Raadsvoorstellen alle aangenomen

Geplaatst op vrijdag 16 juli 2021

Tijdens de afgelopen raadsvergadering op 6 juli 2021 werden alle ingediende voorstellen aangenomen. Dat ging niet zonder slag of stoot: de VVD diende een motie van treurnis in, die het evenwel niet zou halen. Conclusie na afloop van de vergadering: Peel en Maas is een prachtige gemeente waar heel veel goed gaat en waar mooie plannen worden gemaakt. En als zaken anders verlopen dan zou moeten, spreken we elkaar erop aan en trekken er lering uit.

Nadat burgemeester Wilma Delissen de vergadering had geopend, constateerde ze dat er geen vragen of mededelingen waren en dat zich geen insprekers hadden gemeld. Toen de ingekomen stukken aan de orde kwamen vroeg raadslid Frits Berben van PvdA-GroenLinks of de raad bijgepraat kon worden over de aanvraag voor een camperplaats in Helden. Portefeuillehouder Rob Wanten zegde dit toe, waarna de hamerstukken konden worden afgehandeld.

Hamerstukken zijn onderwerpen waarvan de raad heeft besloten dat die niet meer in de raadsvergadering besproken hoeven te worden. Op 6 juli 2021 werden de volgende hamerstukken ongewijzigd en unaniem vastgesteld of aangenomen.

 • Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 juni 2021
 • Voorbereidingskrediet woningbouwprojecten
  Voorstel voor voorbereidingskredieten voor 3 plannen voor woningbouwontwikkeling: Kuukven in Baarlo, Panningen-Zuid en de Kerkstraat in Meijel.
 • Bestemmingsplan Tongerveldweg Maasbree
  In dit plan wordt de bestemming van dit bedrijf gewijzigd van ‘Agrarisch – Intensieve veehouderij’ naar ‘Wonen met caravanstalling’.
 • Bestemmingsplan Molengaerde in Kessel
  In dit plan zijn de kavels uitgewerkt tot een nieuwe verkaveling waarop 8 grondgebonden, levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd.
 • Bestemmingsplan ‘Paardenhouderij Op den Bosch’
  In het voorstel wordt het bouwvlak uitgebreid, zodat het bedrijf zich verder kan ontwikkelen door een nieuw bedrijfsgebouw te plaatsen.

Vernieuwbouw gemeenschapshuis De Paort in Kessel

Het 1e bespreekpunt op de agenda, de vernieuwbouw De Paort in Kessel, leverde een langdurige en levendige discussie op. Want hoewel alle fracties positief zijn over het initiatief om het gemeenschapshuis in Kessel nieuw élan te geven, werd het voorstel niet door alle fracties gesteund.

PvdA-GroenLinks, de VDD en AndersNu hadden de nodige bezwaren. Aanleiding is onder andere dat de gevraagde bijdrage van de gemeente hoger is dan het door de raad vastgestelde budget voor multifunctionele accommodaties. In de woorden van Frits Berben: “Bij andere projecten […] hebben we inderdaad wel wat extra subsidie gegeven, maar […] pas op het moment nadat we overleg hadden gehad met die instellingen en verenigingen en dat er nog een aantal bezuinigingen doorgevoerd waren. […] Andere gemeenschapshuizen die in een verbouwing zitten […] hebben wel steeds de boodschap gehad ‘Je moet wel kijken dat je binnen dat budget blijft”.

Verantwoordelijk wethouder Anget Mestrom verdedigde de keuze door te stellen dat het bedrag is opgehoogd op basis van diverse kaderstellingen. Dit kon niet op veel sympathie rekenen van de 3 fracties. “Van allerhande argumenten worden gezocht om het gevraagde budget maar te kunnen verantwoorden. Je zou ook kunnen zeggen dat er nog eens goed naar het wensenlijstje gekeken moet worden omdat dit echt niet kan” aldus raadslid Peter Craenmehr van eenmansfractie AndersNu.

