Groen licht voor plan Veersepad: ‘voorstanders minder zichtbaar dan bezwaarmakers’

Geplaatst op vrijdag 4 maart 2022

De omstreden bouw van een zorgwonengebouw aan het Veersepad in Kessel mag van de gemeenteraad doorgaan. Een nieuw spervuur van, soms felle, insprekers tegen het plan kon de raad vorige week niet vermurwen om het plan van een groep Kesselnaren af te blazen. Een raadsmeerderheid vindt het een waardevol en innovatief concept, en de nieuwbouw wordt volgens hun goed aangepast aan de omgeving. Alleen de VVD en 2 Lokaal Peel en Maas-raadsleden stemden tegen. Of sloop van het bestaande historische pand en nieuwbouw daadwerkelijk doorgaan, is overigens nog niet zeker.

De vergadering begon met het Vragenhalfuurtje, met daarin één vraag van Lokaal Peel en Maas. Tiny Valckx van die partij vroeg om meer duidelijkheid en betere communicatie over de mogelijkheden van woning- en kavelsplitsing.

Verantwoordelijk wethouder Rob Wanten (CDA) antwoordde dat vooraf duidelijkheid geven in de praktijk best lastig is vanwege de vele randvoorwaarden en eisen waaraan een aanvraag moet voldoen. Wel gaat de gemeente met initiatiefnemers in gesprek over elk kansrijk plan. Hij zei verder dat de gemeente een regeling voorbereidt over woning- en kavelsplitsing. Die zal tegen die tijd ook breed worden gecommuniceerd.

Deining over werkwijze college

Het vaststellen van de agenda van de vergadering, normaal gesproken een formaliteit, zorgde ditmaal voor nogal wat deining. De VVD vroeg namelijk om schorsing omdat de raad pas 10 minuten vóór de vergadering, na herhaaldelijk verzoek, een stuk over het agendapunt Veersepad Kessel had ontvangen. Het betrof een lijst met aantekeningen en foto's gemaakt tijdens een rondgang in de gemeente door de  Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. De VVD wilde weten of het pand Veersepad 13 op die lijst staat.

Fractievoorzitter Teun Heldens trok fel van leer en vond het ‘onacceptabel’ dat het college zo lang had geweigerd om die lijst aan de raad te geven. ‘Als wij daartoe herhaaldelijk een verzoek doen, dan heeft het college te leveren.’ Het argument van het college dat het geven van een conceptlijst strijdig is met het algemeen belang, snijdt volgend Heldens geen hout: ‘Alsof wij die lijst op straat zouden gooien.’ Het ‘moedwillig weigeren’ is in de woorden van Heldens ‘schandalig’ en ‘een politieke doodzonde’.

De fractie PvdA/GroenLinks ondersteunde de kritiek van de VVD op de werkwijze van het college. Burgemeester Wilma Delissen zegde in een korte reactie toe uit te zoeken wat er precies is gebeurd. Normaal worden inderdaad alle stukken aan de raad ter beschikking gesteld, zei ze, zo nodig vertrouwelijk. Daarna schorste ze de vergadering voor enige tijd, zodat de VVD (en andere fracties) het zojuist aangeleverde stuk konden inzien.

Na de schorsing meldde Heldens dat het (omvangrijke) stuk veel vragen had opgeroepen, maar geen vragen die de VVD aanleiding gaven om te verzoeken het onderwerp Veersepad van de agenda te halen. Daarmee kon de vergadering verder gaan zoals gepland.

Felle insprekers Veersepad

Het bestemmingsplan Veersepad zou, net als 2 weken eerder, een groot deel van de vergadering in beslag nemen. Zoals bekend wil een groep Kesselnaren aan die straat een zorgwonengebouw realiseren met 13 zelfstandige appartementen. Daarvoor moet een  historisch pand uit omstreeks 1840 worden gesloopt. Veel inwoners vinden dat daarmee het historische karakter van de straat geweld wordt aangedaan.

