Raadsvoorstellen allemaal aangenomen

Geplaatst op vrijdag 30 april 2021

Van de meeste onderwerpen die tijdens de online raadsvergadering op dinsdag 20 april 2021 aan de orde kwamen, waren de standpunten al wel duidelijk, vanwege de behandeling in de commissievergadering. Vooral over het beleid huisvesting van arbeidsmigranten, een actueel en veelbesproken onderwerp, werd flink gediscussieerd.

Bij de stemming werden uiteindelijk alle raadsvoorstellen aangenomen. In het voorgestelde beleid over de huisvesting van arbeidsmigranten bracht de raad nog wel enkele wijzigingen aan.

Vragen over brand Stille Wille

Na opening van de vergadering gaf de voorzitter, burgemeester Wilma Delissen, het woord aan raadslid Frits Berben van PvdA/GroenLinks. Zijn fractie had een aantal vragen over de recente brand op camping Stille Wille in Meijel. PvdA/GroenLinks was ter ore gekomen dat de afgebrande vakantiewoning bewoond zou zijn door illegale arbeidsmigranten. De fractie wilde onder meer weten of de oorzaak van de brand bekend is.

Burgemeester Wilma Delissen, portefeuillehouder openbare orde en veiligheid, kon de raad geruststellen: er waren geen slachtoffers gevallen en er was alleen materiële schade. De vakantiewoning, eigendom van een inwoner van Meijel, stond al langere tijd leeg en was "aan het einde van de levensduur". De eigenaar en de uitbater van camping Stille Wille zijn verantwoordelijk voor de verdere afhandeling.

Fractievoorzitter Teun Heldens van de VVD stelde voor het agendapunt Toekomst van de pilot Hulp bij het huishouden niet te behandelen. Aanleiding was een zeer recent verschenen brief van het ministerie van VWS over de afdracht en verrekening van de btw over de factuur voor Hulp in de huishouding, zodra dat overgaat in een dorpsvoorziening. Behalve AndersNu zagen alle partijen dit niet als nieuwe informatie en steunden het voorstel niet, zodat het onderwerp op de agenda bleef staan.

Hamerstukken

Voorzitter Wilma Delissen liet weten dat er geen mededelingen waren en dat niemand zich had gemeld voor het spreekrecht. Daarna konden de zogenoemde hamerstukken worden afgewerkt. Over het bestemmingsplan De Groene Pijl Beringe legde Peter Craenmehr een stemverklaring af, waarin hij zijn medeleven uitte aan de inspreker. Desondanks werd het voorstel unaniem aangenomen, waarmee het mogelijk wordt 12 starters- en levensloopbestendige woningen te bouwen. Nadat de raad ook had ingestemd met de gewijzigde statuten van stichting Prisma, kwamen de zogenoemde bespreekstukken aan de orde.

Huisvesting arbeidsmigranten

Het eerste van die agendapunten was de evaluatie van het beleid huisvesting arbeidsmigranten short stay 2019. Namens Lokaal Peel en Maas kreeg fractievoorzitter Sander Janssen als eerste het woord. Zijn fractie kon zich in de basis vinden in het voorstel. Er zijn "diverse regionale, provinciale en landelijke ontwikkelingen meegenomen in dit herijkte beleid. Al met al komt dit de kwaliteit van de huisvesting van en de behandeling van arbeidsmigranten ten goede." Wel stelde zijn fractie drie amendementen en een motie voor.

Met het eerste amendement wilde Lokaal Peel en Maas de pilot voor de huisvesting van maximaal 400 arbeidsmigranten schrappen uit het beleid. Het tweede amendement behelsde dat het college huisvestingsinitiatieven vanaf 80 personen op één locatie voortaan aan de gemeenteraad moet voorleggen. Het derde amendement hield in dat het college de meldplicht omzet in een verhuurdersvergunning zodra dit wettelijk kan.