Fractievoorzitter Teun Heldens van de VVD was nog stelliger in zijn reactie. “In de commissievergadering zei de wethouder hierover dat zij die keuze (om het budget voor de vernieuwbouw van De Paort te verhogen, red.) zelfstandig heeft gemaakt, samen met het college. […] Maar niet het college gaat over het beleid, voorzitter. De raad gaat daarover.” Een ander punt waarop de fracties PvdA-GroenLinks, VDD en AndersNu bezwaar maakten, was het feit dat zij vinden dat de wethouder de raad te laat heeft geïnformeerd. “We blijven erbij dat we vinden dat de we eerder op de hoogte gesteld hadden moeten worden van deze ophoging” zo zei Frits Berben. Ook de VVD-fractie had volgens Teun Heldens “op zijn minst een gesprek verwacht met elkaar. Maar het bleef oorverdovend stil.”

Lokaal Peel en Maas en het CDA deelden de mening van PvdA-GroenLinks, VVD en AndersNu niet. Raadslid Saskia Vervoort van Lokaal Peel en Maas: “Ons belangrijkste argument om in te stemmen met dit raadsvoorstel is dat op een van de mooiste plekjes van Kessel, namelijk aan de Maas, een mooie ontmoetingsruimte voor alle generaties wordt gecreëerd. Heel veel mensen kunnen er plezierig vertoeven.” Raadslid Roel Boots verwoordde het standpunt van de CDA-fractie: “Het nieuwe plan straalt echt vertrouwen, toekomstgerichtheid en ook vereniging uit. En dat zijn allemaal zaken die onze fractie enorm aanspreken en daarom staat de CDA-fractie ook pal achter dit plan.”

In haar reactie sprak portefeuillehouder Anget Mestrom haar waardering uit voor de inzet en energie waarmee de Kesselse gemeenschap dit plan heeft uitgewerkt. Verder lichtte ze het proces toe. “Het college praat uw raad met regelmaat bij over de ontwikkelingen met betrekking tot alle gemeenschapshuizen. In de laatste sessies zijn daarin ook steeds de plannen van de vernieuwbouw in Kessel aan de orde geweest en toegelicht. […] En in de laatste sessie van april jongstleden is het niet expliciet gegaan over de hoogte van de plankosten, maar wel al aangekondigd in de slides dat de renovatiekosten hoog gingen zijn, onder andere door de gestegen bouwprijzen van de laatste jaren.” Ze gaf aan dat het college oprecht overtuigd is van het voorstel. “Het college heeft werkelijk geen moment gedacht dat dit gezien zou kunnen worden als afwijken van uw kaders. […] Maar dat komt doordat wij het benaderd hebben als een set van kaders die samen de onderbouwing vormen voor dit voorstel.” Ze zei het te betreuren dat sommige fracties de indruk hebben alsof de raad gepasseerd zou worden.

Na de reactie van de wethouder vroeg Teun Heldens een schorsing aan. Bij de hervatting van de vergadering bleek wat hiervan de reden was: hij diende namens de VVD, PvdA-GroenLinks en AndersNu een motie van treurnis in. De woorden van wethouder Mestrom waren voor deze fracties niet voldoende om de bezwaren tegen het gevolgde proces weg te nemen.

Fractievoorzitter John Timmermans van het CDA reageerde als eerste op de motie. “Deze motie zullen de inwoners van Kessel zeker niet begrijpen. […] Is dit de manier waarop wij als raadsleden van Peel en Maas met elkaar om willen gaan? Wat ons betreft zeker niet.”
Lokaal Peel en Maas reageerde op een vergelijkbare manier, bij monde van Saskia Vervoort. “Wij zien in dit proces geen problemen. Er is gezocht naar een goede inhoud van het raadsvoorstel. Daar kunt u voor of daar kunt u tegen zijn. […] De motie van treurnis is een samenvatting van de soms wat normatieve manier waarop u bepaalde raadsvoorstellen beoordeelt.”

