Opiniërende Raadsvergadering 7 mei 2019

Raad eensgezind bij de behandeling van vier bestemmingsplannen

Geplaatst op donderdag 16 mei 2019

Op dinsdag 7 mei 2019 vond de opiniërende raadsvergadering plaats in het Huis van de Gemeente. Op de agenda stonden vier voorstellen voor wijziging van een bestemmingsplan.

Hieruit blijkt maar weer eens hoe actief de inwoners en ondernemers in onze gemeente zijn. Daarnaast werd duidelijk dat constructief overleg met omwonenden en andere belanghebbenden van groot belang is bij de voorbereiding van zo’n voorstel. Het resultaat was dat alle vier de wijzigingen unaniem werden aangenomen.

Vragen over Zank Böske

Voordat de bestemmingsplannen aan de orde kwamen, maakte PvdA/GroenLinks gebruik van het vragenhalfuurtje. Een aantal bewoners van het Zank Böske in Maasbree zouden niet tevreden zijn over de werkwijze en de communicatie rond de invulling van dit gebied.
Wethouder Paul Sanders gaf in een reactie op de vragen van PvdA/GroenLinks aan dat naar zijn mening wel degelijk is gecommuniceerd.

Hij legde uit dat er verschillende gezamenlijke bijeenkomsten zijn geweest met de bewoners. Tijdens een van deze bijeenkomsten werd unaniem besloten dat de gemeente de woningen zou kopen, waarop dit proces in gang werd gezet. Na verloop van tijd werd door een deel van de bewoners een alternatief plan ingediend. Volgens wethouder Sander kwam dat erop neer dat de bewoners de grond gratis wilden krijgen en dat ze de woningen een andere bestemming wilden geven.

“Maar,” zo legde de portefeuillehouder uit, “dat kan niet.” De gemeente moet zich aan de regels houden. Als ze hierin meegaat creëert de gemeente rechtsongelijkheid en bovendien past het niet binnen het vastgestelde beleid”. Uiteindelijk is afgesproken dat de gemeente na de sloop van de woningen in overleg treedt met de bewoners over de invulling van het gebied. Dus er is wel degelijk gecommuniceerd, concludeerde de wethouder.

PvdA/GroenLinks was nog niet overtuigd en stelde bij monde van Frits Berben vast dat de relatie tussen de gemeente en sommige bewoners toch nog wat gespannen is. De partij vroeg de wethouder nog eens goed te kijken naar het zelfsturingsplan. Het gevoel bij de fractie overheerst dat de bewoners graag willen meedenken over de invulling van de locatie.

Bestemmingplan tijdens de bouw

Het eerste agendapunt dat aan de orde kwam, was het bestemmingsplan Kerkstraat - JF Kennedylaan in Panningen aan de orde. Er ligt namelijk een plan om op deze locatie vijftien woningen te bouwen. Sterker nog, de twee voormalige bedrijfspanden die er stonden zijn inmiddels gesloopt, de bodem is gesaneerd en bouwrijp gemaakt en de bouwwerkzaamheden zijn al in een vergevorderd stadium.

Tegen het ontwerp van de omgevingsvergunning was door enkele buurtbewoners een zienswijze ingebracht, omdat zij bang waren voor geluidsoverlast van de warmtepompen. Na gesprekken met de buurt is afgesproken dat een aantal warmtepompen wordt voorzien van een geluiddempende omkasting. Daarop is de zienswijze ingetrokken, waarna de vergunning is verleend. De aannemer is vervolgens op eigen risico gestart met de bouw, ervan uitgaande dat het bestemmingsplan, waartegen geen zienswijze was ingediend, gewijzigd zou worden.

Alle partijen bleken het erover eens te zijn dat het plan goed is. PvdA/GroenLinks riep de gemeente wel op om ook aandacht te hebben voor inwoners met een kleinere beurs, omdat de prijzen van de woningen aan de hoge kant zijn: van een kleine 220.000 tot bijna 300.000 euro.

Verder waren er vragen over de timing. Voor alle partijen voelde het al mosterd na de maaltijd, omdat met de bouw van de woningen reeds een aanvang wads gemaakt.. Lokaal Peel en Maas wilde daarom weten wat er zou gebeuren als de raad niet zou instemmen met de wijziging van het bestemmingsplan. Wethouder Rob Wanten legde uit dat voor dit plan zowel een omgevingsvergunning als een wijziging van het bestemmingsplan nodig was. De omgevingsvergunning kon worden verleend omdat het plan past binnen de structuurvisie die de raad heeft vastgesteld.

Dat deze al verleend is voordat het bestemmingsplan is gewijzigd, heeft ermee te maken dat die laatste procedure nu eenmaal meer tijd in beslag neemt. De wijziging is enkel en alleen nodig om ervoor te zorgen dat er op deze locatie geen bedrijf meer gevestigd kan worden. Dus zelfs als de raad niet zou instemmen met de wijziging, heeft dit voor de kopers, de aannemer en de projectontwikkelaar feitelijk geen gevolgen, aldus de portefeuillehouder.

