Pand Jaspers: Meijelse ondernemer overtuigt raad

Geplaatst op vrijdag 2 april 2021

De 11 dorpen van Peel en Maas krijgen van de raad 2 jaar extra om ervaring op te doen met een nieuwe fase van zelfsturing: zelf projecten opzetten en runnen, en het bespaarde geld (deels) zelf houden. Wel moeten dorpen en gemeente zo snel mogelijk om tafel om afspraken te maken. De raad ging ook akkoord met de metamorfose van het pand Jaspers in Meijel. Maar de aangeleverde informatie van het college was onder de maat, vond vooral de VVD.

De raadsvergadering van vorige week dinsdag was een vervolg op de commissievergadering van 2 maart 2021. Daar was de verlenging van de pilot ‘Zelfsturing 3.0’ met twee jaar ook al besproken. Het nieuwe element in de in 2018 gestarte proef is dat dorpen mogelijk een grotere financiële rol krijgen. In de pilot wordt namelijk bekeken of dorpen het geld dat ze de gemeente besparen door zélf projecten te organiseren en uit te voeren (rond welzijn, leefbaarheid e.d.), (deels) zelf mogen houden. Dat geld kunnen ze vervolgens naar eigen inzicht besteden aan andere doelen.

Geen animo

De VVD was eind 2018 al tegen het oorspronkelijke voorstel, o.m. omdat ze vindt dat de gemeente daarmee te veel taken uit handen geeft. De partij bleek ook in de commissie- en raadsvergadering van deze maand weer kritisch. Woordvoerder Karin Jacobs zei nadrukkelijk niet tegen zelfsturing te zijn. Maar, zei ze, de afgelopen periode zijn de dorpen vooral doorgegaan met al eerder gestarte projecten en er was volgens haar geen animo voor nieuwe initiatieven geweest. Ook het overleg tussen dorpen en gemeente over de vraag of het inverdiende geld naar de dorpen moet gaan, is niets opgeschoten. Daarom ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’, aldus Jacobs.

AndersNu-raadslid Peter Craenmehr zag eveneens geen meerwaarde in verlenging van de pilot. Ook hij zei dat er de afgelopen 2 jaar ‘onder deze wethouder’ helemaal geen nieuwe ideeën zijn gekomen. De andere partijen wilden de pilot wél meer tijd geven. Gemeente en dorpen moeten wel snel om tafel om te bespreken wie waar over gaat, en wat men van elkaar verwacht. Deze volgende stap in de ontwikkeling van zelfsturing mag van de andere partijen best de tijd krijgen. 

Extra tijd

Wethouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) erkende dat er (mede door corona) weinig is gebeurd in de proefperiode. Het is niet gelukt om afspraken te maken met de dorpen over bespaard geld, en ook zijn er nog geen nieuwe projecten die besproken kunnen worden. Maar, zei ze, de dorpen hebben nadrukkelijk gevraagd om verlenging. Mestrom vindt net als de dorpen dat de pilot Zelfsturing 3.0 extra tijd moet krijgen om ervaring op te doen.

Bij de stemming kreeg het collegevoorstel zoals verwacht een ruime meerderheid: alleen de VVD (5 zetels) en AndersNu (1 zetel) stemden tegen de verlenging van de proef.

Pand Jaspers

Het volgende agendapunt was het bestemmingsplan voor het voormalige pand Jaspers, in het centrum van Meijel. In de vorige vergadering maakten partijen al duidelijk blij te zijn dat dit verouderde winkelpand en het terrein erachter flink wordt opgeknapt. De discussie ging toen vooral over twee onderdelen van het collegevoorstel. Het eerste was de € 50.000 subsidie die de initiatiefnemer krijgt uit het ‘herstructureringsfonds’, een speciaal potje bedoeld om plannenmakers te stimuleren om lelijke plekken aan te pakken. Was dat wel nodig bij zo’n winstgevend plan, wilde de VVD weten. Maar er waren ook vragen over de veiligheid van de smalle doorgang op de Kurversweg en vooral over de geplande zes woningen voor senioren en starters: wie zegt dat in die woningen niet arbeidsmigranten komen te wonen, vroegen vooral VVD en PvdA/GroenLinks zich af.

‘Gentlemen’s agreement’

In de vergadering bleek dat alle pijnpunten in de weken vóór de vergadering waren weggenomen. De initiatiefnemer, de Meijelse ondernemer Rob Janssen, had aan het begin van de vergadering als inspreker zijn plan nog een keer nader toegelicht. En hij bleek na de commissievergadering van 2 maart 2021 ook aanvullende stukken te hebben aangeleverd, zoals hoge kwaliteit-artist impressions van de nieuwe situatie. Verder had hij raadsleden uitgenodigd en ter plaatse rondgeleid. Daarbovenop beloofde hij in een schriftelijke ‘gentlemen’s agreement’ ook nog eens plechtig dat de zes woningen uitsluitend voor senioren en/of starters zullen zijn.

Kritiek op wethouder

De voltallige raad was daarmee om. Toch was er nog discussie, maar die ging erover of het college niet zélf had moeten zorgen voor betere informatie aan de raad. Vooral VVD’er Teun Heldens vond de aangeleverde stukken ‘onder de maat’. Hij doelde o.m. op de gebrekkige toelichting op de € 50.000 subsidie. Ook had het college zélf in het voortraject al betere afspraken met Janssen kunnen maken over de senioren-/starterswoningen. Heldens verwees naar andere voorbeelden in Meijel (plan Beckers, vml. gemeentehuis) waar door gebrek aan harde afspraken zaken ook niet zijn gegaan zoals de gemeente had gewild. ‘De initiatiefnemer heeft nu het werk van de gemeente gedaan’, vond Heldens. Peter Craenmehr (AndersNu) bevestigde dat ook met zoveel woorden: ‘De ondernemer heeft goed geluisterd naar de kritische raad.’