Frits Berben legde uit waarom zijn fractie de motie wel zou steunen. “Wij geven hier een signaal af dat wij de gevolgde procedure, […] hoe wij met elkaar omgaan en hoe wij beleid uitvoeren […] dat wij het daar niet mee eens zijn. Dat staat helemaal los van de inwoners van Kessel.” Ook Peter Craenmehr steunde de motie. “Dit kan gewoon niet. […] Ik vind dat [de wethouder, red.] het proces dat er is moet volgen en niet alles [moet] terugzetten naar zelfsturing.”

Duidelijk was dat de motie het niet zou halen. Toch werd deze, “met heel veel waardering voor de planmakers in Kessel”, ingediend “omdat we dit juist doen om de inwoners van Peel en Maas te helpen, omdat zij recht hebben op een bestuur dat aan objectieve criteria plannen toetst zodat de ene kern niet voorgetrokken wordt […] Daar zit de kern van ons bezwaar” aldus Teun Heldens.
John Timmermans reageerde nog door te stellen dat het wat zijn fractie betreft voldoende was geweest om tegen te stemmen. “Die motie van treurnis vinden wij echt over the top.” Lokaal Peel en Maas deelde die mening: volgens Saskia Vervoort was de motie “niet goed gekozen.”

Voordat de stemming plaatsvond reageerde de portefeuillehouder nog op een vraag van Frits Berben. Die wilde een toezegging van de wethouder: “Ik heb gezegd: dit voorstel schept een precedent. De norm is door dit voorstel niet meer 850.000, maar 850.000 plus 30% en ik wil dat de wethouder mij dit toezegt. Als dit niet zo is, […] dan vind ik dat u de gemeenschappen tekortdoet.”
Verantwoordelijk wethouder Mestrom ging daar niet op in. “Er dient zich voorlopig geen kredietvoorstel meer aan. De meeste gemeenschapshuizen die zijn de laatste jaren natuurlijk flink vernieuwbouwd. […] Herijking van de kaders […] staat gepland voor oktober […] en dan lijkt het me wel goed om [dit uitgangspunt] daarin mee te nemen.”

Frits Berben reageerde: “Het doet er niet toe of er binnenkort nieuwe zaken op de rol staan. […] Het gaat om het principe. […] Gaat u dit in de toekomst overal toepassen?” Wethouder Mestrom bleef bij haar standpunt. “De volgende keer [zal het uitgangspunt] van 850 duizend voor gemeenschapsaccommodaties leidend zijn en dan gaan we ervan uit dat we daarbinnen nog marktconforme prijzen kunnen hanteren.” Dit ontlokte een felle reactie van Frits Berben. “Hier breekt me de klomp. Want hier gaan we dus echt een tweedeling maken binnen onze gemeenschappen van Peel en Maas. […] Met dit antwoord doen we heel Peel en Maas tekort!”

De voorzitter, burgemeester Wilma Delissen, viel de wethouder bij. “Ik proef dat dit een dringende oproep is om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen. […] Laten we dan, en daar ben ik het wel met u eens, zoveel mogelijk dezelfde lijn volgen en de wethouder zegt dat ook toe.” Teun Heldens nam daar geen genoegen mee. “Mij breekt ook de klomp. En dit is precies waarom ik voor het eerst in de 8 jaar dat ik in de raad de kwalificatie minachting gebruikt heb. […] Hier trekken wij wel een streep. Dit accepteren wij in de toekomst niet.”

Nadat wethouder Paul Sanders had toegezegd de raad te informeren over de procesmatige stand van zaken van de aanpak van de verkeersproblematiek, werd het voorstel in stemming gebracht. PvdA-GroenLinks legde een stemverklaring af, omdat ze ondanks hun bezwaren toch voor gingen stemmen zodat Kessel en andere gemeenschappen niet de dupe zou worden. Met 18 stemmen voor en 6 tegen werd het voorstel aangenomen. De motie haalde het met 9 stemmen voor en 15 tegen niet.

