Opiniërende raadsvergadering 22 januari 2019

Hulp bij het Huishouden: de discussie duurt voort

Geplaatst op dinsdag 5 februari 2019

Het is een lastig dossier: de nieuwe tarieven voor de Hulp bij het Huishouden. Voor de derde keer sprak de raad erover, en een aangepast raadsvoorstel lijkt het nu te halen. Belangrijk argument voor het aanpassen van het raadsvoorstel is, dat de dorpen erachter
staan.

Aanleiding voor dit inmiddels al bijna twee maanden slepende agendapunt is het besluit van het kabinet om een abonnementstarief (wettelijk gemaximeerde bijdrage van €17,50, de zgn. 'maatwerkvoorziening' voor wat betreft de hulp in de huishouding) in te voeren in de Wmo, de wet die zorg en ondersteuning regelt voor hulpbehoevenden. Vanaf 1 januari 2019 betalen mensen die hierop een beroep doen een vaste eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken, zonder dat er gekeken wordt naar inkomen. Dit tarief geldt in 2019 alleen voor de zgn. 'maatwerkvoorzieningen'. Dat is zwaardere hulp, waarvoor de gemeente een beschikking afgeeft. Het Rijk heeft nog niet besloten wat het wil doen met het tarief voor de algemene voorziening. Dat is veelal eenvoudiger hulp, waar iedereen gebruik van kan maken, zoals bv. een maaltijdservice of maximaal 3 uur Hulp bij het Huishouden per week. Omdat het Rijk hierover nog geen besluit heeft genomen, kunnen gemeenten hier zelf over beslissen. En dat is wat de gemeenteraad nu dus moet doen.

Aangepast raadsvoorstel

Naar aanleiding van de discussie in de decembervergadering is het raadsvoorstel van 18 december 2018 aanpast. Aan het begin van de raadsvergadering stelde de agendacommissie van de raad voor, bij monde van de voorzitter, om dit aangepaste raadsvoorstel te bespreken. De voorzitter maakte een ronde langs de fracties en trok de conclusie dat een meerderheid van de raad voor het behandelen was van dit aangepaste raadsvoorstel.

In dit aangepaste raadsvoorstel wordt voorgesteld om de bestaande regeling in de pilot Hulp bij het Huishouden, die draait in bijna alle dorpen van Peel en Maas met uitzondering van Panningen en Baarlo, te handhaven, dus mét betaling naar draagkracht. Door een hoger
tarief voor mensen met meer geld in te voeren, lijkt de kans kleiner dat mensen te makkelijk een beroep op de regeling gaan doen, met alle kosten voor de gemeente van dien.

De fractie PvdA/GroenLinks vond het nieuwe voorstel toch onvoldoende, mede omdat het verschil tussen Panningen/Baarlo en de negen andere dorpen daarmee blijft bestaan. Die twee dorpen komen straks immers onder het vaste 17,50-tarief te vallen voor álle Wmo-hulp.

De meeste andere fracties konden wél leven met het aangepaste raadsvoorstel. Voor hen was belangrijk dat alle dorpen hebben uitgesproken achter het plan te staan, vanuit de gedachte van de zelfsturing. In Baarlo en Panningen buigen werkgroepen zich over het wellicht spoedig aansluiten bij de pilot hulp in het huishouden. Daarmee zou ook aan deze tijdelijke ongelijkheid een einde komen, zeiden Lokaal Peel en Maas en het CDA. PvdA/GroenLinks meende echter dat die aansluiting nu wellicht verder weg is dan ooit: de mensen in die twee dorpen zullen straks méér moeten betalen, en het is de vraag of ze dat dan wel willen.

De VVD had een ander geluid. De liberalen maakten duidelijk helemaal niets te zien in inkomensafhankelijke regelingen. Wat de VVD betreft komt er voor iedereen een gelijk bedrag (17,50) voor alle Wmo-hulp.

Onrust bij inwoners

Verantwoordelijk wethouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) wees in haar reactie ook op de steun die ze voor het voorstel heeft vanuit alle kernen, inclusief Panningen en Baarlo. Het PvdA/GroenLinks-voorstel zou het proces van zelfsturing verstoren, had ze in
die overleggen gehoord, en dat zou veel onrust veroorzaken voor de inwoners. En ja, zei ze, er is ongelijkheid, maar dat is een logisch gevolg van het besluit van de raad, enkele jaren geleden, om in de dorpen te beginnen met deze zelfsturingspilot hulp bij het huishouden.

Al met al lijken de kaarten geschud en wijst alle erop dat het aangepaste raadsvoorstel een meerderheid zal krijgen. Maar omdat enkele vragen van de raad nog niet beantwoord konden worden, zal het pas in de volgende (besluitvormende) vergadering op 5 februari in
stemming worden gebracht.

Plattelandswoning Hub

Het volgende agendapunt zorgde voor heel wat minder discussie. Het betrof het omzetten van een agrarische bedrijfswoning aan de Hub in Panningen naar een wettelijke plattelandswoning. Dat houdt in dat er ook mensen mogen wonen die geen binding hebben met het nabijgelegen bedrijf.

Een raadsmeerderheid had er weinig problemen mee, zij het dat het CDA wel een aantal kritische opmerkingen plaatste over de communicatie rond dit project. Volgens woordvoerder Peter Nouwen had de buurman pas twee dagen voor de vergadering over het voorstel gehoord, en was hij van zijn stoel gevallen. Dit terwijl de initiatiefnemer verplicht is goed te overleggen met omwonenden.

Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) wist niet beter dan dat de initiatiefnemer wél goed overleg had gehad met omwonenden. Actieve communicatie vanuit de overheid over dergelijke plannen gebeurt al enkele jaren niet meer, zei hij. Hij raadde wel iedereen
aan (zeker ondernemers) om zich aan te melden bij de emailservice van overheid.nl. Abonnees worden dan per mail geattendeerd op alle ruimtelijke plannen in hun eigen buurt.

Omdat het CDA nog een niet direct te beantwoorden, technische vraag had over de gevolgen van de omzetting voor omliggende bedrijven, wordt er pas in de volgende vergadering een besluit genomen over dit agendapunt.

Digitaal archief

Als laatste sprak de raad nog kort over een aanpassing van de Archiefverordening, vooral nodig door de verdergaande digitalisering. Waar het archief vroeger een bewaarplaats van papieren stukken was, wordt alles nu vooral digitaal bewaard in een e-depot.

Raad januari/februari 2019

Besluitvormende raadsvergadering 5 februari 2019

Knoop doorgehakt: tarieven Hulp bij het Huishouden en WMO vastgesteld

De tarieven voor Hulp bij het Huishouden blijven in elk geval dit jaar voor de meeste mensen in Peel en Maas ongewijzigd (behalve Baarlo en Panningen).
Opiniërende raadsvergadering 22 januari 2019

Hulp bij het Huishouden: de discussie duurt voort

Het is een lastig dossier: de nieuwe tarieven voor de Hulp bij het Huishouden. Voor de derde keer sprak de raad erover, en een aangepast raadsvoorstel lijkt het nu te halen.
Terug naar blog overzicht