Net als op 8 februari 2022 waren er ook nu weer veel (7) insprekers die over de kwestie hun zegje wilden doen. Tegenstanders van het plan, van wie sommigen ook twee weken geleden al gebruik hadden gemaakt van het spreekrecht, gebruikten termen als ‘een klap in het gezicht van burgerparticipatie’. Ze zeiden ook dat de mening van diverse erfgoedspecialisten is genegeerd. Ook herhaalden ze hun grote twijfel over de afdwingbaarheid en de waarde van de zorgcomponent in het plan. Een spreker had een ‘nare smaak’ overgehouden aan de Commissievergadering van twee weken geleden. Toen was de raad nauwelijks ingegaan op de ingebrachte argumenten van de tegenstanders. Dezelfde inspreker sprak over ‘minachting van de burger’. Hij dreigde het college persoonlijk verantwoordelijk te houden en wil desnoods ook een klacht indienen bij de Commissaris van de Koning.

Twee insprekers pleitten juist vurig vóór het plan. Beiden maken deel uit van de groep mensen die er wil gaan wonen. De eerste, een oudere alleenstaande dame, sprak van een ‘prachtig plan, met burenhulp als basis, dat past in deze tijd’ en noemde het ‘een warm bad’. De tweede was een vrouw van middelbare leeftijd wier man lijdt aan Parkinson. Ze zei boos en verdrietig te worden van alle tegenstand en van alle ‘minachting’ over het zorgconcept.  

Voorstanders ‘minder zichtbaar’

De behandeling door de raad verliep daarna toch nog redelijk vlot. Frits Berben (PvdA/GroenLinks) zei dat zijn fractie vóór het plan blijft. Zijn fractie ziet wel degelijk meerwaarde in de zorgcomponent van het innovatieve plan. Berben merkte met zoveel woorden op dat er veel bezwaarmakers zijn, maar dat in ruimtelijke ordenings-procedure vóórstanders zich nu eenmaal niet zo gauw melden.

Ook het CDA bleef bij zijn standpunt dat men positief staat ten opzichte van het zorgwonengebouw dat met aandacht is ingepast in het straatbeeld van het Veersepad. Omdat het plek biedt aan 25 inwoners ‘die naar elkaar omzien’, bevordert het ook de doorstroming op de Kesselse woningmarkt, vindt Roel Boots. Peter Craenmehr van eenmansfractie AndersNu sloot zich daarbij aan.

Lokaal Peel en Maas bleek verdeeld. Fractievoorzitter Sander Janssen verwoordde daarom slechts de mening van een deel van zijn fractie toen hij, net als Berben, opmerkte dat voorstanders mogelijk minder zichtbaar zijn. Dat komt omdat het niet gebruikelijk is om te reageren op een plan als je ergens vóór bent. Verder zei hij te vertrouwen op de informatie van college en ambtenaren. Enkele leden van zijn fractie maken echter een andere afweging, zei hij wel alvast, vooruitlopend op de stemming.

Alleen de VVD was zonder uitzondering tégen het voorstel om de oude villa op Veersepad 13 af te breken. Woordvoerder Geert Segers vond sloop van het pand midden in het ‘historische lint’ van het Veersepad onaanvaardbaar. Hij verwees daarvoor ook naar het standpunt van erfgoedorganisaties Heemschut en het Cuijpersgenootschap. ‘De wethouder splijt de gemeenschap’, zei Segers. ‘en ik heb niet de indruk dat hij daar een seconde wakker van ligt.’ De VVD vindt de nieuwbouw ook te groot en denkt dat het plan voor verkeerslast aan het Veersepad zal zorgen. Ook de zorgcomponent is volgens de liberalen juridisch niet afdwingbaar.