Aanpassen APV

Het 2e onderwerp dat aan de orde kwam was de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening, kortweg de APV. Hierin staan regels die in onze gemeente gelden op het gebied van openbare orde, volksgezondheid, veiligheid en uiterlijk aanzien. Omdat burgemeester Wilma Delissen portefeuillehouder over dit onderwerp is, droeg ze de voorzittershamer tijdelijk over aan Frits Berben.

In grote lijnen konden alle fracties instemmen met het voorstel. Wel werd gevraagd bij de invoering van de exploitatievergunning bestaande bedrijven te ontzien. John Timmermans wilde de toezegging dat de exploitatievergunning alleen wordt toegepast als dat nodig is, zoals bij nieuwe bedrijven. Peter Craenmehr is van mening “dat we bij bestaande bedrijven pas op onze strepen moeten gaan staan als er meerdere malen sprak is van overlast en de ondernemer ondanks herhaalde contacten niet wil meewerken.”
Raadslid Wie Naus van Lokaal Peel en Maas benadrukte dat de gemeente er vooral voor moet zorgen dat de communicatie over de exploitatievergunning goed verloopt.

Raadslid Raf Janssen van PvdA-GroenLinks drong erop aan nog eens kritisch te kijken naar de bepalingen, om te voorkomen dat de 95% goeden moeten lijden onder de 5% kwaden. Namens de VVD diende raadslid Suzan Hermans een amendement in, om de verplichting om een verkoopregister bij te houden te schrappen. Haar fractie vindt het goed dat de burgemeester instrumenten krijgt om de openbare orde te handhaven en ondermijning tegen te gaan, maar alleen als de regels uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. “Als VVD vinden de belasting voor de ondernemer niet in verhouding staan tot het resultaat.”

In haar reactie gaf burgemeester Wilma Delissen aan dat het niet haar voorkeur heeft om regels te schrappen, omdat deze nodig zijn om te kunnen optreden. De exploitatievergunning gaat voor alle horeca- en recreatieve bedrijven gelden, maar de invoering zal over 3 tot 5 jaar worden uitgespreid, zo is haar verwachting. Bij het vaststellen van de legesverordening later dit jaar wordt gekeken naar de kosten.

Het amendement van de VVD werd ontraden, noch omarmd door de portefeuillehouder. De bedrijven waarvoor dit gaat gelden “zijn al verplicht om een inkoopregister bij te houden om alleen voor nieuwe bedrijven te laten gelden. […] Die hoeven alleen nog maar de naam, adres- en woongegevens, de datum van verkoop en de verkoopprijs toe te voegen.“ Ze gaf aan dat er wetgeving in de maak is waarin dit waarschijnlijk landelijk geregeld wordt, dus de kans is zeer reëel dat deze verplichting in de toekomst gaat gelden. De VVD was niet overtuigd en diende het amendement toch in. Dat werd met 16 stemmen voor en 8 tegen aangenomen, waarna het gewijzigde voorstel voor de nieuwe APV unaniem werd aangenomen.

Nota grondbeleid Peel en Maas

De raadsvergadering werd voortgezet met de behandeling van de Nota grondbeleid. AndersNu, VVD en Lokaal Peel en Maas konden instemmen met het voorstel. Het CDA stelde voor, hierin gesteund door de VVD, om het situationeel grondbeleid te evalueren. Dit werd toegezegd door verantwoordelijk wethouder Paul Sanders.

PvdA-GroenLinks diende bij monde van Raf Janssen een amendement in, wat inhield dat de gemeente voor sociale woningbouw een actief beleid zou moeten voeren zo lang er een tekort bestaat op de woningmarkt. “Sociale huurwoningen en koopwoningen voor mensen met een kleine portemonnee die worden niet gebouwd, omdat daar geen geld mee te verdienen is.” PvdA-GroenLinks vindt dat de gemeente daarom zelf grond moet kopen voor sociale woningbouw.

