Breder onderzoek naar centrumplan Panningen en verkabeling Kessel

Geplaatst op maandag 7 februari 2022

De kritische geluiden in de samenleving zijn niet ongehoord gebleven. In de vergadering van dinsdag 25 januari 2022 stemde de gemeenteraad voor aanpassingen van de collegevoorstellen over het winkelcentrum Panningen en verkabeling Kessel. Dat gebeurde op uitdrukkelijke wens van ondernemers en inwoners. De aanpassingen kosten wel extra geld.

De vergadering was voor het eerst sinds enige tijd weer fysiek, zij het nog niet helemaal normaal: de raadsleden zaten niet de raadzaal maar in ronde galerij, boven in de hal van het Huis van de Gemeente. Ook golden er allerlei corona-protocollen.

Voordat het eerste grote onderwerp aan de orde kwam, was er nog een ingelast en enigszins feestelijk agendapunt. Raadslid Teun Heldens (VVD) maakte als voorzitter van de vertrouwenscommissie bekend dat burgemeester Delissen door de raad zal worden voorgedragen voor een nieuwe, derde termijn (van 6 jaar) als burgemeester. De raad maakt daarmee duidelijk tevreden te zijn over het functioneren Delissen. De burgemeester dankte de raad voor het vertrouwen en zei dat ze bij het begin van de herbenoemingsprocedure met volle overtuiging kenbaar had gemaakt dat ze heel graag in Peel en Maas wilde blijven. ‘Wij hebben het hier erg goed naar onze zin.’

Winkelcentrum Panningen

Vervolgens kwamen de plannen voor het Panningse winkelcentrum aan de orde. Het college stelt een onderzoek voor (à € 150.000) naar herinrichting van de gehele zuidoostzijde van het winkelhart. Daarvoor zijn 2 scenario’s (met kleine varianten) opgesteld. Bij elk daarvan wordt de Leerlooierstraat (achter Change) doorgetrokken tot de Patersstraat. De meest vergaande variant is een bredere doorgetrokken Leerlooierstraat met middenberm, voor extra parkeerplaatsen. In die variant wordt de Raadhuisstraat vanaf de Patersstraat afgesloten voor auto’s, en wordt het Raadhuisplein een groen ‘beleefplein’. Voor het plan moeten vier tot (bij de ‘brede’ variant) zeven huizen wijken. De tijdelijke parkeerplaats op het terrein van het vroegere postkantoor blijft, óf wordt deels bebouwd.

Voorafgaand aan de behandeling in de raad had voorzitter Wim Evers van het Centrum Management Panningen tijdens het Spreekrecht al gepleit voor het collegevoorstel, dat een enorme stimulans zou zijn voor het hele centrum. Volgens hem voelen ondernemers rond het Raadhuisplein zich ook afgesloten van de rest van het centrum. Met dezelfde inrichting in de rest van het centrum gaan zij ook ‘erbij horen’, zei Evers.

Sloop woningen

In de behandeling van het voorstel tijdens de commissievergadering van 11 januari 2022 was al gebleken dat veel partijen moeite hebben met het slopen van woningen. Het CDA kwam daarom met een, ook door Lokaal Peel en Maas ingediend, amendement. Dat voorziet het onderzoeken van een extra variant zónder sloop. De partijen willen via het amendement ook een breder onderzoek naar andere parkeermogelijkheden rond het centrum, en naar een eventuele parkeergarage onder het Raadhuisplein. Voor een onderzoek naar een parkeergarage wordt in het amendement € 50.000 extra uitgetrokken.

Lokaal Peel en Maas herhaalde verder wat de partij ook in de commissievergadering al zei, namelijk dat ook de variant met alleen herontwikkeling van de voormalige postkantoorlocatie in combinatie met de locatie Snuffelshop, in beeld moet blijven.

