Raadsmeerderheid steunt bouw omstreden zorgwonengebouw Kessel

Geplaatst op zaterdag 19 februari 2022

De kans is groot dat de bouw van het omstreden zorgwonengebouw aan het Veersepad in Kessel doorgaat. Dat bleek tijdens de voorbereidende commissievergadering van de gemeenteraad, vorige week dinsdag. Een krappe meerderheid van CDA, PvdA/GroenLinks en AndersNu spraken zich uit vóór het collegevoorstel. Dat voorziet in sloop van het 19e-eeuwse herenhuis met uitzicht op de Maas, om plaats te maken voor de nieuwbouw.

De vergadering vond voor het eerst sinds enige tijd weer plaats in de raadszaal, zij het nog zonder publiek. Belangstellenden konden zoals gebruikelijk  de vergadering volgen via de livestream op de gemeentelijke website. Vanwege het agendapunt over het Veersepad in Kessel keken er ditmaal relatief veel inwoners thuis mee.

Het overgrote deel van de commissievergadering ging zoals verwacht over het bestemmingsplan voor het adres Veersepad 13, boven de Kesselse Maasboulevard. Daar is een groot zorgwonengebouw gepland met 13 appartementen, waarvoor een monumentaal pand uit 1849 moet worden gesloopt. Veel Kesselnaren vinden dat daarmee het historische karakter van de straat geweld wordt aangedaan.
Hoezeer de discussie over dit plan leeft, bleek wel uit het ongekend grote aantal insprekers. Maar liefst 12 mensen hadden zich gemeld om er (in maximaal 3 minuten) hun zegje over te doen bij de raadscommissie. 11 van hen bleken tegen het plan.

Achterkamertjes

In soms felle bewoordingen maanden zij de raad niet akkoord te gaan. Een spreker hekelde de ‘achterkamertjes’ waarin het ‘listige’ plan besproken zou zijn. Anderen waren bang voor een precedentwerking als het plan erdoor komt. Ook termen als ‘nachtmerrie’, en ‘een beleggersproject’ kwamen voorbij, en het verwijt aan de gemeente dat het de ‘schreeuw uit het dorp’ niet serieus neemt.

Veel insprekers denken ook dat het (voor het college cruciale) zorgonderdeel van het plan niets meer is dan gewone burenhulp. Het zou ook juridisch niet afdwingbaar zijn door de gemeente. Sommigen hekelden de heemkundekring, die ‘opvallend stil’ is. Ook zouden er wel degelijk gegadigden zijn geweest om het bestaande pand in ere te herstellen. En de communicatie was volgens enkele insprekers ver onder de maat. Een overbuurman zei dat hij pas ná de verkoop van het monumentale pand een ‘briefje’ in de bus vond van de initiatiefnemers van het zorgwonengebouw.

Sjors Fassotte, de laatste inspreker, sprak namens die initiatiefnemers verenigd in Stichting Onze Toekomst. Volgens hem gaat het om een bijzonder en innovatief plan en is de afgesproken zorgplicht wel degelijk juridisch geborgd. Hij zei ook dat de stichting alle aanpassingen heeft gedaan die de gemeente nodig achtte op grond van opmerkingen en bezwaren van omwonenden.

Creatief en innovatief

Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) hield het kort in zijn eerste bijdrage en sprak over een plan van inwoners ‘die de regie willen houden over hun eigen leven en samen oud willen worden.’ Hij herhaalde de al in 2020 uitgesproken wens van een raadsmeerderheid om dit soort ‘creatieve en innovatieve woonwormen’ mogelijk te maken. Wanten verwees ook naar de stukken bij het voorstel, waarin (o.m. door de Dorpsbouwmeester) geconcludeerd wordt dat het geplande complex in de omgeving past.

Felle woordenwisseling

De discussie die daarna volgde was alleen in het begin even fel. Dat kwam door de stevige stellingname van de VVD tégen het raadsvoorstel.

Geert Segers, die als eerste raadslid aan het woord kwam, zei meteen dat de VVD niet akkoord zal gaan. Reden: de omstreden locatie, die ‘de Kesselse gemeenschap splijt’. Het college heeft volgens Segers ‘zijn billen afgeveegd’ met de meer dan driehonderd ingediende bezwaarschriften. Hij kwam ook nog terug op de uitspraak van de raadsmeerderheid van september 2020 om dit soort woonvormen mogelijk te maken. ‘Laat ik u eraan herinneren dat dat besluit genomen is nadat de CDA-fractie een van hun leden thuis is gaan ophalen om met één stem meerderheid het voorstel door de raad te krijgen.’