Dit amendement zou het niet halen: alle andere partijen waren ertegen. Het CDA is huiverig omdat niet te overzien is wat de kosten zijn, en de VVD is van mening dat situationeel grondbeleid juist de oplossing is om maatwerk te leveren. Raadslid Rob Willems van Lokaal Peel en Maas legde een stemverklaring af: hij stemde tegen het amendement in het vertrouwen dat het college werk maakt van sociale woningbouw. Peter Craenmehr legde een stemverklaring van soortgelijke strekking af.
Bij de stemming bleek dat het amendement met 3 stemmen voor en 21 tegen was verworpen. De Nota grondbeleid werd met 21 stemmen voor en 3 tegen aangenomen.

Bestemmingsplan voormalige VMBO

Vervolgens was de voormalige school aan het Dr. Poelsplein aan de orde. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een woon-zorgcomplex bestaande uit 30 zorgappartementen inclusief een bedrijfswoning, en maximaal 50 reguliere woningen. Na een korte rondgang bleek dat alle partijen konden instemmen met het voorstel, zodat dit unaniem werd aangenomen.

Bestemmingsplan Heihorst Hof Meijel

In dit plan wordt het intensieve veehouderijbedrijf, dat aan de rand van Meijel ligt, gesaneerd en wordt de bestemming gewijzigd naar Wonen. In het kader van de win-win-regeling wil de eigenaar op een andere locatie een woning realiseren.

Voor de VVD, het CDA en AndersNu was dit een hamerstuk. Lokaal Peel en Maas als PvdA-GroenLinks hadden hun bedenkingen over de exacte invulling van de win-win regeling. Rob Willems: “Ons bekruipt een beetje het gevoel dat de win-win toch wel erg één richting op gaat.” Frits Berben ondersteunde die woorden, en riep de wethouder op om samen naar de win-win regeling te kijken. Verder wilde zijn fractie weten hoe het zit met de milieurechten, omdat de te behalen milieuwinst de reden is om aan dit plan mee te werken.
Verantwoordelijk wethouder Rob Wanten legde in zijn reactie uit dat het doel van de regeling is om intensieve veehouderij uit de kern te krijgen, en dat het college hieraan meewerkt conform het beleid van de raad zelf. De vraag over de milieurechten was al schriftelijk beantwoord. Nadat de wethouder toezegde de win-win regeling in het aankomende ROM-overleg toe te lichten, werd ook dit plan unaniem aangenomen.

Jaarstukken 2020 en Bijstellingsrapportage 2021

De laatste 2 onderwerpen van de raadsvergadering hadden betrekking op de financiën. Raadslid Peter Nouwen van het CDA, voorzitter van de auditcommissie, bracht de complimenten van de accountant over aan de organisatie vanwege de snelheid waarmee het jaarrapport werd opgesteld. Sander Janssen stelde namens Lokaal Peel en Maas een vraag over de jaarstukken van vorig jaar, die schriftelijk wordt beantwoord. Verder waren er geen vragen of opmerkingen over deze stukken. Nadat beide voorstellen unaniem werden aangenomen, sloot burgemeester Wilma Delissen de vergadering.

Op 13 juli 2021 wordt de Kadernota 2022 besproken in de raad. Na het zomerreces is er op dinsdag 21 september weer een commissievergadering. De eerstvolgende raadsvergadering is op dinsdag 12 oktober2021 .

Rectificatie
In het voorgaande verslag van de commissievergadering stond abusievelijk vermeld dat mevrouw Ellis Kempeners burgerraadslid is. Dat is niet correct. Ellis Kempeners is raadslid voor de fractie van het CDA.

Raad juni/juli 2021

Raad zit college steeds meer op de huid

Raadsvergadering 13 juli 2021. Kadernota voortaan samen opstellen.

Raadsvoorstellen alle aangenomen

Raadsvergadering 6 juli 2021. Lering trekken uit proces De Paort.

Raad bespreekt vernieuwbouw De Paort in Kessel

Commissievergadering 22 juni 2021.

Terug naar blog overzicht