Meerderheid raad akkoord met duurzaamheidsambities

Geplaatst op vrijdag 8 januari 2021

Milieu en duurzaamheid bepalen niet alleen landelijk, maar ook op gemeentelijk niveau steeds meer de agenda. Dat bleek eens te meer tijdens de raadsvergadering van dinsdag 23 december 2020. Daar stemde de raad in meerderheid in met de Duurzaamheidsagenda, maar ook veel andere onderwerpen hadden raakvlakken met deze thema’s. Tot uitvoerige discussies leidde dat nu niet, maar op een aantal punten werden de politieke meningsverschillen hierover wel weer duidelijk.

De vergadering die, zoals de laatste tijd gebruikelijk, online plaatsvond, kende door technische problemen een valse start. Ruim een uur later dan gepland kon burgemeester Delissen de  vergadering vanuit het Huis van de Gemeente alsnog openen. De raadsleden waren thuis, maar virtueel aanwezig via de camera van hun laptop of pc.

Zonneparken

Na drie eerdere besprekingen werd vorige week eindelijk de zogeheten ‘Duurzaamheidagenda’ door de raad goedgekeurd. In het stuk zijn uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd voor de duurzaamheidsambities van de gemeente. Daarbij gaat het om onderwerpen als energieneutraal, circulaire economie en klimaatadaptatie. Bij de eerste behandeling in februari stuurde de raad het voorstel terug naar het college: het was te vaag en het college moest meer ‘focus’ aanbrengen. Het college kwam in september met een stuk dat een meerderheid van de raad beter beviel. De discussie daarna ging vooral nog over de precieze voorwaarden voor de opwekking van zonne-energie.

Uiteindelijk werd er vorige week een breed gedragen wijzigingsvoorstel aangenomen, ingediend door alle fracties behalve de VVD. Zonnepanelen zijn voortaan toegestaan als nevenactiviteit op agrarische bouwblokken of als onderdeel van een bedrijfs-beëindigingsplan. Bij landbouwgrond mag het alleen als er al een goed elektriciteitsnetwerk ligt én het gecombineerd wordt met landbouw of veeteelt, én als het zonnepark mooi groen wordt gecamoufleerd. Bovendien mogen er in het buitengebied in totaal maar op 60 hectare landbouwgrond zonneweides komen, en moet minimaal 50% van het project in lokaal coöperatief eigendom zijn. Bij de stemming was alleen VVD tegen. Volgens die partij moet er helemaal geen landbouwgrond ‘opgeofferd’ worden voor zonneweides.

Alleen lokale initiatieven

Voordat het wijzigingsvoorstel werd aangenomen was er ook nog discussie over de zinsnede in het amendement waarin staat dat voortaan alleen nog lokale duurzaamheidsinitiatieven in behandeling worden genomen. Dat vond de VVD ‘protectionisme’ en ook niet realistisch: de liberalen vinden dat je voor grote investeringen ook kapitaalkrachtige partijen nodig hebt. Portefeuillehouder Paul Sanders (VVD) voegde daar nog aan toe dat 100% lokaal initiatief juridisch niet kan: ‘Iedereen moet een kans krijgen. Ik ziet het als een streven, we kunnen het niet opleggen.’

De (door het amendement aangepaste) Duurzaamheidsagenda kreeg uiteindelijk de steun van alle partijen, behalve die van de VVD. Ook PvdA/GroenLinks ging dus akkoord. Die partij mist weliswaar  ‘geestdrift’ in het collegevoorstel, ‘maar beter iets dan niets’. Nu dit beleidsstuk is aangenomen komt het de komende jaren aan op de concrete vertaling naar acties.

Biomassacentrale

De Duurzaamheidsagenda leverde ook nog enkele moties op. Een VVD-PvdA/GroenLinks-motie roept het college op om te onderzoeken welke mogelijkheden de gemeente heeft om kleinere biomassacentrales te verbieden. Aanleiding zijn de protesten van inwoners in Helden, Panningen en Egchel tegen de pas gestarte biomassacentrale van Wijnen in Egchel. Wethouder Sanders herhaalde wat hij daarover al eerder heeft gezegd, namelijk dat de gemeente die centrale niet kán verbieden. Na aandringen vanuit de raad beloofde hij wel met een uitvoeriger uitleg hierover bij de raad terug te komen. VVD en PvdA/GroenLinks trokken daarop hun motie in. “We zullen op basis van die rapportage verder kijken of er misschien tóch creatieve mogelijkheden zijn om het te verbieden’, zei Raf Janssen, en de VVD kon zich ook daarin vinden.