Met de motie vroeg Lokaal Peel en Maas het college de kaders te scheppen om een omgevingsfonds in te stellen. Met de middelen in dit fonds, dat wordt gevuld door huisvesters van arbeidsmigranten, kunnen voorzieningen of maatregelen worden betaald die goed zijn voor de leefbaarheid van de omgeving van huisvestingsinitiatieven.

Namens PvdA/GroenLinks reageerde Annigje Primowees op de amendementen en de motie. "In de loop van de jaren is de huisvesting van arbeidsmigranten weliswaar verbeterd […] maar dit neemt niet weg dat dit wat onze fractie betreft een onwenselijke ontwikkeling is." PvdA/GroenLinks vindt het jammer dat de aanbevelingen van de commissie Roemer niet in zijn geheel zijn overgenomen. "Dat zou een kans geweest zijn om een einde te maken aan de door ons zeer ongewenste situatie dat de werkgever ook huisbaas is. Wij zijn van mening dat wie werkt fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden moet hebben, fatsoenlijke betaling moet krijgen en zeggenschap moet kunnen hebben over waar en hoe er fatsoenlijk gewoond kan worden.

De fractie PvdA/GroenLinks vindt het aangepaste beleid een te kleine stap om het te kunnen steunen, maar konden zich wel vinden in de motie en de amendementen. Een verzoek van Annigje Primowees om de grens waarbij initiatieven worden voorgelegd aan de raad terug te brengen van 80 arbeidsmigranten naar 40 werd niet ingewilligd, zo liet Sander Janssen weten.

Peter Craenmehr was een stuk kritischer over het beleid, en kondigde aan het raadsvoorstel en de amendementen en motie niet te steunen. Hij constateerde "dat we als raad wederom veel te laat, en veel te beperkt zijn voorgelicht en bijgepraat door onze portefeuillehouder." In de tweede termijn sprak Peter Craenmehr zelfs van een Poolse landdag. "Het voorstel moet terug naar het college, schrijf maar een nieuw voorstel waar alle vragen en opmerkingen in verwerkt worden."

Een reactie die de nodige irritatie opriep bij Teun Heldens. "Het college komt met een voorstel, wat de heer Craenmehr twee weken geleden nog fantastisch vond, waar hij niet eens meer over wilde debatteren en waar hij direct mee in kon stemmen. Nu bespreken we het en vindt 'ie het allemaal belachelijk. […] De raad neemt hier gewoon haar rol."

Fractievoorzitter John Timmermans van het CDA zei dat zijn fractie de koerswijziging naar de kleinschaliger locaties goed vindt. "De menselijke maat past nadrukkelijk bij het CDA-gedachtegoed en sluit beter aan bij de wensen van de mensen om ons heen." Het CDA stelde voor om het beleid jaarlijks te evalueren en om de verantwoordelijkheid voor de communicatie over initiatieven deels bij de gemeente neer te leggen. Verder wilde het CDA weten hoe wordt omgegaan met de boeteclausule over de maatschappelijke verantwoording die in het beleid is opgenomen.

Het amendement om de pilot voor locaties tot 400 personen te schrappen kon het CDA steunen. "We hebben twee jaar geleden de kans gegeven om drie van dit soort pilot op te zetten en blijkbaar is voor de derde geen belangstelling." Het amendement om initiatieven voor meer dan 80 personen voor te leggen aan de raad kon niet rekenen op de steun van het CDA, net als dat om de verhuurdervergunning te verplichten, zo liet raadslid Sandy Janssen weten. Zijn collega Angela van Roy stelde namens het CDA voor om de motie over het instellen van een omgevingsfonds op een later moment te behandelen.

Teun Heldens reageerde namens de VVD door aan te geven dat het om meer dan een evaluatie gaat. "Het is een aanscherping op het beleid naar aanleiding van een evaluatie. […] Goeie fatsoenlijke huisvesting is van groot belang voor de mensen die hier komen werken en dat red je alleen met reguleren. […] Wij vinden het alleen maar te prijzen dat het college vorig jaar een stop voor reflectie en verbetering heeft ingelast. "De VVD kan zich vinden in het nieuwe beleid, omdat het recht doet aan de belangen van alle betrokkenen en omdat een norm is vastgelegd, waarbij 75% van de plaatsen gedurende minimaal vier maanden bestemd moet zijn voor eigen medewerkers.