‘Krankjorum’

De fractie PvdA/GroenLinks was tegen het voorstel en het amendement. Raf Janssen verwees naar een onderzoek uit 2012, waarin eenzelfde plan voor het doortrekken van de weg door de raad was afgewezen. Wat is er veranderd waardoor het nu wel een goed idee is, vroeg Janssen zich af. Volgens Janssen is het winkelcentrum compact en gezellig genoeg. Te veel nadruk op Panningen gaat ook ten koste van de winkelcentra in de rest van Peel en Maas, vreest Janssen. Hij pleitte voor alleen onderzoek naar herontwikkeling van de postkantoorlocatie. Om het zuidelijke deel van het centrum wel autoluwer te maken, stelde hij voor om met bijvoorbeeld paaltjes het sluipverkeer van Raadhuisstraat naar Beekstraat (via de Leerlooierstraat), onmogelijk te maken. Het onderzoeken van een parkeergarage vond Janssen ‘…krankjorum. Dat is iets voor Amsterdam, niet voor Kepèl. We moeten het idee loslaten van altijd maar meer-meer-meer.’

Geert Segers (VVD) begreep wél waarom het voorstel voor de verlengde Beekstraat nu toch weer op tafel ligt  Er is nu een nieuwe situatie, vindt Segers: aan de noordzijde (achter Change) is inmiddels veel veranderd en aan de zuidzijde heeft de gemeente nu de locatie postkantoor in eigendom. Het ‘uitstekende’ winkelcentrum van Panningen verdient het om te blijven groeien, vindt hij: ‘Stilstand is achteruitgang.’ Overigens zei Segers zeker niet per se sloop te willen, maar wél onderzoek naar alle mogelijkheden. En mocht sloop toch nodig zijn, dan moeten daarvoor nieuwe woningen terugkomen, vindt de VVD.

Investeren

Het CDA zat op de VVD-lijn. Woordvoerder Sandy Janssen zei dat de gemeente bereid moet zijn om te investeren in een vitaal winkelcentrum. Met het oog op de parkeergarage zei hij wel dat gratis parkeren uitgangspunt moet blijven. Portefeuillehouder Paul Sanders (VVD) zei in reactie op de sprekers vóór hem dat het voorstel niet zozeer gaat over groei van het winkelcentrum maar over behoud van banen, door het centrum aantrekkelijker te maken.

Bij de stemming kreeg het CDA/Lokaal Peel en Maas-amendement de steun van de hele raad, met uitzondering van PvdA/GroenLinks. Er komt nu dus een onderzoek naar 3 in plaats van 2 scenario’s (één zonder sloop van huizen), en naar andere parkeermogelijkheden rond (en in) het centrum, waaronder een parkeergarage. Die parkeergarage-optie maakt dat het onderzoek duurder wordt: geen 150.000 euro maar een kleine 2 ton.

Verkabeling Kessel-Eik

Ook bij het volgende agendapunt besloot de raad tot een uitgebreider en duurder onderzoek dan het college wilde. Onderwerp was het onderzoek naar het verkabelen (door TenneT) van 4 kilometer hoogspanningslijn boven Kessel-Eik en Kessel. Het onderzoek en bijbehorend uitwerkingsplan gaat de gemeente € 110.00 méér kosten dan de € 100.000 die bij een eerder besluit in 2020 was begroot, en dat moest de raad in dit voorstel goedkeuren. Maar onlangs er is vanuit de dorpen ook een verzoek gekomen om méér te verkabelen dan in 2020 is besloten. Daarmee zouden de hoogspanningslijnen in de lucht op grotere afstand van de dorpen al de grond in gaan. Nadeel is wel dat dit de gemeente nog eens 2,2 miljoen méér gaat kosten, omdat die extra meters buiten het gebied vallen waar het Rijk aan meebetaalt.

Het college wilde de aanvullende € 110.000 ter beschikking te stellen, maar het verkabelingstracé niet verder uitbreiden en dus geen uitgebreider onderzoek laten doen. In de commissievergadering van 11 januari 2022 hadden de fracties weinig aandacht besteed aan de roep om verbreding van de scope van het onderzoek, maar dat was nu anders.

De VVD kwam bij monde van Suzan Hermans met een amendement om het onderzoekstracé toch uit te breiden. Dat kost wel € 200.000 extra, maar dat wilde de VVD er wel aan uitgeven. CDA en Lokaal Peel en Maas aarzelden aanvankelijk, maar sloten zich na een schorsing en nader beraad toch aan bij de amendement. Een bredere scope van het onderzoek kan volgens de drie partijen in beeld brengen wat extra verkabeling aan nieuwe mogelijkheden biedt voor bijvoorbeeld woningbouw.

