Commissievergadering van 24 november 2020

Brede steun voor nieuwe koers NLW en metamorfose SIF

Geplaatst op dinsdag 8 december 2020

De raad staat positief tegenover het plan om de voormalige sociale werkplaats NLW klaar te maken voor de toekomst. Dat bleek uit de voorbereidende (online) commissievergadering van de gemeenteraad, vorige week dinsdag. Ook het bestemmingsplan voor het SIF-fabriekscomplex lijkt het zonder problemen te gaan halen. Het voornemen van Rendiz om de hallen om te bouwen tot een multifunctionele accommodatie werd goed ontvangen. Op 15 december besluit de raad definitief over NLW en SIF.

Welke kant moet het op met NLW, de sociale werkvoorziening van Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray? Het bedrijf heeft woelige jaren achter de rug. Sinds 2015 mogen sociale werkplaatsen van Den Haag geen nieuwe mensen meer aannemen. Mensen met een arbeidsbeperking moeten nu, met allerlei begeleiding en subsidie, naar een plek in het reguliere bedrijfsleven. De afgelopen tijd speelde bij NLW ook nog eens een intern conflict tussen de Ondernemingsraad van NLW en de toenmalige  directeur.

Het college legt de raad nu een toekomstplan voor, voor de periode tot 2030. Daarin staat dat de drie gemeenten deels op eigen kosten de sociale werkplaats overeind gaan houden voor de zittende werknemers. NLW zal verder eigen inkomsten genereren door diensten aan te bieden, zoals beschutte werkplekken aan bedrijven en het uitvoeren van bijvoorbeeld salarisadministratie van derden. Tegelijk gaat NLW meer dan nu aan de slag om - in het kader van de Participatiewet - mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk bij een extern bedrijf. Het jaarlijkse financiële tekort op NLW neemt met deze plannen af van ongeveer twee miljoen euro naar zo’n half miljoen. 

De raad bleek welwillend te staan tegenover het voorstel. Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) was er blij mee, omdat het in zijn ogen min of meer een voortzetting is van het goede beleid van de laatste jaren. ‘Een aantal mensen zal nooit de mogelijkheid hebben mee te draaien in het reguliere bedrijfsleven. Voor die mensen moete we deze voorziening blijven koesteren.’

De VVD miste in het voorstel de mening van de Ondernemingsraad, en diverse fracties hadden vragen of het gesubsidieerde NLW geen oneerlijke concurrentie oplevert voor het reguliere bedrijfsleven. Ook wilden enkele partijen weten wie straks bestuurlijk toezicht houdt op NLW.

Wethouder Hermans (CDA), portefeuillehouder in het college, zei in zijn reactie dat de OR formeel in dit traject geen rol heeft, maar wel degelijk in het hele proces is meegenomen. Na aandringen vanuit met name de VVD zegde hij toe te proberen om vóór de raadsvergadering van 15 december 2020 toch een reactie van de OR te presenteren. Hermans zei verder dat de precieze invulling van het toezicht op de NLW iets voor een later stadium is, maar ook op dit punt zien diverse fracties liever dat daarover al eerder iets wordt voorgesteld. Op de vragen over oneerlijke concurrentie wees Hermans erop dat opdrachten voor NLW niet aanbestedingsplichtig zijn; het gaat immers om het uitvoeren van een wettelijke taak om mensen met arbeidsbeperkingen aan het werk te houden of te helpen.
De raad neemt op 15 december 2020 een besluit over het NLW-voorstel.

Metamorfose SIF

‘Sociale onderneming’ Rendiz, sinds 2016 eigenaar van de voormalige SIF-fabriek in Panningen, heeft grote plannen met de grote fabriekshallen. In het linkerdeel is een crematorium met afscheidsruimte gepland, het smalle, diepere middendeel wordt evenementenlocatie en rechts wordt een ruimte met mogelijkheden voor educatie en bedrijfspresentaties. De achterste hal wordt nu al gebruikt als productieruimte. De herontwikkeling en het gebruik moeten zo duurzaam mogelijk gebeuren. Het college legt nu het benodigde bestemmingsplan aan de raad voor.

Die is blij met het initiatief, maar men had wel nog allerlei vragen. Gaan het plan niet voor verkeers- of parkeerproblemen zorgen? Hoe zit het bij de evenementen (zoals theatervoorstellingen) met concurrentie met Dok6? Wat is de uitstoot van het crematorium?

Enkele van de vragen kon portefeuillehouder Paul Sanders (VVD) meteen beantwoorden. Parkeer-of verkeersproblemen verwacht hij niet, want er is veel parkeerruimte bij het gebouw. De evenementen worden ook kleiner dan in de aanvankelijke plannen. De uitstoot van het crematorium is goed onderzocht en mede door het gebruik van filters past hij binnen de milieurichtlijnen. Sanders zegde verder toe preciezer te gaan uitzoeken of de plannen van Rendiz nadelig kunnen zijn voor Dok6. In de raadsvergadering van 15 december 2020 komt hij hierop terug. Dan zal de raad ook een besluit nemen over het SIF-complex.

