Raadsvergadering 22 september 2020

Raad akkoord met veelbesproken onderwerpen

Geplaatst op maandag 5 oktober 2020

Vooraf was al duidelijk dat de raadsvergadering van 22 september geen vluggertje zou worden. Er stonden verschillende boeiende onderwerpen op de agenda. De raad bleek uiteindelijk over alle voorstellen positief te besluiten, met uitzondering van de duurzaamheidsagenda. Hierover staakten de stemmen, zodat de raadsleden tijdens de vergadering op 3 november nogmaals over dit onderwerp mogen stemmen.

Veel insprekers

Niet minder dan zes inwoners hadden zich aangemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. Als eerste kwam de heer Peter-Paul Allard aan het woord, over de plannen voor het woon-zorgcomplex aan het Veersepad in Kessel. Hij vroeg de raad om niet in te stemmen met het principeverzoek. Want, zo stelde hij, "het betreft geen reguliere zorg. Zelf bezigt het SOT [Stichting Onze Toekomst, red] de term naobersjap. Het SOT spreekt niet van een zorgcontract, maar van een sociaal contract." Hij betoogde verder dat het college de raadsleden zou verleiden om hun principes te laten varen. "Het is niet de juiste woning op de juiste plek".

Ook de heer Ton Lennaerts sprak in over het woon-zorgcomplex, als een van de initiatiefnemers van het plan. Hij legde uit hoe en waarom dit in hun ogen de goedkeuring van de raadsleden zou horen te verdienen. Daarbij uitte hij zijn ongenoegen over de manier waarop tegenstanders zich hebben opgesteld en uitgelaten. Hij besloot zijn betoog met een oproep aan de raadsleden: "Laat beleid tot leven komen en toon politieke moed."

De volgende twee insprekers deelden hun mening over de plannen voor de vernieuwbouw van de voormalige Odaschool in Helden. De heer Dave Huntjens, voorzitter van de scholenkoepel Prisma, kwam als eerste aan het woord. Hij beschreef de nijpende situatie waarin basisschool De Pas zich bevindt, om de noodzaak van snelle actie te benadrukken. De heer Huntjens beargumenteerde dat twee afzonderlijke scholen in Helden nodig zijn voor de keuzevrijheid van ouders. Hij besloot met de oproep om in te stemmen met het raadsvoorstel, zodat de kinderen van De Pas aankomende winter niet in de kou zitten.

Eenzelfde geluid kwam van de heer Peter Kurvers, namens het Dörper Overleg. Hij beschreef hoe al in 2014 werd geconcludeerd "dat de ontwikkeling goed past in de ontwikkelingsvisie van ons dorp." De heer Kurvers liet zich positief uit over de ontwikkeling, die "past in de plannen van het dorp. De actieve en positieve houding van Prisma en Hoera versterkt de initiatieven die ontplooid worden."

De heer Thijs Rutten, voorzitter van dorpscoöperatie Steingood uit Beringe, maakte gebruik van de mogelijkheid om in te spreken op de duurzaamheidsagenda. Steingood heeft namelijk het initiatief genomen voor zonnepark De Schorf, en in de duurzaamheidsagenda wordt dit als positief voorbeeld benoemd. De heer Rutten legde uit hoe dit plan in elkaar steekt, en deed zonder dit te benoemen de oproep om toch vooral in te stemmen met de duurzaamheidsagenda.

Ten slotte was het de beurt aan de heer Schreurs van de werkgroep Hoogspanning van het Dorpsoverleg Kessel. Hij pleitte hartstochtelijk voor het raadsvoorstel over de hoogspanningsmasten in Kessel en Kessel-Eik. Hierin wordt een aanvullend bedrag beschikbaar gesteld voor nader onderzoek naar het verkabelen daarvan. Als belangrijkste argument droeg hij het gezondheidsaspect aan. "Doe het voor jullie inwoners zodat de kinderen veilig kunnen sporten, naar school gaan en met name veilig thuis zijn."

