horeca

Een voorstel om definitief de openingstijden in de horeca vrij te laten. De afgelopen twee jaar is daarmee geexperimenteerd, en dat is goed bevallen: minder overlast door uitgaanspubliek, doordat men nu meer geleidelijk naar huis gaat in plaats van massaal rond sluitingstijd. Kortom: iedereen tevreden, inclusief de voltallige raad.

De sluitingstijden staan in de APV, een soort gemeentelijk wetboek met regels om de gemeente netjes en leefbaar te houden. De aanpassing van de APV was voor de VVD aanleiding om ook enkele andere zaken aan de orde te stellen die mogelijk met een aanpassing van de APV betere geregeld kunnen worden.

Hondenpoep

In de aangepaste APV staat nu dat hondenbezitters die poep niet opruimen, bekeurd kunnen worden. Prima, maar moet daarop dan ook niet gecontroleerd worden door bijvoorbeeld extra Boa’s in te zetten, vindt de VVD. En zouden de honden-uitlaatplaatsen in Peel en Maas, die eerder opgedoekt zijn, niet weer in ere hersteld moeten worden?

De hondenpoep-ergernis was aan het begin van de vergadering al naar voren gebracht tijdens het onderdeel Spreekrecht. Twee bewoners van de Heldense wijk Schrames beschreven daarin hun frustratie over het hondenbeleid. De twee riepen de gemeente nadrukkelijk op om de hondenpoep-problematiek niet langer te bestempelen als iets dat de burgers zelf wel kunnen oplossen. Daar lijkt ook de raad wel oren naar te hebben, hoewel CDA-fractievoorzitter John Timmermans ervoor waarschuwde niet te denken dat met de inzet van bv (kostbare) Boa's toezichthouders het probleem is opgelost.

Burgemeester Wilma Delissen wilde wel meedenken met de raad. Ze stelde voor om op een later tijdstip met de raad om tafel te gaan om te bekijken wat er moet gebeuren om de hondenpoep-overlast te verkleinen, en hoeveel geld de raad daarvoor over heeft.

Lachgas

De VVD bracht nog een andere zorg naar voren, namelijk het toenemende gebruik van lachgas bij de jeugd, ook in Peel en Maas. Teun Heldens overhandigde de burgemeester een plastic zak vol lachgas-patronen, die volgens hem allemaal achter het Bouwens gevonden waren.

Lachgas is weliswaar (nog) niet verboden in de Opiumwet, maar kan hierover niet iets worden opgenomen in de APV, vroeg Heldens. Wie Naus (Lokaal Peel en Maas) merkt op dat de gemeente Leudal hierover recentelijk iets in haar APV had opgenomen. De burgemeester beloofde ze dat ze het zou uitzoeken. Ook over de aanpassingen in de APV wordt daarom pas in de volgende vergadering gestemd.

De Berckt: migranten op oude racebaan

Het volgende voorstel was het definitieve bestemmingsplan voor recreatiepark De Berckt in Baarlo. Daar wonen al jaren grote aantallen arbeidsmigranten. Na jaren van gedogen en tijdelijke oplossingen ligt er nu een echt plan: de migranten (maximaal 700, in 175 chalets) worden allemaal gehuisvest op het terrein van de voormalige racebaan, gescheiden van de vakantievierders. Verder krijgt het vakantiepark een flinke opknapbeurt.

De hele raad was positief over het voorstel, maar PvdA/GroenLinks heeft wel grote twijfels of migranten en toeristen wel samengaan. Volgens woordvoerder Frits Berben is bij BreeBronne in Maasbree al gebleken dat dat niet gaat, ook al worden de twee groepen ruimtelijk gescheiden. Het Bestemmingplan voor De Berckt wordt op 25 juni 2019 in stemming gebracht.

De raad behandelde nog enkele andere agendapunten die zonder veel omhaal unaniem werden goedgekeurd. Het ging onder meer om twee bestemmingsplannen. De herbouw van de horecazaak in Grashoek (hoek Roomweg-Helenaveenseweg), die begin februari
2017 afbrandde. Daar komt nu een restaurant met commerciële ruimten en zeven levensloopbestendige appartementen en VIOS in Beringe. De voormalige bioscoop/café is inmiddels al omgebouwd tot bedrijvencentrum. Het is de bedoeling dat er ook een brasserie
komt.

Raad juni 2019

Besluitvormende Raadsvergadering 25 juni 2019

Raadsmeerderheid: geen overhaaste ‘brede dialoog’ over toekomstbestendige landbouw

Er komt op niet al te lange termijn een brede dialoog in Peel en Maas over een meer natuurvriendelijke landbouw in deze regio.
Opiniërende Raadsvergadering 11 juni 2019

Voorbereidingskrediet basisschool Den Doelhof leidt tot behoorlijk debat in de Raad

Het waren kleine en grote ergernissen waar de raad zich op dinsdag 11 juni 2019 over boog. De grootste ergernis betrof de voorbereidingskosten voor de nieuwe basisschool in Meijel. Een andere was de hondenpoep. Ook een discussie over landbouw en natuurbehoud kwam voorbij.
Terug naar blog overzicht