Besluitvormende Raadsvergadering 16 april 2019

Raad stemt in met beleid huisvesting arbeidsmigranten

Geplaatst op woensdag 8 mei 2019

Er komen definitief ruimere mogelijkheden om arbeidsmigranten te huisvesten. Een grote raadsmeerderheid vindt dat de behoefte aan tijdelijke woonruimte voor deze groep zó groot is dat vanaf nu in principe elke locatie in aanmerking komt. Verder gaat het maximum aantal seizoenarbeiders dat bij agrarische bedrijven mag wonen van 40 naar 80, en bij enkele grote bedrijven naar 200. Alleen de fractie PvdA/GroenLinks was tegen.

Het debat in de raad over de huisvesting van arbeidsmigranten werd vooraf gegaan door het Vragenhalfuurtje. Daarin ditmaal slechts één vraag van de VVD, over de bijdrage die mensen moeten betalen voor de (WMO-) Hulp in het Huishouden.

Werkbezoek raad als voorbereiding op de besluitvorming over huisvesting arbeidsmigranten.

Tarief Hulp in het Huishouden

De Tweede Kamer heeft onlangs besloten tot een vast maandtarief van €19,00 per maand voor alle Wmo-hulp. In Peel en Maas draait in de meeste dorpen echter, zeer tegen de zin van de VVD, een proefproject met een inkomensafhankelijke bijdrage. De liberalen vinden dat iedereen hetzelfde zou moeten betalen – een vast tarief dus. VVD-raadslid Karin Jacobs wil nu van het college weten of het recente Kamerbesluit betekent dat er vanaf volgend jaar in heel Peel en Maas een vast tarief gaat gelden, dus ook in de dorpen waar nu nog de inkomensafhankelijke regeling geldt.

Portefeuillehouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) antwoordde dat dit nog geen uitgemaakte zaak is. Dorpen kunnen namelijk ervoor kiezen om de Hulp in het Huishouden onder te brengen in een aparte regeling, een Dorpsvoorziening. Dat biedt de gemeente beleidsvrijheid om zélf de tarieven te blijven bepalen.

Mestrom herhaalde een eerder gedane toezegging om de raad regelmatig te informeren over de gang van zaken bij de Hulp in het huishouden. VVD-fractievoorzitter Geert Seegers gaf wel alvast een schot voor de boeg: als de raad inderdaad zou besluiten tot deze dorpsvoorziening, dan is de kans groot dat zijn partij het besluit zal voordragen voor ‘vernietiging’ door Den Haag.

Huisvesting arbeidsmigranten

Het nieuwe beleid voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten was het belangrijkste onderwerp tijdens de Besluitvormende Raadsvergadering van 16 april 2019. Er is in Noord-Limburg een groot tekort aan woonruimte voor de arbeidsmigranten in de landbouw en de logistiek, van wie de meesten tijdelijk hier werken. Iedereen is het eens dat deze groep cruciaal is voor de regionale economie en er dus snel adequate woonruimte nodig is.

Het voorstel voor de verruiming van de regels om die woonruimte in het buitengebied te creëren, kreeg dan ook brede steun van de raad. Meer mensen op één locatie dus (tot wel 200 bij enkele grote agrarische bedrijven), en het begrip ‘tijdelijke huisvesting’ wordt verlengd van 6 naar 18 maanden.

In de vorige vergadering hadden CDA en VVD al duidelijk gemaakt achter het collegevoorstel te staan. Dichter bij het werk wonen voorkomt lange reistijden, zei CDA-fractievoorzitter John Timmermans (CDA). Volgens hem zitten dorpen ook niet te wachten op grote aantallen seizoenswerkers die vaak maar kort blijven. Zijn VVD-collega Geert Seegers vindt dat het georganiseerd huisvesten van grotere aantallen voorkomt dat mensen zich lukraak in plukjes gaan vestigen, zonder dat je er zicht op hebt.

Bezwaren

Oppositiefractie PvdA/GroenLinks had bezwaren tegen het voorstel. Het beleid om grote aantal migranten buiten de dorpen de huisvesten is niet te rijmen met een ander streven van het nieuwe beleid, betoogde fractievoorzitter Annigje Primowees. De gemeente wil namelijk ook dat de migrant zoveel mogelijk integreert. Dat kan volgens haar alleen door ze in kleinere aantallen ín, of aan de rand van de dorpen te huisvesten. Verder vindt PvdA/GroenLinks dat het voorstel te veel macht aan het college geeft bij e huisvestingsprojecten. ‘De raad wordt monddood gemaakt.’ De partij kwam daarom met een amendement (wijzigingsvoorstel) om alle voorstellen voor huisvesting van meer dan 40 migranten, ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.

Ook coalitiepartij Lokaal Peel en Maas heeft twijfels over de maatschappelijke effecten van grootschalige huisvesting in het buitengebied. Woordvoerder Saskia Vervoort kondigde een motie aan die het college nadrukkelijk oproept de raad ‘mee te nemen’ bij projecten voor meer dan 80 personen. De partij wil ook dat huisvesters/ondernemers bij grotere initiatieven een concreet plan van aanpak opstellen. Daarin moet staan wat de ‘maatschappelijke bijdrage’ is die zij leveren om de migrant zich thuis te laten voelen in deze regio.

