Raad bespreekt vernieuwbouw De Paort in Kessel

Geplaatst op zaterdag 3 juli 2021

Op dinsdag 22 juni 2021 was de raadscommissievergadering in het Huis van de Gemeente. Wel waren er nog wat aanpassingen vanwege de geldende coronabeperkingen, zo lichtte voorzitter Peter Craenmehr bij de opening toe. In de raadszaal waren daarom geen toeschouwers aanwezig en per fractie waren twee personen toegestaan.

Aanpassen APV

Als eerste onderwerp kwam aan de orde de voorgestelde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening, kortweg de APV. Hierin staan regels die in onze gemeente gelden op het gebied van openbare orde, volksgezondheid, veiligheid en uiterlijk aanzien.

Namens Koninklijk Horeca Nederland en HISWA-RECRON kreeg inspreekster mevrouw Christel Nabuurs het woord. Ze sprak haar “verbijstering” uit over het feit dat de gemeente zonder vooraankondiging en overleg met de branches een exploitatievergunning verplicht wil stellen.  Mevrouw Nabuurs vroeg zich af waarom de gemeente “in tijden van zelfsturing dit soort instrumenten weer in het leven [roept], die leiden tot administratieve last bij ondernemer en gemeente”. Ze riep de gemeente op om “in ieder geval geen legeskosten […] in rekening te brengen.”

Burgemeester Wilma Delissen gaf als portefeuillehouder een korte uitleg over de APV en de reden om deze aan te passen: het voorkomen van ondermijning, oftewel de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Gelukkig gaat het goed in onze gemeente, “maar het helpt ons wel als we bepaalde instrumenten hebben […] zodat we in bepaalde situaties op kunnen treden.

Ze lichtte vervolgens toe welke vier onderdelen in het voorstel worden toegevoegd. Als eerste een verplichte exploitatievergunning voor campings en recreatieparken om beter toezicht te kunnen uitvoeren. Ten tweede de mogelijkheid voor de burgemeester om gebouwen, gebieden of branches aan te wijzen waarvoor het verboden is om zonder vergunning een bedrijf uit te oefenen. De derde aanpassing is dat handelaren in tweedehands goederen verplicht worden een verkoopregister bij te houden, bedoeld om heling tegen te gaan. Ten slotte komt er een meldplicht voor personen die woningen per kamer verhuren, zodat de gemeente hier meer zicht op krijgt.

De vragen en opmerkingen vanuit de raad gingen vooral over de gevolgen voor de ondernemers die wél goede bedoelingen hebben. Zoals burgerraadslid Nicole Koopmans namens de VVD het verwoordde: “Wij hebben met name zorgen over de gevolgen voor de tweedehands handel en daarbij is te denken aan de fietsenhandel, autohandel en brocantehandel.”

CDA-raadslid John Timmermans wilde weten of de regels ook gaan gelden voor bestaande horecabedrijven. Namens AndersNu wilde burgerraadslid Edward Wezenberg weten of al in beeld is hoe hoog de legeskosten zijn en wat het omslagpunt is om die leges kwijt te schelden.

Raadslid Raf Janssen vroeg namens PvdA-GroenLinks of de APV niet wordt opgerekt, en of de gemeente overmatig gebruik maakt “van de APV of van de rol van de burgemeester als, zeg maar, politiefunctionaris.” Hij vroeg zich af of we niet met hagel op muggen schieten, “want 95 procent, of misschien wel een hoger percentage, is gewoon te goeder trouw.”

Burgemeester Wilma Delissen begon met een reactie op de vragen van raadslid Janssen: “De tijd dat de politie voldoende tijd had om alles aan te pakken is gewoon voorbij. Ik ben ik ieder geval blij met een APV waar een aantal instrumenten in staan die ik in kan zetten op het moment dat het nodig is.”

