Raadsvergadering 23 juni 2020

Discussie over Jaarrekening werpt schaduw vooruit naar Kadernota

Geplaatst op zaterdag 4 juli 2020

Zuinig omspringen met gemeentegeld is prima, maar soms mag het van de gemeenteraad best een onsje meer zijn, voor de goede zaak.  Zo zou je opstelling van de raad kunnen typeren, nadat een ruime meerderheid twee raadsvoorstellen zodanig wijzigde dat er méér geld voor wordt vrijgemaakt. Ze komt er extra geld voor het project Maasboulevard Kessel, en kunnen starters op de woningmarkt straks een hogere lening krijgen.

De besluiten vielen in de raadsvergadering van dinsdag 23 juni 2020. Het was naar alle waarschijnlijkheid (voorlopig?) de laatste die niet in de raadzaal plaatsvond maar online werd gehouden.

Voorschot op Kadernota

Het eerste agendapunt waar de raad zich over boog waren de zogeheten ‘Jaarstukken’, waaronder de Jaarrekening. De jaarstukken zijn een uitvoerige, feitelijke terugblik op vorig jaar rond de vragen: hebben we gedaan wat we van plan waren, en heeft het gekost wat we dachten? De Jaarrekening wordt altijd gecontroleerd door een accountant, en die had ook deze keer zijn zegen erover gegeven.
De raad kon zich in grote lijnen vinden in de jaarstukken (die een klein financieel overschot laten zien). De meeste fracties namen wel de gelegenheid om wat opmerkingen te plaatsen en vragen te stellen.

Fractievoorzitter Sander Janssen van Lokaal Peel en Maas wees erop dat de Jaarrekening slechts in balans is door een beroep van bijna vier miljoen euro uit reservepotjes. Dat baarde hem enige  zorgen. En, zei hij, het inwoneraantal groeit weliswaar licht, maar is dat wel genoeg om de gemeente leefbaar te houden? Hij vroeg ook aandacht voor het advies van de accountant om cybersecurity zeer serieus te nemen. Ook steunt zijn partij de aanbeveling van de accountant om jaarlijks openbaar te maken wat de gemeente heeft gedaan om de integriteit van ambtenaren te garanderen.

Geert Segers, fractievoorzitter van de VVD, maakte zich niét zo’n zorgen over de financiën. ‘Onze financiële positie blijft sterk.’ Hij sorteerde wel alvast voor op de behandeling van de Kadernota, op 7 juli. Dan discussieert de raad over de uitgangspunten voor de begroting voor 2021. Hij wees, zoals eerder ook al, op de stijgende tekorten in het budget voor het Sociale Domein (zorg, uitkeringen e.d.). De gemeente moet steeds meer zelf bijpassen, bovenop het geld dat ze hiervoor krijgt van het Rijk. Wat de VVD betreft moet de gemeente óf een uitgaveplafond instellen óf structureel bezuinigen in het Sociale Domein.

Dat was tegen het zere bene van de PvdA/GroenLinks-fractie, maar woordvoerder Raf Janssen kondigde aan er bij de Kadernota op terug te komen. Hij weersprak Segers’ woorden dat de gemeente er financieel goed opstaat. Dat lijkt alleen maar zo door een meevaller in de grondexploitatie, vindt PvdA/GroenLinks. De gemeentelijke financiën zijn juist zorgwekkend, omdat er grote uitdagingen voor de deur staan. Janssen zei verder dat het college de laatste tijd te weinig actief is op sociaal terrein, daar waar Peel en Maas toch jarenlang een voortrekkersrol had.

Voor het CDA waren de Jaarstukken prima in orde, en Peter Craenmehr van AndersNu greep ze aan om nogmaals aan te dringen op meer informatie vooráf over initiatieven; hij vindt dat de raad te vaak áchteraf wordt geïnformeerd, zodat bijsturen niet meer mogelijk is.
Wethouder Paul Sanders (VVD) zei in zijn reactie op de inbreng van de fracties dat de gemeente ‘trots’ mag zijn op de cijfers in de Jaarrekening. Hij zegde Lokaal Peel en Maas toe de adviezen van de accountant over cybersecurity en integriteit over te nemen. Hij zei verder uit te kijken naar de door sommige fracties al aangekondigde discussie bij de behandeling van de Kadernota.

Extra geld Maasboulevard

Rond het volgende agendapunt was er minder politiek verschil van mening. Het ging over de verfraaiing van de Kesselse Maasboulevard, en dan vooral of er éxtra geld moet komen om het oorspronkelijke plan toch in zijn geheel uit te voeren. Het voorstel van het college was om twee onderdelen te laten vervallen, omdat het plan anders te duur uitvalt. Dan nog blijft een tekort over van ruim twee ton, geld dat door fundraising opgebracht moet worden door een werkgroep uit het dorp. Het college stelt de raad voor om voor dat bedrag een krediet (en een garantstelling) te verstrekken.

In de commissievergadering van eind mei gingen echter meteen al stemmen op om de twee geschrapte onderdelen toch mee te nemen. Nu niet de héle Maasboulevard meenemen zou doodzonde zijn en flink afbreuk doen aan de hele uitstraling, vonden vooral PvdA/GroenLinks en het CDA. Die twee partijen kwamen nu dan ook met een wijzigingsvoorstel (amendement) voor ruim een ton extra, zodat het plan in zijn geheel kan worden gerealiseerd.

Het voorstel kreeg bijval van VVD en Lokaal Peel en Maas, na een kleine aanpassing. Daarin staat dat minimaal 25% van het aan te besteden bedrag naar lokale aannemers moet gaan. Alleen AndersNu vond het plan simpelweg te duur en ‘niet passend bij de maat van Kessel’.