Wel vroeg de VVD een toezegging van het college om de vergunning daadwerkelijk in te trekken als een huisvester niet blijkt te voldoen. In een reactie liet wethouder Paul Sanders weten dat een huisvester die niet voldoet natuurlijk de mogelijkheid krijgt om te corrigeren of motiveren, "maar als dat niet bevredigend is dan wordt de vergunning ingetrokken."

Over het tweede amendement had Teun Heldens een vraag aan de indiener Sander Janssen van Lokaal Peel en Maas en aan de portefeuillehouder Paul Sanders, namelijk of toetsing door de raad tot een andere afweging zou leiden. "Waar zit dan de ruimte voor interpretatie? Ik vraag dat met Peelweg 40 in het achterhoofd, waarbij de raad tot twee maal toe nee zei maar de Raad van State ons als raad terugfloot." Sander Janssen legde uit dat zijn fractie vooral ruimte ziet in de specifieke aspecten die van belang kunnen zijn bij een aanvraag. "Want die zijn niet hard gemaakt."

Lokaal Peel en Maas wil daarover graag van gedachten wisselen met het college, omdat de partij ruimte ziet voor de invulling van een anterieure overeenkomst.

Wethouder Paul Sanders ging in een reactie in op de vragen van de raad. Het verzoek van het CDA om jaarlijks te evalueren is wat veel gevraagd volgens de portefeuillehouder. "Tweejaarlijks lijkt ons eigenlijk een beter idee omdat we verwachten […] dat we een aantal van de zaken die door Roemer zijn opgevoerd na twee jaar terug gaan vinden in regelgeving." De communicatie over dit onderwerp ligt bij de initiatiefnemer, aldus Paul Sanders, ondanks dat de omgeving soms verwacht dat de gemeente hierin ook een rol speelt. "Het probleem is ook dat wij niet alles mogen delen." De gemeente mag een anterieure overeenkomst waarin afspraken staan niet delen met de omgeving. De initiatiefnemer mag dat wel.

Over het amendement om de pilot voor locaties tot 400 personen te schrappen gaf Paul Sanders aan dat er geen aanvragen liggen of op korte termijn verwacht worden, en dat het aan de raad is om hierover te beslissen. "Schrappen zou er wel toe kunnen leiden dat er in de toekomst misschien meer aanvragen komen voor meerdere kleine locaties." In het beleid is het begrip draagkracht niet heel specifiek omschreven. Dat zou dus ruimte bieden voor de raad, maar er kleven wel juridische bezwaren aan. "Als iemand voldoet aan het beleid dan kan, á la Peelweg 40, een vergunning afdwingbaar worden."

Paul Sanders zegde verder toe serieus te willen kijken naar de mogelijkheid om een verhuurdersvergunning op te nemen in het beleid. "We hebben wel een slag om de arm gehouden want we weten nog niet zeker hoe die verhuurdervergunning eruit gaat zien." Een verplichting zou daarom een te groot risico inhouden, aldus de portefeuillehouder. Over de motie om een omgevingsfonds in te stellen ten slotte zei Paul Sanders dat het college daar al eerder naar had gekeken maar dat het toen niet mogelijk bleek te zijn. Een anterieure overeenkomst is een goed alternatief, alleen kleven daar ook nadelen aan. Daarom is het college volgens Paul Sanders bereid nog eens te kijken naar de mogelijkheid voor een omgevingsfonds. "We willen het best onderzoeken, maar we kunnen het niet toezeggen".

Na de reactie van de portefeuillehouder volgde een levendige discussie, waarbij de partijen hun standpunten nog eens toelichtten en argumenten uitwisselden. Tijdens een schorsing die volgde konden de fracties overleggen, als voorbereiding op de stemming over dit onderwerp.