Verder stelde ze de raad en de inspreekster gerust door aan te geven dat de gemeente niet met de botte bijl aan de slag gaat. Maar de vergelijking met zelfsturing die de inspreekster legde gaat niet op, aldus de burgemeester. “Dit is geen keuze […] en niet een artikel waar we handjeklap over gaan doen.” Ze legde uit dat de exploitatievergunning bij nieuwe initiatieven meteen wordt meegenomen, en later voor alle ondernemingen gaat gelden. Maar: “we gaan geen heksenjacht beginnen.” De hoogte van de leges en eventuele uitzonderingen komen aan de orde als de legesverordening later dit jaar wordt vastgesteld.

Wie Naus vroeg aandacht voor de handhaving: “Wie regels opstelt, moet ze ook handhaven.” Burgemeester Delissen legde uit dat dit juist de reden is voor de aanpassingen, en dan in een uiterste geval een bedrijf gesloten kan worden.

Raadslid Raf Janssen deed de suggestie om beleid vast te stellen op basis waarvan de exploitatievergunning wordt opgelegd. “Leg dat nou vast, want anders krijg je het verwijt van willekeur.” Een oproep die werd omarmd door de burgemeester, die uitlegde dat van willekeur geen sprake kan zijn. “Natuurlijk moet het college straks kijken hoe we met de uitwerking omgaan, hoe gaan we met de kosten om, […] kunnen we dat misschien compenseren. […] Maar neem van mij aan, op het moment dat het echt nodig gaan we ook echt optreden. Maar dat kun je niet zomaar doen.”

Burgerraadslid Ellen Hoogendoorn van PvdA-GroenLinks vroeg of het mogelijk is te bekijken of er artikelen geschrapt kunnen worden. In haar reactie legde burgemeester Delissen uit dat dit geen optie is. “Het zou natuurlijk mooi zijn om te zeggen: Nou schrap de helft maar weg. Dat kan natuurlijk niet want die artikelen zijn er net ingekomen op basis van ervaringen van de laatste tien jaar […]  als ik het instrument nodig heb, moet ik het wel opgeschreven hebben in de APV.” Ze benadrukte de ernst van het fenomeen ondermijning. “Het is geen hype. […] Het is iets waar we allemaal alert op moeten zijn […] De tijd dat we iedereen op de blauwe ogen konden vertrouwen is voorbij.”

De aanpassing van de APV komt als bespreekpunt aan de orde in de aankomende raadsvergadering.

De Paort in Kessel

Het volgende onderwerp was De Paort in Kessel. In het voorstel wordt een subsidie van 1.370.000 beschikbaar gesteld voor de vernieuwbouw van gemeenschapshuis De Paort, 300.000 voor aanpassing van de infrastructuur en wordt de VVV-kiosk afgeboekt van de algemene reserve.

Er hadden zich drie insprekers over dit onderwerp gemeld. Als eerste kwam mevrouw Nabuurs van KHN aan het woord, die namens het merendeel van de Kesselse horeca haar zorgen uitte. “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er straks een prachtig pand staat, gefinancierd met gemeenschapsgeld, dat allerhande horeca activiteiten gaat ontplooien die ook in de reguliere horeca plaats kunnen vinden.”

De heer Peter van de Pas van de werkgroep MFA Kessel mocht als tweede inspreken. Hij schetste het verloop tot nu toe en hield een pleidooi vóór het voorstel. “We hebben beschreven wat Kessel nodig heeft voor een leefbare en toekomstbestendige kern voor de komende jaren en verwachten van jullie nu ondersteuning voor dit fantastische plan.”

Ten slotte deelde de heer Theo Peeters, eigenaar van B&B Het Raadhuys, zijn zorgen over het plan. In beginsel ziet hij de plannen als een uitstekend initiatief, maar de aantrekkelijkheid van Kessel heeft ook negatieve gevolgen. “Zoals een te grote verkeerdrukte […], onveiligheid […], irritatie […] en nauwelijks tot geen beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor gasten van Het Raadhuys.” De heer Peeters riep de raadsleden op om zijn zorgen mee te nemen in hun overwegingen.