Daarna volgden nog twee moties, beide over het verbeteren van de luchtkwaliteit in Peel en Maas. De eerste kwam van PvdA/GroenLinks en AndersNu. Die partijen willen dat het college uiterlijk in het tweede kwartaal van volgend jaar met een voorstel komt om de intensieve veehouderij in te perken. Die zien zij als een belangrijke veroorzaker van luchtvervuiling.

CDA en VVD reageerden fel op de motie. Volgens CDA-voorman John Timmermans is het veel te gemakkelijk de hele IV-sector de schuld te geven. Bovendien komt veel luchtvervuiling van buiten Peel en Maas. Teun Heldens (VVD) vond de motie ‘kortzichtig’ en wees op het grote belang van de sector voor de lokale werkgelegenheid. ‘Je kunt niet één sector laten bloeden, dat is onacceptabel.’

Mede-indiener Peter Craenmehr erkende dat het probleem breder is dan Peel en Maas, ‘maar we  kunnen hier, in Peel en Maas, alvast winst behalen.’ Dat vond Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) ook. Hij vond de reactie van VVD en CDA ‘tekenend’: ‘Ja, er komt ook veel vervuiling van buiten Peel en Maas. Maar dat neemt niet weg dat wij alvast in actie kunnen komen. De komende decennia zal dat sowieso nodig zijn.’

Bij de stemming kreeg de motie geen steun van de andere partijen.

Schone Lucht Akkoord

Bij de derde motie bij het agendapunt Duurzaamheidsnota, ook ingediend door PvdA/GroenLinks en AndersNu, lagen de meningen minder ver uiteen. In de motie wordt het college opgeroepen om het zogeheten ‘Schone Lucht Akkoord’ te tekenen. Dat akkoord tussen minister, provincies en gemeenten bevat maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Leudal, Nederweert en Horst aan de Maas hebben al getekend.

Het CDA vond het lastig te overzien welke consequenties het tekenen van dat akkoord heeft. Wethouder Rob Wanten (CDA) zei namens het college druk bezig te zijn om dat uit te zoeken. Na aandringen vanuit de raad zegde hij toe uiterlijk eind maart hierop terug te komen bij de raad. Daarop trokken PvdA/GroenLinks de motie in, maar ‘hij blijft in het vet’, zei PvdA/GroenLinks-fractievoorzitter Annigje Primowees.

Steun voor SIF en sociale werkplaats

De volgende twee agendapunten (NLW, SIF en gemeentelijke belastingtarieven) namen aanzienlijk minder tijd in beslag, mede omdat ze ook in de commissievergadering van november al besproken waren (zie het Raadsnieuws in de Hallo van week 49-2020).

Het toekomstplan voor NLW, de sociale werkvoorziening van Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray kreeg toen al brede steun. De sociale werkplaatsen in het hele land zouden van Den Haag langzaam moeten worden afgebouwd, maar college én raad zijn tegen zo’n ‘uitsterfconstructie’: ze zien de beschermde werkplaatsen als een waardevolle voorziening die best geld mag kosten. Wel wilden enkele fracties nog de mening van de Ondernemingsraad weten. Die zat nu ook bij de stukken: de OR is ook positief over het toekomstplan.

Toen portefeuillehouder Wim Hermans (CDA) benadrukte dat de drie gemeenten een stevige vinger in de pap zullen houden en dat de raden bij de toekomstige ontwikkelingen van de NLW betrokken blijven, kreeg het voorstel de unanieme steun van de raad.

Dat gold ook voor het het bestemmingsplan voor de transformatie van het SIF-fabrieksgebouw in Panningen. Eigenaar Rendiz gaat daarin een crematorium, een evenementenlocatie en een ruimte voor educatie en bedrijfspresentaties maken. De hele raad was vorige keer al enthousiast, ook vanwege de duurzame aanpak. Er waren alleen nog wat vragen over te grote verkeersdrukte en eventuele concurrentie voor DOK6. Volgens het college is daarvan geen sprake, zodat ook dit voorstel vlot akkoord werd bevonden.

Een ruime meerderheid ging ook akkoord met de in eerdere vergaderingen al besproken aangepaste gemeentelijke tarieven en belastingen voor 2021. Alleen de fractie PvdA/GroenLinks stemde tegen, onder meer omdat ze zich niet kunnen vinden in de nieuwe tarieven voor het milieupark.

