Raad scherp op woningbouw: voor wie zijn de nieuwe huizen?

Geplaatst op vrijdag 19 februari 2021

De alsmaar groeiende woningnood is steeds duidelijker merkbaar in de lokale politiek. In de raadsvergadering van vorige week dinsdag leidde het tot een kort, maar scherp debat rond woningbouw bij de nieuwe school in Meijel. Met als centrale vraag: voor wie zijn die huizen? Eenzelfde vraag kwam ook voorbij bij een bouwplan in Grashoek. Het college wordt hierover scherp op de vingers gekeken door de raad.

Belangrijkste agendapunt vorige week was de herinrichting van het grote gebied rond de nieuwe school in Meijel. Het voorstel van het college daarover werd uiteindelijk unaniem goedgekeurd (zie verderop). De raadsvergadering was vanwege de coronamaatregelen ook ditmaal weer volledig online. Het was inmiddels al de achtste digitale commissie- en raadsvergadering, en op enkele kleine rimpelingen na verliep het zonder technische of andere problemen.

Vragen over bouwplan Grashoek

De avond begon met het Vragenhalfuurtje. Lokaal Peel en Maas had zich daarvoor gemeld met een aantal vragen rond een bouwplan bij de kerk in Grashoek. Daar zijn kavels verkocht aan particuliere investeerders, die nieuwbouwwoningen willen verhuren aan derden. Lokaal Peel en Maas had liever gezien dat de kavels terecht zouden komen bij inwoners van Grashoek om er zélf te gaan wonen. Waren de kavels wel aangeboden aan woningzoekende jeugd en anderen die er zelf willen wonen? Volgens Lokaal Peel en Maas kan de gemeente bestaande regelgeving inzetten om dat voor elkaar te krijgen (AVV - Algemene Verkoopvoorwaarden).

Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) antwoordde dat er geen sprake van is dat belangstellenden uit Grashoek achter het net gevist hebben. De kavels zijn bij openbare inschrijving aangeboden; alle geïnteresseerden hebben óf een kavel gekregen óf hebben er zelf van afgezien. Ook zei Wanten dat vooraf met de Werkgroep Wonen in Grashoek gesproken over de procedure rond de verkoop. Hij ziet er ook geen probleem in dat het huurwoningen worden, ‘want daar is ook behoefte aan.’

In de loop van de discussie werd duidelijk dat Lokaal Peel en Maas nog steeds twijfels heeft over de gang van zaken. Fractievoorzitter Sander Janssen zei dat zijn partij er in een latere vergadering mogelijk nog op terugkomt.

Woningbouw en groen bij school Meijel

Volgende onderwerp was de herinrichting van het drie hectare grote gebied rond de in aanbouw zijnde brede school in Meijel. De raad had daar al diverse keren over gesproken, ditmaal moest er een beslissing vallen.

Het was op voorhand al duidelijk dat een enigszins versoberde variant van het plan (kosten: € 732.000) in grote lijnen raadsbrede steun zou krijgen. Er komt veel groen in het gebied, speelvoorzieningen en een parkeerplaats aan de kant van de Kerkstraat. De wijk Aan de Wijer wordt ontsloten met een verbinding naar diezelfde Kerkstraat. Een structurele oplossing voor de parkeerproblematiek bij de sporthal wordt uitgesteld omdat Peelpush plannen heeft om de kantine uit te breiden.

Zoals verwacht na de commissievergadering van 19 januari 2021 werd er een breed gesteunde motie ingediend om ook woningbouw op het terrein mogelijk te maken. Daarin pleiten alle partijen, behalve PvdA/GroenLinks, voor de bouw van 6 tot 10 huizen aan de oostzijde van het terrein. De motie roept het college op ‘in zee te gaan met de partij wiens voorstel de beste balans oplevert tussen enerzijds de maatschappelijke behoefte op woningbouwgebied en anderzijds de financiële opbrengst voor de gemeente en dus de gemeenschap.’