Het CDA bleek toch nog bedenkingen te hebben bij de amendementen over de grens van 80 personen en de verhuurdersvergunning en kon zich ook niet vinden in de motie. "We willen eerst graag de juridische consequenties overzien." aldus John Timmermans. PvdA/GroenLinks kon instemmen met de amendementen en de motie, maar stemde tegen het beleid. Of zoals Annigje Primowees het verwoordde: "Het beleid wordt niet goed, maar minder slecht." AndersNu was zoals aangekondigd zowel tegen het beleid zelf als tegen de amendementen en de motie. De VVD was daarentegen overwegend positief, behalve over de motie over de verhuurdersvergunning. "Wil niet zeggen dat we ertegen zijn, maar er is nu nog geen wettelijk kader."

Lokaal Peel en Maas ten slotte was vanzelfsprekend voor de amendementen en motie. Uitzondering was Joep Hermans, die daarom een stemverklaring aflegde. Kern van zijn betoog was dat hij ervaart dat er door de huisvesting van arbeidsmigranten te veel druk ontstaat op de omgeving. Bij de stemming bleek alleen voor het amendement over de verhuurdersvergunning geen meerderheid in de raad te zijn. Dit betekent dat de andere amendementen, het voorstel voor het nieuwe beleid en de motie werden aangenomen.

Financiering projecten Regiodeal en Investeringsagenda

Het volgende onderwerp op de agenda was de financiering van projecten voor eerste tranche van de Regiodeal en de eerste projectenveloppe Investeringsagenda. In het raadsvoorstel staan de projecten die het college heeft geselecteerd. De investeringen zijn bedoeld om de sociale en economisch structuur van Peel en Maas en de regio te verbeteren en een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn in Peel en Maas. Alles fracties waren in beginsel positief over het voorstel, met uitzondering van AndersNu.

Peter Craenmehr kreeg als eerste het woord en uitte zijn teleurstelling. "Een voorstel waar we helemaal niets meer over te zeggen hebben. […] Ik kan hier geen nee tegen zeggen want het geld is toch al uitgegeven. Maar ik doe het toch, al is het maar om een signaal af te geven."

Jeanne Hesen van de VVD was een stuk positiever. "De doelen kunnen wij onderschrijven als VVD. […] Stimulering van innovaties in agrarische sector is goed voor onze plattelandsgemeente. […] Wellicht dat dit ook voor hoogwaardige arbeidsplaatsen in onze regio kan zorgen."

Raadslid Tiny Valckx van Lokaal Peel en Maas zag ook dat de raad in dit traject tot nu toe geen grote rol heeft gespeeld. Maar, zo zei ze, "we gaan ervan uit dat we bij de tweede tranche eerder in het proces betrokken worden." Namens het CDA reageerde Sandy Janssen instemmend op het voorstel. "Volgens ons is de kern een investering in onze toekomst. Dit doen we samen met onze buurgemeenten. […] Alleen wat ons dit nooit gelukt."

Annigje Primowees van PvdA/GroenLinks vond ook dat de raad eerder betrokken zou moeten worden. De raad geeft nu kaders op hoofdlijnen, maar over de concrete invulling is geen politieke discussie gevoerd. "Dat is lastig en dat is moeilijk en dat wordt misschien wel een discussie, maar die is wel noodzakelijk om te bepalen waar hebben we het nu over."

Burgemeester Wilma Delissen liet in een reactie weten "blij te zijn dat de doelstellingen in zijn algemeenheid onderschreven worden." Ze maakte een voorzichtige vergelijking met Brainport Eindhoven. "Als zij niet gezamenlijk met al die gemeentes de schouders eronder hadden gezet, was Brainport niet die internationale kartrekker geworden die het nu geworden is. En wij hebben ook op een aantal vlakken best een grote aantrekkingskracht. En hoe mooi is het als we daar de handen voor ineen slaan."