Verwachtingen wekken

Twee partijen gingen daarin niet mee. AndersNu herhaalde wat de fractie ook in de commissievergadering had duidelijk gemaakt: de verkabeling kost te veel geld. Peter Craenmehr zei dat TenneT zijn geld beter kan besteden aan het vergroten van de netcapaciteit. 
Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks) zei dat haar fractie flink had geworsteld met het onderwerp, maar uiteindelijk had besloten vóór het oorspronkelijke collegevoorstel te stemmen. Maar het amendement gaat de partij te ver: de partij ziet geen noodzaak om het onderzoek nog breder, en daarmee nóg duurder te maken. Zo’n onderzoek wekt volgens Primowees bij inwoners van de dorpen ook verwachtingen over een vele miljoenen kostende operatie. ‘Je kunt dan niet meer terug.’

VVD, CDA en Lokaal Peel en Maas zagen dat gevaar ook. Ze zeiden daarom dat belangrijk te benadrukken dat het nog slechts om een onderzoek gaat. De keuze om al dan niet te verkabelen volgt pas na het onderzoek. CDA-raadslid Hans Vaessen vond dat Primowees de inwoners van Kessel en Kessel-Eik onderschat: ‘Als blijkt dat verkabeling niet haalbaar is, zijn de mensen verstandig genoeg om dat te begrijpen.’ 

Het geamendeerde voorstel werd uiteindelijk met 18 stemmen voor en 4 tegen aangenomen. Raad en college besloten ook nog tot een gezamenlijke brief aan de Provincie met de vraag of de Provincie, mocht de raad straks tot verkabeling besluiten, een deel van de kosten op zich wil nemen.

Coronafonds

Het volgende agendapunt leverde minder discussie op. Het college stelt de instelling voor van een nieuw (vervolg-) coronafonds ter grootte van € 500.000, voor het eerste half jaar van 2022. Het fonds is bedoeld voor verenigingen en stichtingen die vanwege corona financiële steun nodig hebben om te overleven.

De raad steunde dat voorstel unaniem, maar wil wel dat het niet slechts voor het eerste half jaar geldt, maar voor heel 2022. Sander Janssen (Lokaal Peel en Maas) wees erop dat de landelijke steun gedurende dit jaar mogelijk minder wordt; alleen daarom al is het goed om het fonds het hele jaar in stand te houden. Wethouder Sanders zegde de verlenging  meteen toe. Hij zei er nog bij dat het hier niet bij blijft: er wordt gekeken naar extra steunmaatregelen.

Piuspark

Brede steun kreeg ook het collegevoorstel voor het ontwikkelen van het Piuspark tot een campusachtig, groen sport- en ontmoetingspark. De raad volgt het college en kiest voor scenario C, dat wil zeggen een vlot tempo van ontwikkeling, met een gemeentelijke bijdrage van 3,2 tot 3,5 miljoen euro. Hoeveel het precies wordt blijkt als er, eind dit jaar, een uitvoeringsplan op tafel ligt. Naast de gemeentelijke bijdrage moet ook nog zo’n 3 miljoen binnengehaald worden via cofinanciering door de partners in het park, en door subsidies. 

Diverse partijen wezen op het belang van een sterke ‘maatschappelijke coöperatie’. Dat is het orgaan met daarin alle partners dat de regie gaat voeren over de ontwikkeling. Roger Gielen (CDA) had gesproken met vrijwilligers van Beringe Buiten. Zij hadden hem op het hart gedrukt dat het vele werk en de benodigde deskundigheid niet onderschat moeten worden. De raad vindt dan ook dat de maatschappelijke coöperatie serieuze professionele ondersteuning moet krijgen, zowel van de gemeente als van in te huren externe deskundigen.

Skatebaan

CDA en PvdA/GroenLinks dienden nog een motie in om de skatebaan van de Kennedylaan eerder te verplaatsen naar het Piuspark dan (op zijn vroegst) 2026, zoals nu gepland. Portefeuillehouder John Timmermans (CDA) antwoordde dat daar momenteel een onderzoek naar loopt. De indieners van de motie besloten daarop om de motie niet in te dienen, maar aan te houden om zo nodig later alsnog in te dienen. Verplaatsing staat de ontwikkeling van het geplande Urban Skate Park/Pumptrack-baan overigens niet in de weg, zei Timmermans ook.