Daarop ontstond een korte, felle woordenwisseling met CDA-raadslid Roel Boots die, zichtbaar boos,  Segers’ woorden kwalificeerde als een ‘aantoonbare leugen.’

Segers zei verder onder meer bang te zijn voor precedentwerking en voor te veel drukte aan het Veersepad. En de zorgcomponent is, net als enkele insprekers zeiden, juridisch niet afdwingbaar, denkt Segers.

Goed onderbouwd

De andere partijen waren positiever over het voorstel. CDA-woordvoerder Boots prees het college om de uitvoerige, goed onderbouwde documentatie, o.m. over de vraag of het geplande gebouw past in de omgeving. Anders dan Segers vond hij juist dat het college zorgvuldig is omgegaan met de bezwaren. En de zorgverlening is wel degelijk juridisch geborgd in de zogeheten ‘anterieure overeenkomst’, vond Boots.

AndersNu-raadslid Peter Craenmehr was eveneens positief, en ook PvdA/GroenLinks vond bij monde van Frits Berben dat er goed werk was verricht. De zorgcomponent is een ‘meerwaarde’ en kan een voorbeeld worden voor andere initiatieven in Peel en Maas. Ook vindt PvdA/GroenLinks net als het CDA dat het college de bezwaren goed heeft behandeld. 

Lokaal Peel en Maas, dat in 2020 nog tegenstemde toen het erom ging of de stichting door kon gaan met zijn plannen, hield de kaarten nog op de borst. Fractievoorzitter Sander Janssen zei dat zijn fractie de zaak opnieuw gaat bekijken en had nog wat vragen voor de wethouder. Hij wilde o.m. weten wat Wanten denkt over eventuele precedentwerking. En wordt bij een WMO-aanvraag van een bewoner ook gekeken naar hulp door medebewoners?

Precedent

Wethouder Wanten zei te verwachten dat de gemeente bij een WMO-aanvraag inderdaad naar de medebewoners zal kijken. ‘Dan is er dus minder WMO-hulp van de gemeente nodig.’ En wat betreft de precedentwerking zei hij zelfs daarop te hopen: ‘Het is juist de bedoeling dat dit soort initiatieven navolging krijgt.’ Dat wil niet zeggen dat nog een dergelijk plan aan bijvoorbeeld het Veersepad automatisch goedgekeurd wordt. ‘Het wordt altijd voorgelegd aan de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit’, zei Wanten aan het einde van de behandeling in de commissie.

In de raadsvergadering van volgende week dinsdag (22-2) neemt de raad een definitief besluit over het bestemmingsplan Veersepad 13.

Nieuwe adviescommissie

De overige agendapunten namen aanzienlijk minder tijd in beslag. Dat kwam ook omdat het veelal  om niet politiek-gevoelige raadsvoorstellen gaat die al eerder in informatieve bijeenkomsten uitvoerig toegelicht waren.

Dat gold bijvoorbeeld voor de verordening voor de nieuwe Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Die is nodig omdat uiterlijk begin volgend jaar de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt. Het college stelt nu voor om, in lijn met die brede Omgevingswet, ook deze commissie een breed mandaat te geven. Het nieuwe adviesorgaan komt in de plaats van twee bestaande commissies en kan straks adviezen geven op stedenbouwkundig, monumentaal én landschappelijk gebied. 

Alle partijen konden zich prima daarin vinden, maar wilden in de verordening wel duidelijker beschreven zien dat niet alleen het college, maar ook de raad gevraagd en ongevraagd advies kan krijgen van de commissie.  Verantwoordelijk wethouder Wanten zegde toe te kijken of dat via een kleine tekstuele aanscherping kan. Zo niet, dan kan de raad het in de raadsvergadering van volgende week via een amendement alsnog zélf doen, suggereerde hij alvast.

Accountantscontrole

Ook twee financieel-technische collegevoorstellen werden vlot afgehandeld. Het betrof een kleine aanpassing van het controleprotocol voor de jaarstukken 2021 en het aanwijzen van de accountant (Deloitte) die de jaarstukken 2022 en 2023 gaat controleren. De voorstellen kwamen van het zogeheten Audit Committee. Dat orgaan, met daarin o.m. ook vijf raadsleden, ziet toe op de jaarlijkse accountantscontroles.