Nadat de zogenoemde hamerstukken alle waren aangenomen, kwamen de bespreekstukken aan de orde. Die waren al besproken in de commissievergaderingen eerder in september, en in deze raadsvergadering werden de voor- en tegenargumenten nog eens stevig uitgewisseld.

Principeverzoek woon-zorgcomplex Veersepad 13 in Kessel

Initiatiefnemers van dit plan hebben een nieuw principeverzoek ingediend om medewerking te verlenen aan het realiseren van een woon-zorgcomplex in de vorm van 13 zelfstandige woningen met gemeenschappelijke ruimten. Het college is van plan het standpunt in te nemen dat de woongroep dient te bestaan als één woongebouw voor één woongroep bestaande uit 13 huishoudens, zoals het college dat al eerder deed in juli 2019. Voordat het college een definitief standpunt inneemt over het nieuwe principeverzoek, wil het college weten of het de kaders van de raad juist geïnterpreteerd heeft.

De VVD liet bij monde van raadslid Geert Segers blijken fel tegen de plannen te zijn. Het past niet in het gemeentelijk beleid, omdat de locatie "nadrukkelijk geen herstructurerings¬locatie" is. De oproep van het college aan de raad om gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid neigt zelfs naar "onbehoorlijk bestuur", aldus Geert Segers. Bovendien heeft zijn fractie vragen over de zorgfunctie. De initiatiefnemers hebben nog geen zorg nodig, en banken en erfgenamen zullen zich mogelijk niet willen laten beperken door een verplichting. Ten slotte vindt de VVD dat de belangen van omwonenden niet uit het oog mogen worden verloren.

Het CDA was juist positief over het voorstel, zo liet fractievoorzitter John Timmermans weten. De gedurfdheid van het initiatief en de combinatie tussen wonen en zorg geeft daarbij de doorslag. "Voor dit soort initiatieven moeten we als raad open staan. En niet vasthouden aan de kaders en belemmeringen." Wel diende zijn fractie samen met PvdA/GroenLinks een amendement in, waarin als voorwaarde wordt gesteld dat wonen en zorg onlosmakelijk aan elkaar verbonden worden. Daarbij vraagt ook zijn fractie rekening te houden met de belangen van omwonenden, bijvoorbeeld door ondergronds te parkeren.

Raadslid Peter Craenmehr van AndersNu gaf aan dat hij gecharmeerd is van het voorstel, maar dat hij het lastig vindt om voor of tegen te zijn omdat er nog geen tekeningen liggen. Dat de tegenstanders dat wel suggereren, deed Peter Craenmehr af als stemmingmakerij. Daarbij zei hij dat hij ondanks het ontbreken van een concreet plan toch zijn mening te geven, omdat hij altijd nog een kans krijgt om het plan zelf te beoordelen wanneer dat wordt ingediend.

Lokaal Peel en Maas stelde zich bij monde van raadslid Saskia Vervoort op het standpunt geen wensen of bedenkingen te hebben en "het bij dertien wooneenheden te laten en niet voor dertien wooncontingenten te besluiten." Belangrijkste argument voor Lokaal Peel en Maas is dat andere geïnteresseerden is gemeld dat er geen wooncontingenten zouden kunnen worden toegevoegd. Zou de raad dat nu wel doen, dan "voelt dat als het veranderen van de spelregels tijdens de wedstrijd. Wij willen een betrouwbare bestuurder zijn." aldus raadslid Vervoort.

Raadslid Frits Berben van PvdA/GroenLinks gaf aan dat zijn fractie dit initiatief vanaf het begin heeft gesteund. "Het is met name de zorgcomponent die erin zit die ons over de streep haalt. Zorgen voor elkaar dat vinden wij belangrijk. […] Ik ga ervan uit dat de wethouders erop zullen toezien dat die zorgcomponent, dat sociaal contract op een goeie manier verankerd wordt of in de bestemmingsplanprocedure of in een anterieure overeenkomst."

