Raadsvergadering 13 oktober 2020

Steunfonds corona: raad wil maximale flexibiliteit

Geplaatst op vrijdag 23 oktober 2020

Alle partijen in de gemeenteraad willen dat het college zo welwillend mogelijk kijkt naar steunaanvragen van verenigingen en stichtingen die door corona in de problemen komen. Burgemeester en wethouders willen nog even afwachten maar zijn in principe bereid daarin meer te gaan. Zo sluit het college, op verzoek van de raad, méér dan één hulpaanvraag per jaar niet uit. Ook de maximumbedragen van 30.000 per aanvraag en 500.000 als plafond voor het Fonds zijn niet in steen gebeiteld, zo bleek in de raadvergadering van vorige week dinsdag.

De vergadering vond, zoals de laatste tijd gebruikelijk, niet plaats in de raadszaal omdat daar de vereiste anderhalve meter afstand niet kan worden aangehouden. In plaats daarvan zaten de raadsleden in de ronde galerij, boven in de centrale hal van het Huis van de Gemeente.

Eerste agendapunt was een terugblik op het gevoerde coronabeleid, mede aan de hand van een uitvoerige feitenrapport van het college. In een eerdere ‘bijpraatsessie’ hadden raad en college ook al teruggekeken op de afgelopen acht maanden. De raad had geen behoefte dat nu weer uitgebreid over te doen.

Alle fracties beperkten zich vooral tot het uitdelen van complimenten aan ambtenaren, college en specifiek aan burgemeester Wilma Delissen. Zij heeft zich volgens verschillende partijen de afgelopen tijd goed laten zien in de verschillende (social) media. Peter Craenmehr (AndersNu) zei ook nog dat mensen moeten ophouden met wijzen naar premier Rutte of wie dan ook: ‘Kijk eerst naar wat je zelf allemaal doet, voordat je anderen beoordeelt.’

Coronafonds: meer flexibiliteit

De behandeling van het voorstel Corona Steunfonds nam meer tijd in beslag. Het voorstel voorziet in een subsidiepot van € 500.000 euro voor 2020 en eenzelfde bedrag voor volgend jaar, bestemd voor verenigingen en stichtingen die door corona in financiële problemen komen. Aanvragen moeten natuurlijk voldoen aan allerlei voorwaarden. Zo moeten clubs eerst alles geprobeerd hebben om zelf het hoofd boven water te houden. Ook is er in principe een maximumbedrag per aanvraag van € 30.000 en kan men maar één keer per jaar een aanvraag doen. De raad, die het belang van het verenigingsleven ziet, staat achter het voorstel, maar wilde op allerlei punten wel meer duidelijkheid en soms ook meer flexibiliteit.

De fractie PvdA/GroenLinks vroeg zich af of de beperking tot één keer per jaar wel reëel is, ‘want je kunt niet vooruitkijken’, zei Raf Janssen. Ook het plafondbedrag van € 500.000 moet wat zijn fractie betreft niet te absoluut zijn. ‘Als een belangrijke organisatie in nood verkeert, kan het college ons altijd tussendoor om extra krediet vragen.’ PvdA/GroenLinks vindt wel dat aanvragen voor grotere bedragen extra kritisch bekeken moeten worden. 

Fractievoorzitter Sander Janssen van Lokaal Peel en Maas riep verenigingen op om ook elkáár te steunen. Hij zag ook graag een lokaal, laagdrempelig telefoonnummer voor corona-vragen. En hij wilde van het college weten hoe de gemeenschapshuizen ervoor staan.

Verder vroeg hij zich af of de gemeente niet ook hulp moet bieden aan nieuwe, maar door corona geschrapte evenementen en initiatieven. Het gaat vaak om innovatieve leefbaarheidsprojecten die al kosten gemaakt hebben, alles moesten stilleggen, en die nu niet verder durven uit angst voor nog meer kosten. ‘We moeten die creativiteit behouden. Stilstand is achteruitgang’, aldus de Lokaal-fractievoorzitter, die alvast een amendement (wijzigingsvoorstel) hierover aankondigde.

Hij vond op dat punt Peter Craenmehr van AndersNu aan zijn zijde. Craenmehr wilde verder nog weten of ook het wegvallen van sponsorgelden reden is om aan te kloppen bij het Coronafonds.

CDA-fractievoorzitter John Timmermans zat op een aantal punten op dezelfde lijn als PvdA/GroenLinks: is maximaal één aanvraag per jaar wel werkbaar, het ophogen van het budgetplafond moet bespreekbaar zijn, en bij grote aanvragen is achteraf goed toetsen wenselijk.

