VVD kritisch over zelfsturing én over subsidie voor pand Jaspers

Geplaatst op vrijdag 12 maart 2021

Het ziet ernaar uit dat het proefproject ‘Zelfsturing 3.0’ verlengd wordt. Dat viel op te maken uit de reacties in de raad tijdens de voorbereidende commissievergadering, vorige week dinsdag. Helemaal zonder slag of stoot zal het collegevoorstel er echter niet doorkomen, want niet álle fracties staan te juichen. Dat geldt ook voor een ander voorstel: een subsidie van € 50.000 voor het opknappen van het pand Jaspers in Meijel. Vooral de VVD zet daar vraagtekens bij.

Zelfsturing zit in het DNA van Peel en Maas. De gemeente wil groepen mensen en dorpsgemeenschappen zoveel als mogelijk zélf laten bepalen wat ze nodig hebben. Dan blijken ze ook veel zelf te kúnnen, met waar nodig steun van de gemeente.
Eind 2018 besloot de raad tot het twee jaar durend proefproject Zelfsturing 3.0. Na aandacht voor de fysieke omgeving (1.0) in de dorpen en vervolgens voor welzijnsvoorzieningen (2.0) is deze fase meer gericht op zaken als samenwerking en op de vraag: wat voor dorp willen we zijn voor groepen als kinderen en ouderen?

Meer tijd nodig

In de twee jaar geleden gestarte ‘pilot’ krijgen dorpen vrijheid én geld om allerlei zaken te regelen. Als ze met creativiteit en zelfwerkzaamheid de gemeente geld kunnen besparen, kan het dorp dat ‘inverdiende’ geld voor iets anders inzetten. Gemeente en dorpen zijn momenteel met elkaar in gesprek over wat te doen met dit ‘inverdiende’ geld.

Bij de start van de ‘pilot’ stemden VVD en AndersNu tegen. Het college stelt nu voor om het project met twee jaar te verlengen. Dat is volgens verantwoordelijk wethouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) om een aantal redenen nodig. Zo geven de dorpen zelf aan dat ze meer tijd nodig hebben. Verder zijn door corona de geplande voortgangsgesprekken tussen raad en het Overkoepelend Dorpsoverleg niet doorgegaan. Mestrom vindt dat de pilot niet te bedrijfsmatig benaderd moet worden: ‘We hebben geen keiharde targets, dit is een ontwikkelingsproces waarover we met elkaar en met de dorpen in gesprek moeten blijven.’ Ze wil nu wel snel met het Overkoepelend Dorpsoverleg om tafel. Als het door corona niet fysiek kan, dan toch maar in een online-bijeenkomst.

‘Geen concrete ambities’

Uit de reacties van de verschillende fracties bleek al snel dat een raadsmeerderheid zich kan vinden in een verlenging van het proefproject. Alleen de VVD en eenmansfractie AndersNu hadden de nodige kritiek. Karin Jacobs (VVD) haalde aan dat haar partij destijds al tégen had gestemd. Ze vond verder dat overleg met de dorpsoverleggen wel degelijk (digitaal) had moeten doorgaan. Het verlengingsvoorstel ontbeert ook concrete ambities. En waarom kiest het college niet voor één jaar verlenging in plaats van twee? Dan kan worden bekeken of de pilot wel geslaagd is en kan hij ook, na de raadsverkiezingen van maart volgend jaar, deel uitmaken van de coalitiebesprekingen. Peter Craenmehr (AndersNu) was ook kritisch. Hij vond dat onder de eind 2018 aangetreden wethouder Mestrom de afgelopen twee jaar ‘niks is gebeurd. De wethouder trekt niet hard genoeg aan dit paard.’

De andere partijen in de raad hadden vooral informatieve en verduidelijkingsvragen voor Mestrom, of spraken juist hun steun uit. Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks) zei weliswaar dat het college geen erg gedreven indruk maakte (‘We horen er weinig van’), maar erkende dat zelfsturing 3.0 ‘geen rechte lijn is maar een grillig proces. We moeten die kip laten broeden. Dus gewoon goedkeuren en de dorpen laten doorgaan.’ Ze wilde wel snel worden bijgepraat over de stand van zaken. 

Lon Caelers (CDA) wilde dat ook en vroeg ook of alle dorpen op één lijn zitten. Daarover wilde ook Saskia Vervoort (Lokaal Peel en Maas) meer weten, net als over de in het collegevoorstel beschreven ‘integrale begroting’ voor de verschillende dorpen.

Ervaring opdoen

Wethouder Mestrom beloofde in haar reactie de raad een overzicht van wat er de laatste twee jaar allemaal is gebeurd in de pilot. Ze zei wel alvast dat er geen compleet nieuwe initiatieven zijn geweest, maar dat het vooral om lopende projecten gaat. Verder meldde ze dat drie dorpen (Koningslust, Meijel en Kessel) mogelijk binnenkort al gaan werken met een ‘integrale begroting’. Daarmee worden allerlei afzonderlijk aangevraagde zelfsturingsubsidies samengevoegd tot één dorpsbegroting. Ze benadrukte ook dat elk dorp zijn eigen tempo heeft met zelfsturing. ‘Niet elk dorp is even ver, en misschien is zelfsturing 3.0 niet voor alle dorpen weggelegd. Maar laten we vooral eens wat ervaring opdoen.’ De VVD-suggestie om voor één jaar verlenging te kiezen in plaats van twee, vond ze interessant genoeg om nog eens over na te denken.