Verantwoordelijk wethouder Anget Mestrom kreeg het woord en legde kort uit dat er strikte voorwaarden zijn verbonden aan de subsidie. “Het is een ambitieus plan, er moeten veel middelen bij vanuit het eigen dorp of die ze gaan werven en binnenhalen bij fondsen of bij de provincie. Dat betekent dat wij ook echt wel nadrukkelijk de aanvullende voorwaarde hebben gesteld dat dat financieel plan er ook gewoon volledig moet liggen, en ook een plan voor de infra, voordat wij overgaan tot uitkering van de subsidie. […] Dat hebben we onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld.”

Vervolgens gaf ze het woord aan de heer Jos van den Munckhof, de ondersteunend ambtenaar, die een verdiepende presentatie over de plannen voor De Paort gaf. Hij legde onder andere uit welke doelgroepen gebruik gaan maken van het vernieuwde MFA. Ook maakte hij een vergelijking met de subsidies die aan andere gemeenschapshuizen zijn verstrekt.

De raad bleek over het algemeen wel gecharmeerd te zijn van het plan en de noodzaak ervan in te zien. Er kwamen vooral vragen en opmerkingen over de hoogte van het bedrag. Fractievoorzitter Teun Heldens van de VVD beet het spits af. “We zijn verbaasd en toch wel not amused over de hoogte van het bedrag wat hier aan de raad gevraagd wordt. […] Nu zien wij een raadsvoorstel waarin een krediet gevraagd wordt, een investeringssubsidie, van 1 miljoen 370 duizend […] En procesmatig hebben wij daar toch wel moeite mee. Er wordt van alles verzonnen om dat te legitimeren. […] Er wordt 30 procent inflatiecorrectie bijgehaald over een paar jaar, zonder dat dat ooit met de raad is besproken. De hoogte, hoe we dat doen, zeer bedenkelijk.”

Teun Heldens gaf aan begrip te hebben voor het feit dat de kaders in dit geval niet zouden passen. “Maar juist dan hadden wij van het college verwacht dat het in gesprek zou gaan om de kaders te herijken om ervoor te zorgen dat wij een goed afwegingskader hebben. Maar nu hebben wij hier een voorstel voorliggen waar 1,4 miljoen wordt gevraagd bijna […] en ja, als wij als raad daar tegen zouden stemmen dan zijn wij de gebeten hond […] Dat vind ik een onaangename verrassing”. Hij vroeg wethouder Mestrom wat de afweging is geweest om zonder overleg met de raad buiten de kaders te treden.

Ook Edward Wezenberg keek op van het bedrag. “De heer Heldens was not amused. Ik dacht in eerste instantie holy shit! […] Het is […] heel veel geld, 1,4 miljoen. […] Ik gun Kessel het beste plan dat ze willen hebben maar ik denk dat Koningslust, Grashoek, Baarlo en Maasbree ook wel wat willen hebben van dat geld.”

Fractievoorzitter Sander Jansen van Lokaal Peel en Maas gaf aan dat de gemeenschap in Kessel zelf flink bijdraagt aan dit project. 1,3 miljoen is een heleboel geld, “maar daar tegenover wil ik wel even zeggen dat dit 57 procent van het geheel is en dat de andere 43 procent van het geheel wordt opgehoest door de gemeenschap van Kessel.”

Namens PvdA-GroenLinks gaf Frits Berben aan dat zijn fractie het plan wel ziet zitten, maar dat hij het eens is met collega-raadslid Heldens: “Die norm van 850 duizend euro, wat zegt die nog? Welke waarde heeft die norm nog, als je daar nou al zonder meer 30 procent bij optelt? […] Bij een volgend project kun je al schrijven hoe het gaat. Komt het niet uit, dan passen we ‘t wel aan.”

