Naar een regio zonder uitbuiting

Geplaatst op donderdag 21 april 2022

De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben de handen ineen geslagen bij de aanpak van mensenhandel. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de bewustwording en het melden van signalen die op mensenhandel duiden. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de opvang en hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. De gemeente is verder een regisseur in de gezamenlijke aanpak. Deze rollen van de gemeente zijn uitgewerkt in de Noord- en Midden-Limburgse aanpak ‘Naar een regio zonder uitbuiting’. Bijna alle gemeenten hebben inmiddels ingestemd met deze aanpak, bij 2 gemeenten wordt de aanpak binnenkort behandeld in het college van B&W.

Vormen van mensenhandel

Bij mensenhandel gaat het om uitbuiting. Uitbuiting komt voor in de seksindustrie (seksuele uitbuiting), maar ook in andere sectoren, zoals de transportsector, land- en tuinbouw, logistiek (arbeidsuitbuiting). Ook criminele uitbuiting valt onder mensenhandel, bijvoorbeeld ouders die hun kinderen strafbare feiten laten plegen. Een laatste vorm van mensenhandel is gedwongen orgaanverwijdering.

Veel uitbuiting blijft onzichtbaar

Helaas blijft veel uitbuiting onzichtbaar, omdat we de signalen niet herkennen of niet melden. Burgemeester Vlecken (provinciaal portefeuillehouder mensenhandel): “Er is nog veel winst te behalen in het signaleren van mensenhandel en het bespreken van deze signalen op de juiste plek. Daarom heeft elke gemeente inmiddels een aandachtsfunctionaris mensenhandel, waar medewerkers van de gemeente, maar ook anderen, een signaal kunnen delen. Verder starten we met een wekelijks screeningsoverleg, waar de belangrijkste partijen in de aanpak van mensenhandel aan tafel zitten, de signalen bespreken en de aanpak formuleren. En de uren van onze zorgcoördinator mensenhandel breiden we uit, zodat er ook meer tijd en aandacht komt voor het organiseren van een samenhangend hulp- en ondersteuningsaanbod aan slachtoffers van uitbuiting en de monitoring hiervan”.

Voorkomen en stoppen van mensenhandel is het doel

Met de aanpak willen gemeenten mensenhandel voorkomen en stoppen. Ook is de aanpak gericht op het bieden van passende hulp aan slachtoffers van mensenhandel en het bestraffen van de daders van mensenhandel. Dit vraagt echt een integrale aanpak en samenwerking met vele partijen. Dit is dan ook de focus de komende jaren.