Teun Heldens, de nieuwe VVD-leider, vond ook dat de gemeente best dieper in de buidel mag tasten om een belangrijke stichting of vereniging overeind te houden. ‘Maar die afweging en die discussie behoort wat ons betreft toe aan de gemeenteraad.’  Hij herhaalde zijn eerder ook al geuite kritiek aan het college dat het voorstel voor een hulpfonds veel eerder op tafel had kunnen en moeten liggen. Heldens vroeg ook aandacht voor de sociale gevolgen van corona (bv eenzaamheid, niets te doen voor jongeren e.d.) en zei dat zijn fractie daarom ook mede ondertekenaar is van het al door Lokaal aangekondigde amendement over steun aan nieuwe leefbaarheidsinitiatieven.

Fonds had eerder gekund

Na de fracties was het de beurt aan het college om te reageren op de inbreng vanuit de raad. Burgemeester Delissen zei richting Lokaal Peel en Maas dat inwoners van Peel en Maas nú al bij de gemeente terecht kunnen voor (telefonische) vragen rond corona. ‘We hebben ooit na een persconferentie wel drie- tot vierhonderd vragen gehad.’ Ze zegde wel toe dat het bestaan van deze vraagbaak weer eens goed bekend gemaakt zal worden. Dat was voor Lokaal Peel en Maas voldoende.

Wethouder Wim Hermans (CDA) ging namens het college in op andere vragen. Zo zei hij dat wegvallen van sponsorgelden géén reden is voor geld uit het coronapotje. ‘Een vereniging zou niet van sponsoring afhankelijk moeten zijn.’ De oproep van diverse fracties tot meer flexibiliteit bleek bij het college gehoor te vinden. Zo is een eventuele tweede aanvraag binnen een jaar bespreekbaar, ‘maar we willen eerst ervaring opdoen. We weten nog niet hoe het zal lopen.’

Voor het ophogen van het plafond zegde Hermans toe terug te komen naar de raad, mocht dit gaan spelen. ‘Maar wij hebben niet de inschatting dat die 500.000 overschreden zullen worden.’ Aanvragen boven de 30.000 zullen met de raad worden gedeeld, beloofde Hermans. Op de kritiek van de VVD dat het college eerder met dit coronafonds had moeten komen gaf hij toe: ‘Dat had eerder gekund.’

Hermans’ collega Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) ging in op een aantal andere zaken die de partijen aan de orde hadden gesteld. Naar aanleiding van de kritiek op het ‘late’ Fonds merkte ze op dat het college al vanaf het begin allerlei steunmaatregelen had getroffen, zoals uitstel van betaling en het niet innen van huur. Ze zei verder nog geen signalen te hebben van verenigingen die ‘op omkiepen’ staan. En de meeste gemeenschapshuizen hebben genoeg reserves om het nog even vol te houden, meldde ze ook. Twee dorpshuizen hebben het wel moeilijk, wist ze.

Mestrom wees verder op bestaande potjes voor nieuwe leefbaarheidsinitiatieven tegen eenzaamheid en andere sociale corona-gevolgen. Daarvoor hoeft dus geen beroep gedaan te worden op het voorliggende Corona-noodfonds. Dat was voor PvdA/GroenLinks en CDA reden om geen steun te geven aan het aangekondigde amendement van Lokaal Peel en Maas, VVD en AndersNu. Uiteindelijk trokken die drie partijen het wijzigingsvoorstel in. Lokaal-woordvoerder Saskia Vervoort zei dat de indieners niet op de hoogte waren dat voor dergelijke leefbaarheidsinitiatieven al geld beschikbaar is. Ze riep het college op om daar meer bekendheid aan te geven.

Aandacht voor minima

Een motie van AndersNu die het college oproept om maatschappelijke organisaties en verenigingen nadrukkelijk te wijzen op de voordelen van samenwerking, kreeg met vijf stemmen geen meerderheid. Volgens CDA en VVD is dit aan de verenigingen zelf en moet samenwerking ‘van onderop’ komen.

Ook was er nog een korte discussie tussen VVD en PvdA/GroenLinks naar aanleiding van een gezamenlijke motie van PvdA/GroenLinks en AndersNu. Die partijen zien graag dat mensen met een minimuminkomen ófwel gratis mondkapjes krijgen ófwel een kleine financiële tegemoetkoming.

Volgens Annigje Primowees van PvdA/GroenLinks zijn het immers vooral de mensen aan de onderkant van de samenleving die het hardst worden getroffen door corona.

Volgens Teun Heldens (VVD) kosten mondkapjes vrijwel niets en ‘maakt links er een sport van om van alles armoede te maken.’ Wethouder Hermans was ook niet enthousiast maar zei wel signalen te hebben over schrijnende situaties bij mensen met een minimuminkomen. Primowees zei daarop de motie in te trekken maar samen met AndersNu snel met een ander voorstel te komen om iets te doen voor de minima.

Aan het eind van de vergadering kreeg het collegevoorstel voor het instellen van een Steunfonds Corona, zoals verwacht, de steun van de hele raad.

Raad oktober 2020

Raadsvergadering 13 oktober 2020

Steunfonds corona: raad wil maximale flexibiliteit

Raad unaniem achter hulp voor noodlijdende verenigingen.
Terug naar blog overzicht