Wethouder Paul Sanders had alle begrip voor het amendement, maar wees er wel op dat 25% lokaal aanbesteden ‘een hele opgave’ wordt. Bij de stemming was alleen AndersNu tegen het (aangepaste) voorstel. De Kesselse Maasboulevard kan nu dus toch in zijn geheel worden aangepakt.

Hogere starterslening

Ook het volgende agendapunt was al in de commissievergadering aan de orde geweest. Het college stelt voor om de regeling voor een starterslening voor huizen te verruimen. Voortaan komen huizen tot 225.000 euro daarvoor in aanmerking (dat was 200.000). De maximale lening zou ook omhoog moeten: van 30.000 naar 34.000 euro (nieuwbouw) en van 35.000 euro naar 39.000 (bestaande huizen).

Eind mei 2020 was al in de Commissievergadering gebleken dat een raadsmeerderheid dat niet ver genoeg gaat. Het CDA diende daarom nu een wijzigingsvoorstel in dat hogere leningen mogelijk maakt: tot 40.000 euro voor nieuwbouw, en 45.000 euro voor bestaande woningen, in beide gevallen tot een aankoopsom van maximaal 225.000 euro.

Het amendement werd ingediend ook namens VVD, Lokaal Peel en Maas en PvdA/GroenLinks. De partijen hopen met de extra verruiming dat er zich meer kandidaten melden dan de zeven die vorig jaar gebruikt hebben gemaakt van de regeling.

Alleen Anders Nu zag de verhoging van de bedragen niet zitten. Peter Craenmehr, die een verleden heeft als hypotheekadviseur, vond dat je het jongeren niet te gemakkelijk moet maken te lenen. Je moet hen ‘tegen zichzelf beschermen. Ze kunnen beter bij hun ouders aankloppen’, zei hij.

Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) kon wél goed leven met het amendement, dat jongeren ‘een nog betere start geeft.’ Het gewijzigde voorstel werd aangenomen met alleen de stem van eenmansfractie AndersNu tegen.

Minimumloon en verhuurdersheffing

Aan het eind van de vergadering diende PvdA/GroenLinks nog twee moties ‘vreemd aan de dag’ in. Dat zijn moties die geen relatie hebben met een van de agendapunten.

In de eerste roept de fractie het college op een signaal naar Den Haag af te geven om het minimumloon te verhogen naar €14,50. De partij vindt dat tal van mensen in bij voorbeeld de thuiszorg of de logistiek onmisbaar werk doen, maar nauwelijks rond kunnen komen.
De motie stuitte op scepsis bij andere fracties. De VVD vond hem sympathiek, maar woordvoerder Teun Heldens zei dat het beter is om de kwestie bij partijgenoten in Den Haag aan te kaarten. ‘Inkomenspolitiek, daar gaat het Rijk over.’

Het CDA vond dat ook en Lokaal Peel en Maas zei dat het voorstel te duur zou uitpakken voor ondernemers. AndersNu steunde de motie wél, maar meer steun kreeg PvdA/GroenLinks niet, dus de motie werd verworpen.

De tweede motie van PvdA/GroenLinks partij haalde het wél. Daarin wordt het college gevraagd om bij het Rijk aan te dringen op afschaffing van de in 2013 ingevoerde verhuurdersheffing (extra belasting) voor woningcorporaties. Die drukt zó zwaar op de corporaties dat er minder (sociaal) wordt gebouwd en huurders extra worden belast.

De motie kreeg steun van het CDA en van de meeste Lokaal Peel en Maas-raadsleden. Alleen Tiny Valckx van die partij zei de consequenties niet te kunnen overzien en stemde daarom tégen. De meeste VVD-raadsleden stemden ook tégen omdat ze vrezen dat afschaffing geen garantie is voor meer sociale woningbouw, en mogelijk slechts leidt tot meer geld in de kas van de verhuurders.

VVD-raadslid Heldens stemde als enige in zijn fractie wel voor de motie. In zijn ogen draagt de verhuurdersheffing wel degelijk bij aan de ‘schandalig hoge huren die ik om me heen hoor.’

De motie haalde het met 21 stemmen vóór en vijf tegen. Het college zal dus een brief naar Den haag sturen waarin wordt gevraagd de verhuurdersheffing af te schaffen.

Hamerstukken

In het eerste deel van de vergadering waren overigens al een aantal andere agendapunten als hamerstuk unaniem goedgekeurd. De meeste waren in de Commissievergadering al behandeld (en op deze pagina’s besproken) en toen raadsbreed min of meer akkoord bevonden. Ze werden nu zonder verdere discussie met een hamerklap van de burgemeester officieel goedgekeurd.

Het betrof het Omgevingsplan Kwistbeek, het Bestemmingsplan 13 woningen Dorpshart Grashoek, en 3 herzieningen/wijzigingen van kleine bestemmingsplannen. Ook werden enkele zogeheten ‘zienswijzen’ zonder verdere discussie goedgekeurd. Een zienswijze is een commentaar in briefvorm op bijvoorbeeld een ontwerp-begroting van een partij waarmee de gemeente samenwerkt.

De door speciale raadswerkgroepen opgestelde zienswijzen op de agenda gingen over de begrotingen van enkele gemeentelijke samenwerkingsverbanden, te weten de Maasveren, de Veiligheidsregio en de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen).

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 7 juli 2020. Die vergadering vindt weer plaats in het gemeentehuis, met inachtneming van de anderhalve meter-regels. Op de agenda staat dan de Kadernota, waarin het college de groten lijnen uitzet voor de begroting voor 2020.

Raad juni 2020

Raadsvergadering 23 juni 2020

Discussie over Jaarrekening werpt schaduw vooruit naar Kadernota

Raad beslist: extra geld voor Maasboulevard Kessel, hogere lening voor starters.
Terug naar blog overzicht