Verantwoordelijk wethouder Rob Wanten (CDA) zei zich de kritiek ter harte te nemen. ‘Ik begrijp dat u uw controlerende taak als raad serieus wil nemen’. Het gentlemen’s agreement met Janssen is weliswaar juridisch niet afdwingbaar, maar hij zei alle vertrouwen te hebben in de Meijelse ondernemer. De raad was dat met hem eens.

Bij de stemming over het plan Jaspers ging de raad uiteindelijk unaniem akkoord met het collegevoorstel.

Verbazing over VVD

De kritische opstelling en toonzetting van de VVD tegenover het college (waar de partij zelf deel van uitmaakt) zorgde even daarvóór overigens voor enige verbazing in de raad. Frits Berben (PvdA/GroenLinks) vroeg Heldens hoeveel vertrouwen hij eigenlijk in het college had. En Rob Willems (Lokaal Peel en Maas) zei ‘uit te kijken naar het moment dat de heer Heldens zélf wethouder is, omdat dan alles perfect is.’

Heldens antwoordde dat de VVD ‘zeker nog vertrouwen heeft in het college. Maar wij doen hier gewoon ons werk in een duaal systeem (scheiding van college en raad, red). Wij zijn kritisch en doen wat van een volksvertegenwoordiger verwacht wordt.’

‘Beslissing niet weggeven’

Het laatste onderwerp van de reguliere agenda ging over de vraag: welke onderwerpen die normaal gesproken door het college worden afgehandeld (binnen door de raad vastgestelde kaders) vindt de raad zó belangrijk, dat men toch graag zélf een laatste check wil doen? Aan de orde was het voorstel voor het verlengen van de collegebevoegdheid tot het afgeven van zogeheten ‘omgevingsvergunningen’ (‘Verklaring van geen bedenkingen’).. Zo’n Verklaring is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. In de huidige regeling kan het college zelf die vergunning afgeven en hoeft er niet om de mening van de raad gevraagd te worden. Alleen bij grote uitbreidingen van intensieve veehouderijen (>1,5 ha) heeft het college expliciet toestemming nodig van de raad. De fractie PvdA/GroenLinks wilde met een amendement daaraan toevoegen dat ook bij grootschalige huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten toestemming van de raad nodig is. ‘Die beslissing moeten we niet weggeven’, vond Frits Berben.

Bij de andere partijen was echter weinig animo voor het amendement. Diverse fracties vonden dat dit beter besproken kan worden in de volgende raadsvergadering, waar de huisvesting arbeidsmigranten sowieso al geagendeerd staat. Portefeuillehouder Rob Wanten weersprak ook dat de raad door het delegatiebesluit niets meer te zeggen zou hebben. Besluiten van het college moeten immers passen in de door de raad vastgestelde kaders, zei Wanten.

Het PvdA/GroenLinks-amendement kreeg geen steun. Het voorstel tot verlenging van delegatie voor het afgeven van Omgevingsvergunningen werd aangenomen, met alleen PvdA/GroenLinks tegen. Overigens is het de bedoeling dat per 1 januari volgend jaar de nieuwe Omgevingswet ingaat. Het nu genomen besluit is slechts geldig tot die wet ingaat.

Steun voor horeca

Aan het eind van de vergadering kwam de VVD nog met een motie ‘vreemd aan de dag’, d.w.z. niet gerelateerd aan een van de agendapunten. In de motie wordt het college opgeroepen te onderzoeken of de horeca baat kan hebben bij een ‘vitaliteitsmanager’. Die moet ondernemers helpen bij het uitstippelen van een strategie om na corona weer op te krabbelen.

Omdat de rest van de raad zich afvroeg waarom alleen de horeca werd genoemd, paste de VVD de motie aan en ging het in een tweede versie over ‘de horeca en andere sectoren’. Toch bleven de meeste andere partijen weinig enthousiast. Ze verwezen naar bestaande kanalen om hulp te krijgen, bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en Koninklijke Horeca Nederland. Begeleiding zou volgens Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) ook via de gemeentelijke BBZ-regeling (voor zelfstandigen) te regelen zijn.

Gemeente actief

Portefeuillehouder Paul Sanders (VVD) zei in zijn reactie dat de gemeente al op allerlei fronten actief is om ondernemers te steunen. Ze neemt deel in overleggen met bijvoorbeeld de toeristische branche, waar volgens Sanders met succes met zo’n vitaliteitsmanager wordt gewerkt. Koninklijke Horeca Nederland heeft de gemeente nu concreet gevraagd om hulp. Sanders zei dat de gemeente n.a.v. die vraag nadenkt over het inhuren van specialisten die ondernemers kunnen helpen. Ook ondernemers in bijvoorbeeld de evenementensector of de kleine detailhandel zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen.

De VVD-motie kreeg uiteindelijk alleen steun van PvdA/GroenLinks en haalde het dus niet. Een raadsmeerderheid vind het beter om later in het jaar in bredere zin te bespreken wat de gemeente nog meer kan doen voor ondernemers in nood.

Raad februari/maart 2021

Pand Jaspers: Meijelse ondernemer overtuigt raad

Raadsvergadering 23 maart 2021. Gemeenteraad: 2 jaar extra voor zelfsturing-experiment

VVD kritisch over zelfsturing én over subsidie voor pand Jaspers

Commissievergadering 2 maart 2021 Raadsmeerderheid steunt verlenging proefproject zelfsturing.

Terug naar blog overzicht