Portefeuillehouder Mestrom reageerde door te stellen dat het beleidskader uitgaat van marktconforme prijzen. Dit project is het eerste waarvan de begroting boven de grens van 850 duizend uitkwam, dus eerder was het niet nodig een indexatie toe te passen, aldus de wethouder.

Een redenering die haar niet in dank werd afgenomen. Teun Heldens zag die vooral als “een leuke poging om dit recht te praten, maar wat staat er nou in het beleid? Dat we marktconforme prijzen hanteren of dat we 850 duizend euro als uitgangspunt nemen?”
Ook de verklaring dat het college dit besluit zelfstandig heeft gemaakt kon rekenen op kritiek van de VVD-fractievoorzitter. “Is dat nou de zelfsturing van deze gemeente? Het college stuurt zelf?.” Frits Berben viel hem hierin bij. “Bij [andere projecten] hebben we meerdere keren een winstwaarschuwing gehad. […] U had ook naar ons toe kunnen komen en kunnen aangeven: die 850 duizend is een irreële norm, die gaan we niet halen.”

Wethouder Mestrom legde de bal bij de raad: “U heeft alsnog de kans om die 30 procent conform uw eigen kaderstelling niet als krediet op te hogen.” Maar die opmerking schoot in het verkeerde keelgat bij Teun Heldens. “Wij zijn er niet blij mee dat het college niet met ons het gesprek is aangegaan. […] U zet ons voor het blok door te zeggen: u kunt ook gewoon die 850 goedkeuren, wetende dat dat geen oplossing is. Ik vind het een minachting van de raad.”
Zowel raadslid Saskia Vervoort van Lokaal Peel en Maas als Roel Boots van het CDA namen afstand van deze woorden, maar Teun Heldens bleef erbij: “Als je dan tijdens het spel de spelregels gaat aanpassen dan vind ik dat geen goede route en die keuren wij als VVD-fractie niet goed.”

Er was ook aandacht voor de zorgen van de horeca. Op vraag van Frits Berben legde wethouder Mestrom expliciet uit dat het MFA een para-commerciële vergunning krijgt. “Daarbij gaat het om consumptieverstrekking aan gebruikers”. De Paort wordt daarmee geen concurrent van de reguliere horeca in Kessel, zo is het uitgangspunt. Bij andere MFA’s speelt dit item ook, en “we zien altijd dat de samenwerking […] gewoon altijd naar behoren wordt uitgewerkt en dat daarnaar wordt gehandeld.”

Ook de verkeersdrukte in het centrum van Kessel werd besproken. Burgerraadslid Ellen Kempeners van het CDA vroeg aandacht voor de problematiek zoals die door inspreker Peeters werd geschetst. Edward Wezenberg sprak uit dat naar de mening van AndersNu het verkeerscirculatieplan er al had moeten liggen. Een mening die gedeeld werd door Frits Berben van PvdA-GroenLinks.
Wethouder Mestrom gaf aan dat dit project “een gouden kans is. De energie ligt er nu. Mocht de raad positief besluiten over de beide kredieten dan denk ik dat dit de kans is om in dat jaar ook toe te werken naar een grondige afronding van die verkeersdrukte.”

Gezien de vele vragen en opmerkingen was het geen verrassing dat dit onderwerp een bespreekpunt is.

Nota grondbeleid

In de Nota grondbeleid, waarin vier oudere nota’s zijn samengevoegd, is opgenomen hoe de gemeente Peel en Maas omgaat met de gronden binnen de gemeentegrenzen. Tot nu toe was dat voornamelijk faciliterend, redelijk passief, en het voorstel is nu om dat situationeel aan te pakken. Oftewel: per geval wordt bekeken welke rol de gemeente zou moeten aannemen.