Verder gaf burgemeester Delissen de raad complimenten, omdat mede op initiatief van onze raad op 19 mei 2021 een gezamenlijke bijeenkomst voor de raden in de regio wordt georganiseerd over dit onderwerp. "Ik ben in ieder geval blij dat u op hoofdlijnen dit beleid ondersteunt maar we zullen goede afstemming moeten hebben over zijn dit nou de projecten waarin we gaan investeren."

Portefeuillehouder Rob Wanten ging in zijn reactie op de bijdragen van de fracties nog specifiek in op de opmerking van AndersNu. Hij maakte bezwaar tegen de opmerking dat de raad alleen maar zou mogen tekenen bij het kruisje. "We hebben juist dit proces ingestoken […] om u een projectenportefeuille voor te stellen waar u nog ja of nee tegen kunt zeggen. Het is niet zo dat het geld al uitgegeven is."

Bij de stemming bleek alleen AndersNu tegen het voorstel te zijn, waarmee het was aangenomen.

Toekomst Hulp bij het huishouden

De Hulp bij het huishouden was het volgende onderwerp op de agenda. Het raadsvoorstel houdt in dat de pilot wordt voortgezet als dorpsvoorziening, met een maatwerkvoorziening via de gemeente als vangnet.

De VVD is fel tegenstander van het voorstel, zoals al eerder was gebleken. Raadslid Karin Jacobs lichtte het standpunt van haar partij nog eens toe. "Deze zelfbedachte dorpsvoorziening is een constructie die juridisch niet houdbaar is, zo geven de aanbieders van de huishoudelijke hulp aan. […] Door deze constructie moeten we bovendien belasting gaan betalen voor hulp bij het huishouden. […] We spekken dus onnodig de belastingdienst en onze inwoners krijgen daar niks voor terug."

PvdA/GroenLinks is daarentegen juist fervent voorstander van de doorontwikkeling. "Belangrijk en helemaal in lijn met de kaderstelling die ook door de fractie van de vorige spreekster is vastgesteld" aldus Raf Janssen. Maar hij erkende wel dat de wetgeving achter de ontwikkelingen aan hinkt. In Den Haag is grote waardering voor het inhoudelijke proces, "maar men zet niet de volgende stap om ook de wetgeving aan te passen."

Namens het CDA reageerde Lon Caelers op het voorstel, die deze ontwikkeling ziet als een mogelijkheid waardoor mensen een beroep kunnen doen op betaalbare ondersteuning waarmee ze langer zelfstandig kunnen blijven. "De doorontwikkeling naar een dorpsvoorziening past dan ook prima in onze visie." Namens haar fractie sprak ze uit er alle vertrouwen in te hebben dat het goed komt.

Woorden die weerklank vonden bij raadslid Saskia Vervoort van Lokaal Peel en Maas. "Wij zijn er hartstikke trots op dat er op basis van zelfsturing, inwoners van onze gemeente samen de schouders eronder willen zetten om hulp bij de houding een groot succes te maken." Haar fractie houdt het btw-vraagstuk in de gaten en zal zo nodig stappen zetten om dit in Den Haag verder onder de aandacht te brengen.

Peter Craenmehr herhaalde zijn standpunt over dit onderwerp: "Mensen die hulp nodig hebben moeten die ook krijgen." Hij vroeg zich af waarom iets dat goed loopt moet veranderen, en complimenteerde de vrijwilligers voor hun goede werk. "Dorpsondersteuners moeten zich niet gaan bezighouden met de financiële afwikkeling van zorg. Laat dat aan de professionals over."

Portefeuillehouder Anget Mestrom bedankte de raad voor de lovende woorden aan de gemeenschappen en de ambtelijke organisatie voor het vele werk dat is verzet. Ze bestreed dat er geen juridische onderbouwing zou zijn: "De gemeente behoudt een WMO maatwerkvoorziening. […] En de juridische houdbaarheid van deze subsidiebeschikking aan dit burgerinitiatief kent een juridische grondslag in de uitvoeringsregeling hulp bij het huishouden onder regie van vitale gemeenschappen."