Lokaal, CDA en PvdA/GroenLinks wilden daar evenwel niet aan. Zij denken dat dorpsoverleggen juist behoefte hebben aan langetermijn zekerheid. De VVD-suggestie dat Zelfsturing 3.0 aan het mislukken is, wierpen CDA, Lokaal en PvdA/GroenLinks ver ván zich. Saskia Vervoort noemde als voorbeeld de Hulp bij het Huishouden die, ondanks wat problemen met Haagse regelgeving, best goed loopt.
Op 23 maart hakt de raad de knoop door over de voorgestelde verlenging van het proefproject.
€ 50.000 voor pand Jaspers

Het tweede agendapunt dat voor de nodige discussie zorgde was het bestemmingsplan voor het voormalige pand Jaspers, in het centrum van Meijel. Dat grote, verouderde winkelpand (waar nu een kringloopwinkel is gevestigd) wordt door de eigenaar verbouwd en opgeknapt. Op het parkeerterrein erachter komen zes woningen/appartementen, bedoeld voor senioren en/of starters. Het nogal onderkomen pand is Meijelnaren al langer een doorn in het oog en heeft bij de gemeente de status van ‘herontwikkelingslocatie’. De plannenmaker krijgt in het collegevoorstel daarom € 50.000 subsidie uit een speciaal geldpotje van de gemeente. Dat zogeheten ‘herstructureringsfonds’ is bedoeld om plannenmakers met een subsidie te stimuleren om lelijke plekken aan te pakken. De discussie in de raad, met name tussen VVD en portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) ging vooral over de voorgestelde € 50.000 subsidie.

Winstgevend

Het was Teun Heldens, fractievoorzitter van de VVD, die de discussie aanzwengelde. Hij zei dat het project ook zónder dat extra geld al behoorlijk winstgevend is voor de initiatiefnemer. Niet alleen door de nieuwbouw, ook doordat boven in het pand Jaspers twaalf arbeidsmigranten mogen wonen. En ja, het pand wordt wel opgeknapt, maar zó spectaculair nu ook weer niet. Kortom, meende Heldens: is dit nu echt wat wordt bedoeld met ‘herstructurering’: het saneren van lelijke locaties om er wat moois voor in de plaats te krijgen? Is die € 50.000 uit dat fonds dus wel terecht? En is het juridisch mogelijk om die subsidie uit het voorstel te halen?

Behalve Heldens plaatsten ook Frits Berben (PvdA/GroenLinks) en Rob Willems (Lokaal Peel en Maas) vraagtekens bij de subsidie. Wethouder Rob Wanten (CDA) antwoordde dat het pand wel degelijk een veel betere uitstraling krijgt, en dat de hele omgeving er daardoor op vooruit gaat. Hij vindt het daarom ook niet juist om de bijdrage uit het herstructureringsfonds ter discussie te stellen, ook niet als blijkt dat de initiatiefnemer een winstgevend plan heeft. Meijel moet vooral blij zijn dat deze locatie eindelijk wordt aangepakt, vindt Wanten. Maar hij beloofde na te gaan of het mogelijk is om de subsidie uit het voorstel te halen.

Senioren en starters

Of de € 50.000 subsidie het gaat halen, zal blijken als de raad op 23 maart een besluit neemt over het collegevoorstel. De hele raad was zoals verwacht wél blij dat de aloude probleemplek op de hoek Dorpsstraat/Kurversweg wordt aangepakt. Diverse fracties vroegen zich wel af of het zeker is dat de nieuwbouw op de huidige  parkeerplaats écht terecht komt bij de beoogde doelgroep, te weten senioren en/of starters. Misschien wonen er straks wel arbeidsmigranten, zei Geert Segers van de VVD. Is dat niet op de een of andere manier vast te leggen?

Portefeuillehouder Wanten schatte de kans klein dat dit juridisch mogelijk is, maar laat het op aandringen van de raad vóór de vergadering van 23 maart toch uitzoeken. Dan zullen overigens ook enkele andere voorstellen, vooral zogeheten ‘hamerstukken’, afgetikt worden.

Raad februari/maart 2021

Pand Jaspers: Meijelse ondernemer overtuigt raad

Raadsvergadering 23 maart 2021. Gemeenteraad: 2 jaar extra voor zelfsturing-experiment

VVD kritisch over zelfsturing én over subsidie voor pand Jaspers

Commissievergadering 2 maart 2021 Raadsmeerderheid steunt verlenging proefproject zelfsturing.

Terug naar blog overzicht