Sociale huurwoningen

Het was precies deze formulering, die ruimte biedt voor sociale woningbouw maar ook voor woningen in het duurdere segment, die de fractie PvdA/GroenLinks bewoog tot een eigen motie. Ook vóór woningbouw, maar dat moeten dan wel allemaal sociale huurwoningen zijn. ‘Niet zozeer de opbrengst van de bouwgrond moet het primaire doel zijn, maar veeleer het scheppen van woonmogelijkheden in het centrum van Meijel voor mensen met een kleinere beurs, met name voor ouderen’, schrijft de partij in de motie.

PvdA/GroenLinks was verder vol lof over het plan, maar kwam toch ook nog met een amendement (wijzigingsvoorstel). Daarin stelt de partij voor om niét te bezuinigen op de groenaanleg in het gebied, zoals in het voorliggende voorstel.

De motie en het amendement van PvdA/GroenLinks leidden even tot felle discussie, met name tussen de indieners en de VVD. Volgens VVD-fractievoorzitter Teun Heldens wordt het gebied ‘het groenste perceel rond een school in heel Peel en Maas’, en hij noemde PvdA/GroenLinks daarom ‘Rupsje Nooitgenoeg’. De keuze voor woningbouw met sociale huur én vrijesectorwoningen vond hij ‘een mooie balans’.

Ook CDA en eenmansfractie AndersNu vonden meer groen niet nodig. AndersNu vond extra groen juist in deze tijd van hoge corona-uitgaven niet verantwoord. Lokaal Meel en Maas twijfelde, maar steunde de PvdA/GroenLinks-motie uiteindelijk ook niet: de partij denkt dat met de aanpak van het gebied rond de sporthal – later – meer groenaanleg alsnog mogelijk is.

Geen blad voor de mond

Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) zei niet zonder enig cynisme ‘hartstikke blij’ te zijn met de reacties op de voorstellen van zijn fractie, ‘…omdat ze duidelijkheid scheppen. Het geeft aan wie aan welke kant staat’. Door het schrappen van groen wordt volgens Janssen juist de ‘finishing touch’ van het plan afgehaald. En de breed gesteunde woningbouwmotie noemde hij een ‘VVD-voorstel, waarbij de sociale huurwoningen het kind van de rekening zullen worden.’ Hij nam ook in zijn vervolg geen blad voor de mond: ‘Je zult zien: het dikke geld wint het. Iedereen zegt dat er behoefte is aan sociale woningen, maar we doen er niks aan, behalve roepen dat het moet.’

Rob Willems van Lokaal Peel en Maas vond het jammer dat Janssens bijdrage zo ‘zuur’ was. Hij benadrukte dat Lokaal en CDA ervoor hadden gezorgd dat de motie was aangepast. Het accent lag nu minder op de te behalen opbrengst voor de gemeente. Sociale huur is dus nadrukkelijk óók in beeld, zei Willems met zoveel woorden.

Sandy Janssen (CDA) onderschreef dat en voegde eraan toe erop te vertrouwen dat het college vóór het zomerreces (zoals ook in de motie staat) met een goed voorstel komt.

Ook de VVD noemde Raf Janssens woorden ‘zuur’ en zei ook dat de motie een gezamenlijk voorstel is dat tegemoet komt aan alle elementen die de indienende partijen belangrijk vinden. Volgens Teun Heldens probeert Janssen de VVD te ‘framen’. Maar ‘democratie is ook om het samen te doen. Wij zeggen: college, kijk naar de samenleving, waar is behoefte aan? Starterswoningen, seniorenwoningen en ook sociale huur. Daar is helemaal niks mis mee.’ 

Geen steun

Bij de stemming bleek dat PvdA/GroenLinks vrijwel alleen stond. Hun amendement voor meer groen kreeg geen enkele steun, en de motie sociale huurwoningen kreeg slechts één extra stem (Tiny Valckx van Lokaal Peel en Maas). De door de andere partijen ingediende motie over woningbouw werd uiteraard wél aangenomen, met alleen PvdA/GroenLinks tegen.