Het debat dat volgde draaide om de vraag: vertrouwt de raad erop dat het college de raad voldoende  ‘meeneemt’ bij de uitvoering van het nieuwe huisvestingsbeleid? John Timmermans wees erop dat portefeuillehouder Paul Sanders dat al in de vorige vergadering had toegezegd. ‘en hij luistert ook nu mee. Het belang dat wij eraan hechten dat wij als raad worden meegenomen is nu wel duidelijk.’ De VVD maakte bij monde van Geert Seegers duidelijk geen probleem te zien. 

Toch bleven er twijfels, ook bij AndersNU-raadslid Peter Craenmehr. Die wees erop, net al eerder ook Lokaal Peel en Maas en PvdA/GroenLinks, dat het collegevoorstel op veel punten nog weinig concreet is en veel beleidsruimte aan het college laat.

Kop in het zand

Verantwoordelijk wethouder Paul Sanders (VVD) zei in zijn reactie op de kritiek van met name de PvdA/GroenLinks-fractie ‘dat je het met kleinschalige opvang in of bij de dorpen niet gaat redden. Dan steek je je kop in het zand en krijg je huisvesting op plekken waar je het niet wil.’ Volgens Sanders willen zowel de migranten als de dorpen dat zelf ook niet. Hij wees ook erop dat de huisvesting bij boeren ‘al jarenlang goed gaat’.

Werkbezoek raad als voorbereiding op de besluitvorming over huisvesting arbeidsmigranten.

De wethouder zegde nadrukkelijk nogmaals toe de raad vanaf het begin mee te nemen in grotere plannen. En natuurlijk vraagt het college bij elk initiatief een goed plan van aanpak van de huisvester, zei Sanders.

Zijn collega Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) ging in op het belang van goed overleg van de ondernemer/huisvester met de omgeving. Dat moet o.a. ook gaan over de ‘maatschappelijke bijdrage’ die de ondernemer moet leveren, zoals bijvoorbeeld samenwerking met een lokale vereniging. De sociale inpassing van de migrant is belangrijk, zeker omdat de gemeente hoopt een deel van de seizoenswerkers te kunnen verleiden zich permanent hier te vestigen. ‘Maar het is nog een zoektocht hoe je de migrant die wil blijven, bij de leefomgeving betrekt’, erkende Mestrom.

Toen het op stemmen aankwam, bleek de PvdA/GroenLinks alleen te staan in haar afwijzing van het collegevoorstel. Drie amendementen van die partij die het beleid moesten bijstellen, kregen geen steun. AndersNu was uiteindelijk toch vóór, na de toezegging van de wethouder om de raad actief bij het beleid te betrekken. Ook Lokaal Peel en Maas bleek daar voldoende vertrouwen in te hebben. De partij handhaafde wel haar motie die een aantal punten uit het voorstel aanscherpt, maar die vonden andere partijen niet nodig en haalde dus geen meerderheid.

Vitaal wonen

Voor het vaststellen van de nieuwe woonvisie had de raad minder tijd nodig. Het college stelt voor om het oude, erg voorzichtige beleid rond nieuwbouw en wonen los te laten en weer meer huizen te laten bouwen. Dat is nodig omdat er tot 2030 5% méér woningen nodig zijn door een toename van het aantal huishoudens. Wel is het belangrijk om de huizen te bouwen die het hardste nodig zijn: woningen voor ouderen, sociale huurwoningen en huizen voor starters.

In de Opiniërende vergadering was al gebleken dat de raad in het algemeen positief is over het nieuwe beleid. AndersNu en de PvdA/GroenLinks plaatsten wel enkele kanttekeningen. AndersNu vindt dat de gemeente als het moet zélf projecten moet starten voor woningen die marktpartijen en corporaties niet interessant vinden. Daar was de fractie PvdA/GroenLinks het ‘hartstochtelijk’ mee eens. Die partij betreurde het verder dat het college niets zegt over het verduurzamen van woningen.

Lokaal Peel en Maas en de VVD overwogen nog een motie om woningsplitsing gemakkelijker te maken. De motie had ook de sympathie van de PvdA/GroenLinks, van wie Frits Berben opmerkte dat woningsplitsing in het buitengebied momenteel vrijwel ondoenlijk is vanwege de vele regeltjes.

Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) raadde de motie echter af omdat hij er naar eigen zeggen al mee bezig is. Ook wil hij eerst de resultaten van een woonbehoeftenonderzoek afwachten. De VVD vond dat voldoende om de motie niet meer in te dienen; Lokaal Peel en Maas trok hem daarop ook in, om hem later ‘zo nodig opnieuw in te dienen.’
Bij de stemming kreeg het college uiteindelijk de steun van de hele raad. Dus ook van AndersNu en de PvdA/GroenLinks, die al met al vinden.

Raad maart/april 2019

Besluitvormende Raadsvergadering 16 april 2019

Raad stemt in met beleid huisvesting arbeidsmigranten

Er komen definitief ruimere mogelijkheden om arbeidsmigranten te huisvesten. Een grote raadsmeerderheid vindt dat de behoefte aan tijdelijke woonruimte voor deze groep zó groot is dat vanaf nu in principe elke locatie in aanmerking komt.
Opiniërende Raadsvergadering 26 maart 2019

Extra budget voor Beringe Buiten en eerste debatronde huisvesting arbeidsmigranten

Het ziet ernaar uit dat er meer mogelijkheden komen voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Er tekent zich een raadsmeerderheid af die vindt dat Peel en Maas oplossingen moet zoeken voor het tekort aan woonruimte van arbeidsmigranten.
Terug naar blog overzicht