Paardenhouderij Egchel

Het volgende agendapunt was het Bestemmingsplan paardenhouderij Roggelseweg 89 in Egchel. Het plan behelst het omzetten van een voormalige woning naar een paardenhouderij en de bouw van verschillende bouwwerken, voor onder meer de huisvesting van maximaal acht zogenoemde grooms, oftewel paardenverzorgers. Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan  worden gewijzigd.Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend.

Ook dit plan werd unaniem bestempeld als een prima plan. Vooral het feit dat er vooraf overleg is geweest met omwonende werd positief ontvangen door de raad.

Omzetten bedrijfswoning Kessel

Vervolgens werd het Bestemmingsplan omzetten bedrijfswoning naar reguliere woning Rijksweg 50 te Kessel besproken. De voormalige stal ten oosten van de woning zal hierbij worden gesloopt. Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Tegen het ontwerp van dit bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

De VVD vroeg waarom de bedrijfswoning niet wordt omgezet naar een plattelandswoning. Portefeuillehouder Rob Wanten zei daarop dat dit niet mogelijk is, aangezien er geen agrarische activiteiten meer plaatsvinden. Na deze verduidelijking werd ook deze bestemmingsplanwijziging unaniem omarmd.

Uitbreiding bedrijf Maasbree

Het laatste onderwerp van deze raadsvergadering was het Bestemmingsplan Oude Heldenseweg 3B in Maasbree. Het plan is om het bestaande bouwblok te veranderen en uit te breiden. Ook wordt de bestaande bedrijfswoning omgebouwd tot kantoor en opslaglocatie, en wordt een voorziening gebouwd voor de huisvesting van 40 tijdelijke arbeidsmigranten. Deze zijn tijdens de oogstwerkzaamheden werkzaam op het bedrijf. Het gaat om permanente voorzieningen voor 20 plaatsen en tijdelijke voorzieningen voor 20 plaatsen.

Het CDA, de VVD en AndersNu gaven aan in te kunnen stemmen met het plan. PvdA/GroenLinks stelde het in beginsel ook een prima plan te vinden, maar was tegelijkertijd enigszins teleurgesteld. “We zijn niet onder de indruk van wat er nu op papier staat.” aldus  raadslid Frits Berben. In het nieuwe beleid over tijdelijke arbeidsmigranten worden aan dergelijke plannen eisen gesteld op het gebied van een maatschappelijke bijdrage en beheer en toezicht. “Het innovatieve zien we niet terug, bijvoorbeeld in de vorm van het aanbieden van een taalcursus.” De partij wilde ook meer duidelijkheid over de link met het plan Korte Heide. Wethouder Paul Sanders gaf aan dat hij daar nog geen antwoord op kon geven, en zegde toe daarop terug te komen.

Ook Lokaal Peel en Maas stelde enkele kritisch vragen over het plan. “De titel van het agendapunt dekt niet de lading.” zo stelde raadslid Sander Janssen, en ook de stukken maken het niet veel duidelijker volgens hem. Hij vroeg zich af of het theoretisch gezien mogelijk was of er op de locatie naast de bestaande bedrijfswoning meerdere woningen worden gebouwd. Ten slotte wilde hij graag weten hoeveel aanvragen voor het huisvesten van arbeidsmigranten er  nog ingediend zijn ,onder de oude regeling.

Wethouder Sanders reageerde door aan te geven dat er volgens het bestemmingsplan 1 bedrijfswoning mogelijk is, die nodig is omdat van daaruit het beheer en toezicht moet plaatsvinden. Als er een andere woning wordt gebouwd, vervalt de woonbestemming en kunnen daar er dus geen arbeidsmigranten in gehuisvest worden. Tot slot gaf de portefeuillehouder aan dat er nog een soortgelijk verzoek is ingediend. Het gaat om vakantiepark De Berckt in Baarlo, wat later dit jaar in de gemeenteraad aan de orde zal komen.

Unaniem instemmen

De stemming over deze vier plannen was kort en krachtig: alle partijen stemden ermee in, zodat de voorstellen unaniem werden aangenomen. Burgemeester Wilma Delissen sloot vervolgens de vergadering af.

Omdat alle agendapunten al zijn behandeld en aangenomen, komt de Raadsvergadering van 21 mei 2019 te vervallen. De eerstvolgende bijeenkomst van de raad is de Commissievergadering, op dinsdag 28 mei 2019. Deze begint om 19.30 uur, in de raadszaal van het Huis van de Gemeente.
 

Raad mei 2019

Besluitvormende Raadsvergadering 21 mei 2019

Besluitvormende Raadsvergadering 21 mei 2019 vervalt

Omdat alle agendapunten al zijn behandeld en aangenomen, vervalt de Raadsvergadering van 21 mei 2019.
Opiniërende Raadsvergadering 7 mei 2019

Raad eensgezind bij de behandeling van vier bestemmingsplannen

Op dinsdag 7 mei 2019 vond de opiniërende raadsvergadering plaats in het Huis van de Gemeente. Op de agenda stonden vier voorstellen voor wijziging van een bestemmingsplan.
Terug naar blog overzicht