Voordat het raadsvoorstel in stemming werd gebracht, nam raadslid Geert Segers van de VVD in een persoonlijke stemverklaring nadrukkelijk en volledig afstand van het voorstel. Wat Raf Janssen de reactie ontlokte om daar afstand van te nemen. Bij de stemming bleek dat het voorstel met 21 stemmen voor en 6 tegen was aangenomen.

Kloosterstraat

Het voorlaatste onderwerp van deze raadsvergadering was de Kredietaanvraag voor de vernieuwbouw van het kindcentrum aan de Kloosterstraat in Helden.

Peter Craenmehr van AndersNu gaf aan het voorstel te zullen steunen. "Nut en noodzaak zijn voor mij voldoende aangetoond."
Ook Lokaal Peel en Maas was blij met het voorstel, maar Joep Hermans had wel wat vragen over de verkeersveiligheid en in hoeverre de provincie erbij betrokken is. "Er zijn behoorlijk wat cruciale verkeersknelpunten voor de schoolgaande jeugd. […] Alle zeilen moeten worden bijgezet" zo zei hij. In een reactie gaf zijn naamgenoot portefeuillehouder Wim Hermans aan de verkeersveiligheid ook voor het college van groot belang is, reden om het verkeerskundig onderzoek te laten uitvoeren. "Een aantal aanbevelingen […] zijn in het plan nu als uitvoering al meegenomen. […] Andere ingrepen […] maken deel uit van een raadsvoorstel dat begin 2022 voor zal liggen".

Raf Janssen van PvdA/GroenLinks zei dat zijn fractie geen andere mogelijkheid zag dan tegen te stemmen. "Ons voorstel om een nieuwe school te bouwen wordt niet onderzocht omdat we acht jaar geleden die keuze gemaakt hebben. […] Verder hebben we begrepen dat een aantal dorpen nu wat langer op vernieuwing van hun school moeten wachten, vanwege onder andere ook dit voorstel."

Het standpunt van het CDA werd verwoord door Lon Caelers, die aangaf dat er wat haar fractie betreft alles aan gedaan is om het ontwerp betaalbaar te houden. "Belangrijk is dat er nu een snelle start gemaakt gaat worden gezien de slechte staat van de huidige school. Uiteraard moet er voldoende aandacht zijn voor de verkeerveiligheid in en rondom de omgeving van de school."

De VVD liet bij monde van Karin Jacobs weten dat wat hen betreft zo snel mogelijk begonnen moet worden met de bouw van de school. Dus ik zou zeggen snel die schop in de grond en allen heel veel succes!" Na deze uiteenzettingen was het geen verrassing dat het raadsvoorstel werd aangenomen, met 24 stemmen voor en 3 tegen.

Voordat de raadsvergadering werd afgesloten, werd nog een laatste motie in stemming gebracht. Hierin werd het college opgeroepen er bij de regering op aan te dringen de beslissing om de termijn voor borstkankeronderzoek te verlengen van twee naar drie jaar terug te draaien. Deze motie, ingediend door de VVD, AndersNu en Lokaal Peel en Maas, werd unaniem aangenomen. Voorzitter Wilma Delissen sloot daarna de vergadering af, met de hoop elkaar snel weer te ontmoeten in het Huis van de gemeente.

De volgende raadsvergadering is op 18 mei 2021.

Raad maart/april 2021

Raadsvoorstellen allemaal aangenomen

Raadsvergadering dinsdag 20 april 2021. Alle raadsvoorstellen aangenomen waaronder het voorstel over het bestemmingsplan De Groene Pijl in Beringe.

Gedegen voorbereiding op raadsvergadering

Commissievergadering 30 en 31 maart 2021: Sociale onderwerpen ter discussie.

Terug naar blog overzicht