Verschillende raadsleden legden nadrukkelijk de relatie met woningbouw. Zo zei burgerraadslid Fred Peeters van PvdA-GroenLinks dat zijn fractie liever ziet dat de gemeente als het gaat om sociale woningbouw een actieve rol neemt door zelf grond te kopen. Hij deed een verwoede poging om de standpunten van andere fracties op dit onderwerp te krijgen, maar slaagde daar niet in. Zowel het CDA als Lokaal Peel en Maas gaven aan dit eerst intern in de fractie te willen overleggen. De VVD was toeschietelijker, bij monde van Teun Heldens: “Wij als VVD vinden dat de markt het primair op moet lossen.”

In een reactie gaf wethouder Paul Sanders aan dat deze juist de mogelijkheden bevat om per geval te bekijken welke rol de gemeente moet pakken. “Met dit stuk, op het moment dat er woningbouw plaatsvindt, dan komt dat bij u als raad, en u als raad kunt daar de invulling van kiezen. Deze nota grondbeleid is eigenlijk puur een onderlegger daarvoor, maar die onderlegger biedt u als raad straks ook de kans om daar waar nodig actief grondbeleid te voeren.”

Na afloop bleek dat dit onderwerp als bespreekstuk op de agenda van de aankomende raadsvergadering komt.

Bestemmingsplan voormalige VMBO

Het voormalige VMBO-complex aan het Dr. Poelsplein in Panningen krijgt een nieuwe bestemming. Het stedenbouwkundig plan is vertaald in een ontwerp bestemmingsplan, wat voorziet in de realisatie van een woonzorgcomplex bestaande uit 30 zorgappartementen inclusief een bedrijfswoning, en maximaal 50 reguliere woningen. Verder is het de bedoeling dat de tuinderskas behouden blijft. Als dit niet haalbaar of wenselijk is, bestaat de mogelijkheid om op die plek 3 woningen te bouwen.

VVD, CDA en AndersNu waren alle positief en hadden geen vragen. Lokaal Peel en Maas deed bij monde van raadslid Tiny Valckx een oproep om echt moeite te steken in het behoud van de kas. “Die moeten we blijven benutten voor maatschappelijk gebruik.” Deze oproep, gesteund door burgerraadslid Kleine van PvdA-GroenLinks, werd omarmd door wethouder Wanten.

Raadslid Valckx vroeg verder of de praktijklokalen ingezet kunnen worden als CPO locatie, waar inwoners met collectief particulier opdrachtgeverschap woningen ontwikkelen. “Dit was eigenlijk niet onze insteek” aldus wethouder Wanten, “maar we willen die mogelijkheid wel nog eens bekijken.”

Tijdens de volgende raadsvergadering wordt dit onderwerp als bespreekstuk behandeld.

Voorbereidingskrediet woningbouwprojecten

In Baarlo, Panningen en Meijel liggen concrete kansen om woningbouwontwikkeling een impuls te geven. Het gaat dan om doorontwikkeling Kuukven in Baarlo, de herontwikkeling Panningen-Zuid en de Kerkstraat in Meijel. In het raadvoorstel wordt gevraagd om voorbereidingskredieten ter beschikking te stellen om de plannen verder uit te werken.

De vragen van de raad hadden verschillende invalshoeken. Burgerraadslid Peeters van PvdA-GroenLinks wilde weten hoeveel sociale huurwoningen erbij komen. Wethouder Wanten liet daarop weten dat afgesproken is dat dit er de komende drie jaar in totaal 100 zullen zijn, tot tevredenheid van de vragensteller. Burgerraadslid Nijssen vroeg of de wethouder kon aangeven welk type woning in de plannen worden gebouwd. Die antwoordde dat het in elk geval zal gaan om een mix van woningtypen. “Want we willen graag gemixte wijken hebben met verschillende woningtypen maar ook met huur en koop, met duurdere woningen en goedkopere woningen.” Daarbij wordt ook gekeken naar de uitkomsten uit het woningmarktonderzoek.

