Raad houdt vinger aan de pols bij grote projecten

Geplaatst op vrijdag 4 februari 2022

Hoe gaat het Piuspark eruit zien, wordt het centrum van Panningen verder autoluw gemaakt, en gaat de verkabeling van het hoogspanningstracé bij Kessel-Eik door zoals gepland? Allemaal grote onderwerpen die voorbij kwamen tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad op 11 januari 2022. De raad gaf het college heel wat huiswerk en stof tot nadenken. Volgende week moet de raad over al deze plannen knopen doorhakken.

Zoals de laatste tijd bijna gebruikelijk, was ook deze commissievergadering vanwege corona weer geheel online. Voor de verplichte openbaarheid maakt online of fysiek vergaderen overigens geen verschil: belangstellenden kunnen ook alle online vergaderingen live volgen (of terugkijken) via de website van de gemeente.

Winkelcentrum Panningen

Als eerste op de agenda stond het plan voor de locatie van het voormalige Panningse postkantoor en omgeving. Het college stelt een breder onderzoek voor (kosten: maximaal 150.000 euro) naar herinrichting van de gehele zuidoostzijde van het winkelhart. Daarvoor zijn twee scenario’s (met daarbinnen kleine varianten) opgesteld. Bij elk daarvan wordt Leerlooierstraat (achter Change) doorgetrokken tot de Patersstraat. De parkeerplaats op het terrein van het vroegere postkantoor blijft, óf wordt deels bebouwd. De meest vergaande variant is een bredere doorgetrokken Leerlooierstraat met middenberm, voor extra parkeerplaatsen. In die variant wordt de Raadhuisstraat vanaf de Patersstraat afgesloten voor auto’s, en wordt het Raadhuisplein een groen ‘beleefplein’. Voor het plan moeten 4 tot (bij de ‘brede’ variant) 7 huizen wijken.

‘Klanten willen beleving’

Een raadsmeerderheid lijkt niet onwelwillend te staan tegenover het door het college gevraagde onderzoek, maar alle partijen hebben zo hun vragen en suggesties.

De meeste twijfels zijn er bij PvdA/GroenLinks. Raf Janssen en Fred Peters wezen op de veranderende omstandigheden in winkelland: is een investering in het centrum wel vanzelfsprekend in een tijd van steeds meer online winkelen en leegstand? En is huizen slopen bij de huidige woningnood wel zo’n goed idee? Wat de fractie PvdA/GroenLinks betreft moet in elk geval ook een ‘nulvariant’ worden meegenomen in het onderzoek: geen grote ingrepen, wél kijken naar (sociale) woningbouw op de postkantoorlocatie.

Michel van Lieshout (CDA) betreurde dat de bewoners van huizen die mogelijk weg moeten, pas vlak voor de Kerst hierover geïnformeerd werden. Verder vond hij ook dat het onderzoek meer varianten moet meenemen. Ook VVD en Lokaal Peel en Maas vroegen daarom.

Portefeuillehouder Paul Sanders (VVD) zei in zijn reactie dat het winkelcentrum moet inspelen op de veranderende omstandigheden. ‘Klanten anno nu willen beleving, anders gaan ze online shoppen.’ Daarom zouden op een groen Raadhuisplein straks bijvoorbeeld terrassen of een permanent podium moeten komen. Hij zei ook dat het onderzoek breed van opzet zal zijn en zich niet zal beperken tot twee varianten. De nulvariant (alleen kijken naar de postkantoorlocatie) ziet hij als een terugvaloptie. ‘Daarvoor is ook geen onderzoek nodig. Laten we eerst dit onderzoek maar eens doen’. Hij riep de raad ook op om met suggesties en ideeën te komen.

Bereikbaarheid

Tiny Valckx (Lokaal Peel en Maas) en Jeanne Hezen (VVD) vroegen aandacht voor de bereikbaarheid van het Raadhuisplein (inclusief winkels en DOK6) voor ouderen en minder validen. Sanders antwoordde dat afzetten altijd mogelijk zal blijven, ook al omdat leveranciers winkels moeten kunnen bereiken. Valckx’ partijgenoot Thijs van Lierop vroeg om de ontwikkelingen rond de Snuffelshop mee te nemen. Verder wilde hij en ook PvdA/GroenLinks meer duidelijkheid over een passage in het collegevoorstel waarin wordt geschreven over mogelijkheden voor sociale woningbouw. Wethouder Sanders beloofde dat wat nader te specificeren.