Nadat John Timmermans het aangekondigde amendement had toegelicht, bleek tijdens de discussie dat ook AndersNu dit amendement steunde, terwijl VVD en Lokaal Peel en Maas ertegen waren. Zowel het amendement als het gewijzigde voorstel kon daarmee rekenen op een minimale meerderheid van 13 tegen 12. Hiermee geeft de raad het college mee het principeverzoek van SOT positief te benaderen. Voorwaarde is dat het initiatief een woongroep omvat, dat bestaat uit 13 huishoudens, en dat wonen en zorg onlosmakelijk verbonden wordt.

Regionale woonvisie Noord-Limburg 2020-2024

Bij het volgende agendapunt stelde het college de raad voor de Regionale woonvisie Noord-Limburg 2020-2024 vast te stellen. Hierin wordt onder meer aangegeven dat meer gekeken moet worden naar kwaliteit dan naar kwantiteit, omdat de woningvoorraad niet aansluit op de toekomstige vraag. Daarnaast zijn er verschillende doelgroepen, die allemaal een plek moeten krijgen in de woningmarkt.

PvdA/GroenLinks vindt dat er in de regionale woonvisie te weinig aandacht is voor herstructurering en voor sociale huur. "In z'n algemeenheid blijft de woonvisie heel globaal. […] Je kunt er dus zo gezien niet op tegen zijn." aldus Frits Berben.

Raadslid Tiny Valckx legde uit dat de fractie Lokaal Peel en Maas het een prima visie vindt. Ze kondigde wel een motie aan met daarin een oproep aan het college om een woonplicht in te stellen voor kopers van een nieuwbouwwoning. Doel is om speculatie met woningen tegen te gaan. De VVD uitte via de nieuwe fractievoorzitter Teun Heldens forse kritiek op de motie, die bij de stemming niet op een meerderheid kon rekenen.

Peter Craenmehr van AndersNu stelde dat de visie zo algemeen is dat hij er niet tegen kan zijn. Hij vroeg vooral aandacht voor het bouwen van passende en betaalbare woningen. "Zelf kopen en slopen we woningen [...] en maken er parkeerplaatsen van. Triest en helaas weer een gemiste kans." zo zei hij.

Raadslid Sandy Janssen van het CDA was positiever over de regionale woonvisie, die wat zijn fractie betreft aansluit bij het lokaal beleid. Ook de VVD was blij met de visie, maar had wel een aantal vragen. Net als in de voorgaande commissievergadering wilde de VVD weten hoe het college aankijkt tegen de voorrangsbehandeling van statushouders bij het toewijzen van woningen. De VVD is daarop tegen, en wil van de wethouder een overzicht van cijfers en feiten, zodat de raad er bij een volgende gelegenheid feitelijk over kan discussiëren. Wethouder Wanten zegde toe bij een volgende raadsbijeenkomst met woningcorporaties gegevens te presenteren, wat voor de VVD voor dit moment voldoende was.

Het voorstel om de regionale woonvisie vast te stellen werd uiteindelijk unaniem aangenomen.

Vernieuwbouw kindcentrum Kloosterstraat Helden (2020-050)

Basisschool de Pas wil samen met de kinderopvang en de BSO van Hoera kindercentra een kindcentrum realiseren in het gebouw van de voormalige St Odaschool aan de Kloosterstraat. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het laten opstellen van een definitief ontwerp voor het kindcentrum en met het voorbereiden van een kredietvoorstel.

Met uitzondering van PvdA/GroenLinks spraken alle fracties zich positief uit over dit voorstel, niet in de laatste plaats omdat de noodzaak voor De Pas hoog is. Ook wordt de opzet breed gedragen in de lokale gemeenschap. Raadslid Raf Janssen van PvdA/GroenLinks pleitte voor uitstel, om te onderzoeken of het beter is om één gebouw te in te richten voor alle schoolkinderen van Helden-Dorp.

