Raad bespreekt herinrichting omgeving nieuwe basisschool Meijel

Geplaatst op vrijdag 29 januari 2021

De VVD-fractie in de gemeenteraad wil de mogelijkheid tot woningbouw betrekken bij de herinrichting van de omgeving van de nieuwe basisschool. Dat bleek tijdens de commissievergadering van dinsdag 19 januari 2021. Op 9 februari 2021 moet blijken of er een meerderheid is om (beperkte) woningbouw in principe toe te staan. PvdA/GroenLinks lijkt alvast welwillend.

De commissievergadering van 19 januari 2021 vond zoals inmiddels gebruikelijk online plaats. De herinrichting van de omgeving van wat officieel het ‘Kindcentrum’ heet, kreeg in de vergadering de meeste aandacht. Het in aanbouw zijnde Kindcentrum (basisschool Den Doelhof en enkele verwante voorzieningen) is deze zomer klaar. Er is daarom enige haast geboden met het plan voor het grote gebied daaromheen, in totaal zo’n 30.000m2. In nauw overleg met alle betrokken partijen én omwonenden heeft het college nu een voorstel op tafel gelegd met parkeervoorzieningen, een speelterrein, een beachvolleybalveldje, het nodige groen en een wadi (wateropvang).

Omdat de raad had gevraagd om een voorstel waarin ook wat te kiezen valt, kwam het  college met drie varianten, (waaronder één voorkeursvariant). De varianten verschillen enigszins in kosten (van zeven tot negen ton) en eindresultaat.

Complimenten

De raad was eerder al in 3 sessies bijgepraat. De definitieve stukken bij het nu voorliggende voorstel waren echter, vanwege de haast, pas de dag vóór de commissievergadering beschikbaar. Daarom hadden niet alle fracties alles al goed kunnen bespreken. Maar de raad lijkt in grote lijnen tevreden, zo bleek nu al.

VVD-raadslid Teun Heldens complimenteerde het college ook met de bijpraatsessies, verwijzend naar eerdere collegevoorstellen waarbij de raad vaak ‘om 2 minuten voor 12 voor een voldongen feit stond bij grote projecten.’ Het plan voor de herinrichting vond Heldens ‘sober en doelmatig’. En hij was het, net als andere partijen, eens met het voorstel van het college om een stukje herinrichting bij sporthal de Körref uit te stellen, omdat Peelpush daar plannen heeft voor uitbreiding van de kantine.

Woningbouw

Wel vroeg Heldens zich af waarom het college zo op de vlakte blijft over de mogelijkheid tot woningbouw ‘in dit enorme gebied.’ Want, zei hij, ‘Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: enerzijds kun je anderhalve ton inverdienen op een project waarop je een miljoenentekort hebt gehad, anderzijds kom je daarmee tegemoet aan de enorme behoefte aan woningbouw in Meijel voor bijvoorbeeld ouderen.’ Heldens wilde van het college meer duidelijkheid hierover.

De fracties Lokaal Peel en Maas en PvdA/GroenLinks bepleitten zorgvuldigheid bij de geplande bomenkap en wezen op het belang van betrokkenheid van het IVN hierbij. PvdA/GroenLinks sprak een sterke voorkeur uit voor zoveel mogelijk groen. En als er inderdaad woningen komen, dan zouden dat sociale huurwoningen moeten zijn, vindt PvdA/GroenLinks.

In zijn reactie op de opmerkingen over woningbouw adviseerde portefeuillehouder Paul Sanders (VVD) de raad om in vergadering van 9 februari 2021 zelf met concrete voorstellen te komen. Dat is dan nog op tijd om er in de verdere uitwerking en uitvoering van het plan rekening mee te houden.

In die besluitvormende raadsvergadering zal het onderwerp dus nogmaals aan de orde komen.

Ruimte in Baarlo

Alle andere onderwerpen in de commissievergadering leidden nauwelijks of niet tot discussie. Ze werden zó vlot behandeld dat ze op 9 februari 2021 allemaal als ‘hamerstuk’, dus zonder verdere bespreking, goedgekeurd zullen worden.

De meest aandacht ging uit naar de (geleidelijke) verplaatsing van het boomteeltbedrijf Fleuren uit de kern Baarlo naar een andere locatie van het bedrijf aan de Maasbreeseweg ter hoogte van Koningslust (nabij de grote rotonde Midden Peelweg). Voor de uitbreiding van die locatie is een nieuw bestemmingsplan nodig (loods, kantoor, containerveld e.d.). Tegen het plan zijn geen bezwaren ingediend.

De raad bleek zonder uitzondering positief over het plan, ook al omdat Baarlo erop vooruitgaat als het bedrijf daar weggaat. Dat leidt tot minder verkeersbewegingen en op termijn (vanaf 2029) ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op de vrijkomende locatie. Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) zei op vragen van de raad dat hij in gesprek blijft met de ondernemer over de invulling van de grond. ‘Maar het duurt nog even voordat alles weg is.’

De raad sprak ook nog even over het voorstel tot wijzigen van het bestemmingsplan van een varkenshouderij aan de Jacobusstraat in Egchel. Die wijziging is nodig omdat de ondernemer een geplande bedrijfswoning op een andere plek wil bouwen dan aanvankelijk gedacht, en er een loods bijkomt. Eerder was al vastgelegd dat het aantal varkens op het bedrijf (pal naast de kern Egchel) niet mag toenemen. Tegen het plan zijn geen bezwaren van omwonenden ingediend, zodat ook dit op 9 februari een hamerstuk wordt.

Raad januari/februari 2021

Raad scherp op woningbouw: voor wie zijn de nieuwe huizen?

Raadsvergadering dinsdag 9 februari 2021. Huizen schaarste legt politieke verschillen bloot.

Raad bespreekt herinrichting omgeving nieuwe basisschool Meijel

Commissievergadering dinsdag 19 januari 2021. Woningbouw in gebied Den Doelhof mogelijk serieuze optie.

Terug naar blog overzicht