Gemeentelijke belastingen

Traditioneel staat in de vergadering ná de begrotingsbehandeling ook het vaststellen van de nieuwe gemeentelijke belastingtarieven en leges op de agenda. Tot politieke discussies leidden de lokale lasten dit jaar, anders dan veel andere jaren, nauwelijks nog.

Zoals al bekend wil het college de OZB iets verhogen, zodat de opbrengst 2% hoger wordt. Daarover maakte dit keer geen enkele fractie een opmerking. PvdA/GroenLinks herhaalde dat zij de ‘matrassenbelasting’ voor het Milieupark (10 euro) maar niks vindt.

Peter Nouwen (CDA) vond het OZB-verschil tussen woningen en bedrijfswoningen buitenproportioneel. Ook waren er wat opmerkingen over het eventueel verhogen van de kostendekkendheid van de leges. Die zijn nu bijna 66% kostendekkend.

Portefeuillehouder Sanders zei dat verhoging maar in beperkte mate mogelijk is door allerlei verplichtingen. Ook vindt Sanders het in sommige gevallen niet redelijk om hogere leges te vragen, bijvoorbeeld als het om een klein project of initiatief gaat.

Een ruime raadsmeerderheid heeft al met al geen problemen met de nieuwe tarieven. Alleen de PvdA/GroenLinks-fractie ziet sommige deelvoorstellen niet zitten. Dat geldt voor de nieuwe Milieuparktarieven en ook voor de volgens die partij te beperkte stijging van verblijfsbelasting. Op 15 december 2020 komt het onderwerp nogmaals aan de orde en brengen de fracties hun stem uit

Hamerstukken

Enkele andere agendapunten werden in de commissievergadering van vorige week slechts kort, maar volgens de hele raad afdoende behandeld. Zij komen op 15 december 2020 als hamerstuk aan de orde.

Dat geldt bijvoorbeeld voor enkele kleine wijzigingen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning. Één daarvan is dat de Dorpsontmoetingen in verschillende dorpen de mogelijkheid krijgen om maximaal twaalf euro te vragen voor deelname. Tot nu toe was het maximum 9 euro. Het is aan de dorpen zélf of ze gebruik maken van de mogelijkheid om enkele euro’s meer te vragen. Lokaal Peel en Maas had nog een vraag over de 275 euro die mensen moeten betalen bij hulp in geval van huiselijk geweld. Geldt dat ook voor mensen die heel krap bij kas zitten? 

Portefeuillehouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) meende te weten dat daarvoor regelingen bestaan, maar beloofde het nog even na te gaan. Het agendapunt zal in de raadsvergadering van 15 december 2020 waarschijnlijk als hamerstuk snel worden afgetikt.

Dat geldt ook voor de op details gewijzigde Verordening schuldhulpverlening. Daarin wordt nu duidelijk vastgelegd dat de gemeente binnen uiterlijk acht weken na een eerste gesprek moet besluiten of mensen in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. In de praktijk gebeurt dat nu ook al, zei wethouder Hermans.

Op een vraag van commissielid Nicole Koopmans (VVD) kon Hermans melden dat dit jaar tot nu toe 27 trajecten voor schuldhulpverlening zijn gestart. Dat is vergelijkbaar met andere jaren. Het aantal mensen dat zich voor schuldhulpverlening meldde lag met 144 een stuk hoger. Maar in veel gevallen was een gesprek voldoende of zagen mensen toch af van een traject, wist Hermans.

Ook de aanpassing van het bestemmingsplan Boschlaan in Maasbree nam weinig tijd in beslag. Daar worden tien levensloopbestendige woningen gebouwd, maar die wijken qua vorm af van wat in het  oorspronkelijke plan stond. Dat vond de onafhankelijke adviseur van de gemeente, de Dorpsbouwmeester, geen probleem, en de raad ook niet.

Commissielid Fred Peters (PvdA/GroenLinks) nam de gelegenheid te baat om wethouder Rob Wanten (CDA) te vragen naar de stand van zaken rond de bouw van sociale huurwoningen, zowel in dit gebied als elders. In een eerdere vergadering had Wanten al gemeld dat de gemeente streeft naar 100 extra sociale huurwoningen. Daarover is hij in gesprek met de woningcorporaties, antwoordde hij Peters. ‘We zitten er achteraan.’

Raad november 2020

Commissievergadering van 24 november 2020

Brede steun voor nieuwe koers NLW en metamorfose SIF

De raad staat positief tegenover het plan om de voormalige sociale werkplaats NLW klaar te maken voor de toekomst.
Raadsvergadering 10 november 2020

Raad scherp op financiën: afvalverwerking zorgenkindje

Raad en college gaan binnenkort samen bekijken hoe het groeiende tekort op de afvalverwerking naar beneden kan.
Terug naar blog overzicht