Wethouder Wim Hermans gaf aan dat ook het college vindt dat het inrichten van één school "niet de weg is om te bewandelen." Bij de stemming bleek dat het amendement van PvdA/GroenLinks met die strekking niet op steun van de andere fracties kon rekenen. Het voorstel aan de raad om verder te gaan met de vernieuwbouw werd met 22 stemmen voor en 3 tegen aangenomen.

Concept Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat gemeenten een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. Op verzoek van de raad stelt het college de raad in de gelegenheid zijn visie te geven over de concept-RES.

PvdA/GroenLinks heeft vooral moeite met het feit dat de energietransitie nu individueel wordt ingestoken. "Onze zorg is dat mensen met weinig geld niet aan hun trekken komen" aldus raadslid Raf Janssen.

Voor Tiny Valckx van Lokaal Peel en Maas was de belangrijkste vraag hoe we in Peel en Maas de dorpen van het gas af krijgen. Ook wil de fractie biomassa explicieter ontraden.

Peter Craenmehr van AndersNu uitte zijn zorgen over het feit dat de reductie in uitstoot nu vooral wordt gezocht in zonnepanelen en windmolens. "En dan heb ik het nog niet eens over het draagvlak, dat er op deze manier nooit gaat komen."

Het CDA benadrukte ook dat het belangrijk is dat de juiste energiemix wordt gevonden. Zijn fractie is ook blij dat er aandacht is voor energiebesparen. "Want wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken."

De VVD uitte via raadslid Suzan Hermans twijfels over de inhoud. "Wat ons betreft hebben we grote vraagtekens. We kunnen niet instemmen met deze RES" was dan ook haar conclusie. Ze diende daarnaast een motie in om meer invloed te krijgen op de RES 1.0.
Bij de stemming over dit agendapunt bleek dat zowel het raadsvoorstel als de motie werden aangenomen.

Duurzaamheidsagenda Peel en Maas

In de Duurzaamheidsagenda zijn uitgangspunten geformuleerd voor de duurzaamheids-ambities van de gemeente Peel en Maas. Daarbij gaat het om de onderwerpen energieneutraal, circulaire economie en klimaatadaptatie.

De VVD heeft grote zorgen over de energietransitie en vindt dat inwoners moeten kunnen kiezen. De liberalen geven de ruimte aan alle goede initiatieven, niet alleen aan lokale projecten. "Bewezen technieken hebben onze voorkeur." Geert Segers pleitte er ook voor om pas op de plaats te maken met zonneparken en windmolens, omdat er landelijk draagvlak lijkt te ontstaan voor kernenergie. De VVD gaf aan in te kunnen stemmen na de toezegging van de wethouder dat inwoners voldoende inspraak krijgen.

Het CDA kan zich in grote lijnen vinden in de duurzaamheidsagenda, zo gaf Sandy Janssen aan. Wel maakt het CDA zich bij de daadwerkelijke uitvoering zorgen over de volgorde van de Limburgse zonneladder. "Wij vrezen dat men grote velden zonneparken gaat aanleggen op landbouwgrond." Daarom diende hij namens het CDA een amendement in, om zonneparken alleen toe te staan in combinatie met windparken of op bestaande kassen of bouwvlakken.

Lokaal Peel en Maas wilde meer aandacht voor warmte-opslag, en Tiny Valckx diende namens de fractie een motie daarover in. Hierin wordt het college opgeroepen een proeftuin met Ecovat op te starten, gebruikmakend van de subsidiemogelijkheden.

Fractievoorzitter Annigje Primowees van PvdA/GroenLinks constateerde namens haar fractie dat de gemeente Peel en Maas een grotere ambitie zou mogen hebben. Ze vond "dat het nu echt tijd wordt dat we als duurzame gemeente […] eens breder kijken naar onze kaderstelling en dat we de duurzaamheid nu eens echt gaan opnemen als beleidsonderwerp." Raadslid Primowees las daarop een motie en een amendement voor, om vaart te maken met de maatschappelijke tender windenergie en om biomassacentrales te verbieden.