Slinkende reserves

Het laatste agendapunt betrof de 2e zogeheten ‘Bijstellingsrapportage 2020’. Daarmee kan het college tussentijds, vanwege onverwachte ontwikkelingen, een begroting bijstellen. Ditmaal gaat het om een extra tekort van bijna 363.000 euro, dat wat het college betreft gedekt wordt uit de Algemene Reserve. 

Hoewel Peel en Maas nog een behoorlijk reserve heeft, bleken diverse fracties toch enigszins ongerust (PvdA/GroenLinks nog het meest) over de afname van het reservesaldo. Wethouder van Financiën Paul Sanders begrijpt dat wel, maar ‘je bouwt juist reserves op voor als het niet zo goed gaat. We kunnen dat verwerken, daar is een reserve voor.’ Hij zei de reserves graag weer te willen opbouwen, ‘maar we hebben niet alles in de hand’ voegde hij toe, verwijzend naar de corona-crisis.

Uiteindelijk wilde niemand in de raad dwarsliggen en werd de bijstellingsrapportage akkoord bevonden.

Tractoren op Midden Peelweg

Aan het einde van de vergadering kwamen werden nog drie moties ‘vreemd aan de dag’ ingediend. Dat zijn motie die geen relatie hebben met een van de agendapunten.

De eerste, van VVD, AndersNu en CDA, bepleit de openstelling van de Midden Peelweg tussen Kessel en Maasbree voor landbouwverkeer. Dat mag daar nu niet komen omdat ze geen kenteken hebben en er tot voor kort geen afslag was. Gevolg: veel overlast van o.m. tractoren in Helden en Baarlo. Eerdere pogingen van de gemeente bij de Provincie (de wegbeheerder) om landbouwverkeer toe te laten, waren gestrand. Maar omdat er inmiddels wél een afslag is (naar de Zandberg richting Helden) en er per 1 januari een kentekenplicht komt voor landbouwvoertuigen, vindt een ruime raadsmeerderheid en ook portefeuillehouder Paul Sanders het een nieuwe poging waard.

Een tweede motie (van VVD en AndersNu) kreeg de steun van de héle raad. De motie heeft te maken met de financiële problemen bij veel inwoners en ondernemers als gevolg van de corona-crisis. De twee partijen die de motie opstelden zien graag dat bijstandsgerechtigden die giften krijgen van familie en vrienden, daarvoor niet gekort worden op hun uitkering. Volgens wethouder Wim Hermans ligt dat door landelijke wetgeving best ingewikkeld, maar na aandringen van de hele raad zegde hij toe om te onderzoeken of het toch kan. Binnen 3 maanden moet hij hierover bij de raad terugkomen.

Beleid ‘herijken’

Als laatste besprak de raad nog een derde motie ‘vreemd aan de dag’ van PvdA/GroenLinks en AndersNu. Die twee partijen vinden dat, onder meer vanwege de coronacrisis en de urgente milieuproblematiek, de gemeente haar in 2017 en 2018 vastgestelde beleid op de zogenaamde ‘thema’s’ uit de begroting (Ruimte, Sociaal Domein, Vitale Gemeenschappen, Economie, Integrale Veiligheid en Bestuur, Communicatie en Dienstverlening), opnieuw onder de loep moet nemen (‘herijken’). Daarvoor is ook een brede maatschappelijke dialoog nodig, vinden ze.

PvdA/GroenLinks-fractievoorzitter Annigje Primowees zei in haar toelichting dat ze in de begrotingsvergadering van november deze wens ook bij een aantal andere fracties had gehoord. Het college had toen een dergelijke herijking weliswaar min of meer toegezegd, maar ze wilde het met deze motie concreter maken. In het eerste kwartaal van volgend jaar moet er een voorstel komen over hoe burgemeester en wethouders dit wil aanpakken, vonden de indieners van de motie.

Het college, bij monde van burgemeester Wilma Delissen, bleek mee te willen denken. Volgens eerder gemaakte afspraken zou de herijking van de kaderstellingen pas in 2022 gebeuren, maar Delissen stelde voor om het gesprek hierover te vervroegen naar de tweede helft van volgend jaar. Dat is dus niet zo snel als de motie vraagt (‘Het is nu alle hens aan dek’, zei Delissen), maar door het iets later te doen kan ook het effect van de coronacrisis worden meegenomen. Die toezegging was voor de indieners voldoende om de motie in te trekken.

Raad december 2020

Meerderheid raad akkoord met duurzaamheidsambities

Raadsvergadering 22 december 2020. Duurzaamheid steeds nadrukkelijker op lokale politieke agenda.

Terug naar blog overzicht