Feiten en cijfers Meijel

Bevolking

Bevolkingsprognose voor Meijel 2008-2040 (PDF, 119.7 kB)
Bevolking sociale structuur sinds 1880 (PDF, 109.7 kB)
 

Wegen in Meijel

Meijel heeft ongeveer 95 km wegen in Meijel. Hiervan ligt ongeveer 65 km binnen de bouwde kom en ongeveer 30 km buiten de bebouwde kom.