Wethouder Paul Sanders reageerde kort op de moties en amendementen, waarna de stemming plaatsvond. Het amendement van PvdA/GroenLinks werd met 4 stemmen voor en 20 tegen verworpen. Bij het amendement van het CDA staakten de stemmen met 12 tegen 12. Gevolg was dat de stemming over het amendement van het CDA, het uiteindelijke besluit en de twee moties wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.

Verkabeling Hoogspanningslijn Kessel - Kessel-Eik

Het college stelt de raad voor om een bedrag van 100.000 euro ter beschikking te stellen voor het uitwerken van een plan om de hoogspanningskabels in Kessel en Kessel-Eik te verkabelen, oftewel te vervangen voor kabels in de grond.

De fracties van PvdA/GroenLinks en AndersNu uitten bezwaren tegen dit voorstel, vanwege de "gigantische kosten". Peter Craenmehr stelde voor het geld te gebruiken voor energieopslag, waar Annigje Primowees ervoor pleitte, gelet op eventuele toekomstige kosten, het onderzoek pas te doen "als we voldoende geld hebben."

De andere fracties gaven alle aan in te kunnen stemmen met het voorstel, hoewel Lokaal Peel en Maas nog wel enkele vragen had. Saskia Vervoort wilde weten waar de marge van 30% in de maximale kosten vandaan komt en hoe gezond of ongezond ondergrondse kabels zijn.

Wethouder Paul Sanders legde uit dat de 30% marge afhankelijk is van de ondergrond. "Het kan zomaar zijn dat je ergens een hele harde laag tegenkomt, of een grindlaag, waar je niet doorheen komt. En waar dan omheen gegraven moet worden." Het verschil in schadelijkheid zit 'm vooral in de reikwijdte van de straling, zo legde wethouder Sanders uit. Op zichzelf is de straling hetzelfde, alleen de uitstraling is bij ondergrondse kabels veel kleiner.

Het antwoord was voldoende voor Lokaal Peel en Maas, waarna het voorstel met 20 tegen 4 stemmen werd aangenomen.

1e bijstellingsrapportage 2020

De begroting voor 2020 is op 12 november 2019 door de raad vastgesteld. Inmiddels zijn er ontwikkelingen geweest, zoals de coronacrisis, waardoor de begroting op onderdelen moet worden bijgesteld. Het college stelt de raad voor de bijstellingen in de 1e bijstellingsrapportage 2020 vast te stellen.

Alle fracties konden instemmen met deze bijstellingsrapportage. Wel diende Suzan Hermans namens de VVD een amendement in om het corona steunfonds in te kaderen. Het plan was dat de raad toestemming zou moeten geven voor een bijdrage van meer dan 30.000 euro. Dit amendement werd met 9 stemmen tegen 15 verworpen, waarna het raadsvoorstel zelf unaniem werd aangenomen.

Het laatste agendapunt betrof de intrekking en benoeming van het lidmaatschap van de Werkgeverscommissie Griffie Peel en Maas. Aanleiding is het feit dat Geert Segers de functie van fractievoorzitter van de VVD heeft overgedragen aan Teun Heldens. Nadat ze collega-raadslid Segers dankten voor zijn inspanningen, stemden de andere fracties unaniem in met dit voorstel.

Hamerstukken

Hamerstukken zijn onderwerpen waarvan de raadsfracties tijdens de commissievergadering hebben geconcludeerd dat ze niet verder hoeven te worden besproken in de raadsvergadering.

Het ging in de raadsvergadering van 22 september 2020 om de volgende onderwerpen:

  • Vaststelling besluitenlijst van Digitale Raadsvergadering van 23 juni 2020
  • Vaststelling besluitenlijst van Raadsvergadering van 7 juli 2020
  • Aanwijzing Omroep P&M als lokale publieke media-instelling
  • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Peel en Maas

Raad september 2020

Raadsvergadering 22 september 2020

Raad akkoord met veelbesproken onderwerpen

Vooraf was al duidelijk dat de raadsvergadering van 22 september geen vluggertje zou worden. Er stonden verschillende boeiende onderwerpen op de agenda.
Terug naar blog overzicht