Angela van Roij (CDA) suggereerde om enkele speeltoestellen op het Raadhuisplein neer te zetten. Ze zei verder te hopen dat parkeren gratis blijft. Haar korte pleidooi leidde tot protesten van de zijde van VVD en PvdA/GroenLinks. Zij vonden dat Van Roij, die als centrumondernemer zakelijk belangen heeft bij dit voorstel, niet het woord zou moeten voeren op dit dossier, bezien in het licht van de recent vastgestelde gedragscode voor raadsleden. Sanders vond het idee van speeltoestellen overigens nog niet zo gek.

Teun Heldens (VVD) pleitte nog voor een betere visualisatie van het voorstel, zodat raad en inwoners een beter beeld krijgen van hoe het er uit zou kunnen gaan zien. De wethouder zei erover na te willen denken.

Hoogspanningskabels Kessel-Eik

Na Panningen verlegde de raad de aandacht naar Kessel-Eik en Kessel. In september 2020 heeft de raad besloten om netbeheerder TenneT een onderzoek te laten doen naar het verkabelen (onder de grond stoppen) van vier kilometer hoogspanningslijn boven Kessel-Eik en een deel van Kessel. Dit vanwege het feit dat hoogspanning boven huizen landelijk voor voor onrust en onvrede zorgt. Nu blijkt dat TenneT aanzienlijk meer kosten moet maken voor het onderzoek en uitwerkingsplan dan eerder begroot. Dat gaat de gemeente 110.00 euro extra kosten (bovenop de 100.000 van september 2020). Oorzaak is onder meer corona, en schaarste aan mankracht die dit moeten plannen en uitvoeren. Daarnaast is er vanuit de dorpen een verzoek gekomen om een 2 kilometer langer traject te verkabelen dan in 2020 is besloten. Dat zou de gemeente nog eens 2,2 miljoen extra kosten, omdat die 2 kilometer buiten het gebied valt waar het Rijk aan meebetaalt.

Het college stelt de raad nu voor om de aanvullende 110.000 wél ter beschikking te stellen, maar het verkabelingstracé niet verder uit te breiden.

Kostenoverschrijding

Lokaal Peel en Maas-commissielid Thijs van Lierop wilde hierover van portefeuillehouder Sanders weten waarom er blijkbaar geen vast bedrag was afgesproken bij de opdrachtverlening. Loopt de gemeente niet het gevaar straks bij de uitvoering wéér tegen extra kosten aan te lopen? En heeft de gemeente bij de Provincie aangeklopt voor subsidie?

Sanders wees in zijn antwoord op de monopoliepositie van TenneT. ‘Op het moment dat zij zeggen: dit is het, dan wordt dat naar ons doorberekend.’ Verder zijn extra kosten in de uitvoeringsfase wettelijk begrensd, zei Sanders: de gemeente betaalt maximaal 1 miljoen euro per kilometer verkabeling. En voordat naar de Provincie stapt moet je eerst weten wat het gaat kosten. Sanders vond het daarom te vroeg om nu al in Maastricht aan te kloppen. Een beroep op het landelijke Coronafonds, een suggestie van het CDA, leek Sanders vrijwel kansloos, omdat de extra kosten vooral komen door de overspannen energiemarkt. Hij zei ook nog dat de gemeente het project wél had aangemeld voor een bijdrage uit het regionale potje ‘Investeringsagenda’, maar dat dat verzoek was afgewezen.

De fractie PvdA/GroenLinks zei bij monde van Annigje Primowees te worstelen met het voorstel, vooral omdat er zoveel geld mee gemoeid is. ‘Zijn er geen grotere prioriteiten?’ De gezondheidsgevolgen van hoogspanningskabels noemde ze ‘dubieus’. Ook is haar fractie bang voor nog meer kostenoverschrijdingen. Ze vond het jammer dat hierover in de raad geen fundamentelere gedachtenuitwisseling plaatsvond. Een definitief standpunt heeft PvdA/GroenLinks nog niet: ‘Wij moeten onze afweging nog maken.’
Edward Wezenberg (AndersNu) zei dat zijn partij die afweging wél al had gemaakt. ‘We moeten hiermee stoppen; het kost te veel voor wat het oplevert.’

