Let op!Van donderdag 29 juli 2021 vanaf 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort en identiteitskaart aanvragen.
Dit geldt ook voor een spoedaanvraag. Heeft u met spoed een paspoort of identiteitskaart nodig?
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over een nooddocument.

Onstaan gemeente Peel en Maas

In februari 2006 hebben de raden van de vier gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel elkaar ontmoet met als doel kennismaking en inventarisatie wat de raden vonden van de samenwerking tussen de vier gemeenten. Een zeer breed beeld kwam daaruit naar
voren.

Vervolgens zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en kwamen er nieuwe colleges.

April 2006

In april 2006 ontmoeten de vier nieuwe colleges elkaar voor de eerste keer. Afgesproken werd dat de organisaties in een gezamenlijke overleg zouden inzoomen op de vele samenwerkingsvormen en het vermogen van de organisaties om de gemeentelijke opgaven
in samenwerking of afzonderlijk in te vullen. Dit is door de 4 gemeentesecretarissen uitgewerkt in een presentatie over de stand van zaken in de regio Peel en Maas.

In dezelfde periode is door de burgemeesters het initiatief genomen om te komen tot een mission statement, waarin ingezoomd zou worden op de kracht en de potentie van het gebied als geheel.

September 2006

In september 2006 kwamen de colleges in Baarlo bij elkaar om te praten over het mission statement en de notitie van de organisaties. De colleges kwamen tot de conclusie dat 1 ambtelijke organisatie voor de hele regio het juiste antwoord zou zijn om de kansen te
benutten en de opgaven in te vullen.

Het besluit luidde als volgt:

  1. In deze raadsperiode (2006-2010) te komen tot één ambtelijke organisatie voor de regio Peel en Maas.
  2. Zo spoedig mogelijk hierover met de gezamenlijke gemeenteraden van gedachten te wisselen.
  3. De gemeenteraden te verzoeken naar aanleiding van de punten 1 en 2 kaders te stellen voor wat betreft de uitvoering van dit traject.
  4. Een zorgvuldig communicatietraject te voeren.
  5. De dialoog aan te gaan met de bevolking.
  6. De besluitvorming af te ronden voor 1 oktober 2007.

De gezamenlijke colleges realiseerden zich dat bovenstaande besluiten op den duur zouden kunnen leiden tot een gemeente Peel en Maas.

November 2006

In november 2006 kwamen de raden bij elkaar om over het collegebesluit te praten. De raad van Maasbree vroeg om een time-out tot februari 2007 om de positie te bepalen wat betreft de dominante oriëntatie, de stad of de regio Peel en Maas. Daartoe doorliep de raad
van Maasbree een vlot proces, ze consulteerde de burgers en kwam op 13 februari 2007 tot een breed gedragen besluit voor deze regio.

De raad van Maasbree nam een motie aan waarin de andere raden uitgenodigd werden eerst een proces te doorlopen om te komen tot
de keuze voor een bestuurlijke structuur en daarna uitwerking te geven aan de uitvoeringsstructuur.

Maart 2007

Op 6 maart 2007 volgde er een gezamenlijke bijeenkomst van de raden. Tijdens deze bijeenkomst werd aan de raden voorgelegd om een raadsbesluit te nemen, waarin het proces tot 1 oktober 2007 zou worden vastgelegd en de centrale vraagstelling werd geformuleerd. Om het besluit voor de gewenste structuur nader te motiveren, werd afgesproken dat een gebieds- en identiteitsvisie zou worden opgesteld. Het resultaat van de discussie met de raden werd verwerkt in een voorstel.

April 2007

De gemeenteraden hebben op 23 en 24 april 2007 het voorstel van de colleges overgenomen en besloten om in een gezamenlijk proces over versterking van de samenwerking na te denken. In maart 2008 hebben de vier gemeenteraden besloten tot een gemeentelijke herindeling.