Overigens bleef PvdA/GroenLinks overwegend positief over het herinrichtingsplan als geheel. De fractie stemde uiteindelijk, net als de rest van de raad, vóór het collegevoorstel. Dat betekent dat het werk snel kan beginnen, en de herinrichting voor een groot deel klaar zal zijn bij de opening van de nieuwe school, na de zomervakantie.

Motie zonneweides

Eerder in de vergadering was de raad overigens al zonder discussie unaniem akkoord gegaan met een aantal andere agendapunten. Het betrof allemaal ‘hamerstukken’: agendapunten die na een korte bespreking in de Commissievergadering van 19 januari niet nogmaals behandeld hoefden te worden (zie Raadsnieuws in Hallo week 4), maar waarover volgens de regels nu pas gestemd kon worden. Een van die hamerstukken was de verplaatsing (in fases) van boomkwekerij Fleuren uit Baarlo naar Koningslust.

Aan het einde van de avond kwam Lokaal Peel en Maas nog met een (door PvdA/GroenLinks en AndersNu mede-ondertekende) motie ‘vreemd aan de orde van de dag’, dat wil zeggen een motie die geen verband houdt met een van de agendapunten. De motie roept het college op om in de raadsvergadering van april met kaders te komen voor de aanbesteding van zonneweides. De 3 partijen wijzen erop dat in de afgelopen december aangenomen Duurzaamheidsagenda staat dat het college eind 2020, begin 2021 hiermee zou komen. Initiatiefnemers zouden ook al ‘in de startblokken staan’ om te beginnen.

De VVD, bij monde van Geert Segers, was niet te spreken over de motie. De motie had de fractie pas de middag voor de vergadering bereikt (‘een slechte zaak’). Maar de partij viel er vooral over dat hij al zo snel na het aannemen van de Duurzaamheidsagenda komt. ‘Dit is gekakel voordat er überhaupt iets aan de hand is. Laat de wethouder nou eerst eens zijn werk doen.’

Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) vond de motie wel degelijk nodig omdat de Duurzaamheidsagenda daadkracht mist. En ook Peter Craenmehr (AndersNu) vindt verantwoordelijk wethouder Paul Sanders ‘te afwachtend’.

Te weinig capaciteit

Sanders kwam in zijn reactie met een opvallende mededeling. Hij had namelijk op de dag van de vergadering van netwerkbeheerder Enexis de bevestiging gekregen van eerdere berichten over capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnetwerk. Concreet betekent dat, dat het elektriciteitsstation Helden (De Keup) voorlopig geen extra belasting, bijvoorbeeld een zonneweide, aankan. ‘Het ziet er niet goed uit voor grootschalige opwek in Peel en Maas’, moest Sanders erkennen. De extra elektriciteit van Windpark Egchelse Heide kan nog net wél erbij, maar het plan voor bijvoorbeeld zonneweide De Schorf (bij Beringe) kan daardoor volgens Sanders voorlopig niet doorgaan. ‘Ik kan er niks anders van maken.’ Sanders ontraadde de raad daarom in te stemmen met de motie, omdat hij niet uitvoerbaar zou zijn.

Het capaciteitsprobleem verbaasde indienster Tiny Valckx, die juist meende te weten dat er bij het station Helden capaciteit was toegevoegd. Raf Janssen vond de motie nog altijd de moeite waard als signaal aan Enexis om vaart te maken met de capaciteitsuitbreiding, en als positief signaal naar de initiatiefnemers van zonneweides.

Bij de stemming haalde de motie het uiteindelijk niet: met 12 stemmen vóór (alle raadsleden van de drie indienende fractie) en 15 tegen werd de motie ‘aan de slag met zonne-energie’ verworpen.

Raad januari/februari 2021

Raad scherp op woningbouw: voor wie zijn de nieuwe huizen?

Raadsvergadering dinsdag 9 februari 2021. Huizen schaarste legt politieke verschillen bloot.

Raad bespreekt herinrichting omgeving nieuwe basisschool Meijel

Commissievergadering dinsdag 19 januari 2021. Woningbouw in gebied Den Doelhof mogelijk serieuze optie.

Terug naar blog overzicht