De raad vond beide voorstellen prima en besloot ze tot hamerstuk te bestempelen, zodat ze op 22 februari zonder verdere bespreking aangenomen zullen worden. Voorzitter Peter Nouwen (CDA) van het Audit Committee zwaait volgende maand af als raadslid. Hij werd onder meer door wethouder Paul Sanders (VVD) bedankt voor zijn langdurige voorzitterschap. Hij kreeg ook lof toegezwaaid voor zijn grote kundigheid op dit specialistische terrein.

Kosten explosieven-opruiming

Een hamerstuk wordt straks ook de uitkeringsaanvraag richting Den Haag voor de kosten voor het opruimen van explosieven. De afgelopen jaren heeft de gemeente zo’n 315.000 euro daaraan uitgegeven. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken vergoedt daarvan 68%, maar daarvoor moet de gemeente wel een gespecificeerde aanvraag indienen. Het gaat bij de nu voorliggende aanvraag o.m. om gevonden explosieven tijdens de herinrichting van de Napoleonsweg in Baarlo.

Plannen Kindcentrum De Riet

In Nederland zijn de gemeenten verantwoordelijk voor schoolgebouwen. In 2021 stelde de raad daarom het zogeheten Integraal Huisvestingsplan (IHP) vast voor alle basisscholen in Peel en Maas. Daarin staat wanneer welke school aan de beurt is voor renovatie of nieuwbouw. Het college legt aan de raad nu het startdocument voor van de school die als eerste aan de beurt is, te weten het toekomstige Kindcentrum De Riet in Panningen (nu basisschool De FavoRiet, voorheen Nieuweschool en De Wissel). In dat nieuwe Kindcentrum komen straks onder meer ook Hoera Kinderopvang terug en ook de school voor speciaal basisonderwijs De Fontein.

Enkele van de in dit startdocument vastgelegde uitgangspunten zijn flexibiliteit (rekening houden met wisselende leerlingaantallen) en multifunctionele gebruiksmogelijkheden. Er worden vier scenario’s gegeven voor de (ver)nieuwbouw van de huidige twee, naast elkaar liggende gebouwen. Van elk scenario worden voor- en nadelen geschetst op terreinen als financiën, visie op onderwijs, ruimtelijke kwaliteit en flexibiliteit. Na de zomer verwacht het college met een verder uitgewerkt voorstel te komen met daarin een voorkeursscenario, met bijbehorende bedragen.

Luchtfoto Kindcentrum De Riet in Panningen
Bron: Slagboom en Peeters luchtfotografie

Multifunctioneel

De commissie had slechts enkele vragen. Tijs van Lierop (Lokaal Peel en Maas) wilde ondermeer weten of de ervaringen met corona zijn meegenomen, met name op het gebied van luchtkwaliteit. En hij vroeg welke koppelingen er straks mogelijk zijn met bijvoorbeeld de uit zijn kluiten groeiende Agora-school, gelegen op een steenworp afstand van De Riet. Lon Caelers (CDA) wees erop dat de wijk straks ook moet kunnen meeprofiteren van de nieuwe multifunctionele accommodatie.

Portefeuillehouder John Timmermans (CDA) antwoordde dat de nieuwste richtlijnen voor gezonde binnenlucht worden aangehouden. Ook zal de gemeente kijken naar mogelijkheden om tijdelijk ruimte te bieden aan scholen die plaatsgebrek hebben. Voor de wijk zal de nieuwe school zeker kansen bieden in de naschoolse uren, zei Timmermans, maar dat mag geen concurrentie opleveren voor de gemeenschapshuizen.

De partijen besloten dat ook dit collegevoorstel (‘Uitgangspunten Businesscase Kindcentrum De Riet’) in de besluitvormende raadsvergadering van 22 februari 202 als hamerstuk afgehandeld kan worden.

Februari 2022

Groen licht voor plan Veersepad: ‘voorstanders minder zichtbaar dan bezwaarmakers’

Raadsvergadering dinsdag 22 februari 2022. VVD en deel Lokaal Peel en Maas tegen

Raadsmeerderheid steunt bouw omstreden zorgwonengebouw Kessel

Commissievergadering dinsdag 8 februari 2022. VVD blijft tegen, Lokaal Peel en Maas twijfelt, definitieve beslissing in week 8.

Terug naar blog overzicht