Bezwaarmogelijkheden

Toen de beslissing moest vallen was een ruime meerderheid van CDA, PvdA/GroenLinks, AndersNu en vier raadsleden van Lokaal Peel en Maas vóór. Al met al 18 stemmen voor en 7 tegen:  de vijfkoppige fractie van de VVD en 2 Lokaal Peel en Maas-raadsleden, te weten Tiny Valckx en Joep Hermans. Saskia Vervoort van Lokaal Peel en Maas stemde niet mee omdat ze zelf aan het Veersepad woont en elke schijn van belangenverstrengeling wilde voorkomen.

Overigens hebben ook na dit raadsbesluit tegenstanders van het plan nog diverse bezwaarmogelijkheden.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Het tweede agendapunt dat nog om een inhoudelijke afronding vroeg, was de verordening voor de nieuwe Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Die is nodig omdat begin volgend jaar de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt. Het college stelt nu voor om, in lijn met die brede wet, ook deze commissie een breed mandaat te geven. Het nieuwe adviesorgaan komt in de plaats van twee bestaande commissies en kan straks adviezen geven op stedenbouwkundig, monumentaal én landschappelijk gebied. 

In de voorbereidende Commissievergadering van 22 januari 2022 waren er al stemmen opgegaan om de verordening zodanig aan te passen dat niet alleen het college, maar ook de raad bij deze commissie om advies kan vragen. VVD en PvdA/GroenLinks dienden daarvoor nu een amendement in. Daarin staat ook dat de raad meedoet in de selectie van wie er in de nieuwe commissie komt. Het amendement is overigens in lijn met landelijke regelgeving.

CDA en Lokaal Peel en Maas steunden het amendement echter niet. Hans Vaessen (CDA) zei dat  vragen om advies hoort bij de uitvoerende taken van het college. Lokaal Peel en Maas-woordvoerder Henk Boots zag weinig toegevoegde waarde in het amendement, omdat de raad toch overal al in meebeslist.

Portefeuillehouder Wanten (CDA) raadde het wijzigingsvoorstel ook af, mede omdat de raad nu ook al de bevoegdheid heeft om extern advies in te winnen.

Uiteindelijk kreeg het amendement alleen nog de steun van eenmansfractie AndersNu, waardoor het met 9 stemmen vóór en 17 stemmen tegen werd verworpen. Het (ongewijzigde) voorstel over de verordening voor de adviescommissie haalde het wél. Alleen de VVD stemde tegen, omdat die fractie het voorstel zónder de voorgestelde wijziging niet goed genoeg vond.

In de vergadering werd ook een aantal hamerstukken afgehandeld die in de Commissievergadering al voldoende besproken waren (zie Raadsnieuws in Hallo week 7). Zo werd o.m. het voorstel Uitgangspunten Kindcentrum De Riet unaniem aangenomen.

Minimaal €14 per uur

Aan het einde van de vergadering kwamen er nog 2 moties op tafel die geen verband hielden met eerdere agendapunten.
PvdA/GroenLinks bepleitte in een motie dat voor alle werkzaamheden uitgevoerd voor de gemeente minimaal €14 per uur moet worden betaald. Voor ambtenaren is inmiddels afgesproken dat zij per 1-1 van dit jaar dat verhoogde minimumloon krijgen. Maar PvdA/GroenLinks wil dat dit ook gaat gelden voor werk dat de gemeente uitbesteedt aan derden. Daarover zou de gemeente afspraken moeten maken bij aanbestedingen.

In haar toelichting zei Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks) dat €14 een absoluut minimum is, zeker gezien de stijgende energieprijzen en de inflatie. De VVD vond de motie sympathiek, maar stelde voor om hem enigszins aan te passen: in plaats van een harde salariseis bij aanbestedingen zouden bedrijven ‘extra punten’ moeten krijgen als ze beloven minimaal €14 betalen voor werk dat ze doen voor de gemeente. Ze verhogen daarmee de kans dat ze de aanbesteding winnen. De partij wilde wel van het college weten hoeveel deze motie de gemeente ongeveer zou kunnen gaan kosten.