Raadslid Jeanne Hesen had verschillende vragen, onder meer over de rol en de bijdragen van partners zoals Wonen Limburg en de Zorggroep. “Dat is nog onderwerp van gesprek […] Je moet met elkaar in overleg: wie brengt welke grond in, hoe gaat dat dan precies en hoe gaan we dat gebied vormgeven.”

Na nog enkele aanvullende vragen bleek dat dit onderwerp als hamerstuk aan de orde komt in de komende raadsvergadering. Hetzelfde geldt voor drie van de vier bestemmingsplannen die nog aan de orde kwamen.

Bestemmingsplan Tongerveldweg Maasbree

In dit plan wordt de bestemming van dit bedrijf gewijzigd van de ‘Agrarisch – Intensieve veehouderij’ naar ‘Wonen met caravanstalling’. Een stal die op dit bouwvlak nog aanwezig is, wordt binnen 3 jaar gesloopt.

Bestemmingsplan Molengaerde in Kessel

In de oorspronkelijke plannen waren 3 grotere kavels voorzien. Vanwege gebrek aan belangstelling heeft de ontwikkelaar de kavels uitgewerkt tot een nieuwe verkaveling waarop in totaal acht grondgebonden, levensloopbestendige, (patio)woningen worden gerealiseerd.

Bestemmingsplan ‘Paardenhouderij Op den Bosch’

Het plan is om het bouwvlak uit te breiden, zodat het aldaar gevestigde bedrijf zich verder kan ontwikkelen door een nieuw bedrijfsgebouw te plaatsen. Doel is onder meer dat paarden die nu op andere locaties worden gehouden ook een plek krijgen op het bedrijf.

Bestemmingsplan Heihorst Hof Meijel

Anders was dit voor het bestemmingsplan Heihorst Hof in Meijel. Hierin wordt het IV- of intensieve veehouderijbedrijf, dat aan de rand van Meijel ligt, gesaneerd en wordt de bestemming gewijzigd naar Wonen. In het kader van de win-win-regeling wil de eigenaar op een andere locatie een woning realiseren.

Raadslid Rob Willems van Lokaal Peel en Maas en Edward Wezenberg, die alle positief waren over het plan, hadden wel vragen over de win voor de gemeente. Wethouder Wanten reageerde: “Het grote voordeel zit er natuurlijk in dat een IV-bedrijf wordt gesaneerd. En dat je daar dus extra maatschappelijke winst krijgt en dat je daar de overlastsituatie, de geuroverlast, kunt beperken.”

Frits Berben was een stuk kritischer op dit plan, vooral vanwege de prijs die de indiener zou betalen voor zijn kavel: met een beetje goede wil is dat 50.0000 euro volgens PvdA-GroenLinks, terwijl een gewone burger er 225.000 voor betaalt. ”Wij hebben het gevoel dat hier toch een aantal burgers behoorlijk bevoordeeld worden en daar hebben we problemen mee.”

Wethouder Wanten legde uit dat de rekensom die PvdA-GroenLinks maakte niet correct is. “Die honderd euro dat is enkel de bijdrage voor het kwaliteitsmenu. Daar komen de grondkosten nog bij. Het is geen vierkante-meterprijs voor de grond.” Na enkele aanvullende vragen van Frits Berben zegde wethouder Wanten toe in een schriftelijke reactie uitleg te geven over deze regeling.”

Voorzitter Craenmehr sloot hij de commissievergadering af, onder dankzegging van de aanwezigen en de kijkers op afstand.

De eerstvolgende raadsvergadering is op dinsdag 6 juli om 19.30 uur en is online te volgen. 

Raad juni/juli 2021

Raad zit college steeds meer op de huid

Raadsvergadering 13 juli 2021. Kadernota voortaan samen opstellen.

Raadsvoorstellen alle aangenomen

Raadsvergadering 6 juli 2021. Lering trekken uit proces De Paort.

Raad bespreekt vernieuwbouw De Paort in Kessel

Commissievergadering 22 juni 2021.

Terug naar blog overzicht