Roel Boots van het CDA, de partij die dit onderwerp op de agenda zette, zei dat voor hun de kwestie vooral met leefbaarheid te maken heeft. Hij was blij dat de PvdA/GroenLinks iets positiever erin lijkt te staan dan in eerdere vergaderingen. Over de vanuit het dorp gevraagde extra kilometers liet het CDA zich niet uit.

Steunfonds Corona

Met het volgende agendapunt was de raad gauw klaar: de instelling van een nieuw (vervolg-) coronafonds voor het eerste half jaar van 2022. Omdat er de komende tijd nog beperkingen zullen gelden, verwacht het college dat sommige verenigingen en stichtingen nog financiële steun nodig hebben om te overleven. Het gemeentebestuur stelt daarom voor om door te gaan met de eerder gevolgde werkwijze, die volgens het college prima verloopt. Het nieuwe Steunfonds Corona wordt gevuld met 500.000 euro. Dat wil overigens niet zeggen dat dit bedrag daadwerkelijk nodig is. In de afgelopen 2 jaar is ruwweg slechts een derde van het beschikbare budget daadwerkelijk uitgekeerd.

Er was raadsbrede steun voor collegevoorstel. Hans Vaessen (CDA) wilde wel graag een lijst zien met hoeveel geld er aan welke organisatie is uitgekeerd. Wethouder Sanders zegde die toe. Sander Janssen (Lokaal Peel en Maas) vroeg of de voorwaarden voor het fonds niet te streng zijn, waardoor ze vereniging afschrikken met mogelijk ernstige gevolgen.

Nee, zei portefeuillehouder Sanders: verenigingen en stichtingen weten de gemeente op tijd te vinden. De vraag van Janssen leidde overigens tot een verbaasde reactie van naamgenoot Raf Janssen (PvdA/GroenLinks): ‘Peel en Maas heeft verenigingen altijd geweldig gesteund. Wij hebben in dit geval ook het volste vertrouwen in het college.’

De raad besloot om het Steunfonds in de besluitvormende raadsvergadering van 25 januari als een hamerstuk te behandelen en dus zonder verdere discussie goed te keuren. 

Piuspark

Ook over het volgende agendapunt, de plannen voor het Piuspark in Panningen, waren weinig of geen politieke meningsverschillen. Vragen waren er evenwel genoeg.

Voor het gebied van het Thyascomplex tot aan de Raadhuisstraat is door de daar aanwezige partijen een plan gemaakt dat leidt tot een complete metamorfose. Het wordt er autoluw en het hele gebied wordt heringericht met groen en nieuwe functies. Het wordt ook een open en uitnodigende  ontmoetingsplek, onder meer door het weghalen van hekken.

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de (nog verder uit te werken) gebiedsvisie, en te kiezen voor een ‘vlot’ realisatietempo. Het betreft scenario C uit een keuze van 4, die elk verschillen in tempo en de mate van waarin de plannen worden uitgevoerd. Omdat de gemeente eigenaar is van de openbare ruimte in het gebied – die in het plan flink op de schop gaat –  denkt het college in dit scenario zo’n 3,2 tot 3,5 miljoen euro kwijt te zijn. De rest van het benodigde geld moet komen van de partners en van subsidies. Die subsidies moeten door een op te richten maatschappelijke coöperatie worden binnengehaald. Partners in het Piuspark zijn onder meer de aanwezige sportverenigingen, Wonen Limburg, het Bouwens, de Zorggroep en Jong Nederland.

Professionaliteit

De omvang en het management van het project baarde de raad wel enige zorgen. Lon Caelers (CDA) wilde weten of de genoemde maatschappelijke coöperatie genoeg professionaliteit in huis zal hebben. En zijn er op termijn wel voldoende vrijwilligers om alles draaiende te houden? Ze verwees verder naar de vergevorderde fusiebesprekingen van de voetbalverenigingen in Egchel en Panningen. Komt de fusieclub straks ook naar dit gebied? En kan de skatebaan aan de Kennedylaan, die volgens plan pas in 2026 naar het Piuspark verhuist, misschien eerder worden verplaatst? Ze vroeg zich ook af of het blijft bij de verwachte gemeentelijke bijdrage van maximaal 3,5 miljoen.

Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks) deelde de bezorgdheid van Caelers over de gemeentelijke bijdrage. Ze suggereerde alvast om t.z.t. via deelbesluiten meer grip op de financiën te houden. Jeanne Hezen wilde weten wat er gebeurt als het met subsidies tegenvalt: wordt het plan dan soberder uitgevoerd, of vertraagd?

Stijgende kosten

Verantwoordelijk wethouder John Timmermans (CDA) kon over de kosten weinig méér zeggen dan dat de genoemde 3,2 tot 3,5 miljoen euro een schatting is van mei 2021. Pas als de raad instemt met het voorstel wordt de gebiedsvisie dit jaar nader uitgewerkt, met vervolgens ook concretere bedragen. ‘Maar de kosten stijgen, dat weten we’, zei Timmermans. Hoeveel er gerealiseerd kan worden hangt ook af van hoeveel externe bronnen kunnen worden aangeboord door de partners, zei Timmermans. Of de skatebaan eerder kan verhuizen is volgens hem aan de initiatiefnemers. Zij kunnen bepaalde onderdelen naar voren of naar achteren schuiven. Timmermans verwacht verder mogelijk nog dit kwartaal een besluit van de fusieclubs Panningen-Egchel over hun toekomstige locatie.

De vragen over de maatschappelijke coöperatie beloofde hij af te stemmen met  zijn afwezige collega Anget Mestrom, omdat dit binnen haar portefeuille valt. Timmermans benadrukte wel dat de gemeente als partner in het Piuspark de maatschappelijke coöperatie met raad en daad zal bijstaan.

Annigje Primowees suggereerde nog om een subsidieaanvraag te doen bij het regionale programma Gezondste Regio. Timmermans zei die mogelijkheid te gaan bekijken.

Regio Deal

Het laatste agendapunt waar de raad wat langer bij stilstond betrof de zogeheten Regio Deal. Het college stelt voor om de komende 3 jaar in totaal 470.000 euro ter beschikking te stellen voor de tweede serie projecten binnen dat programma. De Regio Deal en de daaraan gekoppelde ‘Investeringsagenda’ is een overeenkomst tussen Rijk, Provincie en Noord-Limburg, waarbij de 2 eerstgenoemden in totaal 80 miljoen euro willen investeren voor een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. De gemeenten worden geacht zelf ook een duit in het zakje te doen.

Onder de Regio Deal vallen tal van grote en kleine projecten inzake bijvoorbeeld onderzoek naar duurzamere tuinbouw, behoud van hoogopgeleide jongeren en bestrijding van synthetische drugsproductie. 

Doelmatig besteed

Over de stand van zaken van de Regio Deal was de raad al in een eerder technisch overleg uitvoerig bijgepraat. Toch zei Teun Heldens (VVD) dat het project iets te veel de sfeer uitademt van ‘Geld zoekt project’, en ‘Wat voor projecten kunnen we allemaal eronder schuiven’. Sommige van die projecten deden hem de wenkbrauwen fronsen, zei hij. Hij wilde van portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) weten wat de ervaringen zijn met de eerste serie projecten. En hoe kan de raad controleren of de gelden doelmatig worden besteed?

Wanten kon nog niets zeggen over eerste ervaringen, omdat het geld voor de eerste projecten nog maar net is overgemaakt. Hij herhaalde een toezegging uit een eerdere raadsvergadering dat de raad binnenkort meer te horen krijgt over hoe ze beter zicht kan krijgen op de besteding van het geld.

Ook Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks) vond meer controle belangrijk. Daarvoor is bij de gemeenteraden in de regio, inclusief die van Peel en Maas, opvallend weinig belangstelling, zei ze.  Heldens was het daar ‘roerend mee eens’.

Januari 2022

Breder onderzoek naar centrumplan Panningen en verkabeling Kessel

Raadsvergadering dinsdag 25 januari 2022. Raad gaat duurdere opties niet uit de weg.

Raad houdt vinger aan de pols bij grote projecten

Commissievergadering dinsdag 11 januari 2022. Piuspark, verkabeling Kessel-Eik, herinrichting winkelcentrum Panningen.

Terug naar blog overzicht