Het collegevoorstel voor het Piuspark werd uiteindelijk unaniem aangenomen.

Controle op Regio Deal

De raad stemde vervolgens snel en unaniem in met het beschikbaar stellen van in totaal € 470.000 (voor 3 jaar) voor de tweede serie projecten van de zogeheten Regio Deal. Dat is een overeenkomst tussen Rijk, Provincie en Noord-Limburg, waarbij de twee eerstgenoemden in totaal 80 miljoen euro investeren voor een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. De gemeenten betalen zelf ook mee.

Tiny Valckx riep het college op om lokale ondernemers te stimuleren projecten in te dienen voor de derde ‘tranche’ van de Regio Deal, die eraan komt. Annigje Primowees had in de commissievergadering de beperkte controlemogelijkheden van de raad aan de orde had gesteld. Nu was ze daarover positiever gestemd. Inmiddels, meldde ze, was er begin gemaakt met een regionale raadswerkgroep bestaande uit raadsleden van de regiogemeentes die de Regio Deal nauwlettend gaat volgen.

Werkwijze raad

De raad stemde ook in met een (mede door de raad zélf opgesteld) nieuw reglement van orde voor commissie- en raadsvergaderingen. De laatste jaren heeft de raad allerlei manieren geprobeerd om zo efficiënt mogelijk te vergaderen. Sinds anderhalf jaar werkt men met voorbereidende commissievergaderingen en zo’n 10 raadsvergaderingen per jaar. Bij de commissievergaderingen kunnen ook burger-commissieleden aansluiten. Zij krijgen na de komende gemeenteraadverkiezingen een wat formelere status.

De raad is tevreden met de nieuwe werkwijze, en met de nieuwe reglementen van orde wordt die nu vastgelegd. VVD-raadslid Teun Heldens zei blij te zijn dat daarmee het aantal raadsvergaderingen ook kleiner wordt. Dat is ‘…een enorme ontlasting van alle agenda’s, en het biedt ook meer ruimte aan raadsleden om hun volksvertegenwoordigende functie beter uit te voeren.’ Hij heeft ook al een aantal talentvolle burger-commissieraadsleden gezien. De commissies worden zo ‘een kweekvijver’ voor de toekomst van de raad, denkt Heldens.

Motie minimumloon

Aan het eind van de vergadering dienden de fracties PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel en Maas nog een motie ‘vreemd een de orde van de dag’ in, d.w.z. niet gerelateerd aan een agendapunt. De twee partijen roepen daarin het college op om een brief naar de Eerste en Tweede Kamer te sturen met een oproep tot het verhogen van het minimumloon naar € 14,-, en de koppeling met de AOW in stand te houden. 

Het CDA steunde de motie. Hans Vaessen van die partij zei dat het ‘toch te gek is dat in een rijk land als Nederland nog armoede is. Mensen die een volledige dagtaak hebben verdienen nog zó weinig dat ze nauwelijks rond kunnen komen.’

De VVD zei bij monde van Suzan Hermans wel sympathie voor de motie te hebben, zeker voor de AOW-koppeling, maar dat de stap van het minimumloon naar €14,- te groot is.

In de korte discussie over de motie kwam Geert Segers (VVD) nog met de vraag, met een knipoog, of hij en de andere raadsleden die de pensioenleeftijd bereikt hebben, ‘als belanghebbenden’ wel mee zouden moeten stemmen over deze motie. Uiteindelijk stemde iedereen mee, en werd de motie aangenomen, met alleen de VVD tegen. Op suggestie van burgemeester Delissen zal de brief overigens namens het hele gemeentebestuur (college én raad) naar Den Haag worden gestuurd.

Januari 2022

Breder onderzoek naar centrumplan Panningen en verkabeling Kessel

Raadsvergadering dinsdag 25 januari 2022. Raad gaat duurdere opties niet uit de weg.

Raad houdt vinger aan de pols bij grote projecten

Commissievergadering dinsdag 11 januari 2022. Piuspark, verkabeling Kessel-Eik, herinrichting winkelcentrum Panningen.

Terug naar blog overzicht