Een ton extra

PvdA/GroenLinks kon leven met de door de VVD voorgestelde wijziging, maar CDA en Lokaal Peel en Maas waren kritisch. Het CDA vond dat het verhogen van het minimumloon aan de landelijke overheid is. Bovendien zou de ‘rare’ situatie ontstaan dat hetzelfde werk in bijvoorbeeld Leudal anders beloond wordt dat in Peel en Maas. Ook zou de controleerbaarheid problematisch zijn. Lokaal Peel en Maas had vergelijkbare twijfels en noemde de kosten als punt van zorg.

Portefeuillehouder Paul Sanders (VVD) raadde het voorstel af. Volgens hem gaan bedrijven niet meer inschrijven voor werk in Peel en Maas als ze in buurgemeenten voor minder geld werk kunnen binnenhalen. Uitvoering van de motie zou mogelijk tot een ton aan extra kosten opleveren.

Bij de stemming kregen PvdA/GroenLinks en VVD geen steun: de motie werd met 18 stemmen tégen en 8 stemmen vóór verworpen.

Tegemoetkoming energiekosten

Een tweede motie, ingediend door PvdA/GroenLinks en CDA, had te maken met de gestegen energiekosten. De 2 fracties willen dat huishoudens tot 120% van het sociaal minimum worden uitgenodigd om zich te melden als zij een fors gestegen energienota hebben. Zij kunnen dan bijzondere bijstand krijgen. Die wordt dan bij voorkeur rechtstreeks overgemaakt naar de energieleverancier. Voor uitvoering van deze motie zou voorlopig € 100.000 gereserveerd moeten worden. Dat bedrag kan later verrekend worden met geld dat uit Den Haag wordt verwacht. Daar wordt momenteel namelijk ook gewerkt aan een dergelijke tegemoetkoming. Maar omdat die zeker nog enkele maanden op zich laat wachten, willen beide fracties dat de gemeente nu al met een dergelijke tegemoetkoming komt.

‘Enorme klus’

Portefeuillehouder John Timmermans (CDA) zei in zijn reactie dat de gemeente al veel doet om mensen op het sociaal minimum te helpen. De uitvoering van de motie wordt in zijn ogen een enorme klus: het kan om wel 700 huishoudens gaan die allemaal individueel beoordeeld moeten worden. Dat kan volgens Timmermans zorgen voor vertraging van de uitvoering van de landelijke regeling, als die klaar is.

De ambtelijke organisatie is momenteel al druk bezig met de voorbereiding om die regeling, als hij klaar is, snel uit te voeren. Volgens Timmermans is het ook de vraag of de te reserveren €100.000 helemaal gecompenseerd zal worden door Den Haag.
Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) wees in zijn reactie Timmermans erop dat bijzondere bijstand een individueel recht is. En Lon Caelers (CDA) pleitte voor snelle actie. Ze vreest dat, door op Den Haag te wachten, mensen in financiële problemen komen.

VVD en Lokaal Peel en Maas zaten meer op de lijn van het college. Ze vertrouwen erop dat de gemeente alles doet om snel aan de slag te kunnen als Den Haag met de steunregeling komt.

Stemmen staken 

Bij de stemming bleek dat de stemmen staakten: 13 voor en 13 tegen. Gevolg is dat de motie in de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw in stemming wordt gebracht. Dat is bijzonder, omdat die vergadering plaatsvindt ná de gemeenteraadverkiezingen. De politieke verhoudingen liggen dan wellicht anders dan nu.

Februari 2022

Groen licht voor plan Veersepad: ‘voorstanders minder zichtbaar dan bezwaarmakers’

Raadsvergadering dinsdag 22 februari 2022. VVD en deel Lokaal Peel en Maas tegen

Raadsmeerderheid steunt bouw omstreden zorgwonengebouw Kessel

Commissievergadering dinsdag 8 februari 2022. VVD blijft tegen, Lokaal Peel en Maas twijfelt, definitieve beslissing in week 8.

Terug naar blog overzicht